Groen ^warts^Jexels in het karL, rym vereniging Texel gaf de uitvoering in Koning-hal Kerkveiling in De Cocksclorp bracht 7600,- op S.O.O.S." trok volle zaal met amusante ooievaar m NA PASEN GEEN KRANT der deelnemers inder publiek üpel met lucifers: troklamp in brand ibliotheek gesloten Toon Kortooms sprak voor Plattelandsvrouwen mm De kerk op z'n kop zetten Eerste huwelijk in nieuwe trouwzaal Geen voorrang; auto's zwaar gehavend Vijf poten en zes klauwen MAART 1970 EXELSE 83e JAARGANG No. 8453 COURANT V. r/b Langeveld De RooU Deo Borg, fexel - Tel. 2741 de Graaf» Keesomlaan 43, Den 120) 2741, 'i avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Ratf* f eisen bank; Amro-bank. Postgiro 652. Abona. prys ƒ3,90 p. kw. 40 et. incasso. Advert 19 ct per mm. excl. 4*/q BTW 5? d. 13 DLAj ente le tf kanto Ier b rijke lat g« rd o idags a de en d> zege en vï ïoed :r irder, Klapstuk van de avond was het bok-tafel- springen door de heren, waarbij liet er razend snel toegang en het falen van een der deelne mers onmiddellijk een chaos had kunnen ver oorzaken. Met nummer kwam echter uitste kend tot 2ijn recht. ninastiekvercniging Texel heeft ïndk avond in de Burgemeester De de§hal een uitvoering gegeven, die peil stond. Min of meer nood den had men deze keer moeten an een show, waarbij grote a leden waren betrokken. Door aizing naar het nieuwe gymna- n 6' ral was de vereniging in tijd- de G ekomen. Het hele programma a 1 februari worden ingestu- a/aar Eigenlijk is dat ondoenlijk en werden vooral prestaties ge- ic voor een ander doel al onder waren .Het publiek kreeg o.a. waarmee men op de Neder- kampioenschappen en op de den van Hollands Noorder- r de prijzen had weggesleept, het is nu eenmaal een feit, dat endeel van het publiek niet n topprestaties te zien, maar om zoon, dochter, man vader of gade te slaan. Iedere optredende cijn eigen aanhang aan publiek verb >"ge keer waren er zeshonderd een watei ver* •scha] trekt irkenden en ongeveel evenveel |rs. Nu waren er 200 optreden- evenveel belangstellenden. jfzitter P. Schoorl stelde dat vast ct «openingswoord, al moest hij er kon jl spijt aan toevoegen, dat de kos- ïrkrij €t jn dezelfde verhouding waren Poldt ld Hij hoopte dan ook dat de ver- |en succes zou worden, prijzen waren op aantrekkelijke Jerzameld rond een reusachtige Er waren méér paas- en voor- fctieven, waarmee de overigens pkelijke De Koninghal werd op- Ook het amusementsorkest i Kon. Texels Fanfare (voortge- int de boerenkapel) werkte weer [er tot genoegen. Goede start loede opening van het program- Es de stokoefening, waarmee de I al eerder succes oogstten (twee- op de wedstrijden van Hol- Noorderkwartier. Knap uitge leerd ook het paardspringen f jongens. rote sterren in het nummer on- Iburg waren Mariska Coutinho psje Grisnich. Een grappig aan- maar beheerst uitgevoerde loefening doo rde jongens deed pd, evenals de op melodieuze Iziek uitgevoerde persoonlijke Ifening door 7 meisjes en dames, t respect dwongen de jongens en ^f met een goed uitgevoerde op de hoge brug. Het was een Inmers, waarbij leider G. Praam- |n kwaliteiten kon tonen. Een "EREND Zondagmiddag om- half vier raakte een klamp van stro op het land van de heer an de Derde Dwarsweg in de Het Noorden in brand. Oorzaak den met lucifers door het zoon- de eigenaar. De brandweer was plaatse maar de buren waren pier erin het vuur te bedwingen. oede Vrijdag en Tweede Paas- de openbare bibliotheek geslo- •laats daarvan is de bibliotheek eopend op donderdag 26 maart 30 - 21.30 uur en dinsdag 31 fan 10.00 - 12.00 uur. 