(jroen r^mrL-Jexeh in het harL, THE SPECIALS iteenlopende meningen over vrijheid^en onvrijheid De heer C. H. Roeper ridder in de orde van Oranje Nassau Teach-in in Casino Krim" gaat camping exploiteren Bar-Dancing VAT 69 |lieuw telefoonnummer (02220) 3341 Vormingscentrum heet nu „Textant" Gouden eremedaile voor de heer K.Stoeper Indeling wijk-tegen-wijk-spel Voldoende gegadigden voor bejaardenwoningen De Koog DANSEN in RICHE Nu ook Top-groepen in De Koog?? W m.m.v. BAR-DANCING „DE TOEKOMST' l wee minuten stilte FEXELSE (gave N.V. v/li Langeveld De Rooü Ibus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 rijs 83e JAARGANG No. 8463 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4o/0 BTW Van de iwee evenementen, die de irlingenorganisatie van de Rijks- lolenqemeenschap in samenwerking het Vormingsinstituut voor Jong- kj iwassenen tegenwoordig Tex- 1? if" dezer dagen organiseert, is isdaq in „Casino" de eerste gehou- Het was een teach-in met als the- „vrijheid-onvrijheid", op het ogen- een actueel onderwerp van ge- jngeveer dertig voornamelijk jon- aanwezigen discussiëerden met aar en met een uit twee dames en heren bestaand panel over vrijheid, nocratie, leger en dienstplicht. )f de avond geslaagd genoemd mag rden hangt af van wat men ervan •wacht. Tot mogelijke oplossingen is niet gekomen maar een feit is dat problemen van diverse kanten be lt zijn; iets dat aan de meningsvor- ig van velen kan bijdragen. ERLAND Dc exploitatiemant- ppij De Krim heeft zich voor dit belast met de exploitatie als kam- terrein van de gemeentelijke 10 ha het Krimplan. De „traditie" dat de iatiestichting het terrein als nood- )ing benut, is daarmee afgesloten. Exploitatiemaatschappij huurt het •in van 1 mei tot 1 november van emeente. bestaande toiletakkommodatie zal 'en aangevuld. Zowel tenten als ca ns zullen op 't terrein terecht kun- De tien hectare biedt plaats aan hreer 500 kampeerders. Het bestuur De Krim" is nog op zoek naar een erder. Dat het terrein als noodcam- niet langer wordt gehandhaafd, is bezwaarlijk omdat de gemeente ddels besloten heeft elders een kampeerterrein aan te wijzen. Dagelijks geopend. Weekend disco-dancing antistoffen cn bouwmaterialen fcmskerckstraat 22, Oudeschild panel door achter een links despectie- velijk rechts in de zaal opgestelde mi crofoon hun mening te geven. Vaak ein digde men mijlenver van het uitgangs punt verwijderd, wat geenszins impli ceert dat de debatten daardoor ver zandden in onbelangrijke details; men wist uitstekend hoofdzaken en bijzaken gescheiden te houden, zodat de discus sie boeiend was èn bleef. Een herhaling of voortzetting zou dan ook zeker niet misplaatst zijn. Vrijdagavond (heden) komt het thema „vrijheid-onvrijheid" in „Casino" op nieuw aan de orde, nu echter tijdens een bijeenkomst met een ontspannend karakter. Het Vormingsinstituut voert een éénakter van Bertold Brecht op. Tevens wordt de uitslag bekend ge maakt van een onder de Texelaars ge houden enquête over vrijheid en on vrijheid. Jong en oud is welkom. LEGER DES HEILS OP HEMELVAARTSDAG NAAR TEXEL Op Hemelvaartsdag komt het Leger des Heils naar Texel om op enkele plaatsen muzikale openluchtbijeenkom sten te houden. Van 10.00 tot 10.30 uur is het Leger op de Groeneplaats en om 3 uur 's middags bij „Bos en Duin" in de Dennen. De dienst bestaat uit een prediking, muziek en zang. Meegewerkt wordt door de zangbrigade van het korps en de jeugdcombo. De leiding berust bij majoor mevrouw J. Brink man en kapiteine De Vries. Dat het Leger op Hemelvaartsdag naar Texel komt, is een oude