Cjrocn TwarL-J'exeU in het harL, 9 woningwetwoningen resultaat an hardnekkige en felle strijd Drs.A. van der MARK mmgen waren )00T- per stuk e duur 't Amateurtje had succes met „Spel met een droom" Zorgen om mogelijkheden uitvoering Krimplan Welzijnsbevordering en demokratiwrins uwe bestuursleden Jor ,.De Wielewaal" Maar tragedie had onbevredigend slot Gemeente niet reëel met verkoopprijs" 17 MAART 1970 83e JAARGANG No. 3451 L v. r/h Langeveld De Rooty Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Kecsomlaan 43, Den 2220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschtynt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coop. Ratf* feisenbank; Ainro-bank. Postgiro 652. Abon£ prtys ƒ3,90 p. kw. -f 40 d incasso. Advert. 19 ct. per mm. excl. 4°/o BTW ie bouw van „de" 109 woning- Engen in opdracht van de vvo- vvereniging Texel is begonnen, dag dat bekend werd dat alle leringen uit de weg waren ge- [zette aannemer C. H. F. Duin ïssering rond het bouwterrein Jcrnhardlaan en een bord waar- leugelijke feit stond vermeld. Op van Duin ging de vlag in top et gemeentehuis werden taartjes [eeld. Taartjes waren er ook op gehouden vergadering van ingbouvvvereniging Texel, waar ?r M. Bosma uitvoerig stilstond 109 woningen-project. De feest- kan men zich voorstellen als let hoe lang de lijst van Texelse joekenden nog is en vooral als ït welk een strijd zich heeft af- alvorens de hogere instanties |bouw van dit naar Texelse be- kolossalc project (kosten ca. ƒ4 akkoord gingen. er aanvankelijk bepaald niet it uit, zo bleek uit het over- t de heer Bosma gaf van de ac- n, die tenslotte in de definitieve mg resulteerden. Vorig jaar, t omstreden hoogbouwproject e. had de vereniging al besloten j a eet op te zetten naar een ont- in het architectenbureau Mar- ïroningen. Met dit plan ging het op 14 mei akkoord, waarna op Ie eerste bespreking in Haarlem 'houden, waar de opzet ook ge- md De openbare aanbesteding ili leverde de fa. Duin als verre- jgste inschrijver op. 5000,te duur Ie door Duin genoemde prijs bestuur andermaal naar Haar- ar daar vond men dit bedrag ifst. ƒ5000,per woning te hoog! uiteraard geen sprake van dat lemer daaraan tegemoet zou [komen, zodat de situatie er nog- '0s uitzag. Maar het plan werd |d. Hier en daar werd een veer at tot besparingen leidde, ech- geen ƒ5000,In de hoop dat [Haarlem voor de goede wil be- hebben, ging het bestuur met we prijs nogmaals in discussie, li Weer luidde het oordeel: te [ogmaals kwamen architect en r rond de tafel. Daarbij kwam en, dat Duin zijn prijs nog wel P verlagen als het oorspronke- ntingent van 69 woningen zou opgetrokken tot 109. Haarlem irde de 40 woningen méér, maar espreking op 13 oktober gaf de n dit grotere aantal toch nog w aden. Het bestuur zocht het en ging naar Den Haag. Daar en de zoveelste teleurstelling te te*Ben- Duin uitgeknepen 'lan werd een niet haalbare moemd Aan de prijs viel niets doen. „We hadden Duin volko- ■AAL In het bestuur van het T dorpshuis zijn woensdagavond Wielewaal" drie nieuwe leden Het zijn de dames J. Rey- laker, M. Keijser-Duinker en de Plaatsman. De verkiezing viel uit, daar de aftredende leden dames en één heer waren. De Binsbergen dankte de aftre- [den met een passend woord en •henkbon. De verkiezing zou tijdens de enige weken geleden 1 vergadering plaatsgehad [hebben, maar bij gebrek aan |en kon dat toen geen doorgang Woensdagavond had men negen fU gevonden, waaruit men een fest maken. Dit vormde tevens agendapunt, zodat men be- avond verder te vullen met een [as een uitermate boeiende film en van het waterland", in de ren gemaakt door wijlen Nol Jen. Men kreeg een impressie leven der vogels aan de water- opnamen hiervoor waren ge- an de Nieuwkoopse plassen, in 'Streek en op Texel. De leeftijd blm ten spijt, waren de opna men