Cjroen ^warts jéxeh in het harL, Raadsleden vragen gemeentelijke deelname in n.v. „De Krim" Cl T s AGENDA '9 j J' Elleboog VARA drive-in show tatuten aangenomen - J. C. Dros directeur Twee kotters van recordlengte in haven Oudesehild I HANS GRUIJTERS vxploitatiemaatschappij staat open voor iedere Nederlander i VAT Sameu trainen i eeft U gehoorklachten? LECTR0HUIS Ét A disco-dancing 69 „De Wielewaal" houdt bestuursverkiezing D '66 Texel nu een „echte" afdeling T 69 VAT 69 VAT 69 VAT 69 VAT 69 Openbare hearing van P.v.d.A. EDDIE BECKER en JAAP POORT OPENBARE BIJEENKOMST D '66 Vandaag denksportvijfkamp te Oudesehild Aquarianen leren vis kweken Ug 6 MAART 1970 EXELSE 83e JAARGANG No. 8448 COURANT |ve N.V. T/h Laugevcld De Rooft i 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 barry de Graaf, Keesomlaan 43, Den M. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschftnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Rati* felsen bank; Amro-bank. Postgiro 652. A bono, prgs ƒ3,90 p. lew. -f 40 cL incasso. Advert. 19 ct. per mm. excl. 4% BTW raadsleden F. Standaart (Texels ing), J. J- Westdorp (PvdA) en J. te (KVP) hebben B. en W. schrifte- verzocht de raad voor te stellen om gemeente Texel financieel te laten nemen in de n.v. Exploitaticmaat- ippij De Krim te De Cocksdorp. Ze ben gevraagd het punt op de agenda de vergadering van 10 maart te i. Genoemde raadsleden zijn van ling dat de N.V. Exploitatiemaat- ippij De Krim een algemeen Texels mg vertegenwoordigt. Blijkens de uten stelt de n.v. zich tot doel „de ordering van de recreatiemogelijk- n binnen de gemeente Texel en het •toe verkrijgen en exploiteren van atiecentra in alle vormen, alles in imste zin des woords". i heren zijn van mening dat de ge- nte Texel minstens voor ƒ6.000, neemt door volstorting van tien pne aandelen a ƒ500,nominaal >én prioriteitsaandeel van ƒ1.000, finaal. Afwijzing en W. zijn de verzoekers in zover- Ïemoet gekomen dat zij de behan- van de aanvraag als punt 28 op ;nda hebben gezet. Voor die tijd k pre-advies worden uitgebracht de inhoud daarvan was bij het perse gaan van deze krant nog niet :nd. Naar verluidt zouden B. en W. jer een afwijzend standpunt hebben omen. fjdens 'n vergadering van de „groep 27", dinsdagavond, zijn de statuten de Exploitatiemaatschappij aange- r llen. Er zijn geen wijzigingen van IBkenis in aangebracht. Ook B. en W. >en de ontwerpstatuten bestudeerd .ebben alleen bedenkingen geuit ten :ien van artikel 55 dat handelt over terugbetaling van subsidies aan de garofceid in het geval dat n.v. binnen iar na het verlenen van een over- isubsidie wordt ontbonden. De sta- zullen nu aan de Minister ter keuring worden aangeboden. Direktie de vergadering van dinsdag is de J. C. Dros, Eierland, benoemd tot icteur van de n.v. Commissarissen de heren M. Boon, Holtman, R. R. ■inga en F. Standaart. Nog één com- larisplaats is vacant; men hoopt dat bezet zal worden door een verte- ft'oordiger van de gemeente Texel, liet feit dat twee commissarissen uit 1 Burg afkomstig zijn blijkt al dat Jxploitatiemaatschappij geen onder is van mensen uit De» Cocksdorp pierland. Ook de statuten getuigen (advertenties I.M.) Wendt U dan tot de enige speciaalzaak in gehoorapparaten op Texel. Hé, wat loop jij toch cn ie hard Ja kerel, ik ben op weg naar het cr> VU Dagelijks geopend. Zaterdag en zondag o\ VD van een brede kijk op de zaak. Deelne mers in de n.v. hoeven geen mensen uit De Cocksdorp en Eierland te zijn; zelfs aandeelhouders die op het vaste land wonen zijn welkom. Er zijn ge noeg waarborgen dat de n.v. een over wegend Texelse aangelegenheid blijft. Dat laatste is essentieel want de Exploi- tatiemaatschappij is o.a. voortgekomen uit verontrusting iver het feit dat op den duur alle recreatiegronden in niet- Texelse handen komt. Tegen deze ach tergrond staat een flinke portie idealis me. De mensen die er hun geld hebben ingestoken weten dat de eerste jaren niet op winst gerekend kan worden. Doorbraak Dat zovelen bereid zijn gebleken vrij veel geld te steken in een onderneming waarvan nog allerminst vaststaat of het een zakelijk succes zal worden kan rus tig worden aangemerkt als een door braak. