Cjroen Tjwartsjexels in het hart-, ■ém HLLLUlJJi; 1000 jaar oude sarcophaag revonden onder N.H. kerk wmim:', L LLii ÜJ «AsJé iteressante ontdekking bij restauratie ','a; IU -T| iiSiSi :r ;en noi NI erjasclub Eierland won denksportvijfkamp lat Licht gewond bij slippartij Recordopbrengst voor Groesbeekse Tehuizen Goede opbrengst D.E.L.-collecte „Rotopaint": nieuwe toeristische attractie Onbevredigende eensgezindheid op hearing van P.v.d.A. Allemaal tegen belasten toeristen Familie Sprenger koopt villa aan bosrand Fanfarekorps staat voor hoge kosten G 10 MAART 1970 EXELSE 83e JAARGANG No. 8449 COURANT JVf N.V. T/h Langcveld De RooU 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 Ikü tj de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 STEKEND meter onder de n Ivan de N.H. kerk stcrcnd is vorige een sarcophaag en doodskist) ont- die volgens des gen zeker 1000 ud moet zijn. De M gemaakt van li een, heeft moge- ediend als pries- f. De bovenzijde erdwenen; alleen lem en drie op- Ie zijden werden voi troffen. Volgens Halbcidsma van jksinstituut voor lidkundig Bo nn iderzoek (ROB) all ersfoort gaat het om een vondst groot oudheid- belang. .^'tgelijke ontdek- 1 h werden slechts 333 le malen eerder in and gedaan, nl. recht, Dorestad bij Duurstede) astricht. De sar- ig heeft dienst in de tijd dat dige stenen kerk oest worden ge- Voordat het ïen gebouw er hebben er ach- volgens vvaar- ïjk drie houten 1 gestaan. De ratie wordt nu lals de voorlopig gelegenheid om er zekerheid gen. Reeds is de zigheid van een schelpengruis iteld, mogelijk idering of vloer in van deze hou- trken of van de voormalige tuf- kerk. Jven lang zijn in de Oosterender doden begraven. Bij het zoeken festen uit de oudste geschiedenis kerk, komen dan ook tientallen jen tevoorschijn. Deze week zul- j opgravingen worden voortgezet, kerk van een betonnen vloer y zal zijn voorzien, zullen de grafstenen weer op hun plaats worden gelegd. Dat kan nauwkeurig gebeuren aan de hand van een oud grafregister dat bij toeval is ontdekt. Op de foto ziet men dr. Halberdsma (tweede van links) en een aantal andere belangstellenden bij de kuil met de gedeeltelijk blootgelegde sarcophaag. 'ESCHILD De in twee zalen leschild gehouden denksport vijf- is geheel naar wens verlopen. Er vrijdagavond zeer geanimeerd ge- d. Er werd ook sterker gespeeld wrig jaar, toen de denksportvijf- ■voor de eerste maal werd gehou- Het gevolg was dat er veel meer ging zitten dan was voorzien, de dammers en schakers waren op tijd klaar. De biljarters de- t bijzonder goed. De beurten in daardoor langer en ondanks lit, dat men het voorgenomen aan- rten tot 15 had teruggebracht, het tot half twee 's nachts voor- strijd was gestreden en de uit- •n worden bekend gemaakt. 'f denksport werd bedreven in 't behalve het biljarten, dat ■ond in het Stoombootkoffiehuis inzicht. In 't Skiltje opende ladvoorzitter P. Zevenhoven met passende woorden het evene- Even over half twee 's nachts hij op dezelfde plaats de wissel- iit aan de heer Meijert Boon, ter van klaverjasclub Eierland. team van deze club had nl. de punten (75) weten te verzamelen daardoor winnaar geworden. De ig bleef tot het laatste moment 'd. Drie clubs (Damclub Texel, lasclub Eierland en het le am van Den Burg) zaten elkaar resp. 55, 56 en 57 punten op de zodat de op dat moment nog gang zijnde biljartontmoeting ■■slag moest geven. ■Portraad is er nog niet in ge valle Texelse denksportvereni- iflvoor de jaarlijkse vijfkamp te -■eren. Nu deden negen vereni- f|mee De belangstelling van het f was vrijdag zeer gering, wat bijzonder leuke sfeer tijdens de "den evenwel geen afbreuk heeft EIERLAND Gisteren, even na het middaguur, slipte de heer K. Zuidema (Eierland) met zijn Volkswagen 1200 op de besneeuwde Hoofdweg. Pogingen om de wagen door abrupt bijsturen op de weg te houden, mislukten en met een boog kwam de VW in de linkerberm- sloot terecht, waar hij op zijn kop bleef