Cjroen <2wartsJ~exels in het harL, afé's in weekenden tot een uur open IJ 1 Ci J'Elleboog ocra-afdeliug boekte succes ■I Mot dat nou? rrrr Dwarsgebakken lekker! i! Spaans weekend in de 0NSO SALVADOR «at® Pantomime in Burgemeester De Koning-hal Dorpshuis vergadert Heeft U gehoorklachten? ELEGTR0HUIS Bar-Dancing VAT 69 j 13 MAART 1970 83e JAARGANG No. 8450 N.V. v/h Langeveld De Roojj 11 - Den Burg, i'cxcl Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den 02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coop. Raif< feiscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonfi. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct incasso. Advert. 19 ct per mm. excl. 4°/o BTW jemeenteraad is er dinsdag mee •d gegaan dat het sluitingsuur afé's voortaan op vrijdag, zater- en zondag op één uur wordt ge- Dat was het slot van een vrij ■rige discussie over het verzoek de afdeling Texel van Horeca Ne- d om het sluitingsuur voor alle het jaar op één uur te bren- it dusver gold dit sluitingsuur al- oor de seizoenmaanden. Het eom- ivoorstel waarmee de gemeente - elk iet in ruime meerderheid eens wam van de heer Westdorp. De landers waren mej. A. G. Luij- en de heren J. Daalder, C. en C. Koorn. wei ;kei rg hai f bekend hadden B. en W. af wij - -SIC jrereageerd op het verzoek van Nederland. In het belang van de ire orde en rust werd het ongc- geacht wijziging in hel sluitings- 1 brengen, ook al omdat de mees- ere kustgemeenten 12 uur des lts laat genoeg vinden. Ket college :t in waarom op Texel een ande- jeling zou moeten gelden dan op rige Waddeneilanden, Egmond, Callantsoog en een aantal an- (laatsen. eer J. J. Westdorp (PvdA) open- Idiscussie door te stellen dat men Ijn tijd moet meegaan, ongeacht [en in andere gemeenten doet. Hij zelf voor het afschaffen van het ;suur en veronderstelde dat er el wat minder lawaaihinder zou .ls de cafebezoekers gedurende ,e nacht, gelegenheid hebben om tuis te gaan, gaan niet langer grote groepen tegelijk de straat 't alle daaraan verbonden auto- omfietslawaai. Op dit moment lij het echter beter het door Ho- ederland ingediende verzoek in gen. Hij noemde het een geluk- ndens dat de mensen tegenwoor- .eigd zijn 's avonds lang thuis te en pas op een vrij laat uur nog en café op te zoeken. Geen achterland neer F. Standaart (Texels Belang) et daarmee eens. Hij herinnerde dat Texel geen achterland heeft. re plaatsen kan men zich in de ge steden tot diep in de nacht ken en zo laat thuiskomen ais hl. Ook hij zou het sluitingsuur |helemaal afschaffen, maar als er n tijdstip moest zijn, dan vond uur alleszins redelijk. Een an- jluid kwam van mej. Luijsterbuig „Wij moeten de situatie leefbaar voor de héle bevolking, met al- foor de cafébezoekers VeeJ men- pben er last van als het 's nachts tig is op straat". Tegen openstel- Bedurende de hele nacht had /.Ij (advertentie I.M.) m.v. het Spaanse duo wisseld met DISCOTHEEK 34J"ijdag, zaterdag, zondag ernstig bezwaar. „Een mooie theorie maar de praktijk zal leren dat het dan juist helemaal niet meer stil wordt" Dat het gezinsleven gediend zou zijn met een laat sluitingsuur kon zij even min onderschrijven. „Stel je voor, e'en man die de hele nacht in een café zit. De heer J. Witte (KVP) schaarde ziel bij de voorstanders van een later slui tingsuur, óók met de opmerking dal wat hem betreft de cafe's de hele nacl 1 epen mochten. Hetzelfde deden de lie ren S. Keijser (WD) en A. Dros (PvdA) Evacueren De heer C. Koorn (CHU) evenwel merkte op dat men geen huizen genoeg heeft om de dorpskern te evacueren. Dat is een doordenkertje", voegde hij ei aan toe. Burgemeester Sprenger geloofde niet m de spreidingstheorie van de heer Westdorp. „Liever één storm van la waai dan een nele serie". Hij merkte op dat er nogal eenzijdig werd gerede neerd over de veranderde levensge woonten die een gewijzigd sluitingsuur zouden moeten rechtvaardigen. „Om hoeveel mensen gaat het in vergelijking met degenen die prijs stellen op een gcede nachtrust? We weten het niet, maar we zullen met beide