Groen ^wartsj~exeh in het harL, Zwembad gereed in tweede week juli Doorgaan tot anderen het overnemen t AGENDA ie Officieusopen bejaardenwerk: Laten zien wat we bieden en doen BEROEPSONDERWIJS HOUDT TWEEDAAGSE EXPOSITIE Raadsvergadering Dorpscommissie hielp Stichting Festival uit impasse G 14 APRIL 1970 83e JAARGANG No. 8458 N.V. T/h Langeveld De Rooty u ii Den Burg, fexel - Tel. 2741 ury de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbont; Coop. RaB- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. About, prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct incasso. Advert 19 ct per mm. excl. 4°/o BTW vaardige hand heeft wethouder lustra vrijdagmiddag een begin ge it met de aanleg van het open- itzwembad aan de Slingerweg te Burg. Alsof het dagelijks werk hem was schepte de wethouder een •agen vol grond, gadegeslagen door vrij grote schare genodigden. Het leiden gaatje dat ontstond zal nu aannemer Drijver met zwaar ma il worden vergroot totdat een kuil itstaan waarin de vloer van het zwembassin kan worden gestort, wel spoed geboden want in de e week van juli moet het bad in ik kunnen worden genomen. Dat tien weken hard werken na een iereiding van maar liefst tien jaar. als bekend wordt het bad aange- in opdracht van de Recreatiestich- die tevens met de exploitatie is be en een belangrijk deel van het ver- hte nadelige exploitatiesaldo voor rekening neemt. Eerste fase de plechtigheid op het terrein aan Slingerweg begaf het gezelschap naar de raadskelder waar onder het woord werd gevoerd door de Th. v. d. Heerik, direkteur van de latiestichting. Hij legde uit dat het laat om de realisering van de eerste van het plan: een niet overdekt dus kleuterbad en alle bijbehoren- ;ommodatie. De tweede fase om- leen overdekt bad; misschien kan iee al over twee jaar worden be ien. Hoopvol stemt de in voorberei- zijnde nieuwe subsidieregeling sportakkommodaties. Bij gebruik Seen overdekt bad voor schoolzwem- 1 worden van overheidswege vergoe den beschikbaar gesteld die ander- I maal zo hoog zijn als voor een astieklokaal. In ieder geval zal het dzwemmen met ingang van 18 au- 5. op de lesroosters van de len worden opgenomen. 22 graden ft open bad zal van 18 april tot september kunnen worden ge- kt, dank zij de verwarming die water op een temperatuur van 22 Jen celsius houdt. Die verwarming fit aangelegd door de Fa. J. Schoo. kunststof wanden van het bassin pen geleverd door de firma TIP uit |lo De aanleg van elektriciteit ver- |t Electrohuis Bakker en Gemeen- ferken neemt de aanleg van par- plaatsen, bestrating e.d. voor zijn png Drijver maakt niet alleen de inbodems maar ook de kleedloka- 1 wisselcabines, tegelperrons, alle Inwerk en machinehal. Het zeer gro- Irrein bij de bassins zal worden in- fht als speelweide. Nog deze zomer In er speelwerktuigen, zandbad e.d. pen geplaatst. Wat kost het emmen in het Texelse zwembad 'iet duurder zijn dan in de baden et vasteland. Dat betekent dat een isabonnement voor een heel sei- 40,- ƒ45,gaat kosten. Bij lalig gebruik betalen volwassenen en kinderen 0,75. Aan het bad n zes personeelsleden worden ver en. waaronder een (gediplomeerd) neester in vaste dienst. In he»t hoog- •en wordt op dagelijks topbezoek 2000 mensen gerekend. hondebaan" die hij het wethouderschap noemde. De heer v. d. Heerik vertelde dat er een goede kans is dat het voor het zwembad benodigde water zelf betrek kelijk goedkoop ter plaatse kan worden opgepompt. Reeds is gebleken dat op een diepte van ongeveer 28 meter water van zeer goede kwaliteit kan worden aangeboord. S.O.O.S. SPEELT VOOR BEJAARDEN OOSTEREND De Stichting Ooster- ender Openbare School geeft vrijdag avond op de zolder van de o.l. school een heropvoering van de klucht „De ooievaar heeft zich vergist". De uitvoe ring is speciaal bestemd voor de be jaarden. Deze hebben gratis toegang. Anderen zijn ook welkom, maar die be talen ƒ2, Vergadering van de raad der ge meente Texel op dinsdag 21 april 1970 n.m. 2.30 uur. