Cjrom cZwartsJexeh in het harL, jfog AGENDA IRIUS Wizards tichting Cultureel Werk is net niet pessimistisch (02220) 3341 Jan en Barbara99 met pensioen lluziekschool is een zware last 23 jaar „op stap" Sporthal ivordt moeilijke zaak oil Tetak kreeg geld terug Paasdagen gaven bevredigende drukte BOXEN G.S. gaven goedkeuring voor zwembad dansavond icing Toekomst kG 3 APRIL 1970 83e JAARGANG No. 8455 eum ierbj e N.V. T/h Langcveld De Roofl is U Den Burg, fexel - Tel. 2741 irry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 'a avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coop. Rafr feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. A bo na prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct incasso. Advert 19 ct per mm. excl. 4% BTW vasl t centraal bestuur van de Stichting ireel Werk Texel heeft dondcrdag- Sj vond in het raadhuis een vergade- belegd. Een van de punten van de la was de vaststelling van de be- g vcor het jaar 1970. Dat het een jaar voor de Stichting gaat wor- wel iets te veel gezegd, maar be- rooskleurig ziet het er niet uit. lutionaire zaken staan niet op de iting, terwijl diverse financiële t steeds zwaarder op het budget drukken zonder dat nieuwe uit- smid ingen waarneembaar zijn. Muziekschool ds gewoonlijk is de muziekschool ran de zwaarst drukkende lasten, it is dan ook voornamelijk dankzij ibsidies van rijk en de gemeente dat deze in stand gehouden kan en Niettemin verwacht men voor jaar een exploitatietekort van 27,wat ƒ15.427,meer is dan jaar. Dit vindt grotendeels zijn ak in de salarissen en sociale las- an de diverse leerkrachten, als- hun reis- en verblijfkosten. Voor turele evenementen heeft men in een bedrag uitgetrokken van i,—. De heer P. Zegers zou graag dat bij het organiseren van cul- evenementen voor de school men ook die jeugd zelf aan net 1 zou laten. Hij dacht dat daarmee roten als tijdens het optreden van ix Kappers voorkomen zouden »n worden. Voorzitter Mr. Spren- as van mening dat een dergelijke kkeling al gaande is en was hel; men met de heer Zegers eens. Overdekt zwembad door de stichting aangestelde stu- nmissie onder voorzitterschap van W. Albers, die tot taak had de ijkheden en wenselijkheid te on- ken betreffende de bouw van een ibineerdc sporthal-overdekt ad, was tot een negatieve" con- gekomen. Er zullen voor een der- Ie combinatie dusdanige voorzie- getroffen moeten worden, dat entueel door die combinatie te ichten effekt van kostenbesparing geheel teniet gedaan wordt door 'ijke extra voorzieningen. Een van gewe >orzieningen zal bijvoorbeeld een - z atie zijn, die de in het instruc- re onvermijdelijk voorkomende achi: isvorming buiten de sporthal zal 'era houden. Enige leden van de issie hadden een dergelijke com- e in Heerenveen bezocht, doch dit ex bleek alleen in naam een com- te zijn; in feite waren het twee aeg van elkaar gescheiden pan- De commissie zag meer in een ïkt instructiebad tegelijk met of edig mogelijK bij het nu te Den .e bouwen onoverdekte zwembad, root voordeel hiervan zou dan at het instructiebad zonder meer k zou kunnen maken van het rmde water van dat project en te- tangesloten zou zijn op de zuive- tstallatie. Een gecombineerde ex- ie zou ongetwijfeld de goedkoop- n, commissie in haar uiteenzet- |>ch het onoverdekte zwembad er- gehaald besloot men eerst een ■punt van de agenda te behande- wenselijkheid van een aanvul- V financiële actie daarvoor. Men ■er verrassend kort over zijn. Het bedoeling zijn dat, zo er al een Tsjechisch Internationaal Top 40 orkest vrijdag, zaterdag, zondag. tweede actie onder de bevolking gehou den zou worden, men deze zou willen gebruiken voor de overdekking van het zwembad. Op de vraag wie het zwem bad nu zou gaan beheren antwoordde Mr. Sprenger dat de exploitatie in han den zou komen van de recreatiestich- ting, maar eventuele financiële tekor ten zouden door de gemeente gedekt worden. Sporthal Omtrent de sporthal voor de scholen gemeenschap zei de heer Albers dat de minister van Onderwijs als eis gesteld heeft een minimum