'grappig besluit van het programma voor de pauze was het optreden met de (zware) medeciballen en het springen door de heren van de „buikjesgym" (de senioren). Gaaf turnwerk door de heren viel direct na de pauze te bewonderen. Het kastspringen door de meisjes was op de Nederlandse kampioenschappen terecht met een eerste prijs bekroond, zo moest het publiek daarop constateren. Dat gold ook ten aanzien van de vrije oefe ning door de heren. Vertegenwoordi gers van alle categoriën namen deel aan het gecombineerde langematsprin- gen. Waarop de dames een fraai staal tje lichaamsbeheersing toonden in de vrije oefening. Een spectaculair besluit was het bok-tafelspringen in allerlei variaties door de heren. Lid van verdienste Aan het slot van de avond werden enkele leden voorzien van eremetaal ter gelegenheid van langdurig lidmaat schap. De heer D. van Heerwaarden had er 16 jaar opzitten, waaronder 10 jaren als bestuurslid. Mevrouw De Wit- van Egmond had haar tweede lustrum als lid herdacht en de heer Jaap Mets was 16 jaar lid waaronder één jaar be stuurslid en vele jaren leiderschap Allen kregen de versierselen opgespeld behorende bij de benoeming tot lid van verdienste. SANITAIR WAS VAN VELTKAMP In hert bericht over de nieuwe groen tehal van de heer C. van Etten ver zuimden wij bij het noemen van aanne mer en onderaannemers de fa. J. Velt- kamp te noemen. Deze zorgde, zeer tot tevredenheid, voor loodgieterswerk en sanitair. DE COCKSDORP De veiling van goederen en diensten die vrijdagavond in hotel „De Hoop" werd gehouden ten bate van het onderhoud van de her- voimde en katholieke kerk is een groot succes geworden. De zaal bleek vrijdag te klein om alle belangstellenden te kunnen bevatten en er werd zeer goed geboden. De meeste artikelen gingen weg voor de prijs die ver uitging bo ven de reeële waarde. De opbrengst was dan ook belangrijk hoger dan de organisatoren zich op de meest opti- mistishce ogenblikken hadden voorge steld nl. ƒ7.100,Daar is aan extra giften nog ongeveer ƒ500,bijgekomen zodat de aktie in ieder geval ƒ7.600, heeft opgebracht, enkele toezeggingen niet meegerekend. De veiling is een bijzonder genoeg lijke gebeurtenis geworden, mede dank zij de voortreffelijke gratis medewer king van de notaris en de heren Holt- man en Witte die als veilingmeesters optraden. De meeste artikelen en dien sten werden bij opbod verkocht, alleen bij de grote stukken werd afgemijnd. Een greep uit de verschillende prijzen die werden gemaakt: boodschappen mand ƒ41,kaars ƒ15,—; 100 kg aardappelen 32,krat pils ƒ20, stierkalf ƒ211,kozijn maken ƒ50, oude foto van de vuurtoren ƒ40,een schram (big) 150,—; hectare aardappe len poten 80,—; kamer behangen ƒ90,kleine tansistorradio 90,—; zoggen voor 55,45,en 50, palingmenu voor 4 personen ƒ45, Het enthousiasme kende nauwelijks grenzen. De 80,voor het aardappe- Als iemand die even goed kan spre ken als schrijven liet zich de heer Toon Kortooms kennen, (schrijver van o.m. de bestsellers „Help de dokter ver zuipt", „Beekman en Beekman", „Mijn kinderen eten turf") bij een voordracht voor de afdeling Texel van de Bond van Platteinadsvrouwen. De tachtig be langstellenden genoten van een boeien de avond. De schrijver ging voor de pauze in op enkele vragen die iedere leek zich wel eens stelt: Hoe word je schrijve'r en hoe maak je een beek? De heer Kortooms stelde dat goed schrij verschap een kwestie van talen i is. „En als je van de Heer een talent hebt ge had, ben je verplicht er gebruik van te maken". De aanleg bleek al vroeg. Op school was Kortooms slecht in wiskun de maar 'des te beter in het maken van opstellen. Zijn eerste boek werd nooit uitgegeven; het werd in beslag geno men door een leraar. Interessant waren de opmerkingen die de schrijver maak te over de culturele waarde die aan zijn boeken worden toegekend. In Ne derland geldt hij als de schrijver van het blijde boek dat een groot publiek trekt, beslist niet als