Groen 'Twartrjexeh in het harL, Dit jaar uitgave boek over Texelse families Elleboog ARA rive-in show y 66 Texel gestart met vijf man tellende werkgroep Resultaat jarenlang speurwerk Bij stand srecht op vergadering discussiepunt bejaardenbond ,een deelname n „P.A.K.T."? PvdA Texel presenteert candidaten statenlijst Aantal leden breidt zich uit 83e JAARGANG No. 8447 3 MAART 1970 IN.V. v/h Langcveld De Rootf 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 y de Graaf, Keesomlaan 43, Den 02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Rah* feisenbank: Amro-bank. Postgiro 652. Abono. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 cL incasso. Advert. 19 ct. per mm. exd. 4°/o BTW 99 politieke partij Democraten '66 sinds donderdagavond op Texel erkgrocp. Tot oprichting van een afdeling van D 66 is het (nog) ekomen. De uit vijf man bestaan- rkgroep zal zich onder meer bezig met voorbereidingen van de zingen. Of D 66 zal streven naar i meer zetels in de Texelse gc- eraad is nog niet zeker. Er is een dat zal worden deelgenomen in ;eds bestaande Progressief Ak- Texel, maar D 66 stelt dan wel jrwaarde dat democratisering en iuwing voorop moeten staan in rogramma van het PAKT. Dit is tgesloten en donderdagavond, tij ten bijeenkomst in hotel „De Lin- -Texel" werd de werkgroep al iodigd voor een gesprek. 5 zal in de nabije toekomst meer leren van zich doen spreken op Zaterdagmiddag 7 maart, aan- half drie, wordt in „De Linde- Texel" weer een bijeenkomst ge- n waarbij drie verkiesbare candi- op de Statenlijst het provinciale irogramma zullen toelichten. On- en is drs. Gruyters. Deze komt maart nog een keer naar Texel •1 met het „D 66-vliegtuig". Hij m op de Groeneplaats 'een toe- houden. de bijeenkomst van donderdag d op initiatief van de heren Hen en Boots) werd het woord ge- door drs. Klok uit Den Helder, corrector aan de scholengemeen- aldaar en heeft sociale geografie leerdzijn bijzondere interesse lit naar ruimtelijke ordening. Hij 3e dat D 66 dn de eerste plaats is cht om staatsrechtelijke vemieu- door te voeren. De afstand tus- tstuur en burgers was en is zeer waardoor men zich niet bij het ir betrokken voelt. D 66 staat een sche, geen ideologische, politiek Het is een programmapartij. Geen contact mamelijk sprekende over ge- elijke politiek gtelde drs Klok )k in een gemeente geen werke- ontact is tussen bestuurders en :s. Zelfs de voeling die B. en W. e gemeenteraad hebben is gering, meenteraad is het hoofd van de nte, maar in de praktijk worden irstellen goedgekeurd die hel col- 'an B. en W. overigens buiten de >m heeit voorbereid en opgesteld, ds voor het vergaand betrekken e burgerij in de voorbereidingen lannen bijvoorbeeld bestemmings- m. Alvorens een dergelijk plan te rpen moeten hearings worden ge- n zodat men weet wat de bevol- vil. er naar de burgers geluisterd willen ze wel komen. Commis- gaderingen en rapporten moeten aar zijn. Iedere gemeentenaar inzage van de raadstukken kun- 'ïjgen. De burgers moeten in of na iadsverkiezingen vragen kunnen i. In raadscommissies moeten ook 's worden benoemd. De gekozen neester, bekend streven van D 66, drs. Klok in een kleine gemeenet r gewenst maar de gemeenteraad wel met een aanbeveling kunnen L. ^eer Mulder, stedebouwkundig te- r bij de gemeente Texel, was een ehoorders die gebruik maakte van legenheid tot vragen stellen. Hij de inspraak bij bestemmingsplan- Jas zinnig als het publiek eerst voorgelicht is. Hij vond verder dat veel te weinig financiële midde- eft om zijn taak als recreatiöge- e behoorlijk te kunnen vervul- loge grondprijzen zijn er onder het gevolg van. Drs. Klok was het aiee eens. Hij wees op het D 66- amma waarin wordt gesteld dat (advertentie I.M.) 8 maart orverkoop van de kaarten elke Jnd in de J'elleboog. gemeenten met een centrumfunctie, dus gemeenten