van twee gymna stieklokalen voor de scholengemeen schap. Gezien de voor de gemeente ho ge kosten hieraan verbonden is dit zeer bezwaarlijk. Hij had een suggestie om twee gymnastieklokalen onder één kap te bouwen, die dan gescheiden worden door twee schuifwanden. Het nadeel hieraan verbonden is natuurlijk de ge luidshinder, maar men zou dit op kun nen vangen door tussen de twee lokalen een corridor uit te sparen. Een ander nadeel hiervan was het verlies van de wanden als plaats voor klimrekken e.d., maar de heer Albers was beng dat wanneer dit met zou lukken de kans op andere mogelijkheden wel erg klein is. Hij vond dat de minister zich, gezien de speoiale constructie van de gemeente Texel als afgesloten gebied, te strikt aan de voorschriften hield. Bevrijdingsviering Over de feestelijkheden op 5 mei in zake de 25-jarige bevrijding staan de plannen nog niet helemaal vast, maar het zal er ongeveer als volgt uit gaan zien: Men wil een jeugdkermis organi seren. 's Middags van ongeveer twee tot vijf uur wil men een atletiekmiddag houden met daarbij de kampioenschap pen van Texel. Wat de avond betreft zal er niet, zoals vijf jaar geleden, een telefoonquiz worden gehouden. Dit ter voorkoming van een mensenconcentra tie in Den Burg. Er zal nu een wed strijd tussen de dorpen onderling ko men waarbij ieder in zijn eigen dorp blijft. Men kan het vergelijken met in Den Burg het wijk-tegen-wijk-spel, maar nu dan dorp-tegen-dorp. Aan de overkoepeling van vrouwenorganisa ties is gevraagd iets voor de bejaarden te doen. Men denkt hierbij aan een broodmaaltijd met muziek uit de jaren dertig. De heer Oskam berichtte verder nog voor het voortgezet onderwijs een bezoek aan een tentoonstelling over oorlogsdocumentatie, dia's over de rus senopstand en twee avonden gewijd aan het thema vrijheid-onvrijheid met een teach-in. De ƒ5.000,die voor de feestelijk heden beschikbaar zijn wil men jaEs volgt verdelen: Voor de diverse scholen ƒ500,de bejaarden ƒ1.000,overi ge bestemmingen (bijvoorbeeld de sportraad) J 1.300,en verder voor de dorpen een bedrag van ƒ0,20 per in woner, wat samen ƒ2.200,maakt. To taal komt men dan op 5.000,Uiter aard is dit een globale raming en is al lerminst bindend. De vergadering kon zich met de plannen van de verdeling van de gel den verenigen, maar onderstreepte het belang van het gescheiden blijven van de dorpen ter voorkoming van concen traties in Den Burg. Bij de rondvraag pleitte de heer G. de Haan voor het aanstellen van een adviseur uit het lager onderwijs bij het samenstellen van tentoonstellingen voor leerlingen van die scholen. De heer T. Huisman deelde mee, dat zowel hij als de heer P. Zevenhoven zich wegens drukke bezigheden niet meer herkiesbaar zouden stellen voor de Texelse sportraad. Overigens was bij de ingekomen me dedelingen een schrijven van de heer A. van Hoorn, waarin hij bedankte als lid van het Centraal Bestuur van de Stichting Cultureel Werk. Als motive ring gaf de heer Van Hoorn dat hij te weinig contact had met de dorpscom missie van De Cocksdorp. De voorzitter toonde zich verbaasd doch achtte het verstandiger het schrijven voor kennis geving aan te nemen en er verder niet op in te gaan. Vorige week donderdag is in Alk maar voor de officier van justitie ge leid. de heer A.v.M. V.M. was verle den jaar met de opbrengst van de Te- tak-verloting met de noorderzon ver trokken. Hij werd nu in Roermond aan gehouden v/egens een geringe verkeers overtreding. Toen bij nader onderzoek bleek dat hij ook op Texel gezocht werd, werd hij voor de officier van ju stitie geleid. Overigens heeft Tetak het geld, een bedrag van ƒ1500,van hem terugge kregen. Via een relatie van A.v.M. is het deze week gestort op de bankreke1- ning van de tafeltennisvereniging. De paasdagen vielen dit jaar vrij vroeg en het weer hielp ook niet mee, maar toch heeft dit niet kunnen ver hinderen dat het aantal toeristen dat op Texel de feestdagen doorgebracht heeft bevredigend was. Vooral de ho telsector heeft niet te klagen gehad en cok de pensions voor zover