(fro en 'ZwartsJexels in het hart- AGENDA Rainy Day Women Everplay erland zet bloemetjes buiten op 15, 16 en 17 juli ftWAï m mama wow r/gs Filmpremière Russenoorlog VAT 69 Dwarsgebakken lekker! VAT 69 al van aanleidingen voor festiviteiten Polder Paraat PI !29 !99 •99, Attrakiie uit Zweden discotheek. disco-dancing dus dagelijks vers 110 schapen naar Duitsland Alle Texelse voetballers in één vereniging? Idee voor Eierland? Bar-Dancing „De Toekomst" Scholieren houden sociografisch onderzoek Reisfilms voor bejaarden Burgerlijke stand Aanleg zwembad begint vandaag Toeristische heffingen op Terschelling disco-dancing rt ij e ee& of eeftij xploi de lan Dk ekki; 'J he >edra an ri U nder G 10 APRIL 1970 83e JAARGANG No. 8457 N.V. T/h Langeveld De RooU 11 - Den Burg, fcxel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coop. Rafif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. A bo na, prjjs ƒ3,90 p. kw. -}- 40 ct incasso. Advert 19 ct per mm. excl. 4% BTW ullec erku IIERLAND Op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 juli zet de der Eierland de bloemetjes buiten onder het motto „Polder Paraat". Het rdt een feest zoals het ook in 1935 en 1960 is gevierd, toen de polder resp. 125 jaar bestond. Deze keer is niet alleen het 135-jarig bestaan van wonjBrland de aanleiding, maar ook en vooral het gereedkomen van de zware Itadijk, waarachter de ca. 400 gezinnen zich veilig voelen. lastii 'gel! en iet de overwegingen is ook betrokken nfaflfeit dat Eierland in bestuurlijk op- ophoudt te bestaan. De polder op in 't nieuwe waterschap Texel, m tot vreugdevoile herdenking is het 25-jarig bevrijdingsjubileum, polder heeft van de Russenoorlog Jr te lijden gehad maar de aller- ite sporen van de verwoestingen nu zijn uitgewist en boerderijen, n en waterlopen verkeren in voor- lelijke staat. De laatste maanden is een nieuwe geest gevaren in de jerbewoners die tal van opmerke- mitiatieven hebben ontplooid die hun gevoel van eigenwaarde onge leid hebben bijgedragen. Eierland geen vergeten „noordpunt van 1" zijn maar zich op allerlei gebied ifesteren Alle reden dus voor een idig feest. Feesttent organisatie is nog niet rond maar rote lijnen staat het gebeuren al Er komen twee grote tenten op [land van de heer Reuvers, nu aan ant van de Vuurtorenweg. Een tent 't expositieruimte waar zich deze met alleen ondernemingen en ver ingen uit Eierland zullen presen- fn maar van geheel Texel. De andere is amusementsruimte en zal wor- voorzien van een dansvloer. Elke d zal hier een amusementspro- ima worden gegeven met mede ding van bekende Nederlandse ar- ten. Op de eerste avond is Rita Co de ster; de tweede avond het ko- 'he duo De Kamè's en de derde id Sjakie Schram. De dansmuziek dt verzorgd door het amusements- ist van Fanfare-DEK. het terrein bij de tenten zal een apark worden ingericht. Vast staat een allegorische optocht zal worden ouden. Ook de uitgave van 'n feest- is in voorbereiding. Voor dorpshuis n financieel voordeel waarvan men de komende festiviteiten profiteert et bedrag van ƒ2100,dat van de 'ge feesten is overgebleven. Ook nu pt men op een voordelig saldo en Beeld van de allegorische optocht tijdens Pol der Paraat 1960. reeds is vastgesteld dat dit ten goede zal komen van het te slichten gemeen schapscentrum in Eierland. De mensen van Eierland zullen wel worden ge vraagd 'n waarborgsom ter beschikking te stellen ter verzekering van het risi co. In het verleden heeft men het waar borggeld nooit hoeven