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Vaststelling van de Bezoldigings verordening gemeente Texel 1969. 4. Vaststelling van de Eerste veror dening tot wijziging van de Bezoldi gingsverordening gemeente Texel 1969. 5. Vaststelling van de Bezoldigings verordening gemeente Texel 1970. 6. Vaststelling van de Verordening tot toekenning van een uitkering ineens over het eerste halfjaar 1969 aan het daarvoor in aanmerking komend ge- meentepersoneel. 7. Vaststelling van de Verordening tot toekenning van een uitkering ineens over het jaar 1969 aan het daarvoor in aanmerking komend gemeenteperso- neel. 8. Vaststelling van de eerste wijziging van het Algemeen Ambtenarenregle ment. 9. Beslissing op een verzoek van de Vereniging Koningin Wilhelmina kleu terschool te Oudeschild, waarin met toepassing van artikel 50 van de Kleu teronderwijswet medewerking wordt gevraagd voor de vervanging van de in het gebouw van haar kleuterschool te Oudeschild aanwezige houten vloer door e'en betonnen vloer. 10. Garantieverlening ten behoeve van een door de Stichting kleuterschool De Koog te sluiten geldlening van ƒ12.500,als gedeeltelijke financiering van een voor de hoofdleidster van die school te bouwen woning. 11. Intrekking en andermaal verstrek king van een renteloze geldlening van ƒ3.000,aan de Stichting IJssport Noordholland, gevestigd in Alkmaar. 12. Vaststelling van de eerste wijzi ging van de Kampeerverordening Texel 1967. 13. Aankoop grond te De Koog van de „Diaconie Hervormde Gemeente Waal en Koog". 14. Aankoop grond te Den Hoorn van de heer W. H. Bakker, aldaar. wethouder Joustra was uitvoerig 2t ^gebracht voor het verrichten van Jechtigheid maar deze constateer- rdfl 'Porden die de haver verdienen |en het niet. Waarmee hij doelde op nspanningen die zo vele anderen en' «fc a*&elopen jaren hebben ge- Pjst en die nu eindelijk tot resultaat ^•en geleid. Niettemin had hij het gedaan en wilde het beschouwen Al doende leeit men. Dat geldt ook voor het open bejaardenwark waar mee een aantal leden van Texelse vrouwenverenigingen onlangs in Den Burg is begonnen. Het uitwisselen van praktijkervarngen en moeilijkheden gebeurt onder meer tijdens de bijeen komsten die onder auspiciën van het Overkoepelend Orgaan van Vrouwen organisaties maandelijks worden be legd in hotel „Den Burg". Vorige week waren de dames weer eens bijeen; ook enkele Texelse artsen, wethouder J. Daalder en de heren Kempenaar en Van Trigt van de Sociale Dienst waren aanwezig. Eén van de misverstanden die over het Open Bejaardenwerk blij ken te heersen is dat deze organisatie kan worden beschouwd als een schoonmaakdienst. Het is voorgeko men dat men de vrijwillige hulpkrach ten de grote schoonmaak wilde laten doen. Dat is uiteraard niet het doel van Open Bejaardenwerk. Het gaat erom de nog zelfstandig wonende be jaarden of en toe van dienst te zijn met allerlei kleine werkzaamheden waartoe de betrokkene zelf niet meer in staat is. Voor het doen van de gro te schoonmaak dient een beroep te worden gedaan op de bestaande schoonmaakbedrijven. De verspreiding van de „SOS-drie- hoeken" onder hulpbehoevende bejaar den en andere alleenwonenden is nog niet voltooid. De oproep in de krant om adressen