deze ten minste voorzien waren van Centrale Verwarming zijn goed bezet geweest. Gezien het weer kon natuurlijk niet verwacht worden dat de kampeerter reinen vol zouden raken, maar toch zijn een aantal mensen er met de caravan opuit getrokken. Van een uitgesproken piek kan men eigenlijk niet meer spreken, nu de Duitse paasvakanties zo lang zijn ge worden. Veel Duitse gasten bevinden zich nu zo'n twee a drie weken op het eiland. Niettemin werden vrijdag 1.086 personenauto's naar Texel vervoerd. Totaal kwamen er in de periode 26 - 31 maart 3.419 auto's naar Texel, tegen 3 763 in 1969. De drukste dag betreffen de het teruggaan was zoals gewoonlijk de maandag, toen 1.146 wagens weer naar Den Helder gebracht werden. To taal werden er donderdag 26 maart tot en met dinsdag 31 maart 6.354 wagens vervoerd, tegen 6.910 vorig jaar, zodat er een teruggang te zien is van 8 pro cent. Maar men moet echter niet de fout begaan om dit als een wezenlijke teruggang te zien, daar dank zij de ge noemde lange Duitse paasvakanties nog vele Duitse gasten op ons eiland ver blijven. EXPOSITIE OVER OORLOG, BEZETTING EN BEVRIJDING Volgende week zal in het raadhuis een expositie worden ingericht betrek king hebbende op de oorlogsjaren 1940 - 1945. Voor deze expositie werd reeds een behoorlijke hoeveelheid materiaal verkregen. Mochten er nog personen zijn, die beschikken over affiches, op roepingen, foto's en bepaalde aan de oorlog herinnerende voorwerpen die zij tijdelijk willen afstaan dan wordt verzocht hiervan mededeling te doen aan het bureau Culturele Zaken van het Raadhuis, telefoon (02220) 3041, of deze voorwerpen daar af te geven. Het materiaal wordt uiteraard met de meeste zorgvuldigheid behandeld e zal onmiddellijk na de expositie worden geretourneerd. Met uw aller medewerking is het mo gelijk een representatief beeld te ver krijgen van het oorlogsgebeuren op Texel, of in het algemeen. DE HEER KALKMAN SPREEKT VOOR VORMINGSCENTRUM Het vormingscentrum heeft ter gele genheid van de 25-jarige bevrijding de heer W. Kalkman uit Den Heider uitge nodigd om over de Russenoorlog een lezing te houden. De spreker verhaalt van zijn persoonlijke belevenissen ge durende de eerste dagen van de op stand, om vervolgens in het algemeen het verdere verloop van de strijd te schetsen. Ook zullen vertoond worden een aantal unieke dia's, die uit het schaarse documentatiemateriaal zijn vervaardigd. Iedereen is op deze avond die gehouden zal worden op 6 april in de LTS-kantine, van harte welkom. blank, bruin, groen, rood, oranje. Met ingang van 8 april 1970 wordt ons telefoonnummer gewijzigd in J. C. RAB in Brandstoffen en Bouwmaterialen N.V., Heemskerckstraat 22, Oudeschild, Texel. Vrijdag 3 april Den Burg, kantine LTS, 20.00 uur, foto club „De Kiekendief" clubavond Maandag 6 april Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur, Vor mingscentrum voor Jongvolwassenen, „Opstand der Georgiërs'" april - mei '45 op Texel, lezing met een aantal unieke dia's door de heer W. Kalkman. Verleden week heeft Gedeputeerde Staten van Noordholland haar goedkeu ring gegeven aan de plannen voor het zwembad. Nu deze laatste beslissing, waar op gewacht werd, er door is, hoopt men zo spoedig mogelijk met de bouw te kunnen beginnen en zal men streven om het nog voor de zomer ge reed te hebben. Vorige week donderdagop 26 maart bereikte de heer Jan Lok uit De Waal de 65-jarige leeftijd. De heer Lok hield op met zijn werk, en sloot daar mee tevens zijn carrière af als een van Texels „nationale bekendheden", die hij in de afgelopen drieëntwintig jaar tesamen met zijn vrouw Barbara op Texel heeft opgebouwd. Tesamen heb ben zij bijna een kwart eeuw lang week in week uit over het gehele ei land de „bladers" vespreid, en zijn daarmee door hun stiptheid en accu ratesse tot door ieder graag geziene personen geworden. Als kruidenier begonnen Jan Lok is op 3 juni 1929 op Texel gekomen. Hij was toen kruidenier, en trad hier in dienst in de kruideniers winkel van Kees Huisman in de Wever straat. Daar leerde hij tevens