producent van lit teratuur met een grote L. Merkwaardig genoeg liggen de normen in het buiten land anders want de vertaalde werken van Kortooms worden daar wel degelijk tot de betere litteratuur gerekend. Na de pauze las de he»er Kortooms voor uit „Help, de dokter verzuipt" dat tot de tien meest verkochte boeken in Nederland hoort. Boekhandel Langeveld De Rooij N.V. had in de zaal een boekenstalletje met werken van Kortooms ingericht. Van de gelegenheid om deze te kopen en door de schrijver te laten signeren werd druk gebruik gemaakt. OOSTEREND Vrijdagavond bracht de toneelgroep van de Stichting Ooster- endcr Openbare School („SOOS") op de zolder van de o.l. school het stuk „De ooievaar vergist zich". Het was een nogal dwaze klucht waarin met baby's en huwelijken gesold werd dat het een aard had. Onder regie van mevrouw R. Koorn-Koning werd enthousiast ge speeld voor een overvolle schoolzolder. Op zekere dag vindt een alleenstaand meisje in de stad plompverloren een baby op haar bed. Zij heefc geen idee van wie het kind is. Maar als het haar ouders ter ore komt, zijn die in alle staten. Haar oom, die bij haar in huis is en binnenkort gaat trouwen, gaat nu voor de buitenwereld doen alsof het zijn kind is. Zijn aanstaande vrouw is bereid mee te werken. Later, als Etlie met haar oom en broer er nog eens over zitten te praten, blijkt de baby van haar broer te 2ijn. Die is zonder dat iemand het wist, getrouwd. Nu zou den zijn vader en moeder oo visite ko men en hij bracht het kind dr.arcm even naar zijn zus. Maar nu zijn ze't door on gelukkige samenlooD van omstandighe den toch aan de weet gekomen. Na een heleboel misverstanden uit de v/eg ge ruimd te hebben, komt alles weer op zijn pootjes terecht. liet meisje Ellie, de hoofdpersoon in het verhaal, werd bekwaam gespeeld door mej. A. L. van Zoest. Zij is nogal rad van tong en dit kwam in haar rol goed van pas. Mevrouw C. Ellen-Mosk was haar nogal bemoeizieke huishoud ster en zij was bepaald geknipt voor deze functie. Vader en moeder werden gespeeld door de heer B. Vlaming en mevrouw" T. Zijm-Boogaard. De mi miek van mevrouw Zijm, een onderdeel van het toneelspel dat nogal eens ver waarloosd wordt, was kostelijk. Als ze flauw viel zou je het nog geloven ook. De heer Vlaming was een prima .no taris, hoewel hij iets vlotter zou mogen spreken. Zijn zeevarende broer Dirk werd overtuigend op de planken ge bracht door de heer G. de Jor.g. Zijn aanstaande vrouw werd gespeeld door mevrouw F. Brouwer-Smidt. Die had uit haar eerste huwelijk nog een doch ter, die op de planken kwam in de persoon van mevrouw M. Burger-Daal der De heei Visman was Elbe's broer Henk en haar vriend Bart werd ver tolkt door de heer Jac. Zeeman. Souf- fleuse was mevouw W. Betsema- Brou- LICHTE AANRIJDING OP GROENEPLAATS Donderdagmiddag half zes deed zich een lichte aanrijding voor op de Groe- neplaats. De heer M.V. uit Hillegom stond met zijn personenauto geparkeerd en wilde wegrijden. Hij merkte daarbij de heer A. M. van Boven niet op, die met zijn bestelwagen aan kwam. M. raakte de bestelwagen zodat liente ma teriële schade ontstond. Proces verbaal is opgemaakt. In verband met Pasen zal de Texelse Courant van dinsdag 31 maart NIET verschijnen. Lezers en adverteerders worden verzocht hiermee rekening te houden. Onze redakteur gaat een week met vakantie, ingaand woensdag. Zijn taak zal in die tijd worden waargenomen door de heer C. Bakkers te De Waal, telefoon (02220) 3172. len poten werd neergeteld door de man die deze dienst zelf had aangeboden. Een mevrouw Graaf, die had aangebo den een kamer te zullen behangen was ook de hoogste bieder voor deze dienst De kooplust werd geprikkeld omdat al le artikelen in en bij de zaal te zien waren. Voor „De