traditie die de laatste jaren door allerlei om standigheden wat in onbruik is geraakt. OPGEVEN VOOR RINGSTEKEN Op de middag van bevrijdingsdag houdt de oud-leerlingenvereniging van de landbouwschool een wedstrijd ring steken op trekkers. Het evenement be gint om 1 uur des middags op het We zenland. Degenen die aan deze wed strijd willen meedoen worden verzocht zich met spoed op te geven bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, telefoon 2126 of de heer J. Kager, Wilhelmina- laan 1, telefoon 2484. Het Vormingscentrum voor Jongvolwassenen is van naam veranderd. Het heet nu „Vor mingscentrum Textant". De ver eniging, die de zaken kennelijk nogal ludiek bekijkt, ziet in dit woord diverse begrippen samen gevat. texTANT stand, de stand van zaken, de „Texelstand"; tEXtant ex; textANT bijna anti. Verwarring met het NVSH-tijd- schrift „Sextant" vindt Textant letterlijk „héél ver gezocht". In het e'erste nummer van het ge lijkluidende tijdschrift lezen we: ,.De eerste letter is toch heel an ders. Je zegt toch ook nooit per ongeluk „Ik woon op Sexel"." Overigens heeft de naamsver wisseling geen verandering ge bracht in de structuur van het centrum. Democratische problemen avond ademde een overwegend ^democratische sfeer, die zodanig doorgevoerd dat men door plakka- aan de wand zelf de te bespreken lerwerpen mocht poneren en daar d gretig gebruik van gemaakt, iadeel van een dergelijke opzet is dat de op zichzelf gewichtige za- slechts oppervlakking kan worden ;aan en men niet de tijd krijgt het jrokene op zich in te laten werken; olg was dat verscheidene sprekers izelf nogal eens tegenspraken zon- zich dit te realiseren. In een de- :ratie heeft ieder rechten en plich- algemene dienstplicht echter zou emocratisch zijn. In een democratie !t men eikaars standpunt aanvaar- niettemin werd dinsdagavond een damatie uitgegeven met een zeven- met mis te verstane akties tegen di- i richtingen en instanties. Vrijheid en dienstplicht lige van de punten die werden be- iken waren: „Geen vrijheid als de te hoog is", „De democratie zoals m is is te zwak om aan de eisen des te voldoen". „Er is geen vrijheid ng er nog een leger bestaat" en het Is vermelde „De dienstplicht is on- ocratisch". e leden van het panel gaven mid- a?n bordje te kennen of ze het al niet eens waren met de aldus ge- mleerde stellingen, waarna aanwe- n al dan niet hun instemming kon- betuigen met de beslissing van het De heren C. H. Roeper (68) en K. Stoepker (64) werden woensdagochtend gevraagd naar het raadhuis te komen voor „het bespreken van een beroepen- tentoonstelling en de bejaardenhuisves ting". Na aankomst in de raadszaal be grepen ze dat het een trucje was ge weest en dat zij voor een heel ander doel present moesten zijn. Een paar druppels van de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag wa ren nl. op Texel gevallen. De heer C. H. Roeper kreeg te horen dat het de koningin had behaagd hem te benoe men tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en dc heer K. Stoepker mocht de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau in ont vangst nemen. Alvorens de versierselen op te spel den gaf burgemeester Sprenger een overzicht van de vele functies waarin de gedecoreerden zich voor de Texelse gemeenschap verdienstelijk hadden ge maakt. De heer Roeper is lid van de gemeen teraad sinds 1946; van september 1957 tot sephember 1966 was hij wethouder en tevens loco-burgemeester en com missaris van de N.V. Tem. Hij is sinds 1956 de gemeentelijke vertegenwoordi ger in de raad van bestuur van de