aanspreken zo dat men erop vertrouwt dat men ook nu weer bereid zal zijn een bedrag toe te zeggen. Zaterdag 11 april Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur, dan sen met topgroep Rainy Day Women Den Burg, S.V. Texel-terrein, hele dag schoolvoetbaltoernooi. Maandag 13 april Den Burg, „De Zwalkersburght", 20.00 uur, Vormingscentrum voor Jongvol wassenen, „vrijheid - onvrijheid", voor alle deelnemers. Woensdag 15 april Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur Plattelandsvrouwen met lezing van de heer C. Kooy over Frans Hals en zijn tijdgenoten. Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur Vrouwenvereniging NKV met lezing van mevrouw Tiessen over „Zomer en winter in Tirol". Donderdag 16 april Oudeschild, ,,'t Skiltje'', 20.00 uur, jaar vergadering dorpshuis „'t Skiltje". Vrijdag 17 april Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur, fo toclub De Kiekendief. Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur, dan sen met Groep Tobi Colier Zaterdag 18 april Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur, dan sen met Groep Tobi Coller Zaterdag Dames-topgroep Vrijdag en zaterdag 0p Texel gebakken Gisterochtend zijn te Den Helder 110 Texelseschapen verladen voor export naar Duitsland. Het waren lVï-jarige schapen, voor een deel stamboek, die door exporteur J. C. Roeper allen op Texel waren gekocht. Het. was de eer ste schapenexportorder sinds hij in no vember de C.V.V. verliet en voor zich zelf begon. Vorige week werden ook 20 pony's naar Duitsland verzonden. Een belang rijk argument voor de Duitsers om Texelse schapen van het stamland zelf te kopen is het feit dat Texel praktisch vrij is van leverbot. BrU,«n Ui*ri bulUa ccr<oi.ow4cSjVh<fd <U r.d.lll. „Waarom gaan de voetballers van Texel niet praten om met z'n allen te proberen de Texelse voetbalsport op hoger plan te brengen?" Dat was een vraag die me zondag jongstleden werd gesteld door een niet op Texel wonende out-sider die zo nu en dan eens op de Texelse sportterreinen rondkijkt. Ja, waarom eigenlijk niet7 Ik vraag me dat al zo lang af. Ik weet: samenwerking levert problemen op maar die zijn be slist wel op te lossen en wegen in ieder geval niet op tegen voordelen. Wat die voordelen betreft: één grote vereniging of stichting kan een heel wat krachti ger geluid laten horen bij de overheid als het gaat om de sportbelangen. Dan is er de mogelijkheid om alle leden te laten trainen onder een goede trainer, iets dat vooral voor de jeugdleden van groot belang is. Het is volgens mij he lemaal niet nodig cm alleen in Den Burg te spelen, natuurlijk kunnen op de terreinen van de andere dorpen ook elftallen spelen. We zouden kunnen beginnen met het sterkste Texelse elftal samen te stellen van senioren, junioren, enz. Uit alle verenigingen en dit een paar seizoenen laten spelen. Dan moet het mogelijk zijn om op Texel een derde en mis schien wel tweede klasser te krijgen. Als dat succes wordt bereikt is dat op zichzelf al een enorme stimulans voor alle betrokkenen. Wie de resultaten van de Texelse elftallen NU bekijkt moet toch tot de conclusie komen dat het allemaal maar heel matig is. Door één vereniging of stichting wordt het probleem om aan bestuurs- en commis sieleden te komen makkelijker opge lost. Ieder weet: er zijn bij iedere ver eniging wel een paar ouderen die de boel runnen. Nieuwe mensen krijgen voor een baantje pro deo valt niet mee. Ik ben ervan overtuigd, en nu praat ik als Texelse voetballer, dat het