categoriën rekening moeten houden De bestaande middenweg is niet onaantrekkelijk en ik zie met in waarom deze regeling na iwee jaar al weer op de helling zou moeten". Mej. Luijsterburg had ook medelijden met de exploitanten als het ooit zover zou komen dat het sluitingsuur wordt afgeschaft. „Veel exploitanten zijn te gen het eind van het seizoen nu al aan het eind van hun krachten. Wat vinden ze van zo'n regeling. Met hen is geen ruggespraak gehouden". De heer Witte: ,:Dat moet de exploitant zelf bekijken. Hij kan toch sluiten waneer hij wil? Waarom moet zoiets nu wettelijk gere geld worden?" Geen eigenbelang Mevrouw J. Koning-Bruin zei dat men misschien zal denken dat zij het sluitingsuur wil verschuiven omdat zij familie heeft in de horecasector, maar ook daarvoor had zij zich meerdere ma len uitgesproken voor meer vrijheid op dit punt. „Wij gaan zelf misschien nooit uit maar er is cJen categorie die dat wel wil en welk recht hebben wij om die anderen dat genoegen te beperken? Het is net als met het naaktstrand. We moeten andermans levenshouding wil len begrijpen. Eén uur is toch niet zo laat? Zelf gaan wij thuis ook meestal niet voor die tijd naar bed" Mevrouw Koning vond overigens wel oat alles in het werk moest worden gerield om orde en rust te garanderen. „De men sen moeten worden opgevoed tot beter gedrag". „De gemeenteraad moet opkomen \oor de belangen van de héle gemeen schap", zei wethouder J. Daalder. „Als je het sluitingsuur laat vervallen zou je de hele nacht dat lawaai op straat heb ben. Moet je dan maar zeggen: dat is nu eenmaal de ontwikkeling? Natuur lijk niet. De gemeente moet regelend en ordenend kunnen optreden, anders glij den we af. Zelf lust ik echt wel een borreltje, maar er is ook veel drank misbruik en dat wordt gestimuleerd als je maar steeds meer gelegenheid geeft". Storend De heer Standaart: „Ik vind het sto rend dat hier zo gegeneraliseerd wordt. Alsof ieder maar lawaai maakt op straat. Natuurlijk zijn er herrieschop pers maar daartegen dient te worden opgetreden". Mr. Sprenger liet weten dat het open laten van café's gedurende de gehele nacht nooit toelaatbaar zal zijn. Het ge meentebestuur draagt nou de verant woordelijkheid voor orde en rust en is belast met de controle daarop. Dat wordt onmogelijk als alles 's nachts open blijft. Wat betreft de aangevoerde vrijheidsargumenten" merkte hij op. We zijn niet vrij om zoveel lawaai *e maken als we willen. Het veroorzaken van overlast is voor degenen die daar onder lijden ook een beperking van de vrijheid. De discussie werd besloten met het in stemming brengen van het compromisvoorstel van de heer West- c.orp (omdat dit verstrekkender was dan hel voorstel van B. en W.), met het ge noemde gevolg. De behandeling van vooral dit agen dapunt had zeer veel publiek naar de raadszaal getrokken. Er waren onge veer dertig belangstellenden waarvan oriekwart afkomstig was uit dc Horeca sector. Voorbehoedsmiddelen De raad ging eenstemmig akkoord met een wijziging van de Algemene Po litieverordening waardoor de verkoop van voorbehoedsmiddelen in het open baar (door straathandel of door auto maten) wordt verboden. Mevrouw J. Koning-Bruin voorzag echter dat dit verbod over enkele» jaren moest worden herzien. „Als je ziet wat de jeugd nu al aan pornografie in handen krijgt; daar moet een tegenwicht voor zijn en we zullen deze middelen op den duur wel zonder meer op straat moeten kun nen kopen". Ze was overigens van me ning dat de tijd daarvoor nog niet rijp is. De heer B. Ooslra was niet herkies baar als lid van de woningruimtecom- missie. In zijn plaats werd met 12 van de 14 stemmen de heer C. P. Karsman benoemd. Twee stemmen werden uitge bracht op de heer P. L. Buijsman. De raad gaf gevolg aan een drietal verzoeken van de Stichting Katholiek Onderwijs Texel om mee te werken aan de verbouw en verbetering van de inrichting van oe Sint Jozefschool. Er is een plan om de school met drie loka len uit te breiden die in een geheel an dere, moderne stijl zijn ontworpen. In verband