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen omtrent realisering van de gemeentelijke 10 hectare van het Krimplan die de Exploitatiemaat- schappij wil gaan exploiteren. De on derhandelingen met Coördinatiebouw, eigenaresse van de rest van het plan, moeten nog beginnen en er mag wor den verwacht dat zich nog veel moei lijkheden zullen voordoen. De heer R. R. Siebinga, een der ini tiatiefnemers, is evenwel zeer verheugd dat de oprichting van de Explotatie- maatschappij een feit is. Er is een be gin gemaakt. De n.v. kan nog aanmer kelijk sterker worden als meerderen zich geroepen voelen deel te nemen. In hotel „Kikkert" wordt vrijdag avond 13 maart een openbare vergade ring gehouden waarbij de bedoelingen van de Exploitatiemaatschappij ter dis cussie worden gesteld. Gehoopt wordt cp grote belangstelling. Definitieve plannen met het Krimplan zullen pas in een in het najaar te houden verga dering aan de orde worden gesteld. Het maatschappelijk kapitaal van de Exploitatiemaatschappij bedraagt ƒ480.000,verdeeld in 800 gewone aan delen van elk ƒ500,nominaal en 80 prioriteitsaandelen van elk ƒ1000,no minaal. De prioriteitsaandelen zijn vol gestort. Alle aandelen staan op naam. Elke Nederlander en elke Nederlandse publiekrechtelijke instelling kan aan deelhouder zijn. Prioriteitsaandelen worden uitgegeven aan degenen die in het bezit zijn van tien gewone aande len of een veelvoud daarvan Een aan deelhouder mag zijn aandelen aan an deren dan zijn wettige afstammelingen overdragen onder goedkeuring van de vergadering van houders van priori teitsaandelen. Als die toestemming uit blijft neemt de n.v. de aandelen zelf over. Prioriteitsaandelen kunnen alleen aan de vennootschap in eigendom wor den overgedragen en wel door verkoop a pari. Wat betreft bestuur en toezicht wordt in de statuten bepaald dat de n.v. wordt bestuurd door een één of meer tellende- direktie onder toezicht van een min stens uit vijf en hoogstens uit zeven personen bestaande raad van commis sarissen. De (bindende) voordracht waaruit de raad van commissarissen wordt gekozen dient in elk geval de naam te bevatten van een persoon die als commissaris door het gemeentebe stuur van Texel is aangewezen. Volgens artikel 49 wordt de financië le winst ter beschikking gesteld van de algemene vergadering van aandeelhou ders; aan de houders van prioriteitsaan delen mag evenwel nimmer meer dan 7°/o over het nominaal bedrag per jaar worden uitgekeerd. Geen winst wordt uitgekeerd zolang in vorige jaren gele den verliezen niet zijn ingehaald. OUDESCHILD Niet alleen in aan tal nemen de vaartuigen van de Texelse vissersvloot toe, ook de grootte der schepen vertoont de laatste jaren een opmerkelijke groei. Het voorlopig re cord staat nu op naam van de fa. Boom die onlangs een 33,25 meter lange kot ter kocht van de maatschappij „Vero nica" te Hilversum. De TX 99 „Johan nes Maria" is uitgerust met een 600 pk Stork motor. Het schip werd in 1984 gebouwd op de werf „Vooruit" te Zaan dam en was toen 3.60 meter korter. Na aankoop heeft de fa. Boom op dezelfde werf een stuk laten tussenlassen ter verbetering van de stabiliteit. Het schip was ingericht voor sleepnetvisserij. Voor bokkenvisserij worden er nu por- taalmast en bokken opgezet. Dit ge beurt door de fa. Boom zelf. Daarna voorzien: radar, twee kleine zend-ont- vangers, grote zend-ontvanger, plotter, echolood, schrijver. De koelruimte kan ca 70 ton vis bevatten. De fa. Hemel