een zegen zal zijn voor de Texelse voetballe rij als deze fata morgana werkelijkheid wordt. Er zijn felle vóór- en tegenstan ders' ten aanzien van dit probleem. Ik speel graag de bal aan hen door en no dig hen uit om de discussie op gang te brengen. G. J. ten Cate Den Burg Al twee weken liggen op het strand bij De Krim twee grote boomstammen, afkomstig uit Ghana, en vermoedelijk verloren van een deklast. Ze wegen vijf tot zeven ton en een strandjutter zal er dus niet in slagen ze te bergen. Maar de waarde is aanzienlijk en ik zou de strandvonderij willen vragen: geef die stammen aan de Gemeenschap Eier land. Steun hen op die wijze in het rea liseren van het gemeenschapscentrum. Wie de vele in de loop der jaren van juthout opgetrokken bouwsels op Texel bekijkt, weet dat met de stammen wel iets is aan te vangen. De stammen heb ben een doorsnee van 1,25 resp. 1,60 m. en zijn beiden vijf meter lang. De een ligt rechts; de ander links van De Krim (paal 28). C. Ellen, Oosterend Zaterdag 8 tot uur Na het sukses van de Paas wederom m.m.v In de week van 13 tot en met 18 april zullen een vijfentwintig leerlingen van het Katholiek Gelders Lyceum te Arn hem op Texel een werkweek hebben. Binnen het kader van die werkweek zal een bescheiden sociografisch onderzoek worden verricht door de leerlingen naar de gebondenheid van de Texelaars aan1"* hun eiland én naar de woningbezettingl in Den Burg. Met oetrekking tot de ge bondenheid zullen uitsluitend bewoners van Texel in de leeftijdsgroepen van 15 tot 30 jaar worden ondervraagd. Hetonderzoek zal worden gehouden met behulp van enquête-formulieren. Het ligt in de bedoeling de cijferma tige gegevens die worden verkregen, te verifiëren met de inzichten die ter zake bij de gemeentelijke diensten van Texel bestaan. OUDESCHILD Maandagmiddag 13 april organiseert de afdeling Oude schild van de Ned. Algemene Bejaar- denbond een filmmiddag. Vertoond zul len worden enige reisfilms. In samen werking met het reisbureau Hypos is het is de bedoeling om goedkope ver zorgde vakantiereizen voor bejaarden te organiseren. De voorstelling is voor ie der toegankelijk. Wanneer meer dan twintig personen buiten Oudeschild zich aanmelden voor de middag, zullen zij zonder kostenverhoging opgehaald wor den. De films worden vertoond in ,,'t Skiltje". Er zal om drie uur begonnen worden. Zie verder de advertentie in dit nummer. van 1 tot en met 7 april 1970 Geboren: Nanda Nathasja, dv. Arie P. Wonder en Emmy Bakelaar; Lutger- dina Cornelia, dv. Arie Haker en Hin- derkien Baaiman; Patricius Cornelis Josephus, zv. Antonius Boogaard en Jo hanna A Bakker; Erik Eduard, zv. Jo hannes C. M. Nauta en Maria T. W. van Heeswijk; Amta, dv. Dirk Betsema en Cornelia M. Glas; Catharina Maria Lucia, dv. Nicolaas M. Bakker en Lucia V. M. Hoedjes; Imme-Mathilde, dv. Cornelis N. Bakker en Renette A. Lan geveld; Eveline, dv. Harry Tielemans en Reina Steenkist. Met enig feestelijk vertoon zal vrij dagmiddag om vier uur de aanleg van het zwembad aan de Slingerweg te Den Burg beginnen. Op dat moment zal de heer C. Joustra, wethouder voor Re creatie, de eerste spade in de grond ste ken. Diverse genodigden zullen deze korte plechtigheid bijwonen, waarna de bijeenkomst wordt voortgezet in de raadskclder. Ook op Terschelling heeft de ge meenteraad besloten tot invoering van woonforensenbelasting, logeergastenbe lasting en verhoging van de kampeer- leges. Daarbij gelden de volgende re gels. Woonforensenbelasting wordt ge heven van