Groen kwartsJexeh in het hart- Structuurverandering van VVV n is dringende noodzaak AGENDA [ireeteur J. W. Dekker in jaarverslag: jrleidooi voor een overdekt winterrecreatiecentrum „Geteisterde eiland" beslist geen documentaire Gemeenteraad uitgenodigd voor boottochtje i Ook geschiedenis aangepast potest tegen plannen met Balgzand Texelaars ontwaakt! Kennismaken met het Balgzand 83e JAARGANG No. 8460 G 21 APRIL 1970 |re N.V. v/b Langeveld Dc Rooy s 11 - Dcu Burg, Texel - Tel. 2741 L;ry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den (02220 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prys ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 4% BTW Vij kunnen ons niet permitteren op Ifde wijze te werken als dertig jaar Eie den. Een verdere ontwikkeling van toerisme naar Texel is niet alleen zaak van de direkt betrokkenen als de hotel- en pensionhouders, bun- Fverhuurders, campingexploitan- nz. Het is zaak voor geheel Texel, der toerisme, de enige vorm van ustrie" die voor Texel is weggelegd \K de w rkgelegenheid op Texel in k geding komen". Aldus VVV-direk- J. W. Dekker in de slotbeschou- van het jaarverslag 1968 - 1969 hij voorlas tijdens de vrijdagavond iaden jaarvergadering. Het aange- van het zeer grote belang dat het isme voor Texel vertegenwoordigt, lelde hij aan de vraag of de VW ijn huidige vorm wel voldoende in is om voor de bevordering van het [isme te doen wat nodig is. het verleden hebben wij herhaal- b.lUo varaBtwoorMSprafa r.o i, r« jttlU aar zijn nu de mensen gebleven die el tegen het naturistenstrand ageer- omdat dat zo zedenbedervend zou Er is nu een plan aan de orde dat wérkelijke aantasting dreigt te den van ons leefmilieu en nu zwijgt el. Ik doel op het plan tot inpolde- en industrialisatie van het Balg bij Den He'lder. Het rapport waar- dit schrikwekkende voornemen op mis te verstane wijze wordt aan- •ndigd is reeds drie maanden be- Zijn er op Texel geen vogellief- (rs die dit belangrijke fourageer- ied willen laten zoals het is? En de Laat hen bedenken dat hier derde van de vis wordt geboren en ;it. En de voorstanders van mi- iygiëne? Dulden die op zó korte id van Texel een water- en lucht- lilende industrie? Op het vasteland It reeds druk aktie gevoerd tegen plan: In Den Oever, Den Helder en s Alkmaar, maar op Texel is (nog?) ij proberen het publiek voor te Iten door tentoonstellingen, discus avonden en lezingen te organiseren. Den Helder zijn we zelfs bezig met maken van een speciale Balgzand- die we gaan vertonen op scholen op verenigingsavonden. >p 23 mei organiseert de aktiegroep Helder een vaartocht per viskotter ncn zeegebied van het Balgzand. Er ■dt o.m. een bezoek gebracht aan de seumboerderij te Den Oever waar vismaaltijd wordt gebruikt. Uitge- gd hiervoor zijn de gemeenteraden ■college's van B. en W. van Den Hel- Wieringen, Anna Paulowna en tri Gebruik wordt gemaakt van telse garnalenkotters. We hopen zo Balgzand meer bekend en dus meer lind te maken. •md mei wordt in Den Helder voorts grote discussieavond over hetzelf- ondenverip gehouden. Wat wij van Texelaars vragen is: help ons met behouden van het Balgzand. Zij >ben er het meeste belang bij. Namens de aktiegroep, Frans v. d. Wal jr., Bassinggracht 35, Den Helder •Bet gebouw van Timmer en de Raif- nbank in De Koog wordt dus een etkantoor". delijk gesteld, dat het toerisme zich in een dusdanig snelle ontwikkeling be vindt, dat het moeite kost om deze steeds bij te houden, laat staan voor te blijven. Enkele jaren geleden reeds gin gen wij over tot de Logies Informatie Dienst ten behoeve van die gasten, die naar Texel komen zonder vooraf lo gies te hebben besproken. Na een aarze lende start werkt deze dienst thans voortreffelijk; ook hier geldt, dat in formatie over de beschikbare akkom- modatie bepalend is voor het resultaat. In 1969 werd in samenwerking met een 15-tal hotels bij de Teso een all-in pak ket samengesteld, terwijl een speciale lijst van bungalows werd uitgegeven, betrekking hebbende op de winter maanden. Voorbereidingen werden ge troffen om te komen tot een reis-annu- leringsverzekering. Daar de gasten vaak maanden tevoren een vakantieadres moeten bespreken lopen zij het risico door