N.V. Luchtvaartterrein. Voorts was hij voor zitter van de sociale werktuincommis- sie (die destijds tot liquidatie van de tuin adviseerde), voorzitter van de com missie die de mogelijkheden voor tuin bouw op Texel bestudeerde en be stuurslid van de woningbouwvereniging Texel. Zeer verdienstelijk maakte de heer Roeper zich voor de agrarische sector van Texel. Van 1932 - 1957 was hij bestuurslid van de Coöp. Zuivelfa briek De Eendracht (van 1944 tot 1957 secretaris). Hij was lid van de raad van toezicht van de Coöperatieve Aankoop Vereniging. Tot 1957 was hij voorzitter van deze Coöperatie. Van 1948 tot 1967 was hij bestuurslid van de Coöp. Boe- renleenbauk, waarvan de laatste 14 jaar voorzitter. Van de gemeenschappelijke Polders was hij sinds 1936 hoofdinge land en heemraad sinds december 1943. Een der belangrijkste functies was het voorzitterschap van de plaatselijke ruil verkavelingscommissie een functie die hij op 20 mei 1953 aanvaardde en die hij nog steeds niet heeft kunnen neer leggen omdat de afhandeling van de ruilverkaveling veel meer tijd vergt dan oorspronkelijk was verwacht. Sinds juni 1964 is de heer Roeper ook voor zitter van de C.E. Gollardsstichting en bestuurslid van de Bakker-Van Maar- leveldstichting. In beide laatstgenoem de functies had hij een dverwegend aandeel in de voorbereiding tot de bouw van bejaarden woningen. De heer K. Stoepker, oorspronkelijk stuurman op de grote vaart, kwam in 1936 in dienst van de gemeente waar hij zich bezig hield met arbeidsbemid deling. In 1941 ging hij over in Rijks dienst en kreeg de leiding van het bij kantoor Texel van het Gewestelijk Ar beidsbureau Den Helder. Daarnaast was hij ook in heel andere functiesactief. Sinds 1946 was hij secretaris-penning meester van de Prins Hendrikpolder en van het waterschap Hoornder Nieuw- land - De Kuil. Hij maakte deel uit van de commissie sociale werkvoorziening van de industriecommissie Texel en van het bestuur van het Nutsdepartement Texel. De heer Roeper bracht dank voor de onderscheiding. Hij vond evenwel dat hij zonder hulp van anderen weinig van zijn functies terecht zou hebben ge bracht; dat geldt in het bijzonder voor het voorzitterschap van de plaatselijke ruilverkavelingscommissie. De heer Roeper wilde wel toegeven dat de ruil verkaveling een moeilijk en omvang rijk werk is geweest. „Als we alles van tevoren hadden geweten, waren we er misschien niet aan begonnen". De ruil verkaveling had oorspronkelijk in 1960 klaar moeten zijn; nu hoopt men dat de zaak dit jaar 1970 wordt afge rond. De heer Stoepker was door de on derscheiding enigszins overrompeld. Hij zei blij te zijn dat hij zijn werkzaamhe den voor de gemeenshap heeft mogen doen maar ook hij wees op de onmis baarheid van enthousiaste medewer kers. De heer Stoepker gaat binnenkort met pensioen. Hij zal per 1 juni als leider van het gewestelijk arbeidsbu reau worden opgevolgd door de heer Van Maasdam uit Den Briel. Woorden van felicitatie werden ge sproken door de heer G. C. Sloof, in specteur van de arbeidsvoorziening in Noordholland, mede namens de hoofd- ïnspecteur-direkteur. Ook de direkteur van het gewestlijk arbeidsbureau Den Helder, de heer J. Woltjer, kwam feli citeren. Voor het wijk-tegen-wijk-spel op 5 mei (waaraan ook door de dorpen wordt deelgenomen) is voor Den Burg de vol gende wij kindeling vastgesteld; Wijk 1: Boogerd, W. van Beieren- straat, De Zes, Gasthuisstraat, Lijnbaan, Hollewal, Weststraat, Hogerstraat, Ste nenplaats, Beatrixlaan (vanaf Hollewal tot Kogerstraat). Wijk 2 Burgwal, Binnenburg, Groe