zijn toe komstige vrouw, Barbara, kennen. Zij werkte daar als winkelmeisje. Jan Lok zegt: „Ik zag haar daar staan in die winkel, en zoals zij mij met haar mcoie blauwe ogen aankeek, wist ik meteen dat zij mijn vrouw zou worden". En zo geschiedde. In oktober 1932 zijn zij ge trouwd en verhuisden naar Oosterend, waar hij filiaalhouder werd van Kees Huisman. Zeven jaar later waren zij zover dat zij voor zichzelf konden be ginnen, aan de Polderweg te De Waal, waarnaar zij tevens verhuisden. Doch toen kwam de oorlog ertussen en Jan Lok moest zijn winkel eraan geven en onderduiken. Toen hij terugkwam vond hij zijn huis verbrand en moest op nieuw beginnen. Na enige baantjes, uie hem niet al te best bevielen is hij dan geworden tot wat hij nu is. Na een ge sprek met zijn voorganger Jan Vermeu len voelde hij er wel wat voor om het agentschap over te nemen. Hij begon met 100 Margrieten en 4 Revue's, wat toen nog „Week in' beeld" heette. Op de fiets Erg druk had hij het toen nog niet, maar naarmate de welvaart steeg en meer mensen op Texel kwamen wonen breidde zijn werkterrein uit. Na ver loop van enige jaren moest hij zelfs zijn vrouw erbij inschakelen Iedere week weer bezorgden zij de periodieken over het gehele eiland. Sinds zeven jaor Jan Lok een auto, maar daarvoor de den zij het beiden nog altijd op de fiets. Door weer en wind, regen en ij zei, be reden zii heel Texel, opdat iedereen maar op tijd zijn bladen zou krijgen. Barbara: „En altijd konden de mensen van ons op aan; ze konden er de klok op gelijk zetten, want nooit zijn we te laat geweest. En de kinderen waren gek op ons. Als de bladers kwamen, waren ze altijd om twaalf uur thuis uit school, reken maar. En als je ze dan tegen kwam, dan zeiden ze „Ha, tante Bart, bent u al bij ons geweest?" Schitterend was dat altijd. En als het glad was, of we waren door andere omstandigheden wat laat, dan kwamen ze naar je toe lopen en zeiden ze „Tante Bart, mogen we helpen?" Nou, en dan gaf je ze een pak Margrieten of Donald Duck's en die stopten ze dan in de brievenbussen. Het was enorm fijn werk". Barbara vindt het ontzettend jammer dat ze er nu mee op moet houden. Ze vond het altijd ontzettend fijn om te' doen, want „je zag altijd blije gezich ten en de mensen waren erg dankbaar als je aankwam. Op die manier had je zelf ook altijd een goeie zin. O, ik zou nog wel een paar jaar door willen gaan, nou!" Jan Lok heeft ook altijd met plezier zijn werk gedaan, maar hij vindt dat je er eens een punt achter moet zet ten. „Ja", zegt hij, „ik had de vijfen twintig jaar natuurlijk wel vol kunnen maken, maar stel dat je volgend jaar dood gaat, wat heb je er dan aan? Nee, het was enorm leuk, maar je moet kun nen stoppen". 44 weken vakantie In de drieëntwintig jaar, dat zij het werk gedaan hebben, zijn zij nog nooit met vakantie geweest. Hoogstens een keer met Pasen of Kerstmis naar hun ouders voor een dag of vier, maar meer kon er niet af, want een nieuwe lading lectuur lag alweer te wachten. Jan Lok: „We hebben nu nog 44 weken va kantie tegoed". Ook konden zij het zich nooit permitteren om ziek te zijn, laat staan naar het ziekenhuis te moeten. Barbara is nooit ziek geweest „Fiet sen is gezond en ik zou nooit anders willen!" maar Jan Lok heeft in '52 een verkeersongeluk gehad waardoor hij een paar weken naar het ziekenhuis moest. Er ontstond natuurlijk wel even paniek, maar gelukkig kon voor die periode een vervanger op de kop ge tikt worden. Verder hebben zij nooit wat gemankeerd. Terwijl zij ons een kopje koffie aan biedt, vertelt Barbara opgetogen over de achter haar liggende jaren, de kin deren die haar tegemoet liepen, en de grote mensen met de blijde gezichten. En nogmaals betuigt ze haar spijt over het feit dat ze nu thuis moet blijven. Maar ze is het toch ook wel met haar man eens. „Je moet er natuurlijk eens mee ophouden, want je moet toch ook genieten van je leven. En het is net zo als Jan zegt: „stel je voor dat je dood gaat, nou, wat heb je d'r an?"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1