onvoorziene omstandigheden toch op te draaien voor de kosten, verbon den aan een annulering. Aan de andere kant verspeelt de huurder bij een an nulering op korte termijn dikwijls de 2e helft van de huursom. Schade dus voor de gast en gastheer, die kan wor den voorkomen door het afsluiten van een verzekering". Aanpassen ,,'Het is noodzakelijk, dat wij ons aan passen aan nieuwe ontwikkelingen in het toeristenverkeer, dat wij onze volle aandacht besteden aan de bevordering van het toerisme over het gehele jaar. Bij de oprichting van de VW en een groot aantal jaren daarna was het de bedoeling om door zoveel mogelijk pro pagandistische aktiviteiten tot een zo goed mogelijke bezetting gedurende de zomermaanden te komen, waarbij alge meen als „zomer" de maanden juli en augustus worden aangemerkt. Mede als gevolg van sterkere propaganda voor de bevordering van het toerisme in het voorseizoen is juni thans qua bezetting al als seizoenmaand aan te merken. Uitbreiding van aktiviteiten door het VVV-apparaat leidt onherroepelijk tot de noodzaak tot personeelsuitbreiding en een sterkere financiële basis. In het personeelsbestand is sinds 1960 weinig veranderd; in het seizoen 1969 was het aantal informatrices gelijk aan 1960, gedurende 3 wintermaanden beschikken wij thans over twee extra informatrices. De administratie wordt nog steeds ver zorgd door één boekhouder, terwijl de geldomzetten aanzienlijk stegen; in 1960 was het beschikbare budget rond ƒ50.000,in 1970 zal het rond ƒ200.000,bedragen; in 1960 werd aan propaganda d.m.v. advertenties voor een bedrag van ƒ1.100,besteed, in 1970 zal het rond ƒ16.000,bedragen; in 1960 was het aantal overnachtingen rond 600.000, in 1969 rond 1.600.000. Tegen deze achtergrond dringt de vraag zich op, of de huidige struktuur van de VVV nog wel de juiste is. Wij leven in de periode? van de jumbo-jet, die ca. 500 passagiers in een korte tijd over een afstand kan vervoeren. Hoe veel jaar zal het nog duren voor een vakantiereis vanuit Nederland naar bv. Hawaii voor de gemiddelde vakantie ganger tot de normaalste zaak van de wereld behoort? In de laatste jaren zoekt niet alleen de Nederlander, maar ook de Duitser, de Belg, de Brit om er maar enkele te noemen het steeds ver der". Uit het succes van de all-inreizen is af te leiden dat Texel ook buiten het zomerseizoen gewild is. Maar voor een werkelijk grootse ontwikkeling van het toerisme in de periode september-juni is het nodig dat er recreatiemogelijkhe den komen die ook bij slecht weer kun nen worden benut. Dergelijke recreatie mogelijkheden zouden moet worden on dergebracht in één overdekt centrum. Zowel volwassenen als kinderen moe ten er zich kunnen vermaken want Texel is in de eerste plaats gezinsva- kantie-eiland; de verblijfsakkommoda- tie is daar al op afgestemd. De heer Dekker stelde dat met de stichting van een dergelijk centrum hoge kosten ge moeid zullen zijn, maar de uiteenlopen de recreatievormen (bv. overdekt zwembad, sauna, sporthal, ruimte voor kinderspelen, kindercrèche, bowlingba nen, discobar enz.) zullen in fasen kun nen worden uitgevoerd. Balgzandplan Fel van leer trok de heer Dekker te gen de plannen tot inpoldering van het Balgzand ten behoeve van industrieves tiging. „Steeds luider worden de pro testen tegen lucht- en waterverontrei niging. In toenemende mate gaat men inzien dat wij bezig zijn ons leefklimaat te verpesten. In dit verband is het on begrijpelijk dat de Balgzandcommissie in haar nota durft te stellen dat de Waddenzee zondeT bezwaar dienst kan doen als reservoir voor afvalwater en dat eventuele lucht- of waterverontrei niging van een weinig dichtbewoond areaal als het Waddengebied eerder mag worden toegestaan dan die van een gebied met dichte bevolking. In haar ijver om voor Den Helder industrie aan te trekken ter bevordering van de werkgelegenheid gaat men blijkbaar glashard voorbij aan de recreatieve functie van de Waddenzee en de Wad deneilanden. Alleen al op Texel genie ten jaarlijks tussen de 150.000 en 200.000 mensen van de zuivere en ge zonde zeelucht, een aantal dat in de ko mende jaren o.m. door arbeidstijdver korting en verlenging van de vakanties nog sterker zal kunnen groeien. De