uitstekende kwaliteit. Ve- uatuurlijk vooral de vogellief- L2gten hieraan veel plezier men uitgeknepen", aldus de heer Bos ma. Niettemin bleef men wikken en wegen. Ook de architect wierp zich in het gevecht. Aangevoerd werd dat men op Texel nu eenmaal met hogere bouw kosten zit. Het bestuur van de woning- bouwveréniging werd in Haarlem een bekend clubje. Op 11 november ging men er heen en op 14 november wéér Intussen werd hevig getekend en gere kend, ook in de weekenden en 's nachts. Tenslotte zeiden de Haarlemse instan ties: dien het hele plan maar in, dan zullen wij het met gunstig advies door sturen naar Den Haag. Hetgeen ge beurde maar op 4 februari j.l. kwam een teleurstellende brief. Het plan werd nog steeds te duur geacht. Per woning moest er nog minstens ƒ1000,af. Wéér gin gen bestuur, architect en aannemer naar Den Haag om de zaak te beplei ten. Zoals gewoonlijk kreeg men een uiterst vriendelijke ontvangst, maar er waren nu eenmaal richtlijnen.... Met de moed in de schoenen en nu op het rekest werd de terugtocht naar Texel aangevangen. Maar het besef dat als dit project niet van de grond zou komen er in de volgende jaren beslist helemaal geen woningwetbouw van betekenis ge reed zou komen op Texel, gaf toch weer energie om nog een paar laatste stro halmen te zoeken. Zodat er weer een reis naar de residentie werd gemaakt, nu met burgemeester en wethouders. Bij een gesprek op het hoogste niveau viel het verlossende woord. De prijs werd geaccepteerd; de aannemer kon beginnen. Applaus De aanwezigen toonden door applaus hun waardering voor het hardnekkige doorzetten dat eindelijk succes had ge sorteerd. En dat mocht ook wel eens na de vele kritiek die het bestuur van de kant van bepaalde leden te verduren heeft gehad. Die leden, zo constateerde de heer Bosma, waren overigens niet op de vergadering aanwezig. De bijeen komst trok overigens meer belangstel ling dan gewoonlijk. Een groepje huur ders uit De Dageraad ('t Horntje) was gekomen om te horen hoe gereageerd zou worden op hun verzoek om in de bestaande woningen centrale verwar ming te laten aanleggen. Tot hun spijt moest de voorzitter vertellen dat daar voor momenteel nog geen mogelijkhe den zijn. Gehoopt wordt op een rege ling van de minister, waardoor cv-aan- leg in bestaande woningen kan worden gefinancierd. Als het zover komt, zal in ieder geval worden begonnen met de bejaardenwoningen in Jan Dirkszoord. In zijn openingswoord ging de heer Bosma in op kritische geluiden, die de laatste tijd in den lande zijn geklonken tegen het beleid van de woningbouw verenigingen in het algemeen. Hij hoop te dat de klachten van Hans v.d. Doel (die had beweerd dat de verenigingen hun ideële doel niet meer in het oog houden en zijn verkalkt tot door be roepsbestuurders gerunde organisaties, waarin de leden geen enkele inspraak hebben) in ieder geval niet voor de woningbouwvereniging Texel zouden gelden. Gevaar Grote zorg geven overigens de nieu we ministeriële voorstellen voor het toelatingsbeleid in de woningwetwonin gen. Volgens de minister moeten de huizen uitsluitend worden uitgegeven aan minder draagkrachtigen en moeten de huizen ontruimd worden als het in komen van de huurder een bepaalde grens te boven groeit. Dat is verstrek kend en betekent dat niet meer met een wachtlijst kan worden gewerkt, maar dat de woningzoekenden op inkomen beoordeeld moeten worden. In de Tweede Kamer heeft de heer Aantjes zelfs een motie ingediend, die erop neerkomt, dat gemeenten waar tnen zich niet aan deze nieuwe richtlijnen houdt geen woningwetwoningen meer toege wezen zullen krijgen. „Dat is wel heel erg drastisch en de moeilijkheden zijn voor ons niet te overzien als dat ge beurt", zei de heer Bosma. die eraan toevoegde dat door de Nationale Wo ningraad ernstig protest is