(from rfwarL-JexeU in het harL „Deze film zal bijdragen tot beter onderling begrip Veelzijdig feestprogramma voor 30 april en 5 mei mbassadeur bij premiere Het geteisterde eiland Georgische boodschap voor de Texelaars Feestprogramma voor 30 april en 5 mei fEXELSE COURANT jte N.V. v/h Langeveld Dc Rooij ris 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 lafry de Graaf, Keesoinlaan 43, Den 1.(02220) 2741, 's avoods («2220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrydags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Raif- fciscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per nun. excl. 4o/0 BT\V fen grote schare genodigden is za ngavond getuige geweest van de Jmière van „Het geteisterde eiland Russische film over de opstand r Georgiërs in april 1945. Aanwezig fcren ook de ambassadeur van de ESA in Nederland V. S. Lavrov met Negen Georgiërs die in april 11945 aan de opstand tegen de Duitsers hebben deelgenomen, hebben de burgemeester van Texel een brief geschreven. De brief werd meegebracht door am- [bassadeur Lavrov en voorgelezen het begin van de première- I avond in City-theater. De inhoud, kennelijk bestemd voor de hele Texelse bevolking, geven wij hier- I onder in extenso weer. Wij, Georgiërs, gewezen Sowjet- I krijgsgevangenen, die deel hebben I genomen aan de ondergrondse an- I tifascistische beweging in Neder- I land, wij, die op het eiland Texel 1 opstand kwamen tegen de Duit- I se nazi's en die samen met de pa- I triotten van uw land een bijdra- 2 hebben geleverd tot de bevrij- I dmgsstrijd van het Nederlandse volk tegen de fascistische bezet ters, zenden u en in uw persoon aan de hele bevolking van Texel onze allerhartelijkste gelukwen- >en. Meer dan 500 Sowjetkrijgsge- I vangenen uit Georgië en vele Ne derlandse patriotten hebben hun leven verloren tijdens de gemeen schappelijke antifascistische op stand op het eiland Texel in april mei 1945. I 25 jaar zijn sindsdien verstre- ken, maar de herinnering aan de in deze strijd gevallen Nederlan ders en Sowjetkrijgsgevangenen blijft voor altijd leven in de har- ten met enkel van de deelnemers aan deze opstand, maar tevens in die van alle vredelievende men- sen. Van onze vrienden hebben wij vernomen en weten dus dat de be volking van Texel de herinnering aan de helden van deze opstand hoog in ere houdt. Wij zijn er zeker van dat ze er voor zal zor gen dat de bloemen op het graf van de Sowjetkrijgsgevangenen niet verwelken als symbool van de heldhaftige strijd tegen het fascisme. Op het ogenblik dat de bevol king van Texel zich voor de 25ste keer verzamelt op het begraaf plaats van de opstand op Texel zijn wij in onze gedachten met u en houden de erewacht bij het graf van onze kameraden, vrien den en broeders. Wij verzoeken u, heer Burge meester, op dit plechtige ogenblik onze hartelijke groeten en onze diepe erkentelijkheid te willen overbrengen aan de bevolking van Texel en in het bijzonder aan de genen, die deel hadden genomen aan de gemeenschappelijke strijd en die zich zo hulpvaardig en zo zorgzaam hadden betoond in de tragische dagen van de opstand. Moge het vergoten bloed en de vriendschap, die tot stand is ge komen tussen de Sowjetkrijgsge- vangenen en de patriotten van Texel, een waarborg zijn voor on ze verdere inspanningen in de strijd voor de vrede, voor beter wederzijds begrip en vriendschap tussen onze volkeren. Leve de vrede in de gehele we reld. Met hoogachting, Namens de 200 in leven geble ven Sowjetkrijgsgevangenen uit Georgië, die deel hebben genomen aan de opstand op het eiland Texel. E. Artemidze S. Nozadze V. G. Zjgenti S V. Mgwdeladze R. Regwiasjwili N. Congladze A. Matsjaidze D. Sardzjweladze A. Kiladze 25 april 1970. echtgenote,de