Cjrocn ZwarL-Jexels in het harL, lal goedkope reinigingsmachine genade vinden bij B en§W AGENDA jog gereserveerde reacties bij demonstratie m Festiviteiten Koninginnedag naar vijfde mei verschoven Hervormde Gemeente Eierlaud begroette nieuwe voorganger (02220) 3341 stel Hf heten strandexploitanten 'loor kosten opdraaien? 10 Na drankgebruik de sloot in Blikschade Ter voorkoming van anti-climax Onder protest van Sportraad „Wij willen onze volle portie hebben Bevestiging door Ds. Waardenburg Oud-voorzitter Tetak biedt excuses aan IAG 7 APRIL 1970 f N.V. T/h Langeveld De Rooty I 11 Den Burg, fexel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, avonds (02220) 2403 83e JAARGANG No. 8456 Verschtynt diasdag» en rrtydagi Bank: Nederl. Middenstandsbont; Coop. Ratf* feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. A bona, prtys ƒ3,90 p. kw. 40 ct incasso. Advert 19 ct per mm. excl. 4®/0 BTW f. yr& pu^V'is PARNHflöfei ^;S K De machine in bedrijf. Men ziet rccbts het harknicchanisme en links de afneembare korf waar het vuil in terecht komt. Grotere stuk ken hout e.d. worden meestal niet meegeno men maar verooraaken geen schade omdat de harkpennen buigzaam zijn en op een mbbcr snaar zjjn gemonteerd. Op het strand bij paal 12 (Noordvlak) Kjdagochtend een demonstratie ge- iven met de goedkope strandreini- tnachinc die is ontwikkeld door ansportbedrijf Jan Bamhoorn n.v. eemstede-Aerdenhout. Een grote e genodigden volgde met belang- g de verrichtingen van het appa- De meningen over de machine :n overwegend gunstig. De gemecn- e autoriteiten (wethouder C. Jou en direkteur J. van Hoorn van ïentewerken) toonden zich enigs- gereserveerd. De machine maakt Ktrand niet voor 100°/o shcoon, maar l\ van het vuil wordt beslist wel [enomen. Het is de vraag of er lines zijn die het beter doen. ieder geval zijn andere apparaten duurder. De gedemonstreerde ma- kost ongeveer ƒ7.500,en heeft verse kustgemeenten zijn nut reeds duidelijk bewezen. Op het strand Velsen, Bloemendaal en Hoek van and is het apparaat tot volle te enheid in gebruik. iDe gemeente BHaag heeft er naar aanleiding van unstige ervaringen elders voor het inde seizoen drie aangeschaft. Een de Nederlandse Heidemaatschappij ikkelde strandremigingsmachine ƒ45.000,maar naar verluidt zou beslist niet beter zijn dan het nu inde goedkope type. Niet wachten demonstratie was op touw gezet de Jonge Ondernemers Organisa- 'exel. Zoals bekend heeft de orga- ie zich onlangs tot de gemeente ht met een pleidooi voor strand- ging. Daarbij werd gewezen op de ikkelijk goedkope manier waarop tieve reiniging van de zeven lse strandslagen mogelijk is. Bij de ente was men er tot dusver van gaan dat voor een behoorlijke rei- g een veel duurder apparaat nodig )e daaruit voortvloeiende lasten voor de gemeentebegroting opig niet te dragen zijn. Langer ten, zo meenden de Jonge Onder- zou echter niet verantwoord Bij een enquête hadden zij vast- ld dat vrijwel alle kustgemeen- op een of andere manier aan dreiniging wordt gedaan. In de te gevallen draait de gemeente op de kosten maar in een ^nkel ge- 'ordt gewerkt met een strandfonds. ihien biedt een dergelijk fonds, als imeente werkelijk niet in staat zou m het reinigen te bekostigen, ook Texel perspectieven. De gemeente omenteel nog geneigd de vingers op de knip te houden. Het is niet ■gelijk dat als de machine wordt schaft de strandexploitanten feel van de kosten zullen moeten Feit is dat de exploitanten actueel verplicht zijn het strand hur, etablissement schoon te hou- ln de praktijk komt daarvan wei- ereent. De gemeente zou de ex- inten van hun schoonmaaktaak en ontheffen en inplaats daarvan trandreinigingsbijdrage incasseren, men was het niet zo merkwaardig meest gereserveerde geluiden gochtend van de zijde van de fexploitanten kwamen. stuk strand uitgekozen. Er lag vrij veel stookolie. De