Cjroen r/JvartsJexeU in het hart-, jemeenteraad besliste eindelijk over toeristische heffingen C i 3. ƒ9, Sharks and me Mike Sidney .V, Westdorp: Huur nieuwe woningen onbetaalbaar -7 verhouding liet verrassend electrohuis Pruiken disco-dancing ISA PASEN GEEN KRANT Dwarsgebakken lekker! PAASBAL John Busch rust AP heft U gehoorklachten? nylon ƒ45, 3 Op i ever- aten- minimis drg Minim G 27 MAART 1970 83e JAARGANG No. 8454 1S\V. T/b Langeveld De Roob 11 Den Burg, fcxel - Tel. 2741 fjy de Graaf, Kecsomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2463 Verschijnt dhmUgi en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Rafif» feisenbank; Amrd-bank. Postgiro 652. Abooa, prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso. Advert. 19 et per mm. excl. 4% BTW gemeenteraad heeft eindelijk, de- beslist over de logcergastcnbe- g, woonforensenbelasting en ver van de kampeerleges. Zoals kon en verwacht gebeurde dit met de t mogelijke meerderheid. De drie tellen werden ieder met 8 tegen 7 ncn aangenomen; de volgendé dag n de besluiten van kracht. De I dat de tegenstanders op het laat- loment nog met uitvoerbare tegen- itellcn zouden kernen bleek ij del. tvam zelfs geen enkel nieuw idee iet benodigde geld op een meer |athieke manier op tafel te krij- iaar voren. college van B. en W. was kort Jen nog wel schriftelijk ingegaan lernatieven die in de vorige raads- Idering waren geopperd. De vraag Texel „wegengeld" (zoals op frmonnikoog) en „koppengeld" (zo- Marken) geheven zou kunnen |ên, werd daarbij ontkennend be- iord. Deze retributies worden ge- op grond van zeer oude raads- zo schreven B. en W. „Deze (enten kunn ende opbrengst van Jbelaslingen niet missen maar zou- graag van de heffing afwillen. Het nog verkrijgen van een konink- I goedkeuring op derglijke heffin- "achten wij uitgesloten omdat de llijke basis daaraan is ontvallen, de parkeergelden bieden geen uit- volgens B. en W. Deze parkeer- (n zijn uitsluitend te heffen van Vntelijke parkeerterreinen en zg. feerstroken langs de wegen binnen Bebouwde kom. Die stroken moeten Jzijn voorzien van parkeermeters. ■dergelijke heffing zal grote onbil- gden veroorzaken, dure investerin- |?n hoge perceptiekosten te zien ge- jen mede als gevolg van dit laatste [age opbrengst. Geen tol bij het betreden van Texel innen leen landingsgeld (zoals was voor lid door de heer C. Koorn) stuit op elijke bezwaren. Een mogelijkheid jtoe zou wel kunnen worden gevon- medewerking van Teso maar loor de overheid als tolheffing en beschouwd. Volgens de wet Wegen is zo'n tol wel toe kan maar voor wegen waarop de V'ordt geheven wordt dan geen geld et wegenfonds beschikbaar gesteld, (laatste zou voor de gemeente een iepost van ƒ609.000,betekenen, ook afgezien daarvan vinden B. W. tolheffing totaal ongewenst, in het begin van de besprekingen llde de voorzitter Mr. Sprenger ■eens nadrukkelijk dat de raad zich [het eenmaal vastgestelde principe- Jit diende te houden. Het besluit wel vrijblijvend in eigen kring, nadat op die basis tot invoering (advertenties I.M.) rijdag, zaterdag, zondag laandag: DISCO. Wendt U dan tot de enige speciaalzaak in gehoorapparaten op Texel. van de omstreden heffingen onderhan deld was met de provincie en GS na dit blijk van goede wil had besloten om een reeks belangrijke toeristische in vesteringen goed te keuren, werd het een bindend besluit. Woord houden Oorspronkelijk was het de bedoeling te streven naar een opbrengst van ƒ425.000,later werd het 300.000, Dit kon