liggen. Voorbijgangers hielpen de be stuurder, zijn vrouw en dochtertje uit hun benarde positie en brachten hen naar de dokter. Zij hadden lichte ont vellingen en kneuzingen opgelopen. De auto werd flink beschadigd. De onlangs op Texel gehouden col lecte ten bate van de Groesbeekse Te huizen heeft een recordbedrag opgele verd: ƒ1627,72. Gespecificeerd als volgt: Oosterend 163,19; Oudeschild ƒ119,20; De Cocksdorp ƒ84,28; Den Hoorn ƒ135,17; De Waal ƒ23,62, P.H. Polder ƒ51,79; De Koog ƒ80,50; Eierland ƒ87,91; Den Burg 882,06. De onlangs op Texel gehouden kol- lekte ten bate van het Algemeen So ciaal Fonds ter (bevordering van de volksgezondheid „Draagt Elkanders Lasten" heeft netto ƒ1067,47 opge bracht. Gespecificeerd over de verschil lende wooncentra was de opbrengst: Eierland ƒ72,14; De Waal ƒ23,—; De Cocksdorp ƒ23,12; Den Hoorn ƒ64,01; De Koog ƒ77,21; Oudeschild ƒ116,68, Oosterend ƒ193,70; Den Burg 507,01. Volledige uitslag 1. Klaverjasclub Eierland A (75 punten); 2. Damclub Texel (71); 3. Bridgeclub A (65); Biljartclub De Graaf (53); Kla verjasclub Oudeschild (52); Klaverjas club De Koog (50); B-team brdigeclub (49); B-team klaverjasclub Eierland (48) en Schaakclub (45). In Den Burg en De Koog Sinds zaterdaq heeft Texel er een nieuwe toeristische attractie bij. Wie zijn artistieke lusten wil botvieren kan daarvoor terecht bij de heer W. Keij- zer van „Artima" en daar gebruik ma ken van een vernuftig hulpmiddel: de Rotopaint. Het apparaat is een sooit centrifuge waarin een stuk papier kan worden vastgeklemd Terwijl het pa pier in sneldraaiende beweging wordt gebracht, brengen de klanten mei spuitflesjes verschillende kleuren veit aan. Deze verf wordt door de centrifu gale werking over het papier geslin gerd, waarbij de meest grillige effek- ten van kleur en vorm ontstaan. Na enige oefening kan men het re sultaat al gauw beïnvloeden. We heb ben dat vorige week zelf ondervonden. Het gevoel met eigen handen een heel „echt" aandoend stuk moderne kunsi te hebben geproduceerd stemt tot grote voldoening. Het schilderstuk wordt, voorzien van de handtekening van de schilder, in een passepartout gezet en kan dan (voorzichtig, wam de verf is niet direkt droog) worden meegenomen als een zeer persoonlijk en beslist uniek souvenir. Dat kost totaal ƒ3,voor welk bedrag men vier minuten de tijd heeft om zijn schepping te voltooien. In van de begroting, wel krijgt, maar dat er dan geen enkele wijziging of uitbrei ding meer mogelijk is. De gemeente staat dan als het ware onder curatele van het rijk, en daar wil men niet aan. Feitelijk dus een prestige-kwestie, waarvoor in dit geval de toeristenindu strie bloeden moet. De raadsfractie van de Partij van de Arbeid heeft vrijdagavond in „Casino" een openbare hearing georganiseerd, waarop zij haar standpunt hoopte te kunnen bepalen inzake de in te voe ren c.q. te verhogen toeristische belas tingen. De avond is niet helemaal ver lopen zoals men gehoopt had. Er wa ren slechts twintig aanwezigen, die praktisch allen uit de horeca- en kam- peersector kwamen, zodat daarmee de opinie van de avond eigenlijk al be paald was. En toen dan, eerst aarze lend, maar later hoe langer hoe meer fervent, de dame en heren achter de tafel ook tegenstander bleken te zijn, zat men eigenlijk met zijn allen tegen het niets te praten. Voorstanders ct raadsleden van andere partijen waren er niet bij, en een discussie zonder op ponenten heeft nu eenmaal niet veel effekt. Maatregelen onredelijk De avond v/erd voor een groot deel beheerst door de grieven die men ha:l legen de persoonlijke financiële konse- kwenties van de te nemen maatregelen. Bungalowexploitant J. Venireman bij voorbeeld kon bijna niet onder woorden brengen hoe erg hij het vond dat dc legeskosten met ruim 1300% verhoogd waren. Hij wees op hei gevaar dat hier door ontstaat, namelijk een nog „oneer lijker" invulling van de gastenstatistie- ken, met als gevolg minder subsidie uit Den Haag. Een andere