neplaats, Parkstraat, Warmoesstraat, Zwaanstraat, Keesomlaan, Elemert, A. van Hollandstraat, P. van Cuyckstraat, Emmalaan, (Slingerweg, P.R. Keijser- straat, Haffelderweg, resterend gedeelte Beatrixlaan, Kantoorstraat, Molen straat. Molendwarsstraat, Wezenland. Wijk 3 Weverstraat, Achterom, Wil- he'lminalaan, Julianastraat, Schilder end, Jac. P. Thijsselaan, Hallerweg, Burdetstraat, Bernhardlaan i(vanaf Waalderstraat tot Schilderend). Wijk 4: Kogerstraat, Maricoweg, res- trend deel Bernhardlaan, Schoonoord singel, Witte Kruislaan, Wagemaker- straat en Houtweg. Kontaktpersonen voor de wijken: Wijk 1: J. J. Witte, Boogerd 23 Wijk 2; P. Arensman, Emmalaan 19 Wijk 3: C. Koorn, Hallerweg 3 Wijk 4: J. J. Kager, Witte Kruislaan 14 Verzamelplaatsen: Wijk 1: Rode Kruisgebouw Wijk 2: Busstation Elemert Wijk 3: Schoolplein CVO-school Wijk 4: Fanfaregebouw DE KOOG Vijftien echtparen heb ben zich maandagavond in hotel „Het Witte Huis" opgegeven voor de in De Koog te bouwen bejaardenwoningen. Het was een vergadering in de serie die de Stichting Bejaardenzorg houdt om in dc dorpen de belangstelling voor dergelijke woningen te peilen. Op De Cocksdorp na, dat op 12 mei aan de beurt komt, is men nu alle dorpen af geweest. Men is tot de conclusie geko men, dat het idee om bejaarden huis vesting te verschaffen in hun eigen dorp, zeer gewaardeerd wordt. Overal is de belangstelling zodanig dat de bouw van woningen economisch verant woord zal zijn. Wanneer in De Koog met de bouw zal kunnen worden begonnen, staat net zo min als in de andere dorpen nog niet vast, maar men hoopt dat toch zeker over een jaar of twee resultaten zichtbaar zullen zijn. De bejaardenwo ningen zullen ongeveer identiek zijn aan die van Den Burg. Er komen dus twee woonlagen, terwijl zoveel moge lijk rekening zal worden gehouden met de zonzijde. Rustig plekje Een bouwterrein is nog niet aange wezen maar zeker is dat men een punt zal zoeken waar men van de zomerse drukte zo weinig als in De Koog moge lijk is zal merken. De Stichting heeft de volledige steun en sympathie van het gemeentebestuur. De huurprijs van de woningen zal ongeveerf ƒ200,per maand bedragen. De aanwezigen schrokken daar maandagavond van. maar toen men aan de hand van een tekening zag wat men daarvoor kreeg, een huis inclusief centrale verwarming, warm en koud water, aansluiting op he+' centraat antennesysteem, tuinonder houd en zonwering, kon mij zich toch wel met de prijs verenigen. In ieder geval hebben zich genoeg gegadigden gemeld om de plannen in De Koog serieus uit te gaan werken. Sfeer Riche - Sfeer Riche a.s. zaterdagavond m.m.v. het populaire orkest bekend door radio en TV 8.00 tot 2.00 uur. Sfeer Riche - Sfeer Riche Zaterdag- en zondagavond weer 8 tot uur. f I f Vier mei - dodenherdenking. Gedurende een paar uurtjes worden we herinnerd aan het leed dat oorlog en bezetting een kwart eeuw geleden over ons land heeft gebracht. Er wordt ons gevraagd om twee minuten stilte uit piëteit voor degenen die het leven verloren in die jaren van verschrikking en in het bijzonder voor hen die vie len in de schier hopeloos lijkende strijd voor onze vrijheid. In vijf en twintig jaar heeft Vadertje Tijd voldoende gelegenheid gehad de bonte feiten te bestrijken met zijn verf der kleurloosheid. De contouren van de heldenfeiten zijn vervaagd en daar door zijn ze ingepast in de Vaderland se historie. Ontdaan van romantiek zijn ze waardeerbaar geworden in het kader van het grote geheel. Een spreekwoord zegt, dat Vader Tijd ook in staat is alle wonden te he len. Maar sommige van de in de jaren 1940 - 1945 