aangetekend. Het gevolg van de maatregelen zal zijn dat de mensen met een kleine porte monnee in dezelfde buurten zullen ko men te wonen, m.a.w. er zullen ar beiderswijken ontstaan, terwijl op Texel nu iedereen zo mooi door elkaar woont. Hoewel de woningbouwvereniging daar niet rechtstreeks de consequenties van ondervindt, uitte de heer Bosma ook kritiek op het ministeriële voornemen om het toewijzingsbeleid van woningen in het algemeen te liberaliseren. De toewijzing ligt dan niet meer in handen van de gemeente. De woningzoekenden moeten met de particuliere eigenaars tot overeenstemming zien te komen. Het gevolg daarvan zal zijn dat degenen die het meest kunnen betalen, het eerst een woning hebben. Deze regeling is op Texel ondenkbaar en er is, mét andere gemeenten dan ook protest tegen aan getekend. Maar ook in dit voornemen is de minister onverzettelijk, zo bleek uit een mededeling van de heer P. Smit. De heer Bosma blikte nog even terug op de feestelijke middag, die was gehouden ter gelegenheid van de inge bruikneming van de 500e woning van de vereniging. Er was een groot verslag aan gewijd in de Texelse Courant maar helaas stond daarin niet dat het bestuur aan de huurders van de 500e woning (de familie Koegelberg) een antiek klokje cadeau had gedaan. Onwil Duidelijk boos maakte de heer Bosma zich over de huurders, die het vertikken om de huurverhogingen aan hun bank door te geven, zodat telkens iets te wei nig wordt betaald. Het incasseren van dit tekort „kost meer van steigeren dan van dekken". Gebleken is dat bepaalde mensen er zelfs prat op gaan de zaak op deze manier te belemmeren, maar de vereniging zal toch echt harde maat regelen nemen om een eind te maken aan deze onwilligheid. Dat geldt ook voor degenen, die zonder meer in ge breke blijven bij het betalen van hun huur. Als geen sprake is van overmacht, zal de deurwaarder eraan te pas komen. Er is momenteel een geval van iemand die wegens huurschuld waarschijnlijk uit een woning zal worden gezet. De contributie (nu al sinds de oprich ting van de vereniging 15 cent per week) zal worden verhoogd. De aanwe zigen gingen akkoord met een contri butie van ƒ12,per jaar. In het kader van het streven naar een zakelijker be leid past het om degenen die hun con tributie niet tijdig betalen, als lid te schrappen. Als zo iemand zich opnieuw opgeeft, komt hij onderaan de lijst te staan, tenzij er sprake is van overmacht. Wegens drukke andere werkzaamhe den kan de heer Borgman zich niet lan ger bezig houden met incasseren. In te genstelling tot de geruchten is geen sprake geweest van ongenoegen tussen het bestuur en de heer Borgman. De samenwerking is dan ook in de best denkbare sfeer beëindigd en men is de heer Borgman zeer erkentelijk voor de accurate wijze waarop hij zijn werk jarenlang voor de vereniging heeft ver richt. Doorstroming De te bouwen 109 woningen zullen alle worden voorzien van centrale verwarming. De huurprijs staat nog niet vast, maar volgens de heer Bosma moest worden gerekend op ƒ170,tot ƒ180,per maand. Gehoopt wordt dat mensen, die nu in een kleinere woning zonder cv wonen deze, als hun inkomen het toelaat, zullen verlaten om naar deze duurdere woningen door te stro men. De vergadering machtigde het be stuur om alle handelingen (grondaan koop e.d.) te verrichten, nodig voor de bouw. Bij de bestuursverkiezing werd de heer H. Veenbaas met 39 van de 46 stemmen herkozen; de heer P. Smit met 41 stemmen. In de rondvraag kwam de centrale verwarming nogmaals ter sprake. Het zelf in een bestaande woning laten aan leggen is mogelijk, maar men moet er met op rekenen dat de vereniging de installatie overneemt als het pand wordt verlaten. Men moet dan met de nieuwe huurder een regeling treffen. Zelf aanleggen vooruitlopend op aanleg door de vereniging heeft technische