die voor mensen uit andere gemeenten voorzieningen moeten schep pen, daarvoor een behoorlijke finan ciële tegemoetkoming van rijkswege moeten krijgen. De heer Mulder wees op de bestaande raadscommissie voor ruimtelijke ordening en het speet hem dat die commissie niet zo veel interesse tooont bij het tot stand komen van be stemmingsplannen. Het is dan ook moeilijk 'n oordeel te vormen. Drs. Klok Het is moeilijk oordelen als men niet vanaf het begin bij de voorbereiding is betrokken. Op een vraag van de heer Dernison zei drs. Klok dat de door D 66 bepleite wijkraden met bevoegdheden vooral ac tief zouden kunnen zijn op het gebied van cultuur en recreatie. Zij kunnen te vens advieslichaam voor de gemeente raad en klachtenbureau zijn. De heer G. A. Oskam wees erop dat experimen teren met wijkraden in Rotterdam en Zuijlen geen succes geworden zijn. Hij zag meer in buurtwerkers die wat voor de mensen kunnen doen. Eigen schuld De heer J. J. Westdorp weet de grote afstand tussen bestuurders en bestuur den ook aan de mensen zelf. Zelfs de standsorganisaties komen niet op de gedachte om gemeenteraadsleden uit te nodigen als zij zaken bespreken waar over de gemeenteraad uiteindelijk een oordeel moet vellen. Drs. Klok: Daaruit blijkt het gebrek aan vertrouwen in de bestuurders. De heer Oskam bracht drs. Klok in verlegenheid door op te merken dat D 66 weliswaar mooie ideeën heeft over de woningbouw, maar niet meedeed toen tegen het huidjge zeer slechte bouwbeleid in de kamer een motie van afkeuring werd ingediend. De spreker zei de houding van de kamerfractie in deze ook niet te onderschrijven. Men kwam tijdens de discussie, die op een gegeven moment in detailkwes ties verzandde, te spreken over de dure huurwoningen. Op Texel moet men straks voor een woningwetwoning ƒ220,per maand betalen. Velen kun nen dat niet. D 66 pleit in zulke geval len voor huursubsidies, maar een der toehoorders voelde meer voor huurbe lasting, te heffen van degenen die veel kunnen betalen maar toch in een goed kope woning zitten. Om zo goedkoop mogelijk te bouwen kan op Txel weinig met groen worden gewerkt in de nieu we plannen. Gevolg: saaie eentonigheid. De hoge prijs van de woningen is ge deeltelijk door de dure grond te ver klaren en deze grond is weer duur orn aat de verwervingskosten (dus het geld dat de gemeente aan de eigenaars moet betalen) zo hoog zijn. Verder wordt de grond duur omdat de kosten van de straat die erlangs loopt er in zijn ge heel over worden omgeslagen. Terwijl toch die straat niet alleen aanwonenden ten goede komt maar aan ieder ander die er gebruik van maakt. Kom bij ons De heer Oskam pleitte voor aanslui ting van D 66 bij het PAKT. Hij herin nerde eraan dat bij de vorige verkie zingen twee partijen (PSP en Boeren partij) vergeefs hebben gepoogd een ze tel te bemachtigen. Drs. Klok zei dat de situatie plaatselijk moet worden beke ken. Als D 66 wat betreft vernieuwing aan haar trekken komt, is tegen samen werking geen bezwaar. De kansen op een raadszetel voor D 66 zijn overigens goed. Uitgaande van de landelijke opi- niecijfers zou Texel bij de komende verkiezingen 450 D 66 stemmen kunnen opleveren, voldoende voor één zetel. Het vervallen van de opkomstplicht is voor D 66 gunstig. De bijeenkomst in „De Lindeboom- Texel" werd door een dozijn belang stellenden bezocht. Drs. Klok vond dat niet slecht. De nu bloeiende Helderse afdeling wist destijds niet meer dan 10 geïnteresseerden bijeen te krijgen. Bij voldoende belangstelling zal in de loop van dit jaar een omvangrijk boek over Texelse families hei licht zien, samengesteld door de heren dr. M. D. Dijt en mr. J. S. M. Dijt te Haar lem. Deze uitgaveresultaat van jaren lang genealogisch speurwerk, is in de eerste plaats gewijd aan de afstam ming en de geschiedenis van de ge slachten