rijk bouwt het nettenruim in en brengt het nog ontbrekende stuk dek van 3.60 meter aan. Het is de bedoeling met zes man te gaan varen. Ruimte is daarvoor genoeg; er zijn maar liefst tien kooien beschikbaar. De oude TX 94 van Boer- sen (j6 ton en 29.40 meter lang) is ge kocht door Stork. De grotere en steeds dieper stekende kotters brengen wel een probleem met zich mee. Afgezien van het ruimtege brek is de bestaande haven ook niet diep genoeg. Dat geeft vooral bij oos tenwind nogal wat ongerief. Dc verschillende gymnastiekverenigingen op Texel groeien naar elkaar toe. Een totale fu sie zit er (nog) niet in maar tussen verschil lende verenigingen wordt al nauw samenge werkt. Bovenstaand plaatje maakten wij in de nieuwe gymnastiekzaal aan dc Beatrixlaan, waar eens per veertien dagen de jeugd van drie Texelse verenigingen samen trainen on der leiding van de heer G. Praamstra en zftu staf. Het nieuwe gymlokaal functioneert al ge ruime tijd tot grote tevredenheid van de ge bruikers. In tegenstelling tot wat men bij dit heugelijke feit zou verwachten, is het niet dc bedoeling ecu officiële feestelijke opening te organiseren. DE WAAL Woensdagavond 11 maart houdt de stichting Dorpshuis „De1 Wielewaal" een speciale vergadering waarin een drietal nieuwe bestuursle den zal worden gekozen. Het bestuur is er inmiddels in geslaagd voldoende candidaten bereid te vinden de vacante plaatsen te bezetten De namen zullen in het dorp per aanplakbiljet worden bekend gemaakt. De aangeslotenen kunnen tegencandidaten voorstellen. Dit dient uiterlijk aan het begin van de vergadering te zijn gebeurd. Na de pau ze biedt het bestuur een programma aan om de avond een aantrekkelijk slot te geven. De werkgroep die aanhangers van dc politieke partij Democraten '66 onlangs op Texel oprichtten is nu omgesmeed in een afdeling. Voorzitter is de heer J. Spaans, Beatrixlaan 78 te D$ri Burg; secretaris de heer J. H. G. Hennink te De Koog; penningmeester de heer P. J. Dernison te Den Burg; lid de heter S. Swmkels te De Koog en lid de heer P. R. Boots te Den Burg. Het is ae bedeling het bestuur te zij ner tijd uit te breiden met vertegen woordigers uit de verschillende Texelse dorpen. De kans dat D '66 zal meedoen in het Progressief Akkoord Texel (PAKT) is zeer klein geworden. In ieder geval zal worden getracht voor de ko mende gemeenteraadsverkiezingen (3 juni) met een eigen lijst uit te komen. Verder is het de bedoeling werkgroe pen in het leven te» roepen voor het in formeren van raadsleden en burgers. Advertenties I.M. wordt de» kotter op de werf gezanci- Er zullen werkgroepen komen voor di J TT_i - verse onderdelen van de gemeentelijke straald en gemetaliseerd. Het schip neemt de plaats in van de TX 77 die nu te koop is. 7?T Een bijna even groot schip (33 meter) van dezelfde klasse werd aangekocht door de gebroeders Boersen te Oude sehild. Het is de 158 ton metende TX 94 „Avontuur", tot voor kort de KW 201 „Tatjana". De kotter kwam beschikbaar na faillisement van de rederij en heeft een jaar werkloos aan de kant gelegen. Het schip werd in 1962 gebouwd, ook bij „Vooruit" te Zaandam en is uitge rust met een 500 pk motor die is op te voeren tot 660 pk. De tunnel rond de schroef geeft een extra rendement van l'5°/o. Ook de TX 94 was 3.60 meter korter en werd in Zaandam verlengd, gezandstraald en gemetaliseerd. De fa. Boom brengt momenteel portaalmast en bokken aan, een werk dat over enkele dagen gereed zal zijn. Evenals het schip van Boom is de „Avontuur" van alle moderne elektronische hulpmiddelen De afdeling Texel van de Partij van de Arbeid organiseert vrijdagavond 6 maart (heden) in „Casino" een openba re hearing. Daarbij zal de raadsfractie gaarne de mening vernemen over de jongste voorstellen inzake toeristische heffingen. De bijeenkomst is uiteraard voor ieder vrij toegankelijk. 