bezwaren. Geklaagd werd over het slechte onder houd van het „collectief bezit" bij be paalde woningen. Het pad tussen de wo ningen aan Boogerd en W. v. Beieren- straat bijvoorbeeld raakt overwoekerd door het struikgewas. Het getuigt van burgerzin als de buren het karweitje samen even fiksen. DE WAAL De VVaalder toneelver eniging ,,'t Amateurtje" heeft zaterdag avond met groot succes opgevoerd „Spel met een droom". We kregen goed spel te zien in een vrij eigenaardig stuk: bijna tot het eind was het een zwaar op de hand liggend drama, maar zonder acceptabele reden draaide dit eensklaps om in het grootste geluk. Het verhaal had daarom een nogal onbevre digend slot. Het vertelde over een molenaar, die, nadat zijn baas bij een val van de trap om het leven is gekomen, eigenaar wordt van diens molen. Een paar jaar na het ongeval overlijdt ook zijn vrouw en hij woont en werkt er nu met zijn enige zoon en zijn huishoudster. Op een DE COCKSDORP Vrijdagavond hield de Exploitatiemaatschappij De Krim N.V. in hotel Kikkert een open bare bijeenkomst. Iedereen, die iets in zake deze N.V. te vragen of te zeggen had, kon dat hier doen. Al met al is er echter niet zoveel nieuws uit de bus gekomen; de meeste vragen en opmer kingen toonden een grote bezorgdheid over de hoge aanvangskosten, en het forum, bestaande uit de heren J. C. Dros, M. Boon, II. Iloltman, R. R. Sic- binga en F. Standaart, werd het hemd van het lijf gevraagd over de bedragen, die men voor de diverse onderdelen van het projekt denkt uit te trekken. In zijn inleiding legde de heer Sie- binga er de nadruk op, dat het doel van de maatschappij in principe ideëel is, dus niet in de eerste plaats op winst bejag gericht. Als omschrijving van dit ideële doel gaf hij: „Het mogelijk maken om de plaatselijke recreatie- grond zoveel mogelijk in particuliere Texelse handen te laten komen". Tevens viel hij het door wethouder Daalder tijdens de jongste raadsvergadering ge zegde aan. De heer Daalder had toen opgemerkt het vreemd te vinden, dat de EMK, die zo graag alles in particuliere handen zag, nu plots aan de gemeente vraagt om aandeelhoudster te worden. De heer Siebinga achtte de toon van deze opmerking onjuist. Reeds tien jaar geleden gingen stemmen op tot het stichten van een organisatie als EMK en in die tien jaar zijn de prijzen van grond en benodigde voorzieningen schrikbarend gestegen en dat mede, volgens de heer Siebinga wegens het door de gemeente gevoerde beleid. Enige steun van die kant achtte hij dan ook geenszins te veel gevraagd. Niet reëel De gemeente werd nog een paar keer aangevallen vrijdagavond. Bij een po ging de ƒ265.000,die voor de tien hectare grond aan de gemeente beteald moet worden, uit te splitsen, merkte de heer F. Standaart (zelf gemeenteraads lid) op, dat het niet reëel van de ge meente geweest is om de exploitatiever liezen van de destijds daar begonnen noodcamping in de verkoopprijs op te nemen. De heer J. K. P. Zwan meende dat, wanneer met deze prijs gestart wordt, verdere investeringen wel erg moeilijk zullen zijn. De heer Holtman zei hierop, dat men in het begin de drie sectoren, die men gaat exploiteren, namelijk kampeer- en caravanterrein en een bungalowterrein, die sector gaat kiezen met de minste exploitatiekosten. Overi gens was men van mening, dat, onaf hankelijk van het feit of er voldoende deelname zal zijn, een lonende exploi tatie voor dit seizoen toch niet meer mogelijk is Geen bungalows De heer J. Veltkamp leek het voor delig om voorlopig in ieder geval geen bungalows neer te zetten. VVV-direkteur J. W. Dekker wist hier nog aan toe te voegen dat de kampeer- sector, en nog meer de caravansector tegenwoordig aan de grootste expansie onderhevig zijn, terwijl dit van de bun galowsector nog niet gezegd kan wor den. Er heerste ook