Cjrom Twarts jexeh in het karL, *akhuis wordt snackbar en bar-dancing, wasserette Veiling goederen en diensten voor opknappen gebouwen iiWAV ik imam wm ..s 45eJAAMAHflHoJܧ ir-r ^oor Pinksteren j in gebruik Den Hoorn regelde zomeractiviteiten Kasteel op Texel? Actie van Hervormd en Katholiek Eierland D.E.K. gaat over op lage stemming Texelse brandweer 15 man sterker W^ssmssssssss Doopplechtigheid in verbouwd café Te weinig belangstelling voor zeer goede lezing Bejaardenuitvoering „Sint Jan" Drs. Klok spreekt op oprichtings vergadering D 66 5aG 24 FEBRUARI 1970 lave N.V. r/h Laageveld De Roojj i 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 [OUDESCHILD De heer C. Groot- in te Oudeschild heeft van de N.V. i. C. R. Keijser Co. het monumen- |e oude pakhuis op de haven gekocht, wil het verbouwen tot bar-dancing, ickbar, wasserette en openbare toi- len met douches. Als alles volgens Rn verloopt, zullen bar-dancing en ckbar al vóór Pinksteren in bedrijf Het door architect C. R. Alkema orpen restauratie- en verbouwplan een dezer dagen ter goedkeuring in- iend bij de gemeente. ie heer Grootjen wil het romanti- ie uiterlijk van het uit 1902 dateren- gebouw handhaven. Bij de thans wat waarloosde voorgevel zal dat heel sequent gebeuren. De pakhuisdeu- van de vier verdiepingen blijven en, maar er komt glas achter zodat raamluiken worden die 's winters igewenst kunnen worden gesloten, thans in gebruik zijnde hoofdingang ft ook gehandhaafd en wordt de igang tot de snackbar. In de nu blin- rechtergevel komt wel veel glas, zij ft in oude stijl met veel kleine ruitjes. t komt de toegang tot de op de •ede verdieping geprojecteerde bar- icing. De linkergevel, aan de zijde i de visafslag krijgt een ingang naar wasserette, de douche's en de toilet- Voor de derde en vierde verdie- ig van het gebouw zijn nog geen nnen ontworpen. Die zullen mede angen van de ontwikkelingen die i rond de haven van Oudeschild >rdoen. De heer Grootjen rekent eraard op de verwezenlijking van de hthaven, maar voordat het zover is, )pt hij ook voldoende toeristisch en Ier publiek naar de haven te kunnen kken. De vissershaven blijkt een at- ctie te zijn, die elk jaar meer mensen Het oude pukhuis vormt (in tegenstelling tot de houten visafslug ernaast) een stjjlvol en ro mantisch decor op het haventerrein van Oude schild. Dat moet zo blijven, vindt de heer Grootjen. merkt dat het ontbreken van een toilet en eetgelegenheid ter plaatse door velen als een ernstig ongerief wordt ervaren, waardoor de bezoekers eerder worden gedwongen naar hun lo geeradres terug te gaan dan zij eigen lijk van plan waren. De wasserette en douchegelegenheid zijn uiteraard in de eerste plaats afgestemd op de jachtvaar- ders. Zelfbediening De heer Grootjeen wil personeelskos ten uitsparen om zijn prijzen zo laag mogelijk te kunnen houden. De snack bar zal zoveel mogelijk- volgens het zelfbedieningssysteem worden inge richt. Men zal er onder meer kip (van het spit) kunnen krijgen en gebakken vis. De bar-dancing zal worden ver pacht aan twee exploitanten van het vasteland, die in soortgelijke bedrijven vijftien jaar ervaring hebben. Zoals bekend staat het haventerrein van Oudeschild bij abnormaal hoge vloeden onder water. Om de kans op dit ongerief zoveel mogelijk te verklei nen, zal het niveau van de beneden- vloer worden verhoogd. In tegenstelling tot andersluidende geruchten zal de heer Grootjen voor lopig niet van hoofdberoep veranderen, zodat bakkerij Grootjen blijft bestaan. DEN HOORN Onder leiding van jeugd- en recreatieleider J. M. de Vries werd donderdagavond in „De Waldhoorn" vergaderd