Cjroen kwartsJexelsin het harL, lartelijk afscheid van de lieer H. Remmers Plastic People Everplay 5 juli en 2 augustus: autocross Show Modehuis Beekman trok groot aantal belangstellenden m jaar laog Groeoe-kruis bestuurder )ok dokter Elias uit het bestuur Texelse biertappers deden het best in Den Helder Film- en discussieavond N.V.S.H. Jan Visser eerste op lijst D '66 Speciale manche voor dames Rokken boven de knielichte frisse kleurenj Oudeschild zoekt twee gecostumeerde voetbalelftallen Jeugddienst wordt „eontactdienst" DANSEN Bar-Dancing „De Toekomst" IaG 17 APRIL 1970 83e JAARGANG No. 8459 COURANT ire N.V. f/h Lanjjeveld De Rooö M 11 Den Burg, fexel Tel. 2741 [arry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den •L (02220) 2741, avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coop. Raki* f eisen bank; Amro-bank. Postgiro 652. A bona, pr(Js ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct incasso. Advert 19 ct per mm. excl. 4% BTW et Groene Kruis Texel heeft dins- ivond in hotel „De Lindeboom- el" afscheid genomen van twee bc- irsleden. Het waren secretaris II. uners en dokter H. Elias. De heer ïmers legt zijn functie neer wegens urderde leeftijd en dokter Elias ver- Texel binnenkort om een nieuwe lische functie op het vasteland te vaarden. Vooral het vertrek van de r Remmers is voor het Groene Kruis el een ingrijpend gebeuren. Door langdurige bemoeienis was hij de lersconlijking van de vereniging ge- den. *artir c'est mourir un peu" stelde •zitter P. Beemsterboer weemoedig en hij zei zeker te weten dat de Remmers een leegte zou achterla- in het Groene Kruis-bestuur. De Remmers heeft zich altijd met en ziel voor het kruiswerk inge- ïnen en ging volkomen in zijn func- op De voorzitter noemde de schei- Ie secretaris een benijdenswaardig oon om de onverstoorbare rust rmee hij zijn werk deed. Hij be te zijn doel zonder overmatige haast permanent en vastberaden door te Al eens eerder was de secretaris Ie bloemetjes gezet. Dat was vorig oktober toen het nieuwe medisch rum in gebruik werd genomen. Ook de zijde van de provinciale vereni gd was hem enkele jaren geleden lof ezwaaid en wel bij de toekenning de Groene Kruis-medaille. De heer nsterboer wilde daar nu graag nog schepje bovenop doen door de «ne Kruis-patriarch" van Texel te Jen voor zijn aandeel in de opbouw het kruiswerk en voor het inspire- e voorbeeld dat hij voor de ande- estuursleden is geweest. Moeilijkheden heer Beemsterboer vertelde dat Groene Kruis Texel momenteel wel moeilijkheden kampt. Zo is de be- Saterdag en zondag de group Vrijdag van de hit „The Proof" DISCOTHEEK nutting van het royaal opgezette medi sche centrum als gevolg van verschil lende omstandigheden lang niet opti maal. Het is zaak dat nieuwe taken worden aangepakt. Een probleem is ook ontstaan rond de vervanging van de heer Remmers. Het Groene Kruis-be stuur zou het liefst een kracht voor een halve dagtaak benoemen. De daarvoor uitgetrokken salarispost heeft echter niet de goedkeuring van B. en W. ge had Besprekingen met B. en W. heb ben nog geen resultaat opgeleverd; het laatste woord is er echter nog met over gezegd. Tot dusver hebben gemeente raad en B. .en W. zich jegens het Groe ne Kruis van hun beste zijde laten ken nen en het bestuur heeft er alle ver trouwen in dat het ook nu wel weer goed zal komen. De heer Beemsterboer overhandigde aan de heer Remmers als afscheidscadeau de serie boeken van dr. De Jong over Het Koninkrijk der Ne derlanden in de tweede wereldoorlog. Voor