luchtmachtattaché kapi tein B. H. Mikhailov, de handelsatta ché A. ABeserabov en de ambassade secretarissen O. AGourianov en J. V. Nikonorov. De Georgische regisseur van de film was op 't laatste moment verhinderd; ook de aangekondigde hoofdrolspelers uit de film bleken niet aanwezig. Onder de toeschouwers ble ken de meningen nogal uiteen te lo pen. Dat viel te verwachten want het hangt er maar van af welke voorstel ling men heeft van een film over ge- burtenissen waarvan men op de hoog te is of bij betrokken is geweest. Gezegd mag worden dat de grote lij nen van het drama van 1945 wel on geveer werden gevolgd; tal vap onder delen waren te herkennen. Wat niet juist werd voorgesteld was de inleiding voor de opstand. Het aandeel dat de Texelaars hadden in de opstand was in werkelijkheid lang niet zo groot als in de film werd gesuggereerd, maar mis schien was het voor de Texelaars wel vleiend om te vernemen hoe zij destijds allen de wapens opnamen om hand in hand met de Georgiërs te strijden te gen het fascisme. De op de première aanwezige mannen die destijds de ver geefse tocht naar Engeland maakten kregen, wellicht tot hun verbazing, te horen dat het Georgiers zijn geweest die 't plan uitvoerden. Nu zijn 't „correc ties" die aan de kwaliteit van de film (die immers geen waarheidsgetrouwe documentaire pretendeert te zijn) niet hoeven af te doen. Wie de historische juistheid van de rolprent in het mid den liet heeft een film gezien waarin de Russische kwaliteiten op dit gebied stellig naar voren kwamen. Goede sfeertekening De sfeertekening was voortreffelijk; de uitbeelding van de karakters van de meeste spelers eveneens. Dat er veel pathos aan te pas kwam en dat er over vloedig werd gemijmerd over het va derland mag men niet als propaganda doodverven, maar eerder waarderen als karakteristiek voor de Georgiër, die in derdaad nergens liever over praat dan over zijn vaderland en familie en daar bij blijk geeft van een zuidelijk tempe rament. Jammer was het wel dat het verhaal in deze sfeer- en karaktert<*- kening dreigde te verzanden Het was gewoon niet spannend en onderhoudend genoeg. Nergens was een climax, een duidelijk hoogtepunt te ontdekken. Het bleef een terugblik, vol bespiegelingen. Texels décor Het was voor de Texelaars overigens een merkwaardige ervaring om een dergelijke film te zien. De meesten zul len wel voortdurend critisch hebben gekeken „of het wel klopte" en hebben uitgekeken naar „Texelse" dingen in de film. Hoewel alleen de laatste scenes (die van het Russenkerkhof) op Texel zijn opgenomen, zijn de makers erin geslaagd voor de opnamen een land streek te ondekken die inderdaad ster ke gelijkenis met Texel vertoont. Eén scene speelde zich zelfs af in een ge bied dat als twee druppels water op de Slufter leek. Bij de produktie van deze net één uur durende film heeft men de Scene uit „Het geteisterde eiland". Georgiërs smeden plannen voor de opstand terwijl zij gedwongen kijken naar Duitse propaganda films. zaken serieus aangepakt. In tegenstel ling tot wat we gewend zijn van oor logsfilms van westerse makelij hoort men de Duitse soldaten en officieren in de film ook werkelijk (goed) Duits spre ken en de Texeaars spreken keurig Hol lands. Ten behoeve van de Russische kijkers worden deze fragmenten exo tische taal grotendeels overstemd door Russische explicatie. En die explicatie wordt ten behoeve van de Nederlandse kijkers dan weer in ondertitels ver taald Betere verstandhouding Burgemeester Sprenger, die de aan wezigen verwelkomde sprak de hoop uit dat de film zou bijdragen tot 't on derling beter verstaan van de verschil lende volkeren. Inplaats van 25 jaar te rug wilde hij 25 jaar vóóruit kijken 1995 en hij vroeg zich af of