men zich permitteren omdat een wijziging van de financiële ver houding werd verwacht waardoor op een financieel voordeeltje voor de ge meente mocht worden -gerekend. GS gingen hiermee akkoord en hielden woord; in een half jaar werd voor bijna 3Vs miljoen gulden aan investeringen goedgekeurd. Het is ondenkbaar dat men nu van dit prmcipe zou kunnen terugkomen. Het is onjuist te stellen dat de toeristi sche belastingen moeten dienen voor dekken van het gemeentetekort; dat ge beurt maar voor een deel. Extra bijdra gen van het rijk blijven noodzakelijk. Dat de nu voorgestelde tijdelijke hef fingen onbillijk zijn is waar, maar dat wist de gemeenteraad toen zij het prin cipebesluit destijds nam en naderhand bevestigde. Het bedrijfsleven kon het ook weten en heeft alle gelegenheid ge had zich op de nieuwe situatie in te stellen. Mr. Sprenger vond bovendien dat de nieuwe heffingen niet zo uniek zijn. Dergelijke belastingen worden in meerdere plaatsen elders in het land en in het buitenland geheven. Boven dien is een kwartje echt niet van zo veel betekenis. De toeristen zullen déarom niet plotseling naar het zuiden trekken. „B. en W. vertrouwen in de kwaliteit van de recreatiebedrijven". Mr Sprenger zei te beseffen dat het hier om moeilijke beslissingen gaat, maar de voorstellen zijn nu eenmaal nodig voor de ontwikkeling van Texel. „Het gaat om vooruitgang of stilstand". Toch uitrekken De heer F. Standaart (Texels Belang) vond dat het destijds genomen princi pebesluit niet als bindend mocht wor den beschouwd. Er was toen nog wei nig bekend van de nadelen die deze heffingen met zich zouden meebren gen. Pas later stapelden de bezwaren zich op. Hij stelde daarom voor het principebesluit alsnog in te trekken. Op enkele punten waren B. en W. in de grieven tegen de heffingen tege moet gekomen. Bij de kampeerleges was men uitgegaan van een lager aan tal kampeerdagen dan in het oorspron kelijke voorstel was genoemd waar door de opbrengst van deze heffing on geveer ƒ42.000,lager zou worden. De heer J. J. Westdorp (PvdA) vroeg zich af of het college daarmee niet zijn ge zicht had verloren uitgaande van het gezegde „een kinderhand is snel ge vuld". Er was toch uitdrukkelijk ge steld dat het oorspronkelijk geraamde bedrag er beslist moest komen? Hij vond de 7 - 8 uitspraak van de raad over het principebesluit trouwens een erg zwakke basis om met GS te on derhandelen. Westdorp stelde nogmaals nadrukkelijk dat zijn fractie tegen de voorgestelde heffingen is, maar „er valt met ons te praten". Hij was niet bij voorbaat afkerig van bepaalde be lastingmaatregelen maar eerst diende de koppeling tussen de nu voorgestelde heffingen en de later in te voeren toe ristenbelasting te worden opgeheven. „Want men denkt nu wel dat de toeris tenbelasting per 1 januari kan worden ingevoerd maar dat is nog zeer de vraag. Minister Beernink hóópt het wel". Ook de heer Westdorp vroeg daarom het principebesluit in te trek ken. ten, vertelde dat hij de laatste dagen zwaar onder druk was gezet. Dat had echter geen verandering gebracht in zijn mening dat de voorstellen van B. en W. moesten worden geaccepteerd. Dat is trouwens in overeenstemmmg met hetgeen al jaren geleden vanuit de gemeenteraad werd gevraagd. Meerde re malen is de wens geuit dat de toe rist gaat bijdragen in de hoge kosten cie de gemeente Texel zich voor die zelfde toerist moet getroosten. Natuur lijk zou het nog billijker zijn als het rijk deze extra kosten voor haar reke ning zou nemen, maar dat