over de activi teiten die in de komende zomer in Den Hoorn en omgeving zullen worden ont plooid voor de toeristen. Overleg werd noodzakelijk geacht om langs elkaar werken van de verschillende organise rende instanties te voorkomen «n om een gunstige spreiding over een zo lang mogelijke periode te bereiken. Verte genwoordigers waren aanwezig van de VW afdeling Den Hoorn, de Hervorm de gemeente, Fanfarecorps DEK, Sport vereniging ZDH en Dorpshuis. Het dorpshuisbestuur had de avond belegd. Afgesproken werd dat DEK vier keer het bekende spel Strijd om de man en de vrouw zal organiseren en wel op de dinsdagavonden 14, 21, 28 juli en 4 augustus. De zangavond van de N.H. kerk is gezet op de woensdag. Op 22 juli (met als uitwijkdatum 23 juli) wordt bij paal 9 'n strandfeest gehouden van de VVV-afdeling; 's avonds is er lampionoptocht. Op 6 en 7 augustus is er weer strandfeest, dan uitgaande van de VW in samenwerking met Seven Up. Seven Up werkt ook enkele keren mee aan de recreatieactiviteiten voor de jeugd, georganiseerd door de heer De Vries. Deze hengelwedstrijden, hin dernis spelen e.d. zullen elke vrijdag worden gehouden. ZDH, dat vorig jaar veel succes oogstte het sportevenemen ten zal ook deze zomer actief zijn en wel op de donderdagavond. Nieuw is het plan van het dorpshuis bestuur om deze zomer enkele malen een kienspel te houden en wel op de maandagavond. Het voorstel om natuur- wandeltochten te houden zal nog nader worden besproken. Enkele jaren gele den vielen dergelijke tochten (waarbij verschillende opdrachten moesten wor den uitgevoerd) zeer in de smaak. In de rubriek „Vakantie en toeris me" van de Volkskrant van dinsdag 17 februari worden onder de kop „Lok kende landschappen" diverse gebieden in Nederland opgesomd die de moeite van een bezoek waard zijn. Ook Texel wordt genoemd en wel alsvolgt: „West hoven. Strand, duin en bos aan de Texelse1 kust boven Den Burg. Het kas teel Westhove is zelf ontoegankelijk maar de ruime omgeving is openge steld, evenals het strand. Westhove is een van de mooiste duingebieden van Nederland. Afwisselend bosgebied en resten van Romeinse bewoning. Rond leidingen vanaf de „Orangerie" van mei tot september elke dinsdag". Kenners van Texel zullen begrijpen dat hier een vergissing in het spel is, maar adspirant toeristen zullen straks wellicht tevergeefs zoeken naar 'n kas teel, Orangerie en de resten van Ro meinse beschaving. heer Grootjen heeft ge- Aktie nodig voor aankoop nieuwe instrumenten >EN HOORN Het Hoornder mu- kkorps DEK heeft besloten nieuwe trumenten aan te schaffen. Overge- akeld wordt van hoge naar lage laming. Het is een eis des tijds ge- rden want het Kon Texels Fanfare- ps waarmee sinds enkele maanden iw wordt samengewerkt speelt al in e stemming en hetzelfde geldt voor leerlingen van de muziekschool el. De aanschaf betekent voor DEK grote financiële uitgave. Plannen rden gesmeed voor een aktie om het ld bijeen te krijgen. De DEK-leden Tea ermee akkoord dat de samen- 'king met het Kon. Texels Fanfare 's gecontinueerd wordt. Het korps samen met het fanfare onlangs en- .e zeer geslaagde uitvoeringen waar de waarde van het samenwerkings- 'band op overtuigende wijze bleek, ide korpsen zullen formeel echter 'standig blijven. Het systeem van rtelings oefenen in Den Burg en Hoorn zal men blijven volgen. heer W. Schuil trad uit het be- r van DEK. In zijn plaats werd de D. Drijver C.Pzn. gekozen. DEK momenteel 21 leden, waaronder 4 igdleden. DE COCKSDORP De hervormden en katholieken van Eierland en De Cocksdorp hebben elkaar gevonden in een waarschijnlijk unieke aktie