er dan een wereld denkbaar zal zijn zonder oorlog of onderdrukking. „Dat móet mogelijk zijn en wij moeten ons alle maal tot het uiterste inspannen om die wereld te bereiken". Ambassadeur Lavrov sprak woorden van gelijke strekking die door een tolk werden vertaald. Hij sprak over de Tex elaars als hard werkende en moedige mensen die tegen het fascisme hebben gestreden. „Ook wij hebben de ver schrikkingen van het fascisme onder vonden. Wij verloren 20 miljoen doden. Al die levens zijn gegeven voor de vrij heid en het geluk dat we nu mogen meemaken en hopelijk ook in de toe komst. Wij willen alleen vrede en geluk voor de hele wereld; daarom voert de Sowjes Unie een politiek van vrede en vriendschap. In de speelfilm zien we hoe mannen en vrouwen de wapens op nemen om te vechten tegen het fascis me dat de toekomst dreigde te verdui steren. Deze film zal helpen elkaar be ter te begrijpen en de volkeren dichter bij elkaar te brengen". Voorprogramma Een aangename verrasing bracht het voorprogramma, bestaande uit twee films. De eerste (kleuren)film was en kele jaren geleden door een Russische cineast grotendeels op Texel opgeno men en bracht beelden van Texelaars die bij de opstand betrokken zijn ge weest of Georgiërs schuilplaats hebben geboden. Centrale' figuur in deze film was mevrouw C-. C. Boon-Verberg die zoals bekend, een bezoek aan Georgië heefP gebracht. Van de ontvangst die haar daar door de overlevende deelne1- mers aan de opstand werd bereid wer den ontroerende beelden getoond. De film verhaalde in kort bestek over het verloop van de opstand en was blijk baar bedoeld als documentaire voor het eigen publiek. De tweede film was een boeiende maar nogal langdurige documentaire over Georgië. Blijkens de film is deze Sowjet-republiek een land met schit terend natuurschoon dat zich heeft ont wikkeld tot een welvarende geïndustri aliseerde staat, waar echter de zin voor traditie, kunst en cultuur en sport in hoge eer wordt gehouden. Dinsdag (heden) en woensdag draait „Het geteisterde eiland" nog in het Ci ty-theater. Ook de grotendeels op Texel opgenomen voorfilm wordt daarbij ver toond. Koninginnedag DEN BURG 1 uur vertrek van de kinderen vanaf J. P. Thijsseschool en C.V.O.-school voor de feestelijke strandreiniging van de stranden te De Koog, Paal 17 en Westerslag. Aansluitend schatgraven. 7,30 uur Ontsteken Van de gezamenlijk opgebouwde Meierblis op het strand van De Koog. (Belangstellende ouders en kinderen dienen op eigen gelegenheid naar De Koog te komen). DE KOOG 10 uur Kinderoptocht m.m.v. de drumband „Voorwaarts Mars". 1.30 uur feestelijke strandreiniging van het strand te De Koog, 4.00 uur gevolgd door schatgraven op het strand. 7.30 uur Ontsteken van de gezamenlijke Meierblis. DE WAAL Gezamenlijk opbouwen van een eigen Meierblis en ont steken ervan. OOSTEREND 1.30 uur Allegorische kinderoptocht vanaf de Oranje straat m m.v. Excelsior en de drumband. 2.30 uur kinderspelen bij de muzieknis, onderbroken door een optreden van Excelsior. 's avonds: rondgang Excelsior en Meierblis. ZUID- EN MIDDEN-EIERLAND: Vliegveld 2 uur kinderspelen, gevolgd door attracties voor teeners. DE COCKSDORP 2 uur toneelrepetitie SVC; 8 uur toneeluitvoering door SVC. OUDESCHILD 9.30 uur Tekenwedstrijd klasse 1 en 2 9.45 uur Etalagepuzzeltocht klasse 3 en 4 10.00 uur Knobbeltocht vanaf 5e klas tot 14 jaar 14.00 uur Gymnastiekwedstrijden in dorpshuis 't Skiltje. 's avonds Meierblis. DEN HOORN Wandeltocht met puzzelopdrachten, start van 12.30 - 2.00 uur in het dorpshuis. 's avonds Meierblis. Zaterdag 2 mei OOSTEREND 1.30 uur rondgang drumband Excelsior. 2 00 uur Dorpscompetitie met diverse opdrachten. 