van hulpbehoevenden op te geven zodat daar een driehoek kan worden bezorgd, heeft niet veel resul taat gehad. Gaarne verzoeken wij onze lezers om eens te overwegen of in de eigen omgeving ook mensen wonen die met zo'n driehoekje gebaat zouden zijn. De driehoek dient elke avond voor het raam te worden gezet en 's morgens weer te worden verwijderd. Blijft een driehoek 's morgens staan, dan is dat voor voorbijgangers een reden om poolshoogte te nemen. Op deze wijze kan worden voorkomen dat alleenwo nenden bij ziekte dagenlang hulpeloos in huis liggen. Opgaven worden inge wacht bij mevrouw v. d. Knaap, Witte Kruislaan 22, telefoon 2536; mevrouw Buis, Willem van Beierenstraat 7, tele foon 2644 (toestel 8) en mevrouw Bruin- Over, Schilderend 128, telefoon 2125. Met nadruk wordt erop gewezen dat de driehoekaktie voor heel Texel geldt. 15. Aankoop grond nabij de Waalder- straat te Den Burg van de heer P. A. Beers, aldaar. 16. Pachtontbinding met betrekking tot een perceel grond aan de Emmalaan te Den Burg met de heer P. A. Beers aldaar. 17. Verkoop bouwterrein te De Koog aan mevrouw H. C. M. Maas-Smit, al daar. 18. Verkoop van enige stukjes grond aan de Plevierstraat te De Koog. 19. Opdracht aan de afgevaardigde naar de algemene vergadering van aan deelhouders van de N.V. Texelsche Electriciteitsmaatschappij (T.E.M.) tot stemmen vóór de aankoop van grond alsmede de bouw en de inrichting van een transformatorhuisje op een te Eier- land gelegen terrein van het Bouwbe drijf Drebo N.V. te Roden. 20. Machtiging tot sloping van een schuur, gelegen aan de Lage Achterom te Den Hoorn. 21. Wijziging van de begroting van de dienst gemeentewerken voor 1969. 22. Wijziging van de gemeentebegro ting voor 1969. 23. Wijziging van de begroting van de dienst gemeentewerken voor 1970. 24. Wijziging van de begroting van het grondbedrijf voor 1970. 25. Wijziging van de gemeentebegro ting voor 1970. Woensdag 15 april Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur Plattelandsvrouwen met lezing van de heer C. Kooy over Frans Hals en zijn tijdgenoten. Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur Vrouwenvereniging NKV met lezing van mevrouw Tiessen over „Zomer en winter in Tirol". Donderdag 16 april Oudeschild, ,,'t Skiltje'', 20.00 uur, jaar vergadering dorpshuis ,,'t Skiltje". Vrijdag 17 april Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur, fo toclub De Kiekendief. Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur, dan sen met Groep Tobi Coller Zaterdag 18 april Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur, dan sen met Groep Tobi Coller BLIKSEMVERLOTING ZDH DEN HOORN Zondag werd op het ZDH-terrein een bliksemverloting ge houden. Nog niet alle prijzen werden afgehaald. Het zijn de lotnummers 3399, 4584, 3456 en 4332. De prijzen lig gen te wachten bij de heer W. de Porto, Herenstraat 21. Er wordt dus ook op opgaven uit dc buitendorpen gerekend. Niet snel genoeg Bij verschillende aanwezigen bleek onaangename verbazing te bestaan over de trage gang van zaken bij de voorbe reiding van het „officiële" open bejaar denwerk op Texel. Jaren geleden liet men van officiële zijde (Sociale Dienst) weten dat het Open Bejaardenwerk op Texel met spoed moest worden aange pakt, maar omdat van verdere stappen niets werd gemerkt, besloten de vrou wenverenigingen gezien de nood alvast zelf te beginnen. Deze officieuse organisatie functioneert al weer enkele maanden, maar de verwachting dat de Sociale Dienst nu toch wel gauw met concrete plannen zou komen, werd niet bewaarheid. Mevrouw Meindertsma- Ybema vroeg het de heer