nogal wat onduidelijk heid omtrent het al dan niet mogen hebben van aandelen De heren Sie binga en Holtman legden uit dat de aandelen zoveel mogelijk op Texel ge houden moeten worden, maar een Texelse aandeelhouder, die naar de vas- tewal verhuist, kan men moeilijk zijn aandelen afnemen. Wel is vastgelegd, dat zich niet meer dan 50°/o van de aan delen in handen van niet-Texelaars mag bevinden. Overigens ligt voor ieder geval apart het uiteindelijke beslis singsrecht bij de prioriteitsaandeel houders. gegeven moment arriveert Suzanne, de dochter van zijn vroegere baas. Zij heeft een tijd in Zeeland gewoond. Spoedig blijkt dat er iets aan de hand is met die dochter: zij is er van over tuigd, dat de knecht van wijlen haar vader de laatste vermoord heeft, daar hij wist dat hij in zijn testament be stemd was de molen te krijgen. Zij heeft zich van dit idee-fixe nooit los kunnen maken. Het heeft haar nachtmerries bezorgd en zij is er zo goed als gek van geworden, wat wel blijkt uit de manier waarop zij haar vader wil wreken: zij wil met de knecht trouwen om hem daarna het leven op een afgrijselijke manier te vergallen. Een nogal luguber plan, maar ze brengt het ten uitvoer en het lukt haar. Maar dan komt opeens die onverwachte en storende ommekeer: als haar motieven aan het licht komen, wordt er even gepraat en dan wordt alles opeens goed en ze leven nog lang en gelukkig. Van ons mag elk toneel stuk een happy end hebben, maar als dat zo onwaarschijnlijk en ongeloof waardig aandqet als in dit stuk, zou men het beter kunnen laten vervallen en het op een andere manier afronden. Mevrouw T. Luiken-Ketelaar wist iedereen mee te voeren in haar rol van door nachtmerries en waanideeën ach tervolgde dochter, maar toen zij opeens de gelukkig bekeerde echtgenote moest spelen, kwam dit er niet helemaal uit en dat was haar niet kwalijk te nemen. De heer A. C. Kager was in het stuk de molenaar en hij bracht deze goed op de planken. De diep meelevende huis houdster Marie werd door mevr. A. Oudes-Jamoel enthousiast voor het voetlicht gebracht, terwijl hetzelfde gezegd kan worden van de molenaar's dikste vriend Schram, gespeeld door de heer K. Zoetelief, die het karakter van een nogal naïeve en spontane harte- vriend uitstekend waar wist te maken. De heer J. Zoetelief zagen we als zoon Freek en zijn zus mej. J. Zoetelief als zijn vriendin Irene. Het zal voor hen een eigenaardige gewaarwording zijn geweest verliefd op elkaar te zijn. De bezorgde mevrouw Pronk, moeder van Irene, die de verkering van haar doch ter met Freek met erg zint wegens de praatjes die er in het dorp over het mo lenaarsgezin gaan, kwam slechts weinig op de planken, maar werd niettemin goed gebracht door mevr. D. Kager- Witte. En dan huppelde in dit stuk ook nog af en toe over het toneel de zeer markante figuur Frank, ex-min naar van Suzanne uit de tijd dat zij nog in Zeeland woonde, die nu om de molen doolt met het smoesje die te willen schilderen. Doch zijn pogingen hebben geen succes. Suzanne wil niets meer van hem weten en hij druipt af. De heer H. Kooger nam deze rol voor zijn rekening en deed dit zeer bevredigend. Resumerend kregen we onder regie van de heer C. Oudes subliem spel te zien in een mooi stuk, waarvan het slot helaas een beetje onecht was. Toch zouden we willen zeggen, dat wanneer „Het Amateurtje" op deze voet verder gaat, zij een volle zaal meer dan waard is. Aanstaande zaterdag wordt „Spel met een droom" herhaald. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN De zuigelingen, die aan de beurt zijn, worden op het bureau verwacht op de tijden dat hun eigen huisarts zitting heeft. Deze tijden zijn als volgt: dokter Barnard, woensdag 18 maart om 13.00 uur; dokter Elias, woensdag 18 maart, om 15.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1