8 uur Bot programma in het dorpshuis m.m.v. kwartet van W. Dekker (bekend van Ouwe Sunderklaas in hotel Texel) Bevrijdingsdag DEN BURG 8.00 uur Muziek van de toren. 11 - 12 uur Allegorische optocht m.m.v. drumband Marga- retha Sinclair en het Koninklijk Texels Fanfarekorps. 12.00 uur Bekendmaking uitslag tekenwedstrijd. I.00 uur Optocht versierde trekkers ver. oudleerlingen Landbouwschool. I 30 uur Wezenland: Ringsteken op trekkers georganiseerd door Ver. Oudleerlingen Landbouwschool. 2.00 uur Kinderspelen en voetballen „wijk tegen wijk" voor jongens en meisjes. 7.45 uur „Dorp tegen dorp"-spel, in Den Burg wordt door 4 afzonderlijke wijken meegedaan. 10.30 uur bal in diverse zalen. OOSTEREND 7 45 uur 's avonds: Deelname aan het „dorp-tegen-dorp"- spel. OUDESCHILD: 9 30 uur Allegorische optocht m.m.v. draaiorgel. 10.30 uur kinderspelen op het schoolplein. 14 30 uur Gecost. voetbal op het sportveld met muzikale opluistering. 19.45 uur Deelname aan het „dorp-tegen-dorp" spel in dorpshuis. 10.30 uur Discobal in het dorpshuis. DE COCKSDORP: 10.00 uur kinderspelen op het sportveld 2.00 uur puzzelrit voor fietsen en brommers. 19 45 uur Deelname aan het „dorp-tegen-dorp" spel, geza- zamenlijk met Eierland. ZUID- EN MIDDEN-EIERLAND: 19.45 uur Deelname aan het dorp-tegen- dorp-spel gezamenlijk met De Cocksdorp. DE KOOG 2.00 uur puzzeltochten voor jong en oud. Verzamelen op voetbalveld. DE WAAL 10.00 uur Kinderoptocht II 00 uur tekenwedstrijd op schoolplein. II.30 uur kinderspelen voor kleuters. 2.00 uur Kinderspelen lagere school. 3.30 uur spelen voor jong en oud. 4.30 uur gecostumeerde voetbalwedstrijd. 19.45 uur Deelname aan het dorp-tegen-dorp-spel. DEN HOORN 9.30 uur muziek van de toren 9.45 uur kinderspelen 10.30 uur spelen voor bromfietsberijders tussen 16-30 jaar. 11.15 uur „nat werk" voor paren tot 16 jaar 13.30 uur optreden drumband 14.00 uur kinderspelen 15.00 uur spelen voor dames en heren boven de 30 jaar. 16.00 uur kinderspelen 19.45 uur Deelname aan het dorp-tegen-dorp-spel. 20.30 uur bal na. Het elders op deze pagina gepubli ceerde programma voor de feestelijkhe den op Koninginnedag en bevrijdings dag is liet resultaat van dc besprekin gen die door de Stichting Festival wer den gehouden waarbij nogal wat pro blemen overwonnen moesten worden. De strandreinigingsaktie zal naar al le waarschijnlijkheid een iets minder massale aangelegenheid worden dan de bedoeling was. Niet alle scholen zijn nl- m staat deel te nemen in verband met eerder gemaakte feestplannen. De kin deren uit Den Burg worden verzocht op 30 april om één uur 's middags gereed te staan bij de CVO-school of om half twee bij de Thijsseschool, vanwaar zij met auto's naar het Westerslag, paar 17 of De Koog zullen worden gebracht. Mogelijk komt de NOS-televisie om het evenement te filmen. Het verzamelde vuil wordt door de Jonge Ondernemers, organisatie naar het strand van De Koog gebracht waar er een brandstapel van wordt gemaakt Om half acht des avonds gaat de vlam erin. Na afloop van de reiniging worden ai]en beloond met een flesje frisdrank, aangeboden door de Fa. De Wit en mag worden deelgenomen aan een schatgraafwed strijd. Er is leiding voldoende: twee personen per 25 kinderen. Kinderen die mee willen doen maar zich niet via hun school hebben opgegeven worden verzocht zich uiterlijk woensdagavond te melden bij mevrouw Van Beek, Wa- gemakerstraat 1, telefoon (02220) 2583. Dat geldt ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, die animo hebben. De kinderen worden verzocht zich om half twee te verzamelen bij de CVO- school. Ringsteken Door de Vereniging van Oud-leerlin gen van de Landbouwschool is op 5 mei een ringsteekwedstrijd met tractoren (zie voor vervolg ommezijde)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1