Koning-Keijser, Vlaming en Bakker. Het boek bevat een drietal zg. parentelen, dat zijn stambomen waar bij de afstammelingen in vrouwelijke én mannelijke lijnen van één echtpaar zijn uitgewerkt. De eerste en verreweg grootste pa- rentele gaat uit van het echtpaar Cor nells Meijertsz Koning en Neeltje Pie- ters Keijser, gehuwd in 1671, de stam ouders van de families Koning en Keij ser. Hierin komen veel doopsgezinden voor, met namen als Roeper, Dijksen en Zuidewind, maar in latere generaties zijn natuurlijk ook andere gezindten ruim vertegenwoordigd, er is zelfs een rooms-katholieke familie bij (Rijk). De tweede parentele heeft het echt paar Gerrit Simonsz Vlaming en Jantje Pieters Mossel, gehuwd in 1695, tot uit- ganspunt. Hun nageslacht omvat vrij wel de gehele gereformeerde en her vormde bevolking van Oosterend en talloze andere Texelaars, met namen als Plaatsman, Kikkert, Drijver, Tim mer, Trap, Salm en Van der Vis. De afstammelingen van het stamecht- paar van de derde parentele Gerrit Jansz Bakker en Empie Pieters Abbe- nes, gehuwd ca 1705 te Den Hoorn, zijn over het hele eiland verspreid. Hier treffen we namen aan als Brans, Daal der, Drijver, Rab, Hillenius en List. Met elkaar gecombineerd omvatten de drie parentelen bijna de gehele niet- katholieke Texelse bevolking van Texelse oorsprong, alsmede tallozen die het eiland in de loop der eeuwen heb ben verlaten. Het alfabetisch register, dat aan het werk is toegevoegd, vermeldt dan ook niet minder dan 9000 personen met een 1000 verschillij de familienamen. De na men Keijser (296x), Koning (181x), Vla ming (217x) en Bakker (441x) zijn ui teraard het sterkst vertegenwoordigd, maar ook de families Roeper (130x), Dijksen (lOlx), Blom (84x), Bas (52x), Zuidewind (72x), Brans f04'lx) en De Ruijter (57x) komen praktisch in hun geheel in het werk voor, terwijl het verder wemelt van zulke oer-Texelse namen als Boon (314x), Daalder (169x), Eelman (138x), Kikkert (133x), Bruin (132x), Duinker t(jl31x), Kuiper (95x), Op dinsdag 3 maart, aanvang 8 uur zal in „Casino" te Den Burg een infor matieve vergadering van de Partij van de Arbeid worden gehouden met het oog op de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Voor de Statenverkiezingen zal de Partij van de Arbeid, anders dan bij de gemeenteraadsverkiezingen, nog als zelfstandige groepering optreden. Wel heeft de Partij van de Arbeid voor deze verkiezingen een gezamenlijk program ma opgesteld met de PPR, de van de KVP afgescheiden groepering. Tijdens deze vergadering zullen de nummers 1 en 2 van de lijst van de Partij van de Arbeid zich presenteren, t.w. de heren KI. Muije, wethouder van Den Helder en A. Geuzebroek, fractie voorzitter in de gemeente Anna Pau- lowna en secretaris-penningmeester van het waterschap 'Anna Paulownapolder'. Beide heren zijn reeds lid van provin ciale staten. Bovendien zal aanwezig zijn de heer C. Egas, kamerlid van de Partij van de Arbeid en oud-staatsse cretaris. Bremer (88x), Koorn (86x), Plaatsman (86x), Timmer (74x), List (73x), Dros l(j72x), Drijver (96x), Vlas (60x), Rab (56x), Kooiman (50x), Dogger (44x), van der Vis (41x), Mantje (40x) en vele andere bijv. Boerhorst, Brouwer, Bur ger, Dalmeijer, Dijker, Ellen, Flens, Gepus, Hillenius, Kalis, Knaap, Koo- ger, Kuiter, Langeveld, Lap, Trap. Wuis en Zutphen. Van degenen die zich later op Texel vestigden noemen wij Stoepker, Kievit en Vonk. Buitengewoon waardevol zijn de aan vullende schematische stambomen van de geslachten (Bouwe) Bakker, Bas, Daalder, Dros, Drijver, Dijksen, Eel man (5 pagina's!), Lap, Mantje, Plaats man. Van der Vis, Wuis en Zuidewind. Zij weven een netwerk van familieban den en tonen aan hoezeer de Texelse bevolking eigenlijk één grote familie is. Deze stambomen voegen nog ca 2000 personen aan het indrukwekkende to taal toe. Wat kunnen