Groen ^warG-Jexels in het harL, aad zonder bedenkingen akkoord met subsidiëring busbedrijf J. J. Westdorp: veerdienst óók subsidiëren ƒ6,! Laatste hand aan raadszaaltapijt toekomst nog meer erheidsgeld nodig? VAT 69 VAT 69 VAT 69 STEVIE GEE VAT 69 VAT 69 MM „Sint Jan" speelt voor bejaarden Verbouw Waalder dorpshuis weer ter discussie Na-doorlichting op 3 en 4 maart itep P WIJ vak bij G 20 FEBRUARI 1970 N.V. v/b Langcveld Dc Rooü 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 jrry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coop. Rail» feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct incasso. Advert. 19 ct per mm. excl. 4°/o BTW )c gemeenteraad is dinsdagmiddag tijdens een speciaal voor dit doel be de raadsvergadering zonder bedenkingen akkoord gegaan met de subsidië- van het busbedrijf van TESO. In het jaarlijkse tekort zal voorlopig 720,worden bijgedragen. Er wordt echter op gerekend dat het Rijk hier- het grootste deel van zijn rekening zal nemen, waardoor het gemeentelijk deel op ƒ9344,komt. TESO blijft de helft van het totale jaarlijkse exploi- etekort zelf betalen uit de winsten van het bootbedrijf. ren gekomen; op Kogerstrand waren dat er 14 van de 100. „Het openbaar vervoer kunnen we niet missen, hoe noodlijdend het ook zal zijn". De heer F. Standaart (Texels Be lang) was het met de vorige sprekers eens. Hij had er waardering voor dat TESO bereid blijft de helft van het ex ploitatietekort uit het bootbedrijf te be talen. Die bijdrage moest dan wel jaarlijks worden bekeken om vast te stellen of dit bedrag eventueel zou moe- tei^ worden verlaagd en de overheids bijdrage derhalve verhoogd. weinig tijd vergende discussie deze zaak (de raadsvergadering de minder dan een uur) werd ge- d door de heer C. Timmer (AR). ierinnerde aan de prognose omtrent oekomstige ontwikkeling van het edrijf, waarbij wordt gerekend op s grotere tekorten. Nu neemt TESO 00 van het tekort voor eigen re- ng „Is dit een vast bedrag of is het Jpercentage, zodat de bijdrage van ikan o telkens groter wordt", zo vroeg )e heer Timmer vroeg voorts of het ge een ernstig beroep op de N.V. e doen om ernaar te streven, dat de diensten beter aansluiten op de stregeling van de spoorwegen. Hij inerde eraan, dat bij de motieven, en W. voor subsidiëring van het .edrijf hadden aangevoerd, was dat al de minder draagkrachtigen het itoffer zouden worden bij inkrim- van de busdiensten. Het zijn ook ninder draagkrachtigen die geen hebben en derhalve op de trein [aangewezen als zij op reis gaan. heer J. J. Westdorp (PvdA) zei wel te kunnen voorstellen, dat er sen zijn die vinden dat TESO de te en van het busbedrijf maar voor n rekening moet nemen zolang de dienst winsten maakt. „Maar boot- ij f en busbedrijf moeten gescheiden ien beoordeeld. We kunnen niet en het openbaar vervoer in deze uitgestrekte gemeente met zijn chillende dorpen, maar het is juist •om dat het busbedrijf onmogelijk label is te maken. Vrijstelling belasting heer Westdorp was dus vóór tregelen om het busbedrijf in d te houden. Hij had geen bezwaar n de voorgestelde subsidie, maar nog een mogelijkheid om tot een fetiger exploitatie van het busbedrijf [omen. Tot dusver moest de TESO, particulier vervoersbedrijf, belas- betalen op de gasolie. Gemeente- vervoerbedrijven hebben daarvan stelling. De heer Westdorp veron- itelde dat het busbedrijf, nu het niet Ier overheidssteun functioneert, wellicht ook vrijstelling van deze ing zou krijgen. Hij wilde dat on- ocht zien. Bootbedrijf ook? delicaat onderwerp roerde de r Westdorp aan door voor te stellen het bootbedrijf voor subsidie in _.ierking te laten komen. Niet om- S ^itjhet bootbedrijf niet te exploiteren zijn, maar