mej. Erie Remmers, die haar va der zo vaak heeft moeten missen, waren er bloemen. De heer Beukema bood de heer Remmers namens het Rode Kruis- personeel een geschenkbon aan. Ook tot dokter Elias werden vriende lijke afscheidswoorden gericht. De heer Beemsterboer zei met waardering aan het begstuurswerk van de heer Elias te zullen blijven denken al vond hij het naar dat gezondheidsredenen aanleiding zijn geweest voor het vertrek naar el ders. De heer Remmers memoreerde een flink stuk Groene Kruis-geschiedenis toen hij zijn dankwoord uitsprak. Hij vertelde eind '67 al besloten te hebben zijn functie neer te leggen maar hij wil de daarmee wachten totdat het nieuwe medisch centrum in gebruik was. De heer Remmers kwam in februari 1944 in het bestuur. Toen de heer Pisart in 1946 overleed werd hij secretaris-pen ningmeester. Het penningmeesterschap werd in 1947 overgenomen door de heer Beemsterboer. Leden niet belangstellend De bestuurscarrière is niet zonder te leurstellingen geweest. Het heeft de heer Remmers altijd erg gespeten dat de belangstelling van de zijde van de leden altijd erg gering is geweest Ver gaderingen worden nauwelijks bezocht en toen in 1966 bij het 60-jarig be staan een oproep tot de leden werd gericht om een jubileumfonds te helpen vormen, kwam daarop bijna geen enke le reactie. De heer Remmers zei er des tijds zo moedeloos door geworden te zijn dat hij er haast het bijltje bij had neergegooid. Hij toonde zich echter zeer dankbaar jegens de wijkverpleeg sters, de concierge-badmeester en de andere bestuursleden waarmee hij altijd zeer prettig had samengewerkt. De heer Elias wist zich nog wel een moment te herinneren waarop de heer Remmers bijzonder teleurgesteld was geweest. Dat was toen de gemeente Texel het oude wijkgebouw vorderde als woonruimte zodat het niet kon wor den gesloopt. Misschien dat het straks wel tegen de grond kan als de 99 wo ningen gereed zijn? De geringe belang stelling van de leden vond de heer Elias een blijk van vertrouwen in de goede gang van zaken en moest door de heer Remmers maar als compliment worden opgevat. DEN HELDER Vier van de zes uitgeloofde prijzen voor de biertapwed strijd die dinsdag in hotel Forest te Den Helder werden gehouden, zijn naar Texelaars gegaan. De eerste prijs (ƒ150,van de teams was voor de heer W. Brugmans van „De Karse- boom". Bij de eenmanszaken was de heer J. Goudsblom van „Het Witte Huis" de beste zodat hij de eerste prijs van ƒ75,mocht opstrijken. Beide he ren zullen worden afgevaardigd naar de nationale kampioenschappen in Am sterdam. Nummer twee bij de eenmans zaken werd de heer J. Breed, kok van „De Pelikaan". De derde prijs bij de teams werd gewonnen door de heren G. Eelman (tappen) en K. Duyzer (ser veren) van „De Toekomst". Het waren gecombineerde wedstrij den van Den Helder en Texel. Vorig jaar werden deze wedstrijden op Texel gehouden. Totaal veertig bedrijven na men deel. De organisatie was weer in handen van het Centraal Brouwerij Kantoor. Maandagavond 20 april wordt in de LTS-kantine een film- en discussie avond van de NVSH gehouden. De or ganisatie berust bij de NVSH-afdeling Den Helder, die op deze avond de on langs op Texe'l gevormde werkgroep zal voorstellen en installeren. Bekend zal worden gemaakt wat deze werkgroep op Texel zal gaan doen. Vertoond wordt de film „Sex is overal" van Kees Brus- se. Op vrijdag 22 mei 11 uur 's avonds zal in City-theater onder auspiciën van de NVSH-we'rkgroep een film worden vertoond, die tot dusver nog