machine heeft een werkbreedte van ongeveer twee meter. De werking is zeer simpel. Dwars op de rijrichting harken vliegensvlug pennetjes door de strandbodem. De stukken vuil worden dan uit en van de grond geslagen en komen in een rondwentelende korf te recht waar het zand wordt uitgeschud. De korf kan met enkele handbewegin gen worden afgenomen om te worden geleegd. Het meest voordelig is het om het vuil ter plaatse, hoog op het strand te begraven, maar het kan ook met con tainers worden afgevoerd. Het gedemonstreerde type was uitge leend door de gemeente Bloemendaal. Het was een der eerste machines die door Barnhoorn n.v. werden gemaakt. Later zijn meerdere verbeteringen aan- gebacht. Het getoonde type bleek nog enkele feilen te vertonen. Bij ongun stige windrichting waait een deel van het verzamelde papier weer uit de korf en komt weer op het strand terecht. Bij de nieuwere machines is het gehele verzamelmechamsme door een korf om geven waarmee dit euvel is bezworen. Gunstige exploitatie Bij de demonstratie werd gebruik ge maakt van een kleine rupstrekker ter wijl de machine door een aparte motor werd aangedreven. Het loonbedrijf Kik kert stelt zich voor de machine te kop pelen op de aftakas van een ook voor andere doeleinden te gebruiken tractor waardoor de exploitatie nog gunstiger wordt. Bovendien wordt dan gewerkt met een hefinrichting, zodat er bij ver voer van het ene strand naar het ande re geen vrachtauta aan te pas hoeft te komen. Nu moest de machine met een oplegger van de VTB worden afge- Dc „oogst" van enkele minuten draaien op een niet bijzonder vuil strandgcdcclte: glas- sclicr>en, klodders stookolie, papier, plastic, zeewier, enz., enz. Schoon strand J was overigens een genoegen om In hoe de machine zijn taak ver- i Klodders stookolie, glasscher- ■kleine stukken hout, plastic, pa- Fnz. gingen vlot naar binnen. Gla- jfessen werden niet kapotgeslagen. Tfeinste kluitjes stookolie bleven n maar werden bedolven. Voor Je "^tratie was een extra „moeilijk" - -- haald. De Jonge Ondernemers denken dat bij reiniging één keer per week van alle strandgedeelten al een heel accep tabel strand kon worden verkregen. Per seizoen gaan daar 500 uren inzitten. Omdat de machine geen grote stuk ken kan opnemen is het wel zaak dat het hele Texelse strand tevoren met handkracht van alle grove vuil wordt ontdaan. Reeds is contact opge nomen met de scholen om te komen tot een feestelijk tc organiseren „Schoon Strand-aktie". Dit zou uiterlijk in de loop van de volgende maand moe ten gebeuren. Als ongeveer 500 scho lieren willen meewerken is het karwei snel gefikst. Loonbedrijf Kikkert heeft al een achttal trekkers met aanhang wagens gratis beschikbaar gesteld voor het verzamelen van het vuil. Omdat het vrijwel allemaal brandbaar mate- riaalriaal, (hout) is, kan het na verza meld te zijn in brand worden gestoken. Als dit zou gebeuren op Mcierblis- avond wordt het nuttige met het aan gename verenigd. De gemeente heeft nog geen beslissing genomen. Zondagochtend zeer vroeg reed de heer N.M.V. in zijn Ford Cortina via de Schilderweg naar Oudeschild. Hij raakte in een slip en kwam in de sloot terecht V. werd licht gewond, doch zijn wagen is vermoedelijk total loss. De bestuurder had enige glazen bier ge dronken. Zondagavond werd de Fiat Sport van de heer G.A.B. uit Oude Niedorp aan gereden door een tot op heden onbe kende wagen. De Fiat werd aan de lin kerkant geheel opengescheurd. Dezelfde a-vond reed een Ford Tau- nus een wagen aan bij te krap inhalen. Namen zijn niet bekend, maar het ken teken van de Taunus is genoteerd. Woensdag 8 april Den Burg, Jeugdherberg Panorama, 20.00 uur, ontmoeting met Duitse jon geren. Zaterdag 11 april Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur, dan sen met topgroep Rainy Day Women. Den Burg, S.V. Texel-terrein, hele dag