M. L. Kem penaar vrijdag op de man af: Hoe staat het ermee? De heer Kempenaar zei daarop dat het Open Bejaardenwerk op Texel geleidelijk en zeer voorzichtig moet worden opgebouwd. Men moet pas van start gaan als een degelijke or ganisatie is ontworpen; anders worden er brokken gemaakt. Naar aanleiding van het initiatief van de vrouwen heb ben besprekingen plaatsgevonden die onder meer hebben geleid tot een cen traal opnamebeleid voor de verzor gingstehuizen. Een goed functioneren van het Open Bejaardenwerk is daar van mede afhankelijk. Communicatie van alle in stellingen op het gebied van bejaardenzorg, bejaarden- womngbouw etc. is van fundamenteel belang. Wethouder Daalder bleek er ook zo over te denken. Hij wees op een andere organisatie die veel voor het Open Bejaardenwerk kan betekenen: de gezinszorg. Nauw samengaan van de verschillende stichtingen op dit gebied is in voorbereiding. Mevrouw Meindertsma bleef de gang van zaken te traag vinden. „Al in 1968 hebben we onze diensten aangeboden. Nu is het 1970 en de organisatie is nóg niet op poten. Maar wij gaan door tot anderen het wèl georganiseerd hebben". De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 28 mei aanvang half drie in hotel „Den Burg". Dc Overkoepeling kan nog wat vrij willige helpsters gebruiken voor het verrichten van kleine werkzaamheden bij bejaarden. Gegadigden kunnen zich melden bij de eerder in dit artikel ge- noeme adressen. Onder de naam „Texpo 70" houden de drie scholen voor beroepsonderwijs (Landbouwschool, Landbouwhuishoud- school en Technische School) in de Burgemeester De Koning-hal een ten toonstelling. De bedoehng van de ex positie is het publiek een indruk te ge ven van hetgeen aan de genoemde scholen aan activiteiten wordt ont plooid. Gebleken is dat het publiek vaak een gebrekkige voorstelling heeft van hetgeen op genoemde scholen wordt onderwezen: Op de Huishoud school worden de leerlingen opgeleid tot huismoedertjes, op de Landbouw school tot boeren en op de Technische School tot werklui. Te laten zien dat de leerlingen een veel bredere vor ming krijgen alvorens op de maat schappij te worden losgelaten is een der doelstellingen van de tentoonstel ling. Daar wordt ook duidelijk gemaakt welke mogelijkheden tot verder stude ren er zijn. Vooral de laatste jaren is het beroepsonderwijs niet meer in de eerste plaats een afgeronde opleiding; zoveel mogelijk wordt de gelegenheid tot „hogerop komen" geboden. Dat laatste wordt onder meer duide lijk gemaakt op een drietal borden waarop schematisch de opleidingen staan aangegeven en mogelijkheden om over te schakelen naar andere scholen. Het gaat o.m. om het verband dat be staat tussen basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dë huishoudschool heeft zich op de expositie laten leiden door het gegeven zomer, herfst, winter en lente. In de af deling winter wordt aandacht besteed aan Kerstmis, in de lente krijgt paas eieren kleuren aandacht enz. In de grote De Koning-hal zullen di verse stands worden ingericht. Een der stands wordt gebruikt voor beroepen- voorlichting. Een speciale hoek is in geruimd voor het onderwerp bedrijfs veiligheid en er is ook een expositie van door leerlingen vervaardigde werk stukken in hout en metaal. De LTS-ers geven demonstraties van vaktechnische vaardigheden maar dat doen ook de leerlingen van de huishoudschool. In een provisorisch ingerichte keuken (een der LTS-lokalen) zullen allerlei lekker nijen worden bereid en om dat te kun nen doen wordt het hele instrumenta rium dat de moderne huisvrouw ten dienste staat er heen gebracht, inclu sief een