aanwezige noemde het vreemd, dat de bungalows aangeslagen zullen worden op hun ma ximale bezetting. De heer J. Kikkert vond dat de belastingen op de toeristi sche bedrijven nu al tot aan het pla fond waren, en dat het onredelijk is om nog hoger te gaan. Wéér een prijsver hoging vond hij tegenover de gasten allerminst sympathiek. Over de vraag of veel gasten door de van hen te in nen belasting weg zouden blijven, wa ren de meningen verdeeld. Sommigen dachten dat het daarmee niet zo'n vaan zou lopen, maar anderen zagen wel de gelijk gevaar. Andere mogelijkheden? Tot de eigenlijke oorzaak van de hele kwestie kwam men eigenlijk pas na de vraag van de heer J. Hennink, die vroeg of er geen alternatieven waren voor het tekort van drie ton in de be groting, waar alles uiteindelijk om be gonnen is. De heer J. J. Westdorp ant woordde dat het enige alternatief het rijk is, maar aangezien het rijk „neen" zegt, zal het geld ergens anders van daan moeten komen. En de enig wette lijk geoorloofde oplossing is deze om streden serie maatregelen. Een opmer ker uit de zaal noemde dit „chantage van het rijk", maar de heer Westdorp was het daar niet mee eens. Texel heeft namelijk verzuimd aan het rijk een „aanvullende uitkering" te vragen. Op de vraag waarom werd geantwoord, dat men bij het verkrijgen van deze uitkering een „artikel 12-gemeente" zou worden Dit houdt in, dat men hel geld, nodig voor het sluitend maken 1970: drie ton; 1971: Het meest verontrustende gevaar, waarvan men unaniem overtuigd was, is wel het volgende. Met de diverse maatregelen, zoals kampeerlegesverhu- ging, belasting op tweede woningen etc. hoopt men nu het tekort van drie ton te kunnen opvangen. Maar stel dat het tekort volgend jaar eens zes ton is? En in de daaropvolgende jaren nog hoger? Als men er bij blijft geen artikel-12- gemeente te willen worden, dan is de enige oplossing verhoging van de nu al omstreden heffingen, die in principe al leen maar bedoeld waren als noodmaat regel voor de tijd dat de toeristenbelas ting er zelf nog niet is. Op die manier zou men er nooit meer afkomen. Al met al zag men het vrijdagavond somber in. Men uitte er zijn teleurstel ling over dat geen voorstanders aanwe zig waren. De kans om deze voor de raadsvergadering van vandaag tot an dere gedachten te brengen was daar mee wel zeer klein geworden. Burgemeester Sprenger gaat in de Dennen wonen. Hij heeft het zeer fraai aan de Rozendijk gelegen buitenhuis van Dr. C. Mauve (Amsterdam) ge kocht en hoopt zich daar met zijn gezin nog voor de komende zomer te kunnen vestigen. Dr. Mauve liet het huis in 1936 bouwen. Het is minder groot dan het uiterlijk doet vermoeden. Er zijn maar twee slaapkamers, zodat een kleine ver bouwing zal moeten worden uitgevoerd alvorens de familie Sprenger erin zal trekken. Deze wijziging zal het zeer harmonieuze aanzien van het gebouw evenwel niet mogen verstoren. Welke bestemming de ambtswoning in Den Burg (eigendom van de gemeente) zal krijgen, staat nog niet vast. Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Ratt» feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abona. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 et incasso. Advert. 19 ct per mm. excl. 4% BTW de praktijk blijkt dat meer dan vol doende te zijn. Het Rotopaint-idee is nieuw voor Texel maar wordt in het buitenland (vooral in Spaanse toeristen plaatsen) al enkele jaren toegepast. Eigen constructie De heer Keijzer heeft zijn apparaat zelf geconstrueerd, na lang experimen teren en veel teleurstellingen. De ver onderstelling dat het al zou kunnen met een afgedankte centrifuge bleek een misvatting. Het toerental daarvoor is nl. veel te hoog. Veel proberen met al lerlei motortjes leverde uiteindelijk de geschikte krachtbron op. De klant kan het apparaat zelf in- en uitschakelen waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is ook in stilstaande toestand verf op te brengen. Intussen loopt de tijdklok