schoolvoetbaltoernooi. De Stichting Festival Texel heeft vrijdagavond in het raadhuis, als voort zetting van de besprekingen van don derdag 26 maart, vergaderd over de te houden festiviteiten rond Koninginne dag en de vijfde mei. Tevens waren hiervoor uitgenodigd de afgevaardigden van de diverse dorpen en de besturen van de Texelse Sportraad, de CJOT, de Overkoepeling van de Vrouwenvereni gingen en een vertegenwoordiging van de Bejaardenbond. Hoewol deze verga dering duidelijk tot doel had de pro gramma's voor de feestdagen wat meer definitief vast te stellen, verliepen de gesprekken vrij moeizaam en is men nog niet helemaal rondgekomen. Wel staat vast dat de evenementen flink door elkaar gegooid zijn, wat zijn voor naamste oorzaak vindt in de terugtrek king van de Texelse Sportraad, die be sloot haar programma's te verzetten DE COCKSDORP De eerwaarde heer E. Loerakker is zondagmiddag door consulent ds. A. W. F. Waarden burg bevestigd als voorganger van de Ned. Herv. Gemeente Eierland. Sinds kort is de N. II. Gemeente Eierland ge combineerd met die van De Waal en De Koog met ds. Waardenburg als predi kant. De heer Loerakker is hulppredi ker maar in de praktijk zal de gemeen te Eierland geheel aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. De bevestigingsdienst in de NJH. kerk te De Cocksdorp trok grote belangstel ling. Ook van de gelegenheid om na af loop met de nieuwe voorganger kennis tc maken in het aangrenzende gebouw werd op grote schaal gebruik gemaakt. De heer Loerakker en zijn echtgenote lieten zich daarbij kennen als hartelijke en eenvoudige mensen. In zijn preek ging de heer Loerakker in op vers 17 uit Johannes 21. (En Jezus zei: Weid mijne lammeren enz.). Hij legde er de nadruk op dat het in deze tijd zaak is met beide benen op de grond te blijven en ernaar te streven dat de Evangelieverkondiging vooral praktische gevolgen heeft in het leven van alledag. Hij sprak zijn waardering uit jegens de gemeenteleden die het mogelijk hadden gemaakt dat de predi kantplaats na het vertrek van ds. Soe- san weer werd bezet. Lang niet alle gemeenten zijn daartoe in staat, vooral de kleinere niet, zoals Eierland. Blij toonde hij zich ook met de opgeknapte pastorie Na de dienst nam ds. Waardenburg afscheid van de gemeente Eierland want Eierland zou nu geheel aan de nieuwe voorganger worden overgelaten De samenwerking in de afgelopen maanden is voortreffelijk geweest. Ds. Waardenburg sprak van een ouder wets-trouwe en goede kerkeraad. „Maar Eierland is nog niet van me af", waar mee hij doelde op de combinatie met de andere gemeenten die elkaar in de praktijk goed blijken te liggen en el kaar bovendien inspireren. Volle portie Namens het kerkbestuur werd het woord gevoerd door mevrouw Kikkert- Neuteboom. Toen ds. Soesan na twintig jaar vertrok, was men vrij optimistisch toen een opvolger moest worden ge zocht. De beroepingsperiode bleek even wel heel wat moeizamer te zijn dan men had verwacht, gezien het gebrek aan predikanten. Een feit is dat men als kleine gemeente eigenlijk geen recht heeft op een „eigen" voorganger. Maar mevrouw Kikkert was toch bijzonder blij dat het was gelukt. Eierland, in het wat afgelegen noorden van Texel, zou anders stellig tekort zijn gekomen „En wij willen graag onze volle portie heb ben". De heer Loerakker verwerkte in zijn antwoord de uitnodiging aan iedereen, om toch vooral eens langs te komen. Hij had gemerkt dat de achterdeur van zijn nieuwe pastorie wat verborgen lag (in tegenstelling tot zijn huis in Zoe- terwoude waar juist de voordeur niet was te gebruiken) maar dat mocht geen belemmering zijn. Hartelijke woorden werden ook ge sproken in het verenigingsgebouw naast de kerk, waar gelegenheid tot kennis making werd geboden. Namens de clas- sicale vergadering Alkmaar sprak ds. S. de Blauwe en namens de burgerlijke gemeente Texel zei