door Bakkers Ijzerhandel be schikbaar te stellen afwasmachine. Interessant is ook de expositie van moderne leermiddelen die op de drie scholen in gebruik zijn. Voor hen die er meer van willen weten wordt uitleg gegeven. De Landbouwschool exposeert op het toneel van de De Koning-hal. Er zul len allerlei op de landbouw betrekking hebbende artikelen worden getoond en er is ook een voortdurende projectie van interessante dia's. In de kantine krijgen de bezoekers koffie aangeboden tegen een uiterst be scheiden bedrag In diezelfde kantine wordt van tijd tot tijd een modeshow gehouden van kleding die door de Huis houdschoolleerlingen is gemaakt. Tal van mensen zijn uitgenodigd TEXPO 70 te bezoeken, onder meer de leerlingen van de vijfde en zesde klas van de lagere scholen. Maar de heer E. G. Bouwman, direkteur van de LTS, legt er de nadruk op dat het niet de bedoeling van een van de betrokken scholen is om „zieltjes te winnen". De leerlingen van de scholengemeenschap zullen trouwens ook worden uitgeno digd. Overigens is ieder welkom op de expositie. De entree is gratis. De openingstijden zijn: vrijdag 17 april 's middags van 14 - 17 uur en des avonds van 19 - 21.30 uur; zaterdag 18 april 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 14 tot 17 uur. Verschuiving festiviteiten naar 5 mei De aankondiging dat de voor Ko ninginnedag geplande festiviteiten voor het grootste deel naar vijf mei verscho ven zullen worden, heeft hier en daar misverstanden gewekt. Met name in Den Burg waren sommige van de be trokkenen er onaangenaam verbaasd over dat de dorspscommissie Den Burg „zomaar" het geplande eigen feest waarvoor een zeer geslaagde collecte was gehouden naar een later datum had verschoven. Het lijkt ons daaom nuttig nog eens duidelijk de omstandigheden uiteen te zetten die tot deze beslissing hebben geleid. De oorspronkelijke bedoeling was in Den Burg, evenals in de andere dorpen, Koninginnedag te vieren. Voor Den Burg stond onder meer „Wijk-tegen- wijk"-spel op het programma waarbij een reeks practische opdrachten moes ten worden uitgevoerd en een aantal theoretische vragen moesten worden beantwoord. Dit beloofde een geslaagd festijn te worden, evenals de vorige ja ren. De viering van het 25-jarig bevrij- dingsjublieum in Den Burg was daar entegen heel wat minder veelbelovend. Het CJOT dat voor die dag een pro gramma voor de jeugd in Den Burg zou samenstellen ontplooide weinig activi teit en had half maart nog niets con creets mee te delen. Alleen de Texelse sportraad had wel een evenement in petto- atletiekkampioenschappen. Afge zien van Oosterend en Den Burg leek er opdat moment van een behoorlijke viering in de andere dorpen weinig te recht te zullen komen. Een andere moeilijkheid was het feit dat een anti climax dreigde. Op 5 mei wilde de Stichting Festival Texel oorspronkelijk een telefoonquiz houden, naar het suc cesvolle voorbeeld van vijf jaar gele den. Blijkens prijsopgave van de PTT zou dat echter veel te kostbaar worden. Wel was een „zeven-dorpquiz" zonder telefoons mogelijk, maar het was de vraag of men zo kort na een Koningin nedag met iets dergelijks weer zoveel enthousiasme zou kunnen opbrengen. Dat werd ernstig betwijfeld. Met recht werd de vrees gekoesterd dat de vie ring van de vijfde mei een zeer magere vertoning zou worden. Gered Het bestuur van de Stichting Festival zag een mogelijkheid om uit de impasse te komen. Als de Dorpscommissie Den Burg nu eens het door haar reeds geor ganiseerde wijk- tegen-wij k-spel naar (zie voor vervolg ommezijde)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1