de Texelaars in dit Texels „stamboek" vinden? Alleen de ouderen zullen hun eigen naam en ge boortedatum aantreffen. Maar wie er zelf niet instaat, vindt er zeker zijn ouders of grootouders en verder voor geslacht, hun afstamming, beroepen, herkomst, woonplaats, geboorte-, huwe lijks- en sterfdata enz. Velen stammen op verschillende manieren van één of meer van de oer-echtparen af. Voorts blijkt de verwantschap met naamgeno ten en andere Texelaars. De dragers van de namen waarvan stamboomsche ma's zijn opgenomen kunnen er zeker van zijn hun voorouders zo ver als maar mogelijk is terug te vinden. Zij die twijfelen of het boek voor hen persoon lijk waarde heeft kunnen inlichtingen krijgen bij de samenstellers onder op- Het recht op bijstand was het voor naamste punt van gesprek op de ver gadering van de afdeling Texel van de Algemene Bond van Bejaarden, vrijdag middag in hotel „De Oranjeboom". Om daarover met terzake deskundige per sonen te kunnen discussieren, had het bestuur twee heren uitgenodigd, t.w. D. gave van de namen en geboortedata van hun ouders of grootouders (mits gebo ren vóór 1893). Omvangrijk Het boek, met een omvang van ca 420 pagina's, verlucht met enkele oude kaarten, foto's en prenten, gebonden in een fraaie kunstlederen band met goud opdruk, zal tegen het einde van het jaar kunnen verschijnen. (Dit brengt Sinterklaas misschien vast op een idee). Een familieboek van een dergelijke om vang en met een zo grote schat van ge gevens is welhaast uniek voor Neder land en vormt een bezit, dat met de jaren slechts in waarde zal stijgen. Een stamboom, eens het voorrecht van adel lijke, aanzienlijke en gefortuneerde fa milies, komt nu binnen het bereik van de meeste Texelaars. Nu intekenen De samenstellers hebben ontelbare uren aan deze arbeid besteed. Zij heb ben bij de uitgave echter geen enkel commercieel belang. Van de drukker kan natuurlijk niet dezelfde belange loosheid worden verwacht. Publicatie zal slechts mogelijk zijn, als een vol doende aantal exemplaren kan worden afgezet. De oplage moet zo groot zijn, dat de prijs per exemplaat niet hoger komt dan 30,voor een werk van deze omvang een gematigd bedrag. Bij een groot aantal deelnemers kan deze prijs nog worden verlaagd. Op belang stellenden wordt daarom een beroep gedaan reeds nu op het boek in te teke nen. Zij kunnen verzekerd zijn van de laagst mogelijke prijs; de latere kopers zullen enkele guldens meer moeten be talen. Een lijst van intekenaren zal in het boek worden opgenomen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken ver zoeken wij u ook familieleden op deze publicatie attent te maken. Adressen van mogelijke belanghebbenden en be-j langstellenden buiten Texel zijn even-j eens welkom. Comité |j Er is reeds een comité van aanbeve- ling gevormd, die zich vior de uitgave van dit werk wil inzetten, bestaande uit de heren: J. Bakker D.P.zn., De Zes 2b, Den Burg; L J. Daalder, Singel 45, Den Helder; J. F. Daamhouwer, Graaf Wichmanlaan 56, Bussum; H. J. Keijser, Waalderstraat 1, Den Burg; Ir. J. S. Keijser, Hobbemalaan 61, Bilthoven; Ir. P. Kuiper, Willemsparkweg 216, Am sterdam; M. Mantje, K 52, De Koogg C. H. Roeper, Emmalaan 7, Den Burg; Joh. C. Roeper, Achtertune 2, Oosterend; B. Vlaming, Keesomlaan 42, Den Burg; J. A. van der Vlis, Rotondeweg 7, Blari- cum. Bestellingen kunnen worden gedaan bij: dr. M. D. Dijt, Ipenrodelaan 8; Haarlem, of bij één van de leden van het comité van aanbeveling. Dit kan het eenvoudigst gebeuren door invullen en opzenden van het onderstaande formu lier. TEXELSE GESLACHTEN S.v.p. duidelijk invullen met het oog op de vermelding van de lijst van intekenaren, en opsturen aan dr. M. D. DIJT, Ipenrodestraat 8, HAARLEM Ondergetekende, Naam Adres Woonplaats wenst in te tekenen op exempl. van TEXELSE GESLACHTEN samengesteld door