om tot lagere tarieven |omen. ilast heer Westdorp had verder ont- It dat toch nog heel wat mensen van I busbedrijf gebruik maken, zodat de instandhouding toch nog een grote groep is gediend. Uit een iiête was gebleken dat van 100 hpeerders op Loodsmansduin er 13 f de trein en dus ook met de bus wa tadvertentie I.M.) Zaterdagavond en zondagmiddag nogmaals in Uw Bar-Disco-dancing ex-top discjockey van Radio Caroline Dagelijks geopend. Eentonig „Het wordt eentonig, maar mijner zijds is er ook geen bezwaar", aldus de heer P. Smit (KVP). „Natuurlijk is het geen haalbare kaart een busonderne ming in een gebied als Texel rendabel te maken, tenzij de tarieven rigoreus worden verhoogd. Maar dat zal weer resulteren in vermindering van het vervoersaanbod, want dan kan men onderhand net zo goed met een taxi gaan". De heer C. Koorn (CHU) vond het idee om ontheffing van gasoliebelasting te krijgen niet zo gek. Het scheelt een groot bedrag, want de belasting be draagt ongeveer 4 cent per liter. Erg optimistisch was hij echter niet, gezien de vruchteloze pogingen van de TEM om vrijstelling van deze belasting te krijgen. Antwoord Mr. Sprenger beantwoordde de ge stelde vragen. Het bedrag dat TESO nu nog zelf bijpast zal in de toekomst mo gelijk worden gewijzigd; het staat als percentage in ieder geval niet vast. Bij gelijkblijvende omstandigheden blijft TESO overigens bereid deze ƒ45.000, op tafel te leggen. Wat de aansluiting op de NS-dienst- regeling betreft van de TESO-veer- dienst herinnerde Mr. Sprenger eraan, dat deze in het afgelopen jaar sterk is verbeterd en wel door een wijziging van de NS-dienstregeling. TESO be steedt veel aandacht aan dit probleem, maar er zijn ook belangen in het spel van mensen, die juist gedupeerd zouden worden als de aansluiting op de spoor dienstregeling perfekt zou zijn. Bij de nieuwe dienstregeling zal de zaak op nieuw worden bekeken; het ontwerp dienstregeling krijgen B. en W. trou wens onder ogen. De kansen op vrijstel ling van oliebelasting achtte de voorzit ter minimaal. Regel is dat de ontheffing alleen geldt voor gemeentelijke ver voersbedrijven. Dat is het TESO busbe drijf niet en dat wordt het ook niet door de subsidiëring met overheidsgeld. Het is niettemin de moeite waard om het te proberen. De voorzitter zei ook met TESO over leg te willen plegen over de mogelijk heden tot subsidiëring van het bootbe drijf, waardoor de tarieven kunnen tvorden verlaagd. „Ik ben daarover niet optimistisch maar niet geschoten is al tijd mis". De heer P. Smit had opgemerkt, dat het niet juist zou zijn koste wat het kost alle lijnen te blijven rijden. Subsi die of geen subsidie, de busdienst moet men kritisch blijven bekijken. Als be paalde lijnen werkelijk helemaal niet meer verantwoord zouden zijn, moeten ze niet meer in stand worden gehouden. Daarmee was de voorzitter het eens, maar tekende erbij aan, dat alleen al de beschikbaarheid van openbaar vervoer op bepaalde tijden een overheidssubsi die kan rechtvaardigen, al moet men natuurlijk niet overdrijven. Rijkssteun zeker? De heer Westdorp stelde, dat men er nu van uitgaat, dat het Rijk het groot ste deel van de subsidiëring voor het busbedrijf voor zijn rekening zal ne men. Maar als dat niet gebeurt, zo vroeg hij, moet de gemeente dan het hele bedrag van ƒ46.720,opbrengen? Mr. Sprenger antwoordde ontkennend. Bij de voorstellen is men van het ge noemde rijksaandeel uitgegaan. Daar op kan zo goed als zeker worden gere kend Mocht er onverhoopt toch een kink in de kabel komen, dan wordt de hele zaak opnieuw bekeken. Zekerheid daarover zal men op de kortst moge lijke termijn zien te krijgen. Wethouder Daalder zei, dat dit voor 31 maart zal gebeuren, zodat