gebeurt niet. De heer Smit betreurde wel het onbil lijke karakter van de nu voorgestelde heffingen. „Iemand die vijf dagen in het Badhotel logeert hoeft niets te be talen maar de kampeerder wèl". Hij zei de konsekwenties van het principebe sluit wel degelijk te hebben overzien en hij wilde zich daar graag aan hou den. De heer Smit achtte toeristenbe lasting bitter nodig want het is veel bezwaarlijker om de eigen inwoners te laten opdraaien voor de kosten van re creatievoorzieningen. De voorzitter legde er de nadruk op dat de voorstellen zodanig zijn opge steld dat de heffingen van kracht zijn tot 31 december van dit jaar. Als de wet het dan toestaat zullen ze worden vervangen door een van iedere toerist te heffen toeristenbelasting, maar als dat nog niet het geval is komt de hele zaak weer ter discussie. De voorzitter tilde niet zwaar aan 't door de heer Westdorp geconstateerde gezichtsverlies. „We hebben getracht de op zichzelf in menig opzicht onbil lijke regelingen toch zo billijk mogelijk te maken". Mej. Luijsterburg had gevraagd of het extra voordeel dat de gemeente ge niet door de wijziging in de financiële vérhouding r-iet in mindering kan wor den gebracht op te ramen opbrengst uit de verhoogde kampeerleges. Mr. Spren ger antwoordde ontkennend. De op brengst van de kampeerleges is onzeker en bovendien is het verwachte extraat je uit het gemeentefonds r.iet bedoeld als een vergoeding van toeristische kos ten. Ook de heer Westdorp vroeg nu schorsing van de vergadering om met zijn fractiegenoot te kunnen overleg gen. Na de schorsing zei de heer Standaart niet meer terug te willen komen op het principebesluit al bleef hij het bezwaar lijk vinden dat hieraan niets meer was te doen hoewel nadien tal van bezwa ren zijn bekend geworden, De heer Westdorp constateerde dat de gemeen teraad drie keer de kans heeft gehad om iets waar zijzelf groot bezwaar te gen had, niet in te voeren. (advertenties I.M.) 100% mensenhaar ƒ62,50 blijft onbeperkt in model, past altijd en iedereen kan er elk ge wenst model in brengen. Kies uit vele natuurlijke haartinten. drogisterij parfumerie schoonheidssalon v.d. Slikke Boos VAT 69 VAT 69 VAT 69 Een duidelijk boze voorzitter wees cie verzoeken van Standaart en West- dorp direkt van de hand. Hij peinsde er niet over om deze kwestie wéér in stemming te brengen. „Ik heb hier nu een paar keer voor gek gezeten en nu bedank ik daar langer voor. Als de ge meenteraad een besluit neemt en dat twee keer bevestigt, moet dat worden nagekomen". Waarop de heer Standaart schorsing van de vergadering aanvroeg voor frac- tieberaad. De heer C. Koorn (CHU) zat in een moeilijk parket. „Vreemd. Men gaat landingsgeld als tolgeld beschou wen maar 1000% verhoging van de kampeerleges is juridisch niet aan vechtbaar". Zware druk De heer P. Smit (KVP) die de vorige keer niet aanwezig was waardoor de stemmingen over de voorstellen staak- Het gehele paasweekend met als speciale attracties de de ex-London en tevens werelduur recordhouder discjockey ENTREE GRATIS. VAT 69 VAT 69 VAT 69 Niet doordacht Hij wees erop dat als de wet op de toeristenbelasting erdoor komt, de ge meenteraad zich nu heeft verplicht de ze wet op Texel toe te passen. Men heeft zich daaraan gebonden. „Deze ge meenteraad heeft destijds ondoordacht gehandeld. Dat ziet men zelf ook wel want de vóórstemmers van toen komen nu met de bezwaren". Mej. Luijsterburg bestreed dit. Volgens haar getuigde het juist van vooruitziende blik om de toe ristische