dr. M. D. Dijt en mr. J. S. M. Dijt, voor een bedrag van ten hoogste ƒ30,per exemplaar. Datum Handtekening Salm uit Velsen, lid van het hoofdbe stuur van de bond en C. van Trigt, ambtenaar van de Sociale Dienst Texel. Beiden bepleitten een zo uitgebreid mogelijke hulp op allerlei gebied aan de bejaarden, waarbij de heer Van Trigt uiteraard de nodige ambtelijke voorzichtigheid betrachtte. De belangstelling voor deze middag was goed, ook van de zijde van niet- ledcn. Velen hunner sloten zich aan. Texel telt 1300 bejaarden. Gehoopt wordt dat er daarvan binnenkort 700 georganiseerd zullen zijn. Daar het een openbare vergadering was, ook toegankelijk voor met-leden, vertelde de heer Salm iets over de doel stellingen van de bond. Als voornaam ste daarvan noemde hij het optreikken van de AOW tot 80°/o van het gemid delde loon van bouwvakarbeiders, in officiële termen „het bevorderen van het tot stand komen van een wettelijke en afdoende ouderdomspensionering". Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer idealen, waarvan o.m. werden ge noemd het stichten van bejaardenhui zen, het aanpassen van woningen, het stichten van verpleeghuizen, en dien stencentra. Inspraak Tevens wordt bepleit de inspraak van de ouderen in bestuur van rusthuizen. De bond dient ook als bemiddelaar tus sen de leden en de sociale dienst, als er moeilijkheden zijn over de bijstands uitkering. De bijstandwet gaat namelijk, zo zei de heer Salm, uit van het prin cipe dat in de noodzakelijke kosten van het bestaan moet worden voorzien; maar per gemeente is er wel eens een verschil over wat als „noodzakelijk" gezien moet worden. Zo zal een televi sietoestel in de ene gemeente wel, en in de andere niet daaronder verstaan wor den. Als er dan moeilijkheden ontstaan, kan de bond bemiddelen. De heer Van Trigt vond dat er een bepaalde wisselwerking moet bestaan tussen gemeente en bond en achtte frequent overleg nuttig. Men wil op Texel komen tot een overkoepelend or gaan voor bejaarden, waarvoor ook een delegatie van de bond nodig is. AOW onvoldoende Over de AOW was zijn mening, dat zelfs al zou deze 80°/o van het bouw vakarbeidersloon bedragen, deze nog niet toereikend zou zijn voor het le vensonderhoud. Hij wees hier op de jfhoge huren, de belasting en de enorme kosten van rusthuizen, verplegingste- huizen en dergelijke instellingen. Hij maakte de aanwezigen erop attent, dat de gemeente verplicht is, ieder verzoek tot bijstand te behandelen en er een be slissing over te nemen. Op een vraag uit de zaal of men eerst zijn eventuele eigen kapitaal zou moeten interen, al vorens voor bijstand in aanmerking te komen, antwoordde de heer Van Trigt, dat men zelf nog een bedrag mag heb ben van ƒ6000,voor gehuwden en ƒ3600,voor ongehuwden. Dure woningen Een andere opmerker vond dat de bejaardenwoningen wel wat aan de dure kant zijn. De heer Van Trigt zei dat de ouden van dagen, die denken een bejaardenwoning niet te kunnen be talen, ook naar de gemeente toe kunnen stappen. Geniet men reeds een uitke ring, dan wordt die automatisch ver hoogd met de huuropslag. Wat hij in een gemeente als Texel ook noodzake lijk voor de bejaarden vond, en dan vooral voor die bejaarden, die op het land wonen, was een telefoon. „Als u die nodig denkt te hebben, maar het niet kunt betalen, kunt u rustig een verzoek aan de gemeente richten", zo zei de heer Van Trigt. Zo nodig zal ook voor het abonnementsgeld gezorgd wor den. Tenslotte wees hij erop, dat be jaarden beslist geen drempelvrees moe ten hebben als zij hulp nodig hebben. Bij de daaropvolgende bestuursver kiezing werd de heer Jan Agter sr. ge kozen tot voorzitter, en de he»ren G. Michels en F. Taag als respectievelijk secretaris en penningmeester van de af deling Texel van de Bejaardenbond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1