Hoop" stond een grote vrachtcontainer met de aangeboden kalkoenen, hanen en ander vee dat be zwaarlijk in de zaal kon worden ge loond. De organisatoren verzochten ons langs deze weg hun dankt over te brengen aan allen die op een of andere wijze aan deze succesvolle aktie hebben mee gewerkt. Blijkens de aankondigingen wil een groepje leden van de N.H. kerk van De Cocksdorp, De Koog, De Waal en Eier- land „de kerk op zijn kop zetten". Waarmee wordt bedoeld het critisch be zien van de situatie waarin de kerken momenteel verkeren en het bestuderen van een zonodig andere aanpak om de opdracht en taak van de kerk in deze tijd tot zijn recht te laten'komen. Er wordt daarom op woensdag 25 maart, 's avonds 8 uur, in „Bethel", Eierland een gesprekssamenkomst belegd, waar op iedere belangstellende welkom is. „Er is geen bal na, maar we hopen toch dat veel mensen zullen willen komen luisteren en praten", aldus een der or ganiserende gemeenteleden. De Hervormde kerken van De Cocks- dorp-Ederland, De Koog en De Waal zijn opweg een organisatorische eenheid te worden, met ds. A. F. W. Waarden burg als predikant. Er zal daarom geen nieuwe predikant worden beroepen in de plaats van ds. W. A. Soesan te De Cocksdorp. Vrijdagmiddag trouwden Marjan Ze gel met de uit Algerije afkomstige Mo hammed Talhi. Het was het eerste hu welijk, dat in de trouwzaal van het nieuwe raadhuis werd gesloten en in verband daarmee kreeg het jonge paar van het gemeentebestuur een cadeautje aangeboden: een door fotograaf J. Nauta vervaardigde fraaie opname van een oer-Texels tafereeltje. De ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer W. Stam, vertelde aan het begin van de plechtigheid dat de trouwzaal eigenlijk nog niet gebruiks- gereed is. Een vloerkleed ontbreekt nog, evenals verlichtingsornamenten, terwijl ook de schilder nog niet klaar is. De vergaderzaal van het polderhuis was nl. niet langer voor trouwerijen en raadsvergaderingen beschikbaar Het was een der gevolgen van de fusie van Texelse waterschappen, waardoor de zaal nu veel intensiever door de polder wordt benut. Omdat de 26-jarige Mohammed de Nederlandse taal nog niet goed machtig is, werden de huwelijksvragen in het Frans gesteld; de heer Stam bleek daar weinig moeite mee te hebben. Het was overigens niet het eerste huwelijk in het nieuwe raadhuis. Toen onlangs de polderzaal ook niet beschik baar was, werd een huwelijk in een der commissiekamers van het raadhuis ge sloten. Op de foto ziet men Marjan en Mohammed met hun geschenk, dat een plaatsje zal krijgen in hun woning op het vasteland en daar ongetwijfeld een prettige herinnering aan Texel zal vormen. Toen de heer W.B. zondagmiddag om half drie vanuit de Keesomlaan de Pontweg wilde oprijden, verzuimde hij voorrang te geven aan de uit de rich ting De Koog naderende F. van Loo in zijn sportwagen. Bij de botsing werden zowel de Volkswagen 1600 TL van B. als de sportwagen van Van Loo zo ern stig gehavend, dat reparatie waar schijnlijk niet meer mogelijk is 'De he vigheid van de botsing in aanmerking nemende kwamen de inzittenden er nog goed af. B. kwam met de schrik vrij; zijn vrouw werd licht gewond. Ook de heer Van Loo liep geen verwondingen van betekenis op. j OOSTEREND De natuur heeft zo haar eigenaardige gril- J len. Dat werd zaterdagmorgen weer eens bewezen op het be- drijf van de heer K. Breman, „Veldheim" in 't Noorden, waar J een ooilam met vijf poten werd geboren. Bovendien zitten aan J dat vijfde poot twee klauwen. J Het dier is er één van een twee- f ling; het andere ooi vertoont geen afwijkingen. Het ooilam J heeft kennelijk geen last van zijn J extra-voorzieningen, v/ant het is J kerngezond en loopt al buiten. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1