heffingen wel in te voeren. „Als.het niet gebeurt wordt de gemeen te lam gelegd". De heer P. Smit kon zich wel voor stellen dat de heer Westdorp en zijn fractiegenoot zich in deze kwestie dui delijk als oppositie laten kennen, maar hij begreep niet dat anderen in de raad het deels door hen gekozen college van B en W. waar zij toch voltrouwen in hebben gesteld, niet steunen. Waarte gen de heer Standaart protest aante kende: het college heeft een besluit van de meerderheid van de raad uitgevoerd. Dat er tegenstemmers waren heeft niets met afvalligheid te maken. Nadat Mr. Sprenger er nog op had gewezen dat een artikel 12 aanvraag voor de gemeenve Texel voor dit jaar niet meer mogelijk zou zijn omdat het daarvoor al te laat was, werden de drie voorstellen in stemming gebracht, allen met precies hetzelfde reeds genoemde resultaat. Tegenstemmers waren de he ren F- Standaart, S. Keijser, C. H. Roe per, J. J. Westdorp, Barendregt en A. Dros en mevr. J. Koning-Bruin. Nieuwe zaal Voor het eerst werd vergaderd in de raadszaal van het nieuwe raadhuis. Het interieur maakt een smaakvolle indruk. Het eentonige grijs van de wanden dat aanvankelijk een nogal „betonachtige" indruk dreigde te zullen maken, blijkt een goede achtergrond te zijn voor hel fraaie edelhouten meubilair, het kleuri ge tapijt en het speelse verlichtingsor nament. Het is wel jammer dat de ont werpers van het gebouw zich destijds v/einig voorstelden van de publieke be langstelling bij raadsvergaderingen. De publieke tribune biedt nl. slechts een dozijn zitplaatsen en dat was dinsdag middag veel te weinig, zodat een deel van de belangstellenden toch proviso risch in de zaal zelf moesten worden opgevangen. Burgemeester Sprenger bracht dank aan het polderbestuur dat aan de gemeente geruime tijd noodon- derkomen heeft geboden in de vorm van de vergaderzaal van het polder huis. Hulde bracht hij ook aan de Tex else vrouwen die onder leiding Van mej. Luijsterburg het kolossale tapijt hebben geknoopt. Een officiële redevoe ring wilde de burgemeester niet af steken. Dat komt als het gehele raad huis deze zomer officieel wordt geo pend. Met de uitgifte in erfpacht van het stuk grond aan de Slingerweg voor de aanleg van hert zwembad gind de ratad akkoord. De heer P. Smit wilde echter graag weten hoe men aan deze grond prijs was gekomen. Hij wilde de eigen lijke grondprijs weten en wat erbij was gekomen voor wegen, beplanting, enz. De heer Smit vond de erfpachtsom die op de uiteindelijke waarde was geba seerd nogal hoog. De heer Van Agteren, direkteur van het gemeentelijk grond bedrijf, werd erbij gehaald en deze kon de gevraagde gegevens verstrekken. Waarna er geen aanleiding meer was voor critische opmerkingen. De heer C. H. Roeper had vrij ernsti ge bedenkingen tegen het plan voor de 99 woningen aan de Bernhardlaan, Hij vond de woningen, die niet aan één straat komen, maar zijn gegroepeerd rond een „doolhof" van straatjes, onge lukkig geprojecteerd. Jaren geleden had de1 gemeenteraad een dergelijke bouwerij bekeken in Emmen waarbij men tot de conclusie was gekomen dat het zó op Texel beslist niet zou moeten. De raad had dit plan, dat sterk afwijkt van de tot dusver gebruikelijke weg, nooit ter inzage gehad en vooral daar om liet de heer Roeper een proteste rend geluid horen. Er was nu niets meer aan te doen. Niet de eerste keer De voorzitter meende dat het toch niet de eerste keer was dat over de 99 woningen werd gesproken. De raad heeft nooit naar de aard van het bouw plan