ves tiging van industrieën die de milieu hygiëne aantasten is niet alleen een zaak van de betrokken gemeente doch zeer zeker ook van de aangrenzende gemeenten. In ons aller belang dienen wij ons daarom met kracht te verzetten tegen dit onderdeel van de plannen". In 1969 heeft de waterverontreiniging zich overigens al doen gelden, zowel op het land als op het strand. In april werd het strand tussen paal 9 en 12 bedekt met een dikke laag olie, die door energiek ingrijpen van Gemeentewer ken en Rijkswaterstaat snel werd op geruimd waardoor Texel voor veel slechte publiciteit gespaard werd. Donderdag 23 april Den Burg, hotel „De Graaf", 20.00 uur, postzegelruilbcurs. Zaterdag 25 april Den Burg, City-theater, 20.00 uur, pre mière film Russenopstand op Texel. Den Burg, Burgemeester De Koning-hal 9.30 - 12.00 uur, bijeenkomst Rotary. Den Hoorn, „De Waldhoorn", 19.00 uur, solistenconcours. Den Burg, „De Oranjeboom", 20.00 uur, Revuegroep Schoonoordsingel - Witte Kruislaan - Kogerstraat. Voor bejaar den en andere belangstellenden. Ieder gratis toegang. Scene uit „Het geteisterde eiland". „Langzaam verlaat de pont zijn stei ger. Op het dek zijn honderden mensen gehuld in vodden. Met ogen vol haat kijken zij in de richting van de haven, waar aan de hijskraan vijf van hun vrienden werden opgehangen. Het is een waarschuwing voor diegenen die tegen het Derde Rijk durven op te ko men". Het bovenstaande lezen wij in de beschrijving die „Sovcxportfilm" (aangesloten bij de handelsdelegatie van de USSR in Nederland) geeft bij de film „Het geteisterde eiland" die za terdagavond 25 april in het City-the ater te Den Burg zijn Nederlandse pre mière beleeft. Zoals bekend heeft de film de op stand der Georgiërs op Texel tot onder werp, maar al uit het vervolg van de genoemde beschrijving blijkt dat men niet moet rekenen op een soort docu mentaire waarin de gang van zaken in april 1945 zo nauwkeurig mogelijk wordt weergegeven. Het geteisterde eiland is in de eerste plaats een speel film tegen de achtergrond van de Rus senoorlog. De gebeurtenissen die de aanleiding vormden voor de bloedige gebeurtenissen van 25 jaar geleden worden in de beschrijving als volgt weergegeven: De gemeenteraden van Den Helder, Wieringen, Anna Paulowna en Texel zijn uitgenodigd om op zaterdag 23 mei een tocht per viskotter te maken over het Balgzand bij Den Helder. Het ini tiatief daartoe is uitgegaan van de zg. „Balgzand filmgroep" te Den Helder (een uit jongeren bestaand comité dat het behoud van het Balgzand propa geert) die wordt gesteund door de Lan delijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de actie „Wees wijs met de Waddenzee". Texelse vissersschepen zijn gratis be schikbaar gesteld om het grote gezel schap te vervoeren: de TX 88 van Boom. de TX 27 van Blom, de TX 12 van Dogger en de TX 15 van Vlas. De Texelse raadsleden zullen in Oudeschild kunnen instappen; de anderen gaan in Den Helder aan boord. Omstreeks twee uur 's middags verlaat men Den Helder en volgt dan een route langs het Am- steldiep naar Den Oever. Tijdens de tocht zullen de raadsleden allerlei we tenswaardigheden vernemen over de Waddenzee in het algemeen en de grote waarde van het Balgzand in het bijzon der. Zoals bekend zijn er plannen om het Balgzand droog te maken en om er industrie te vestigen. Dat voornemen daartoe werd neergelegd in het enkele weken geleden verschenen Balgzand- rapport. Blijkens dit rapport vindt de betrokken commissie de industrievesti ging hier gunstig omdat men het afval water in zee kwijt kan terwijl de lucht verontreiniging geen ernstige gevol gen zou hebben omdat het Waddenzee gebied dun bevolkt is. De aktiegroep en vele anderen die strijden tegen de steeds verdergaande verontreiniging van het milieu, zijn over deze argumen ten zeer vertoornd. Gevreesd wordt dat de Balgzandplannen zullen doorgaan als de publieke opinie er zich niet dui delijk tegen verzet. De aktiegroep is van mening dat het plan in de eerste plaats een zaak is voor Den Helder en de naburige andere gemeenten want vooral daar zal men de gevolgen van een industrie op het Balgzand aan den lijven gaan ondervinden. De organisa toren van de boottocht vertelden ons