weinig in het openbaar is gedraaid. BADMINTON IN THIJSSESCHOOL Omdat de Burgemeester De Koning- nal op zondag 19 april niet beschikkaar is wordt die dag badminton gespeeld in de zaal van de Thijsseschool en wel van 12.00 - 16.00 uur. GEEN SPREEKUUR WETHOUDER In verband met de raadsvergadering heeft wethouder J. Daalder dinsdag a.s. geen spreekuur. De jonge architect J. Visser uit Den Burg zal voor de komende gemeente1- raadsverkiezingen lijstaanvoerder zijn voor Democraten 66. Tweede is de NlOZ-bioloog Sjaak de Blok uit Zuid- Haffel en derde mevrouw Liny Mulder- Retsema, echtgenote van stedebouw kundig tekenaar Mulder. Verder ziet de lijst er als volgt uit: 4. W. Tinholt; 5. J. Hennink, 6. H. Hennink-Zutphen; 7. J. Zwan. Op de zondagen 5 juli en 2 augustus houdt de MAB-club Texel weer een autocross bij Oosterend. Er zullen en kele coureurs minder meedoen dan vo rig jaar, nl. 35. Ook de uit Callantsoog afkomstige winnaar van een der cros sen van vorig jaar zal zijn beker komen verdedigen. Een grasbaanrace voor mo toren die vorig jaar geen succes was, zal niet worden herhaald. Er is nog wel gedacht aan een derde autocross maar dit stuit op organisatorische moeilijkheden. De MAB-club kan zich een cross al leen in de .periode van topdrukte ver oorloven om een financieel debacle te voorkomen. In tegenstellng tot wat ve len denken is het organiseren van een autocross op Texel geen rijkmakerij. Uit de cijfers die MAB-club voorzitter C. de Wit naar de vorige week in „Casi no" gehouden „crossvergadering" had meegenomen, bleek dat het moeiliik is de exploitatie sluitend te krijgen. Tot dusver heeft men geluk gehad want het De rokken nog steeds ver boven de knie, lichte, fisse kleuren en veel ruit- motieven. Dat is wel zo ongeveer het beeld, dat de mode voor deze zomer zal laten zien, als we tenminste afgaan op de modeshow die Modehuis Beek man maandag- en dinsdagavond heeft gepresenteerd. Maandag werd deze show in „De Bijenkorf" te Oosterend gehouden en dinsdagavond in „Casino" te Den Burg. Het bier geshowde model is een zachtgroene jumper, gecombineerd met roze, en gedragen met een beige linnen rok van Bobby Brooks. De fantasie kniekousen z(jn wit. Er was zeer veel belangstelling; in Oosterend waren maar liefst 240 per sonen aanwezig Cn »n Den Burg ruim 200. Twee maal één uur heeft men de zes mannequins en de twee „dress-men" kunnen bewonderen in jurken, rokken, mantel- en tuniekpakjes, regenjassen, broekpakken en wat dies meer zij. To taal ruim 125 creaties. Synthetische stoffen hadden de over hand vooral trevira en terlenka. Ook zagen we enkele jurkjes en mantels van zuiver scheerwol. Lichte kleuren Veel van de gedragen kleding biedt interessante combinatiemogelijkheden. Als overheersende kleur zagen we rose1, dikwijls gecombineerd met wit, oranje. Verder diverse tinten bruin en blauw. Ook groen werd gedragen, vooral in de blazers. Interessant waren enige uit Londen geïmporteerde modellen. Ook zagen we de jurk die gedragen werd door de Hearts of Soul tijdens de finale van het Nederlands Songfestival. Als er al twee contrasterende kleuren gedragen werden, dan waren dit meest al een felle kleur rood met wit. Vooral geslaagd was deze combinatie bij en kele tuniekpakken. Zeer veel bedrukte stoffen krijgen we deze zomer te zien, waarbij, zoals gezegd, vooral het ruitmotief gebruikt wordt. Midi Ook op Texel de midi-mode. Getoond werden enkele midi-mantels en jurken. Opvallend was dat men juist bij deze midi-mode weinig contrasterenas ziet; men