om geld bijeen te krijgen voor het herstel en onderhoud van hun gebouwen. Het toe val wilde dat zowel de katholieke paro chie als de hervormde gemeente enor me kosten hebben moeten maken voor hun kerkgebouw en pastorie. Zo veel geld is erin gaan zitten en gaat er nog inzitten dat de rekeningen niet uit eigen zak betaald zullen kunnen worden. Er zal daarom aktie worden gevoerd, gécn collecte zonder meer, want dat vindt men in Eierland weinig origineel. Meer enthousiasme en baten denkt men te kunnen opwekken met een kerkveiling. Op vrijdagavond 20 maart zal in ho tel De Hoop ten overstaan van notaris Van Wijland een publieke verkoping worden gehouden van alle mogelijke goederen en diensten, die door de be volking van Eierland zijn aangeboden. Die goederen en diensten moeten nog worden ingezameld. Deze week krijgen de mensen van het „durp" en de polder een schriftelijk verzoek om medewer king in huis. Daarna gaat een veertig man tellende commissie op pad (samen gesteld uit hervormden en katholieken) om de aanbiedingen te noteren. Om de gedachten te bepalen: welkom zijn bij voorbeeld rookworsten, soepkippen, kratten bier, rollades, broden, varkens, een halve of hele hectare ploegen, spuiten, eggen of maaidorsen, een kamer behangen, liter jenever, door- smeerbeurt voor de auto enz. enz. Alle polderbewoners moeten hun fantasie maar eens laten werken om iets origi neels en aantrekkelijks aan te bieden. De publieke verkoping waarop deze goederen en diensten aan de meestbie denden (ook van overig Texel) zullen worden verkocht, belooft een waar feest te worden. Over gebrek aan medewer king hebben de initiatiefnemers niet te klagen. De eigenaar van hotel De Hoop heeft gratis en spontaan zijn zaal voor de verkoping beschikbaar gesteld, nota ris Van Wijland werkt voor niets en ook de commissie van veertig heeft geen ogenblik geaarzeld om op pad te gaan. Gehoopt wordt eenzelfde gezindheid aan te treffen bij de dienst- en goede renverleners, die dezer dagen op bezoek van de commissie kunnen rekenen. Oproep had succes Het artikel in onze krant van 3 fe bruari waarin melding werd gemaakt van het tekort van manschappen bij de Texelse brandweer heeft tot gevolg gehad, dat dit probleem in één keer is opgelost. Er meldden zich vijftien nieu we spuitgasten bij commandant J. van Hoorn, waarvan er bij de medische keuring veertien werden goedgekeurd. De enige niet-goedgekeurde zal na het ondergaan van een operatie ook bij het korps kunnen worden ingedeeld. BRANDMELDING Bij brand altijd bellen (02220) 2066. Dit geldt voor alle dorpen, zowel over dag als 's nachts. Verschunt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coop. Raii« feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 4- 40 ct. incasso. Advert. 19 ct per mm. cxcl. 4% BTW 'fiA. Brl«T«n Ui«rt - btlUn <U rcdtltU "JSC.* ACTIE ZELFMOORD Ik zou willen inhaken op het door de heer Ellen geschreh/en protest tegen het stinkende probleem, betreffende de vergaande verontreiniging van zee en kust. Wij, eenvoudige burgers, zien lijde lijk toe hoe onze eens zo zuivere aarde langzaam degradeert tot een massieve kluit afval. Waarom protesteren wij er niet allemaal tegen, het gaat ons ten slotte allemaal aan. Wij hebben alle maal de olicht er voor te zorgen dal onze nakomelingen kunnen leven in een rein milieu en dat onze soort blijft be staan. Wij hebben er voor te zorgen dat de zee, het land, de grond en de lucht weer schoon worden als we tenminste willen blijven voortbestaan. Meer en meer sterven er vogels, vis sen, amphihieën en reptielen etc. aan de vervuiling en ontstaan er gaten in