geinformeerd. De Commissie Ruimtelijke Ordening (waarin alle raadsfracties zijn vertegenwaardigd) was wèl op de hoogte en was met het plan akkoord gegaan. B. en W. waren niet op de gedachte gekomen dat ook de overige raadsleden het plan formeel ter inzage moesten krijgen. Formeel hoefde dat overigens ook niet, want 't ging hier om een artikel 20 procedure. Niettemin erkende Mr. Sprenger dat het beter zou zijn geweest de hele raad er wel bij te betrekken. Het college heeft zich evenwel voornamelijk bezig gehouden met het „haalbaar maken" van het grote plan en heeft daar mét de Woningbouwvereniging de handen vol aan gehad. Het plan is zodanig op gezet dat zo voordelig mogelijk wordt In verband met Pasen zal de Texelse Courant van dinsdag 31 maart NIET verschijnen. Lezers en adverteerders worden verzocht hiermee rekening te houden. Onze redakteur gaat een week met vakantie, ingaand woensdag. Zijn taak zal in die tijd worden waargenomen door de heer C. Bakkers te De Waal, telefoon (02220) 3172. gebouwd, dus met lange blokken van ieder zes huizen en op betrekkelijk wei nig grond. De eisen van de stedebouw moesten wel eens ondergeschikt wor den gemaakt aan de financiële moge lijkheden. Men stond voor de keus: zo bouwen of helemaal niet bouwen. Me vrouw Koning-Bruin, lid van de com missie voor ruimtelijke ordening, vond het werk van deze commissie niet zo zinvol als men toch voortdurend ge bonden zou zijn aan de financiële mo gelijkheden. Hoge huur De heer Westdorp had met spijt ge constateerd dat de woningen een forse huur .zullen „doen". De door B. en W. genoemde ƒ171,35 per maand is nl. de kale huur en daar komen kosten van water, cv, centrale antenne e.d. nog bij. Westdorp had berekend dat de totale huurprijs daarom op ongeveer ƒ223, zou komen, een bedrag dat voor men sen met een minimum inkomen (waar voor deze woningen in de eerste plaats Ibedoeld zijn) niet is op te brengen. Wethouder Daalder bevestigde dat de huur inderdaad wel zo hoog zou wor den. „Ja, de huurprijs wordt telkens hoger. Maar wat moeten we? Dan maar niet meer bouwen?" De hoge huurprijs is uiteraard het gevolg van het feit dat woningen meer kosten dan op het vas teland. De laatste tijd zijn de bouw prijzen bovendien enorm gestegen: per woning duizend gulden in één halfjaar. De heer J. J. Westdorp wilde wel eens weten waarom bouwen op Texel zoveel duurder is dan elders. De bezwaren van de heer Roeper te gen het plan voor 99 woningen werden niet gedeeld door de heer P. Smit. Hij vond het juist een voordeel dat de hui zen aan verkeersvrije straatjes zouden komen, zodat kinderen veilig kunnen spelen. De heer Roeper vond dat bij de hui zen veel te weinig ruimte voor garages was gepland. Burgemeester Sprenger gaf toe dat het een ideaal plan zou zijn geweest als er minder huizen op meer grond zouden komen, maar dat zou de kosten nog hoger hebben gemaakt. En fin, de heer Roeper bleef van mening dat de raad het bouwplan eerder ter inzage had moeten krijgen. Lang gele den had hij het ontwerp bij toeval op het kantoor van de TEM gezien en had toen verondersteld dat het een voorlo pig plan was waarvan hij zich niet kon voorstellen dat het zo zou worden uit- (vervolg naar pagina 2) Advertenties I.M. j Sfeer Riche - Sfeer Riche vrijdag en zaterdag in RICHE, De Koog m.m.v. het populaire amusementsorkerst Dans- en stemmings muziek, met als zanger JOHN BUSCH zelf. Komt allen tot 2.00 uur. Sfeer Riche - Sfeer Riche

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1