8 maart m.m.v. de disc-jockeys Voorverkoop van de kaarten elke avond in de J'elleboog. zorg zoals sport en recreatie, volkshuis vesting en ruimtelijke ordening. Men kan D '66 steunen door lid te worden van de landelijke organisatie of door deel te nemen in de plaatselijke afdeling. Deelnemer is men voor 7,50 per jaar. Een en ander werd besloten in een donderdagavond gehouden ver gadering. Met het oog op de statenverkiezingen wordt zaterdagmiddag om half drie in „De Lindeboom-Texel"een propaganda- bijeenkomst belegd waarbij de bekende D '66 voorman J. P A. Gruyters het. woord zal voeren. Ook de heren P. Klok uit Den Helder, K. H. Stroethof uil Limmen en J. Bakker uit Bergen zullen dan present zijn. pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinr Spreker Lijstaanvoeder D 66 Provinciale Staten a.s. zaterdagmiddag, 3 maart '70 in Hotel ,,De Lindeboom- Texel" te Den Burg, om half 3. MiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil OUDESCHILD Vrijdag (heden) wordt in verschillende lokaliteiten te Oudesehild de jaarlijkse denksportvijf kamp gehouden, georganiseerd door de stichting Texelse Sportraad. In het dorpshuis 't Skiltje zal worden gedamd, geschaakt, geklaverjast en gebridged. In „Havenzicht" en het „Stoombootkof fiehuis" zullen de biljarters tegen el kaar in het strijdperk treden. Het bil jarten begint om zeven uur vanavond; de andere denksporten om achtuur. Deelgenomen wordt door de klaver- jasclubs van De Cocksdorp, Oudesehild Den Hoorn en Den Burg. Verder doen twee bridgeteams en de biljartclub uit Den Burg mee. De sportraad heeft een beker be schikbaar gesteld. Wie betreffende de organisatie nog nadere inlichtingen wenst kan daarvoor terecht bij de heer P. Zevenhoven, Schilderweg, telefoon (02220) 2964. Vrijdagavond (heden) komt de aqua- riumvereniging in de LTS-kantine tc Den Burg bijeen. Als spreker is uitge nodigd de heer C. Brandenburg die een verhandeling zal houden onder het mot to „Hoe kweekt men vis?" Het succes vol kweken en grootbrengen van diver se soorten tropische vis is een liefheb berij waar slechts weinig aquariumlief hebbers zich mee bezig houden, vooral omdat voor mislukking wegens gebrek aan kennis wordt gevreesd. Verwacht wordt dat daarom voor de lezing grote belangstelling zal bestaan. De bijeen komst is ovrigens ook voor belangstel lende niet-leden gratis toegankelijk. Vrijdag 6 maart Den Burg, „De Oranjeboom" 20.00 uur, uitvoering UDI met „Daar moet je vrouw voor zijn" met bal na. Den Burg, Gereformeerde kerk, 20 00 uur, Vrouwen wereldgebedsdag Den Burg, Landbouwschool, 20 00 uur, vergadering Ver Oud-leerlingen Land bouwschool. Den Burg, hotel „De Lindeboom-Texel' 14.30 uur, jaarvergadering Ver Texel tot verwerking van gestorven en uit nood geslachte dieren. Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur, club avond In Aqua Vita. Zaterdag 7 maart Den Burg, „De Oranjeboom" 20.00 uur, uitvoering UDI met „Daar moet je vrouw voor zijn" met bal na. Zuid Eierland, Kapel, 20.00 uur, uitvoe ring Toneelclub Zuid Eierland met „Zo maar een veearts". Den Burg, hotel „De Lindeboom-Texel", 14.30 uur, bijeenkomst D '66. Zondag 8 maart Den Burg, „J'elleboog", 20 00 uur Drive In Show VARA. Maandag 9 maart Den Burg, Warmoesstraat 38, 20.00 uur, Vormingscentrum voor jongvolwasse nen, voortzetting politieke discussie. Dinsdag 10 maart Den Burg, hotel „De Lindeboom-Texel 20.00 uur, 't Nut met lezing door ds. Kuitse over het leven en werken in West Afrika. Woensdag 11 maart Den Hoorn, 'Loodsmanswelvaren', 20.00 uur, folklorefilm en oude dansen. Den Burg, Jonge Zusterkring. De Koog, Jonge Zusterkring. Oosterend, Jonge Zusterkring. Donderdag 12 maart Den Burg, „Zwalkersburcht", 20.00 uur, Vormingscentrum, handenarbeid-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1