echter door. Sinds zaterdag doet de heer Keijzer in zijn winkel aan de Gravenstraat zaken met zijn Roto paint. In samenwerking met de heer J. Kiltz heeft hij aan de Kaapstraat te De Koog voor het komende seizoen een pandje gehuurd, waar twee Rotopaintappara- ten zullen worden opgesteld. Vooral in de avonduren zal deze vorm van actief amusement veel belangstelling trekken, zo verwacht de heer Keijzer. BRANDMELDING Bij brand altijd bellen (02220) 2066. Dit geldt voor alle dorpen, zowel over dag als 's nachts. De leden van het Koninklijk Te-xels Fanfarekorps zullen binnenkort moeten overgaan tot aanschaf van nieuwe uni formen. Op de vrijdagavond gehouden jaarvergadering in hotel „De Graaf'5 werd besloten dat de fanfareleden hun nieuwe pak zelf zullen betalen. De kas van de vereniging laat een dergelijke uitgaaf namelijk niet toe. De vereniging zal wel moeten zorgen voor een aantal reserveuniformen want het is onwaar schijnlijk dat na een aantal jaren, als moet worden aangevuld of vervangen, nog uniformen van precies dezelfde kleur en snit verkrijgbaar zullen zijn. Om deze „noodvoorraad" te kunnen aanschaffen zal het fanfare in het ko mende jaar actie voeren; het gaat om enkele duizenden guldens. De leden van het korps gaan momen teel nog gekleed in voormalige vlieger uniformen, destijds tweedehands over genomen van de K.L.M. Deze kledij is nu versleten en bovendien zijn nieuwe uniformen nodig voor de jeugdleden die zich de laatste tijd bij het korps hébben aangesloten. Dat laatste is op zichzelf natuurlijk een verheugend feit en voor zitter P. J. Koorn maakte er in zijn openingswoord dan ook met voldoening gewag van. Het is duidelijk dat het fanfare een der ernstige crises uit zijn bestaan teboven komt. Ook de samen werking met DEK uit Den Hoorn is een nuttige ingreep gebleken. Deze samen werking zal worden voortgezet en voor lopig niet meer ter discussie worden ge steld. Het betekent overigens dat ook DEK aan nieuwe uniformen zal moeten. Daar doet men het met tweedehands PTT-uniformen die inmiddels ook zijn uitgeput. In zijn jaarverslag noemde secretaris Frans Zegel dirigent P. Heertjes als de man die het initiatief nam tot het ge lukkige huwelijk tussen KTF en DEK. Veel jongeren In tegenstelling tot vroeger levert de muziekschool nu veel jonge orkestleden af. Aan de school studeren momenteel meer jonge blazers dan ooit tevoren. In het afgelopen jaar werd speciale aan dacht getoond voor de bejaarden door het geven van concerten in de rusthui zen. Verder werd meegewerkt aan dc gebruikelijke evenementen, waaraan nu ook de Taptoe Texel was toegevoegd. De drumband ging tweemaal op kon- koers en haalde in Wieringerwaard een eerste en in Medemblik een tweede prijs De boerenkapel werd omgebouwd tot all-round amusementsorkest. Onder leiding van de heer J. Wieten werd meegewerkt aan de winteruitvoeringen en door bemiddeling van de heer W. Huizinga werd zelfs muzikaal meege werkt aan een kweekschoolavond te Den Helder. Bij de bestuursverkiezing kwam de heer A. Broekman in de plaats van de aftredende en niet herkiesbare heer C. P. IJsseldijk. Voorzitter P. J. Koorn en de heer KI. Modder werden met al gemene stemmen herkozen. Akkoord ging men met het werkplan voor het komende verenigingsjaar: Palmpaasop- locht op 22 maart; solistenkonkoers op 25 rpril; Koninginnedag; Herdenking gevallenen; bevrijdingsfeesten; een con cert in mei; avondvierdaagdse begin juni; bejaardenkoncerten in juni; Tap toe Texel eind juni; folklore in juli en augustus; november intocht Sinterklaas; december Kerstzangsamenkomst en be gin 1971 winterconcert. Verder zullen diverse rondgangen worden gemaakt, meer dan vorig jaar. Het concert in mei zal zowel te Den Hoorn als te Den Burg worden gegeven. Verbouw Het fanfare heeft vergunning gekre gen voor de verbouw en uitbreiding van het oefenlokaal aan de Wittekruis- (Vervolg naar pagina 2) I ,s V;.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1