daarmee zullen de raampar- tijen van het oude schoolgedeelte moe ten worden aangepast. Verder zal de overblijfruimte op de zolder van de school moeten worden vergroot om de ca 120 overblijvers behoorlijk te kun nen opvangen. Kosten van laatstge- roemd werd begroot op ƒ17.056,De heer C. Koorn vond dat wel wat hoog maar toen burgemeester Sprenger een specificatie van de werkzaamheden had gegeven had ook hij er vrede mee. Ten slotte zullen in de lokalen de oude ver lichtingsarmaturen worden vervangen door tl-buizen terwijl in elk lokaal een afzonderlijke bordverlichting komt. Kosten ƒ8.904, Ook op het verzoek van de Stichting Texels Museum cm het gemeentelijk crediet in rekening courant van ƒ20.000,te vertienvoudigen werd gunstig beslist. Het museum moet op korte termijn een aantal belangrijke investeringen doen. De heer Westdorp informeerde of het besluit niet zou af stuiten op het .garantieplafond" van GS. Waarop de voorzitter ontkennend antwoordde. Rekening courant-credie- ten zijn niet in deze beperkende rege ling betrokken. Bloedgeld Enkele krasse opmerkingen lokte het voorstel uit om van mevrouw M. W. Keijser-Rab te Den Burg het bouwvalli ge schuurtje op de hoek Wilhelmina- laan-Waalderstraat te kopen voor ƒ16.000,Het is de bedoeling het pand te slopen zodat een eind kan worden gemaakt aan de al jaren durende ge vaarlijke verkeerssituatie ter plaatse De heer C. Koorn achtte opheffen van de gevaarlijke situatie juist maar om daarom nu maar voor elke prijs zo'n bouwval met slechts 250 m2 grond te kopen ging hem toch te ver. ƒ16.000, vond hij alle perken te buiten gaan. De Advertenties I.M. w heer C. Timmer zei het roerend met hem eens te zijn. De heer Westdorp in formeerde hoe de zaken zouden liggen als tot onteigening zou worden overge gaan. Hij vond overigens dat het voor deel van het opheffen van een gevaar lijke toestand niet in geld is uit te drukken. De heer F. Standaart vond de overeengekomen som goed besteed. Mej. A. G. Luijsterburg meende even wel dat ter plaatse nooit een ongeluk is gebeurd; zo gevaarlijk is het er dus niet. Wethouder Jouslra was het wel met de heer Koorn eens maar hij liet blij ken dat de raad zelf aan het tot stand komen van de hoge verkoopsom heeft meegewerkt door in het openbaar en bij herhaling op het grote belang van aankoop te wijzen. Onteigening zou overigens ge enoplossing bieden want volgens de gebruikelijke procedure zou daar niet alleen veel lijd in gaan zitten maar de uiteindelijk aan de eigenaar te verstrekken vergoeding zou weinig lager zijn dan de nu overeengekomen verkoopsom, o.a. omdat het pand wordt verhuurd en de huur dus zal moeten worden afgekocht. Van de direkteur van het gemeentelijk grondbedrijf had de wethouder gehoord dat het stuk grond bij onteigening op ongeveer 40,per m2 zou moeten worden ge waardeerd, hoewel het geen bouwgrond is. De voorzitter meende dat de prijs in het licht van de situatie ter plaatse wel goed is besteed. De heer Koorn („Het is bloedgeld, voorzitter") was daarvan niet overtuigd en stemde te gen, evenals de neren Dros en Timmer. De raad verleende gaarne de nodige medewerking aan het sinds kort be staande Vormingsinstituut voor Jonge Volwassenen, dat in de plaats is geko men van het Vormingsinstituut voor Meisjes. De stichting krijgt maximaal 50°/o subsidie in de exploitatielasten. De provinciale subsidie wordt op dat be drag in mindering gebracht. De heer C. Koorn vond 52 deelnemers aan het instituut niet zo'n hoog getal, maar in die mening stond hij alleen. Koorn zou alle daarvoor in aanmerking komende jongeren willen opwekken naar he* in stituut te komen. Mevrouw Koning- Bruin vond het instituut vooral belang rijk omdat het in de eerste plaats wer kende jongeren zijn die er vorming ge nieten. De pantomine groep Carrousel zal op dinsdag 17 maart in de Burgemees ter De Koning-hal voor volwassenen een optreden verzorgen van het pro gramma „Black-Out". Dit pantomine- t heater, onder leiding van ster-speler Rob van Reijn, heeft een bijzonder goe de naam en