TESO op de snelst mogelijke wijze weet waaraan zij toe is. De heer Westdorp was niet zo optimistitsch. In het verleden zijn er meer situaties geweest, waarin men op een bepaalde bijdrage van hogerhand dacht te kunnen rekenen, maar het kwam dan scheef af. De heer Standaart wilde aan de subsidie terugwerkende kracht geven. Juist nu maakt de bus dienst de meest onrendabele tijd door. De voorzitter besloot de discussie met erop te wijzen dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt er voor 1 april a.s. op terug te komen. Scholierenvervoer Daarop deed de heer Westdorp een voorstel van orde. Hij vroeg het college om met het bestuur van TESO te dis cussiëren over de buslijndiensten ten behoeve van het scholierenvervoer. Hij liet blijken dat daaraan nog wel iets kan worden verbeterd; mogelijk geeft dat extra financiële consequenties voor de gemeente. Moeilijkheden bij het ver voer ontstaan door de verschillende aanvangstijden van de scholen. Mr. Sprenger zei dat hierover vorig jaar al overleg is geweest en wel tussen een commissie uit het Onderwijscontact en TESO. Momenteel wordt onder de leer lingen een enquête gehouden, waarin o.a. naar de wijze van vervoer van en naar school wordt geïnformeerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête zal ongetwijfeld nieuw overleg worden gevoerd. (advertentie I.M.) Maak een proefrit bij: Vliestraat 11 Oosterend telef. (02223) 396 Erfdienstbaarheid Een spoedeisend agendapunt was ook het voorstel tot vestiging van enkele erfdienstbaarheden langs de Pelikaan- weg. Door terrein van de heren D. van der Werf, J. G H. Hennink en J. K. P. Zwan zal het nieuwe riool van De Koog naar de zuiveringsinstallatie aan de Pontweg worden gelegd. Het terrein kon echter niet worden aangekocht, zo dat de erfdienstbaarheidsregeling is ge troffen, waardoor de gemeente be voegd is het terrein te betreden voor het leggen, onderhouden, onderzoeken, herstellen, vernieuwen, vervangen, ver zwaren en verwijderen van de riole ring. Aan elk der grondeigenaars is de gemeente ƒ10,per jaar verschuldigd. Het ging dus niet om zulke grote som men, maar het voorstel werd de raads leden pas in de raadszaal bezorgd, zo dat men niet de gelegenheid had er kri tisch kennis van te nemen. De heer Westdorp vroeg of de stukken echt niet wat eerder bezorgd hadden kunnen worden. Nee, zei de burgemeester, want ze waren nog niet gereed. Er was bo vendien veel spoed geboden, want bij wachten tot de volgende vergadering zou het rioleringswerk worden gestag neerd. Oorspronkelijk was het de be doeling geweest de zaak door het ves tigen van een opstalrecht (in dit geval meer ,,onderstal"-recht) te regelen, maar minstens een der betrokkenen had daartegen bezwaar. Zomerhuizen Het besluit om voorlopig zomerhui zen met een maximum van 60 m2 toe te staan (een oppervlakte van 70 m2 is geen spoedig haalbare kaart) deed de heer Standaart vragen of dit besluit nu ook weer eerst door GS moet wor den goedgekeurd en de kans loopt te worden afgewezen. Mr. Sprenger: Het gaat om een wijziging van een veror dening, die inderdaad aan goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderhevig is, maar we hebben de verwachting, na informatie, dat die goedkeuring er wel komt. De heer Standaart: „Maar de mensen, die een bouwaanvraag hebben ingediend moeten wachten, misschien wel drie maanden, want zo lang heeft het ook geduurd alvorens ^er reactie kwam op het besluit om tot 70 m2 te gaan". Mr. Sprenger: „De kans dat op korte termijn zekerheid ontstaat is in dit geval veel groter; zou men vasthou den aan 70 m2, dan zou het zeker een aantal maanden duren.". De heer Daalder wees erop, dat men bij de provincie een oppervlakte