natuurlijke personen, die zonder hoofdverblijf op Terschelling te hebben, er gedurende maai dan 90 da gen van het jaar voor zich of hun gezin een gemeubleerde woning beschikbaar houden. De belasting wordt berekend naar vloeroppervlak en wei van 20 - 40 m.2 ƒ150,—, van 40 - 60 m2 200,— en van meer dan 60 m.2 ƒ250,per jaar. Eigenaars van meer dan een wo ning kunnen slechts voor één woning worden aangeslagen. Leges kampeervergunningen Voor vergunning tot het exploiteren van een kampeerinrichting is per 1 ja nuari jl. per jaar verschuldigd: a. voor elke caravan of uitneembaar huisje 30,berekend naar het aantal cara vans of huisjes, dat maximaal tegelij kertijd op het terrein mag worden toegelaten; b. voor elke persoon 2,50, ook berekend naar het maximaal aantal prsonen, dat op het terrein mag worden toegelaten. Logecrbelasting Voor logeergasten, die gedurende ten minste een week vertoeven in een hotel of pension wordt vanaf 1 januari jl. 25 ct. per etmaal en per persoon geheven. Kinderen jonger dan 6 jaar zijn vrij; als men in het bevolkingsregister van de gemeente staat ingeschreven behoeft evenmin deze belasting te worden be taald terwijl er tenslotte vrijstelling is voor degenen, die op schriftelijke ver klaring van een arts voor herstel van hun gezondheid op het eiland moeten verblijven. De belasting wordt geheven bij de ex ploitanten van hotels en pensions. Ondertrouwd: Gerrit Roos en Niesje Stark; Adriaan Kuip en Marianne Rik- kenberg; Wilhelmus G. Jas en Maria Plomp. Overleden Janus van Harn, oud 77 jaar, wonende te Den Burg; Neeltje de Graaf, ev. van 't Noordende, oud 81 jaar, wonende te De Cocksdorp. Op zaterdag 25 april 20.00 uur zal in het City-theater te Den Burg de Russische speelfilm „Het bedreigde eiland" in première gaan, een film, die de opstand van de Georgiërs op Texel tegen de Duitse bezetters behandelt. Daartoe in de gelegenheid gesteld door de Russische Ambassade stelt de burgemeester van Texel gaarne een aantal groepen van mensen in staat voor deze bijzondere filmvertoning één of meer kaarten te reserve ren. Het gaan hierbij om de volgende personen a. zij, die met gevaar voor eigen leven, logies of bijstand verstrekten aan één of meer ondergedoken Georgiërs; b. de nabestaanden van burgerslachtoffers van de strijd; c. zij, die in de aprildagen van 1945 een actieve rol speelden in het verzet tegen de Duitsers. Het aantal beschikbare plaatsen is uiteraard maar beperkt, daarom dient men er rekening mee te houden, dat niet alle aanvragen zullen worden gehonoreerd. Belangrijk is wel dat de film aansluitend ook op de gebruikelijke wijze in openbare vertoning zal komen en wel van zondag 26 t/m woensdag 29 april 1970. Zij, die in aanmerking wensen te komen voor één of meer gereserveerde plaatsen tijdens de première, worden verzocht dat door onderstaande strook kenbaar te maken aan het bureau culturele zaken ten raadhuize. De opgaven worden uiterlijk op 17 april a.s. ingewacht. Ondergetekende (naam en adres) zou graag 1 2 kaarten willen reserveren voor de filmpremière van de Russische speelfilm over de opstand der Georgiërs op 25 april a.s. Hij meent voor deze reservering in aanmerking te komen wegens a. verleende bijstand aan ondergedoken Georgiërs; b. als nabestaande van burgerslachtoffers; c. wegens zijn activiteiten in het verzet op Texel in april 1945. Inzenden voor 17 april a.s. aan het bureau Culturele Zaken. doorhalen wat niet verlangd wordt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1