gebruikt één overheersende kleur, wat de grootte van het kledingstuk nog meer doet opvallen. De heer Beekman vertelde ons dat er voor de midi-mode wel toekomst is op Texel. De maxi-kleding ziet hij reeds als afgedaan, en is dan ook niet ge toond. Voor de heren nog niet veel revolutio nairs. De witte overhemden zijn to taal komen te vervallene zij maken plaats voor frisse gekleurde exempla ren. Vooral naar korte, sportieve jacks zullen de modebewuste heren deze zo mer moeten uitkijken. De prijzen van de geshowde modellen vielen over het algemeen erg mee; doorgaans kwam men niet boven de tachtig a negentig gulden, meestal bleef men er zelfs een eind onder. Om de modellen „af" te maken droeg men veelal een in dezelfde kleur getin te sjaal, een attribuut dat voor de mo debewuste koper deze komende maan den vrijwel onmisbaar gaat worden. was telkens goed weer waardoor het publiek in grote drommen kwam op zetten. De tot dusver gehouden crossen leverden bruto 97.799,op. Daarvan ging 34°/o vermakelijkheidsbelasting af, 24°/o voor de prijzen, 13,7°/o organisatie kosten, 12% voor het terrein, 2% voor brandweer en verzekering en 12% voor propaganda. De grootste kostenpost is dus de vermakelijkheidsbelasting die aan de gemeente Texel moet worden afgedragen. De gemeente mag blij zijn met de Motorclub, als is net dan geen cultureel genoegen dat zij in 2 crossen aan totaal 11.000 mensen biedt. Het be stuur heeft overigens vergeefs gepro beerd het percentage vermakelijkheid omlaag te brengen. Daarbij werd erop gewezen dat Texel een derde van de opbrengst moet afdragen. In andere plaatsen is dat een veel kleiner deel. In Callantsoog wordt 1/5 afgedragen, in Anna Paulowna 1/6 Damescross In de komende autocrossen zullen ook dames een trol spelen. Zij zullen in Volkswagens tussen de halve en hele finales een speciale manche rijden. Er hebben zich al vier vrouwen opgegeven. De bedoeling is dat er acht zullen uit komen; er is dus nog plaats voor nieu we gegadigden. OUDESCHILD De feestcommissie van Oudeschild is op zoek naar 22 spe lers voor de gecostumeerde voetbalwed strijd die op 5 mei, aanvang half drie 's middags zal worden gespeeld als on derdeel van de festiviteiten van die dag. Wie er voor voelt op deze wijze aan de feestvreugde bij te dragen wordt verzocht zich op te geven bij de Fa. Frans Zegel, Heemskerckstraat 8 of Fa. Slaman, De Ruyterstraat 27. Voorts wordt de aandacht gevestigd op de „versierde optocht" die 's morgens zal worden gehouden en waarbij onder meer het orgel van de heer Jan Zwan is ingeschakeld. Het is zaak alvast iets aardigs te bedenken en de nodige voor bereidingen te treffen. De jeugddiensten die van tijd tot tijd onder auspiciën van de jeugddienstcom missie van de N.H. kerk Den Burg wor den gehouden zullen worden omgesmeed in zg. contactdiensten. Dat betekent on der meer dat ook ouderen er welkom zijn. De eerste eontactdienst wordt zon dagavond a.s, aanvang half acht, ge houden in de N.H. kerk te Den Burg. Voorganger is ds. Kuitse die zal spre ken over het onderwerp „Zeventig maal zeven". Vóór de dienst zal geduren de ongeveer tien minuten via de luid sprekers muziek ten gehore worden ge bracht van het ensemble Blije Geluiden uit Muntendam; na de dienst kan men koormuziek beluisteren. Aan de dienst wordt verder meegewerkt door enkele tieners die de schriftlezing zullen ver zorgen en door eeh blokfluitgroepje. (advertentie I.M.) Zaterdag 8 uur voorheen „Telstars"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1