van 45 m2 plus 10 meter aangebouwde ber ging zonder meer aanvaardbaar vindt; dus tegen 55 m2 is zeker geen bezwaar. De toneelvereniging Sint Jan zal het stuk „In de vergulde os" op zaterdag 28 februari, aanvang half drie, opvoe ren voor de Texelse bejaarden. Dc voorstelling wordt gehouden in „De Oranjeboom" en is gratis toegankelijk voor personen van 60 jaar en ouder. Voor zover vervoer en consumptie kan echter niet worden gezorgd. Op de direkties van bejaardentehuizen, be- jaardensoos e.d. wordt het beroep ge daan hiervoor een regeling te treffen. Een beperkt aantal begeleiders en be geleidsters heeft ook vrije toegang. Be jaarden die de voorstelling willen zien, worden verzocht zich op te geven bij het bestuur van hun sociëteit of bij de airektie van hun bejaardenhuis. DE WAAL Woensdagavond 25 fe bruari zal in het dorpshuis „De Wie lewaal" een vergadering worden be legd waarbij onder meer de verbouwing ter sprake zal worden gebracht. Er wordt begonnen om acht uur. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt op 22 februari op om 7.42 uur en gaat onder om 18.07 uur; 25 februari op om 7.36 uur en onder om 18.12 uur. Maan- 21 febr. V.M.; 7 maart N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild 20 febr. 8.09 en 20.26; 21 febr. 8.54 en 21.07; 22 febr. 9.30 en 21.40; 23 febr. 10.02 cn 22.09; 24 febr. 10.31 en 22.36; 25 febr. 10.57 en 23.01; 26 febr. 11.19 en 23.26; 27 febr. 11.43 en 23.53; 28 febr. 12.07 en Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Momenteel wordt de laatste hand ge legd aan het door de Texelse vrouwen geknoopte tapijt voor de nieuwe raads zaal. Mannen van de centrale werk plaats hanteren met vaardige hand de (kromme) naald en draad om de vele stukken aan elkaar te maken. Links op de foto mej. A. H. Luijsterburg die niet alleen was belast met de omvangrijke organisatie van het collectieve karwei, maar er ook zelf een indrukwekkend aantal knoopuren heeft opzitten. Het tapijt wordt ter plaatse „gemonteerd". Als ook het meubilair is gearriveerd zal de raadszaal voor gebruik gereed zijn. Het is de bedoeling dat de gemeen teraad er zo spoedig mogelijk gebruik van zal maken; de officiële opening van het nieuwe raadhuis zal echter nog ge ruime tijd op zich laten wachten, waar schijnlijk tot het moment waarop de bodewoning (waarvan de bouw juist is begonnen maar door sneeuw- en vorst- overlast alweer stil ligt) gereed is. Voor degenen die onlangs geen ge bruik hebben kunnen maken van de gelegenheid om zich te 'laten doorlich ten, zal op dinsdag 3 en woensdag 4 maart nogmaals de onderzoekwagen op Texel zijn. Men wordt dringend ver zocht van deze laatste gelegenheid ge bruik te maken. Zij die slecht ter been zijn zouden zich door buren of familie kunnen laten vervoeren. Het na-onder zoek zal volgens het volgende program ma worden gehouden. Dinsdag 3 maart: 15.00 - 15.15 uur, De Cocksdorp, bij ho tel „De Hoop". 15.30 - 16.00 uur, Midden Eierland, bij Dros Smederij. 16.15 - 16.25 uur, Zuid Eierland, bij Vliegveldpaviljoen. 16.45 - 17.00 uur, De Waal, bij dorps huis. 19.15 - 20.30 uur, Den Burg, postkantoor Woensdag 4 maart: 13.30 - 14.00 uur, Oudeschild, achter de" lagere school. 14.10 - 14.15 uur, Z. Haffel, bij K.I. sta tion. 14.20 - 14.25 uur, P.H. Polder, bij de heer H. G. Timmer. 14.35 - 14.45 uur, Den Hoorn, bij de o.l. school. 15.00 - 15.05 uur, De Westen, bij de heer D. W. Keyser 15.15 - 15.30 uur, Gerritsland, bij de heer J. Verseput. 15.40 - 16.10 uur, De Koog, bij de r. k. kerk. 16.30 - 17.00 uur, Oosterend, bij Geb. v. Chr. Belangen. 17.15 - 17.20 uur, Oost, bij oude school. 19.00 - 19.45 uur, Den Burg, postkantoor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1