de natuurlijke structuur. Het evenwicht wordt verstoord. De enige remedie hiertegen is: zorg er voor dat alle vuilbrakende elementen uit onze samenleving worden verwij derd of hernieuw de structuur ervan. Wij zijn al zolang samen bezig de na tuur naar onze hand te zetten maar de meesten onder u hebben nog niet in de gaten dat wij dat niet kunnen zonder blijvende schade er van te ondervinden. De actie „Zelfmoord" blijft doorgaan, dat lees je in alle kranten en zie je op de t.v. Het is nu aan u persoonlijk om te beslissen of u deze actie in de toe komst wilt steunen. Ik echter adviseer u: ga door het vuur voor het behoud van uw natuur. Kontroversky (P. C. Backer) Bernhardlaan 9, Den Burg OUDESCHILD Met het stukslaan van een fles champagne tegen een ech te scheepsromp is zaterdagmiddag op pleichtige wijze kracht bijgezet aan de heropening van „Kerry's Corner" aan de De Ruyterstraat te Oudeschild. Het bedrijf is in de afgelopen weken ver bouwd en uitgebreid en exploitant-ei genaar Cor van der Kerkhof had zater dagmiddag een groot gezelschap uitge nodigd om de ingebruikneming op ge zellige wijze te vieren. De man die de champagnefles met zoveel kracht ka pot smeet dat mevrouw Van der Kerk hof geruime tijd nodig had om de glas splinters bijeen te zoeken, was de heer Fokke van der Meer. Hij had het inte rieur voor het café ontworpen en 'n be langrijk aandeel gehad in de verbouw- werkzaamheden. Kerry's Corner mag men gerust een havenkroeg noemen. Tal van scheepsattributen, in de loop der jaren bij elkaar gescharreld, sieren het interieur. De bar (22 zitplaatsen) is een vlet van Texels fabrikaat die te recht de naam „Op het droge" heeft gekregen. De aanzittenden zullen er echter beslist niet op „een droogie" zitten (want vanuit de ronde bodem van de vlet weet de heer Van der Kerkhof met vaardige hand de tap kraan te bedienen. Kerry's Corner is geen jeugdcafé en beatmuziek zal men er niet horen. De heer Van de Kerkhof begon zijn bedrijf drie jaar geleden als cafetaria. Een cafetaria alleen zo ondervond hij, „liep" niet in Oudeschild. Er moest een biertje en een borreltje bij. Dat kon nadat de eigenaar de vereiste papieren had gehaald, anderhalf jaar geleden. Nu is door een verbouwing het bedrijf aan de nieuwe situatie aangepast. De steeg links van het pand werd erbij getrok ken; hier werden de toiletten onder gebracht waardoor in de zaak ruimte werd gewonnen. Een aparte afdeling met een loket naar buiten werd inge ruimd voor de verkoop van patates fri tes e.d. Het geheel ziet er goe-d uit. De verbouw werd volgens een ont werp van het architectenbureau Visser Van Heeringen uitgevoerd door de fa. J. Koorn Mzn. Verder wer kten mee: loodgieter Veltkamp, elektrote chnicus J. van Wijngaarden (bij de opening „de man met de gouden handen" genoemd) en de heer v.d. Kerkhof zeli die het schilderwerk uitvoerde. Voor de toe komst heeft de heer v.d. Kerkhof ver dere uitbreidingsplannen. Hij heeft daartoe de aangrenzende woning van de familie Jonker gekocht. HEREN BROERSMA EN ARNOUT WfNNAARS KLAVERJASDRIVE DEN HOORN De Hoornder klaver- jasclub hield donderdagavond in Loods manswelvaren een klaverjasdrive waar aan door veertig koppels werd deelge nomen. De uitslag was als volgt: 1. he ren J. Broersma en H. Arnout; 2. H. Leijen en A. Leijen; 3. Hoogeraad sr en M. Dijker. De „poedelprijs" ging naar het koppel mevr. M. Dijker-de Br uin en J. Drijver. DE COCKSDORP Israël en de om ringende Arabische landen stonden vrijdagavond bij de leden van de plat telandsvrouwen afdeling De Cocksdorp Eierland in het middelpunt van de be langstelling. Zorgvuldig