treedt ook regelmatig met veel succes in het buitenland op. „Black-Out" is een flitsende verto ning van kunsten en kunstjes, van kleine invallen en grote effecten, ge kruid met en speels soort humor, alius een persrecensie naar aanleiding van de premiere vorig jaar in Amsterdam. Het grote succes van de voorstelling is een solo-optreden van Rob van Re'jn waarin hij het publiek laat verzeilen in een springlevende verbeelding van de stomme film naar zijn lichtend voor beeld Charlie Chaplin Pantomine is op Texel voor ouderen nog een vrij onbekende kunstvorm. Het brengt evenwel ernst en humor op de meest direkte wijze en voor een ieder begrijpelijk. Geluids- en lichteffekten ondersteunen de voorstelling. Het gezelschap omvat een achttal personen, die in zeer gevarieerde vorm optreedt. Zeldzame kans Op Texel zijn weinig van dit soort voorstellingen te genieten. Des te meer is het toe te juichen dat de groep het heeft aangedurfd een vrije voorstelling op eigen risico te verzorgen. Een aan beveling om deze voorstelling te gaan bezoeken is stellig op zijn plaats. Men kan er, gezien de recensies van elders gehouden voorstellingen, bij voorbaat van overtuigd zijn dat dit bezoek u niet zal berouwen. De aanvang is 20.00 uur. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. In Amsterdam wordt binnenkort een aktie gevoerd om de bevolking te sti muleren tot :t beter verzamelen en aan bieden van huisvuil. Het publiek is nu eenmaal geneigd zeer slordig met al lerlei afval om te springen. Rommel wordt overal neergegooid waardoor het straatbeeld vervuilt om nog maar niet te spreken van rattengevaar e.d. Onder het motto „Mot dat nou?!" probeert men daar verandering in tc brengen. Misschien zal ook ons gemeentebe stuur zoiets moeten beginnen want Texelaars zijn in dat opzicht geen haal beter dan Amsterdammers. De laatste tijd is het er bepaald niet beter op ge worden. De invoering van de plastic vuilniszakken (die per stuk voor 45 ct gekocht moeten worden) is voor menig een aanleiding geweest om rijn huis vuil in veel mindere mate of soms he lemaal niet meer op de voorgeschreven wijze aan te bieden. Men spaart de 45 cent uit door de rommel te verbranden, „zolang" in de tuin op te slaan en in sloot of zee te storten. In Oudeschild loopt het hele maal de spuigaten uit want daar is het heel gewoon dat men met zijn vuilnis emmertje naar de dijk wandelt en zijn afval aan de Texelstroom toevertrouwt. Zodat het niet moeilijk is om bij laag- water een foto als de bovenstaande te maken. Naamkaartje Moeilijk is het ook niet om de ver oorzakers van deze rommel te achter halen, want tussen de aardappelschil len, lampekippen, flessen, etensresten, blikken, kranten, enz., enz. zagen we ook adresbandjes en afgewerkte cor respondentie met naam en adies van de clandestiene storters. Die tonen dus let terlijk en figuurlijk hun naamkaartje. In de raadsvergadering van dinsdag liudde mej. Luijsterburg de alarmklok over dergelijke verschijnselen. Burge meester Sprenger konkludeerde dat de genen die zich niet op de juiste wijze van hun huisvuil ontdoen slecht begrip hebben voor hun eigen belang. Al eer der heeft het gemeentebestuur laten blijken dat de nieuwe regeling voor de reinigingsdienst zal worden herzien als het publiek er niet juist op reageert. Dat zal dan waarschijnlijk neerkomen op het heffen van een flink jaarlijks reinigingsgeld van ieder, ook van de genen die weinig of geen huisvuil aan bieden. OOSTEREND Zaterdagavond wordt de jaarvergadering gehouden van het dorpshuis „De Bijenkorf" te Oos terend. De agenda vermeldt bespreking van mogelijkheden voor dijkrecreatie, het zomerprogramma, plannen voor het inrichten van een speeltuin, de viering van koninginnedag en bevrijdingsfeest. Ook de bestuursverkiezing is belangrijk want de drie aftredende bestuursleden zijn niet herkiesbaar. (advertenties I.M.) Wendt U dan tot de enige speciaalzaak in gehoorapparaten op Texel. Dagelijks geopend. Weekend disco-dancing

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1