geslagen wonden zijn zo diep, dat zelfs de tijd heeft gefaald het helingsproces reeds te voltooien. O ja, de genezing is wel aan de gang; de schrijnende pijnen zijn dragelijk ge worden. Maar die ene lege plaats aan tafel, die ene stoel die nog altijd on bezet is gebleven als gevolg van de brute wreedheid van onze bezetters, blijft nog altijd een zeer gevoelige plek in vele gezinnen. Het was even na de jaarwisseling 1944 - 1945. Het huis van bewaring in Assen was tjokvol. In verschillende van de slechts enkele vierkante meters grote cellen zaten 8 gevangenen, en in de eetzaal sliepen ze mannetje aan mannetje op de harde vloer. Ik had slechts één celgenoot, een politieman uit een Drentse gemeente, wiens enige misdaad was geweest, dat hij vervolg den uit handen van de vijand had ge poogd te houden, dat hij zwervende vluchtelingen aan een onderdak had geholpen. Hij had zijn uniform nog aan, verfomfaaid door de folteringen die hij had ondergaan toen hij in de handen van de SS was gevallen. Hij zat stil in een hoekje toen ik werd binnengebracht, en daar bleef hij zitten die gehele avond en de nacht die erop volgde. Hij was volkomen uit geput door het „verhoor"; zijn gelaat en zijn handen vertoonden vele won den. Hij sprak weinig; er zijn momen ten dat weinig woorden meer zeggen dan lange toespraken. Dit waren de weinige woorden die bijkans fluiste rend van zijn lippen kwamen: „Ik wordt morgen terecht gesteld; ik ben niet bang voor de dood, misschien heb ik genoeg goed werk gedaan om tot de hemel te worden toegelaten, maar weet u, ik heb een vrouw en acht kin deren, wie zal er voor hen zorgen als de poorten van Gods Heerlijkheid voor mij worden geopend?" Ik heb die vraag niet kunnen be antwoorden. Toen niet, want al was het doodvonnis over mij nog niet uit gesproken, toch scheen mijn leven nog maar aan een zijden draad te bunge len. Ik heb de bevrijding beleefd, hij niet. De volqende morgen vroeg werd hij weggehaald. Ik heb hem nooit meer gezien. Die Drentse politieman is slechts een van de velen die hun leven gegeven hebben voor vrijheid en menselijkheid. Al die slachtoffers van een waanzin nige poging van het geweld om de we reld te beheersen gaan we op vier mei herdenken. De geschiedenis is verder gegaan, een kwart eeuw, een mini- scuul stipje op de lijn der eeuwigheid, maar een lange tijd gemeten met de normen die het mensdom heeft inge steld. Een nieuw geslacht is opge groeid, nieuwe begrippen hebben in gang gevonden, ficties zijn omgezet in realiteit. Wat vijf en twintig jaar ge leden gebeurde is geworden tot histo rie van het verleden, tot annachronis- men bijkans. Maar laat ons in de warwinkel van problemen die ons omringt op die ene avond nu eens één zijn in onze ge dachten, laten wij dan herdenken de genen die hun leven gegeven hebben om een steentje bij te dragen tot het herwinnen van onze vrijheid en tot de terugkeer van de menselijkheid in de samenleving. Ik vraag u niet deel te nemen aan een van de stille tochten, indien u daartoe niet de behoefte gevoeld, noch om de plechtigheden op de Waalsdor- pervlakte of elders in ons land op uw televisiescherm te halen, indien u de vrolijkheid in uw gezin niet wil versto ren. Wat ik wel vraag is de twee mi nuten stilte in acht te nemen, ongeacht of u thuis bent, op straat, of in uw auto op de weg. Ik vraag u dat mede opdat de na bestaanden van de duizenden slacht offers van oorlog en bezetting zullen Iweten, dat het Nederlandse volk de doden van 1940 - 1945 nog niet is ver geten. H.B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1