dat de protesten tegen het Belgzand- plan tot dusver nog niet e?rg massaal zijn. Van Texel zijn zelfs nog geen be zwaren vernomen. Het is in ieder geval zaek dat de bestuurders weten om welke belangen het gaat en deze zullen tijdens het boottochtje dan ook uitvoe rig worden voorgelicht over de gevaren die aan industrialisatie van de Wadden zee zijn verbonden. Het Balgzandplan zan niet binnen een paar jaar kunnen worden uitgevoerd. Men wil daarom ook de leden van de nieuwe gemeente raad die over enkele maanden wordt gekozen, laten meevaren. Derhalve zijn ook de op verkiesbare plaatsen staande candidaten uitgenodigd, voor zover die al niet reeds in de gemeenteraad zitting hebben. In Den Oever zal het gezelschap in de museumboerderij aan een vismaal- tijd aanzitten. Waarschijnlijk zullen schol, schar, garnalen en tong worden opgediend. Dan volgt gelegenheid tot discussie met de bioloog Boom en dhr. Pronker van de landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee. Met de kotters gaat het dan weer terug naar Den Helder, waar een persconferentie zal worden gegeven. „Tijdens de tweede wereldoorlog worden afzonderlijke groepen Russische krijgsgevangenen over heel Europa ver spreid. Een Georgisch bataljon van krijgsgevangenen uit verschillende con centratiekampen ging naar Nederland. Het verzetscentrum in het bataljon zocht contact met het Nederlandse ver zet. Het wantrouwen der Duitsers je gens de gevangenen groeide met de dag. Om het bataljon volkomen te isoleren werd het tenslotte overgebracht naar het eiland Texel, in februari 1945. Op vijf april komt het verzetscentrum van het bataljon te weten dat de Duitsers van de bewoners al hun bezittingen in beslag zullen nemen en de jonge man nen gemobiliseerd zullen worden voor de strijd samen met de Georgiërs, tegen de bondgenoten. Door tijdgebrek moes ten de Georgiërs snel een aanvalsplan uitwerken. De operatie zal om één uur in de nacht plaatsvinden. Het Duitse garnizoen, dat viermaal sterker was, werd vernietigd en boven het eiland wapperde de Hollandse vlag". Het verhaal klopt dus niet helemaal met de beschrijving zoals we die ken nen uit het boekje „Tragedie op Texel" van J. A. van der Vlis. De beschrijving vervolgt: „Aan en kele Duitsers is het gelukt het vaste land te bereiken en hun leger te alar meren. De Duitsers begonnen het ei land me* zware artillerie te beschieten. De Duitse landingstroepen komen op Texel. De bloedige gewelddaden zijn begonnen. Per reddingkoot zijn enkele Georgiers erin geslaagd in Engeland te kom in de hoop hulp te krijgen; dit bleek tevergeefs te zijn. Drie weken na de capitulatie werd op Texel nog ge vochten en zijn ruim tweehonderd Georgiërs in vredestijd gesneuveld". Historische feiten Onze film is geen documentaire, het is geen journaal. Het is een speelfilm, maar de makers zijn uitgegaan van his torische feiten, aldus de beschrijving. „De mensen die in de film voorkomen, beelden geen mensen uit die hebben be staan, maar al deze patriotten samen moesten een waarheidsgetrouw beeld geven van de strijd tegen het facisme op het eiland Texel. Het was voor de makers van de film zeer moeilijk en praktisch onmogelijk de karakters van de Nederlandse bewoners van Texel volkomen natuurgetrouw weer te ge ven, maar wij hopen dat deze onvolko menheid gecompenseerd zal worden door de enorme achting, erkentelijkheid en liefde, die het volk van Georgië toedraagt aan de heldhaftige leden van de Nederlandse verzetsbeweging op het eiland Texel". Laatstgenoemd citaat is van de re gisseur Sjota Managadze, de oudste re gisseur van Georgië en al dertig jaar bij de film werkzaam. Het scenario is geschreven door Re»waz Taboekasjwilli. Genoemde heren zullen met de Russi sche ambassadeur en zijn handelsatta ché bij de première aanwezig zijn even als enkele hoofdrolspelers. Op de première zijn overigens alleen genodigden welkom. Voor andere be langstellenden zal de film op de ge bruikelijke openbare wijze draaien en wel van zondag 26 tot en met woens dag 29 april. HOOG WATER 21 apr. 8.29 en 20.46; 22 apr. 9.02 en 21.21; 23 apr. 9.33 en 21.55; 24 apr. 10.06 en 22.32; 25 apr. 10.39 en 23.04. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1