uitgekozen dia's van genoemde landen werden ver toond door de heer L. F. Smeeding uit Laren die in het Midden Oosten eerst rond 1960 en na 1967 geruime tijd ver bleef. Door de dia's met bijbehorende explicatie ontstond een duidelijk en ka rakteristiek decor voor een lezing die een antwoord was op de in de aanvang gestelde vraag: waarom gunt men de joden hun land niet? Jammer dat niet méér dames met hun echtgenoten (die voor deze gelegenheid ook waren uitge nodigd) aanwezig waren om belangstel ling te tonen voor dit actuele en inte- lessant gebrachte onderwerp. Opvallend in gunstige zin was dat de spreker zich geen aanhanger van een der beide partijen in het geschil toonde. Hij leverde objectief feiten die iedere krantenlezer eigenlijk zou moeten ken nen om de gebeurtenissen van de laat ste tijd in het juiste licht te zien, maar onthield zich van eigen commentaar. De nieuwe voorzitster, mevrouw J. M. Siebinga-Nap, deelde tot slot mee dat het programma van de volgende bijeenkomst op 16 maart gewijzigd zal worden wegens drukke werkzaamheden van de heer Van Neerrijnen die deze avond oorspronkelijk zou verzorgen. Zoals door ons reeds eerder werd be kendgemaakt zal de toneelvereniging „St. Jan" op zaterdagmiddag 28 febru ari a.s. in „De Oranjeboom" het stuk „In de vergulde os" opvoeren voor per sonen boven de 60 jaar. De aanvang is gesteld op 14.30 uur. Hieronder volgen de adressen van de besturen van de diverse bejaardenso ciëteiten waar men zich kan opgeven. Den Burg: mevr. Wassenaar, Willem v. Beierenstraat 34, tel. 2181; Oosterend: mevr. Roeper, Achtertune 2, tel. 204; De Cocksdorpde heer G. Monen, Kik- kertstraat 10, tel. 269; Oudeschild; me vrouw Van Leeuwen-Kok, Houtman straat 3, tel. 2147; Den Hoorn: mevr. E. C. van Wolferen, Klif 15, tel. 207; De Waal: mevr. N. Eeiman-Mantje, Pol derweg 1, tel. 2851; De Koog: de heer F. J. Kaczor, Boodtlaan 2, tel. 298, en voorts bij de direkties van de bejaar denhuizen. Vervoer Zowel vervoersverstrekkers als ver- voerbehoevenden worden verzocht con tact op te nemen met mej. J. Swarthof, liefst tussen 5 - 6 uur 's middags, tele foon 2162. Drs. Klok uit Den Helder, een der candidaten voor D 66 bij de komende Statenverkiezingen, zal donderdagavond in hotel „De Lindeboom-Texel" het woord voeren tijdens de oprichtings vergadering van de Texelse afdeling van Democraten '66. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor ieder. Ter sprake zal onder meer worden gebracht de rol die de Texelse afdeling zal kunnen spe len ten aanzien van de gemeentepoli tiek. Een concept basisprogram voor de gemeentepolitiek zal worden besproken; ieder is in de gelegenheid er vragen over te stellen. Blijkens dit program is D 66 van me ning dat burgemeester en wethouders geen bezoldigde nevenfuncties mogen vervullen, ook niet in de semi-over- heidssfeer. Burgers moeten zich ver gaand kunnen bemoeien met en invloed hebben op gemeentelijke plannen zoals bestemmingsplannen e.d. Regelmatig moeten opiniepeilingen worden verricht om de meningen en verlangens van de burgerij ten aanzien van bepaalde ge meentelijke zaken te peilen. In een ge meente als Texel met zijn meerdere dorpen zou D 66 de medeverantwoor delijkheid van de burgers willen stimu leren door het oprichten van dorpsra den met bepaalde bestuurlijke be voegdheden. De partij wil huisvrouwen betrekken bij het ontwerpen van nieu we woningen. De inspraak van winkel en ambachtelijke bedrijven in de ge meentepolitiek wil men verzekerd we ten door het stichten van een perma nent overleg- en adviesorgaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1