Burgemeester Sprenger te hopen dat ook de samen werking met de gemeente goed zou zijn. Hij zei zeker te weten dat De Cocksdorp niet alleen de volle portie wilde hebben maar die ook te willen géven. Voorrecht De heer L. v. d. Berg, jeugdouderling van de kerkeraad uit Zoeterwoude ver telde dat het een voorrecht is het echt paar Loerakker te mogen verwelkomen. „Als u achter hen staat gebeuren er dingen waarvan u niet had durven dro-- men!" De heer Loerakker heeft slechts an derhalf jaar in Zoeterwoude gewerkt. Hij verving daar de predikant die in militaire dienst moest. Daarvoor was hij korte tijd in Velp. Lange tijd werkte hij op Vlieland: 11 jaar. De heer Loer akker heeft zich overal doen kennen als iemand die zich snel liet betrekken bij de meest uiteenlopende activiteiten. Hij demonstreert een sterke oecumeni sche gezondheid en een brede interesse. naar een andere datum. Een andere be langrijke beslissing is wel zo niet alle, dan toch wel de meeste evenementen vezet zijn naar vijf mei. Gevaar voor anticlimax? Het voorstel tot het verschuiven van festiviteiten was ingediend door een commissie bestaande uit de heren G. J. de Haan, G. Praamstra, L. Sok en bij gestaan door G. A. Oskam. Zij advi seerden de voor 30 april vastgestelde programma's te verschuiven naar 5 mei om te voorkomen dat de vijfde mei een „anti-climax" zou worden en omdat on zeker is of iedereen op 30 april wel vrijaf heeft. Gevraagd naar de mening van de diverse dorpscommissies bleken die er over het algemeen wel mee ak koord te kunnen gaan. Zeker zijn zij bereid om mee te werken aan een zo dicht mogelijke benadering van het voorstel. De heer J. van Hoorn van de Texelse Sportraad was er minder ge lukkig mee. Hij was bang dat de door de dorpen afzonderlijk georganiseerde sportwedstrijden en de door de Sport raad geplande Texelse Atletiekkam- pioenschappen elkaar het publiek en de deelnemers zouden ontnemen. Hij merkte op dat de Sportraad zijn pro gramma al geheel uitgewerkt heeft. Als de dorpen toch hun evenementen op vijf mei plaats laten vinden zal de Sportraad zich terug trekken, althans onder de naam „Texelse Sportraad". Na enige discussie werd aldus besloten. De kampioenschappen zullen verscho ven worden naar een gelegener datum. Wat de door de dorpen te organiseren evenementen betreft, denkt men op het ogenblik het volgende: Oosterend: 30 april: kinderspelen; 2 mei: volksspelen, 's avonds een revue; 5 mei: dorp tegen dorp-spel. (Vervolg naar pagina 2) Open brief aan leden De heer A. J. van Mierlo die ei vorig jaar als voorzitter van de tafeltennis vereniging „Tetak" vandoor ging met de opbrengst van een verloting en .pas onlangs werd aangehouden, heeft ons verzocht van hem een brief te publice ren waarin hij zijn excuses aanbiedt aan leden en bestuur van „Tetak" en aan anderen die van zijn misstap na deel mochten hebben ondervonden Zo als bekend heeft de heer Van Mierlo 't verduisterde geld inmiddels terugge geven. De brief luidt als volgt: Tetakbestuur en leden, De door mij beschamende situatie in aanmerking genomen moet je kunnen begrijpen met wat voor ge voelens ik momenteel aan jullie zit te schrijven. De door mij geleverde minne streek is door geen enkel steekhoudend argument te veront schuldigen. Dat ik gedwongen door moeilijke privéomstaridigheden de weg van de minste weerstand koos, is voor mijzelf wel een erg zwak excuus. Ai zijn nu de financiële problemen voor jullie opgelost toch blijft mij een schuldgevoel bij dat ik hoop kwijt te raken door hier op deze .plaats mijn verontschuldigingen aan te bieden aan „Tetak"bestuur en leden en alle anderen die hier door schade» hebben ondervonden. hotel „Cox", Roermond A. J. van Mierlo, Met ingang van 8 april 1970 wordt ons telefoonnummer gewijzigd in in Brandstoffen en Bouwmaterialen N.V.,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1