Cjroen 2wartypxels in het kart-, 25- jarige bevrijding overal op Texel enthousiast gevierd WHISKY FOUR LIJST 2 Dwarsgebakken lekker! 0gm 0 Nog een diamanten huwelijksfeest Waar blijft het hek Oosterend winnaar „dorp-tegen-dorp" TTT» dus dagelijks vers Nieuw telefoonnummer (02220) 3341 ALSTUBLIEFT 1,40 Bar - dancing VAT 69 Na Pinksteren geen krant AS JE C0GUM BENTS WAAR HIJ 00K STAAT OP LIJST 2 TEXELS BELANG GROOT BAL „EVERPLAY" Bar - Dancing „De Toekomst" DANSEN <g cv (V in RICHE r E X E LS E JDAG 8 MEI 1970 83e JAARGANG No. 8465 COURANT Uigave N.V. v/h Lange veld De Rootf jstbus 11 - Deu Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den lei. (02220) 2741, 's avonds («2220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Ruif- fciscnbank; Ainro-bank. Postgiro 652. Abonn, prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4% BTW I-; 1 r;, ""7 De mensen worden oud tegenwoordig. Zestig jaar getrouwd zijn iijkt .de ge woonste zaak van de wereld te worden. Zondag beleefden de heer W. van Heer waarden (85) en mevrouw M. van Heer- waarden-de Porto (82) dit heugelijke jubileum. Het diamanten feest is heel gemoedelijk gevierd Daar was alle re den toe want beide echtelieden genie ten nog een uitstekende gezondheid. Met uitzondering van zoon Hans (die in Australië zit) waren de zeven nog in le ven zijnde kinderen en 20 kleinkinde ren allen present. De heer Van Heer- waarden heeft in zijn leven van alles gedaan. Jarenlang zat hij langs de weg voor de eierveiling, een tijd was hij boerenknecht (agrarische hulpkracht, heet dat tegenwoordig) en geruime tijd runde hij zelf een boerderijtje bij de Leemkuil. Onze lezers zullen het zon der een plaatje van het diamanten paar moeten doen want „moeder" weigerde pertinent te poseren. De Georgische plannen om de be- [raafplaals bij de Hogeberg van een [raait poort te voorzien zijn al drie jaar oud Het hek had al lang geplaatst «innen worden, maar om onduidelijke «denen is het er nog steeds niet van jekomen. Nu echter schijnt er schot in e komen. Filmregisseur Reza Tabu- lashvili bracht maandag al een voor- iroefje mee: het koperen naambord dat an het hek deel uit zal maken. Het wrd is op het bestaande hek bevestigd n de onjuiste aanduiding „begraaf plaats russen" is verdwenen. In drie alen staat er nu „Gemeenschappelijk [raf van de Sowjetsoldaten uit Geor- [ië". In Georgie heeft men wel moeite net de Nederlandse taal; de Nederland- tekst was verkeerd gespeld. De heer Tabukashvili vertelde ons dat het hek a onderdelen gereed is en hij hoopte lat spoedig de belemmeringen zullen Éjn weggenomen die de verzending iaar Holland verhinderen. Om welke selemmeringen het precies ging, werd litt duidelijk. Het nieuwe hek zal in ieder geval een aanmerkelijke verfraai ing van de begraafplaats betekenen. Bijgaande foto geeft een beeld van he't ontwerp dat werd gemaakt door Dimi- iri Lordkypanidze en Nodar Mgalo- )lushvili. Het hek is in smeedijzer uit gevoerd; de heraldische voorstellingen En het naambord zijn van geslagen ko per. Het ziet er artistiek zeer verant woord uit; de stijl is enigszins behou dend iets dan kenmerkend is voor de Sowjetkunst in het algemeen. Het werk een geschenk van de Georgiers die de opstand op Texel overleefden. Via Ta- Jukashvili hebben zij laten weten dat iet in ieder geval niet aan hen zal lig- |en als het hek er nu niet zeer spoedig tornt. (advertenties I.M. Feestelijk, enthousiast en stijlvol is op Texel het 25-jarig bevrijdingsjubi leum herdacht. In alle dorpen heerste de best denkbare feeststemming wat in niet geringe mate mede te danken was aan het zeer fraaie weer. Vooral de „versierde optochten" werden daardoor schitterende schouwspelen. Om half elf begon zich in de Jon kerstraat te Den Burg de allegorische kinderoptocht te formeren. Was het een jubileumjaar voor de' bevrijding, het was ook zeker een jubileumjaar voor deze optocht, zo groots en kleurrijk en veeltallig als deze keer hebben de kin deren zich niet eerder laten zien. Een rt'den voor de jury om extra prijzen uit te reiken. Met muzikale begeleiding van fanfarekorps en drumband zagen we onder meer een compleet vloegtuig van bloemen, waarin drie heuse» vliegenier- tjes-in-de-dop zaten; een wagen met kinderen van allerlei ras en in ver schillende klederdracht met een le vensgrote» aardbol onder het motto „Kinderen kennen geen grenzen" en een paar „gemengde kampeerdertjes", compleet met tent en een stuk strand door de straten van Den Burg rijden. Maar ook de minder groots opgezette formaties waren rijkelijk vertegen woordigd; we zagen zigeuners, elfjes, Sneeuwwitje met de zeven dwergen en zó maar jongens en .meisjes, die zich fltiurig en feestelijk verkleed hadden. Op de Groeneplaats stelde de stoet zich op, waarna de prijzen uitgereikt wer den.Ook werd daar de uitslag bekend gemaakt van de tekenwedstrijd voor de (advertenties I.M.) 0p Texel gebakken Totale prijzenoorlog in De Koog Whisky (William Lawson) met Cola up of Tonic ƒ1,75 en als klap op de Vuurpijl een MINI-PILS voor slechts 65 centjes die we voorlopig de naam geven DRUPPIE brandstoffen en bouwmaterialen Heemskerckstraat 22, Oudeschild jeugd De uitslagen treft u elders in deze krant aan. Ringsteken en kinderspelen Om half twe'e begon het ringsteken op het terrein Wezenland. Zeventien deelnemers, die eerst een route door Den Burg afgelegd hadden, verschenen in het strijdperk met fleurig versierde trekkers. Even verder, op het SVT-ter- rein, begonnen de kinderspelen: bal gooien, hardlopen, springen enz. Met enthousiaste deelnemers en veel publiek wps het een geslaagd evenement. Dorp-tegen-dorp Maar de hoofdschotel van het pro gramma van dinsdag was toch wel he't „dorp-tegen-dorp-spel". In alle dorpen en de vier wijken van Den Burg had men de jury's, spelleiders en deelne mers verzameld, tóen 's avonds om kwart voor acht de opdrachten uitge deeld werden. Men had zich hier moei lijk op voor kunnen bereiden, aange zien deze opdrachten tot cp het laatste moment geheim waren. Voor zover men er toch in slaagde de opdrachten uit te» voeren, mag dit toch wel een prestatie genoemd worden. Er moest een uit vier dames bestaand muziekgroepje worden gevormd, waarbij onder meer 'n drum stel en een klarinet meegevoerd moes ten worden, benevens uit zes als dames verklede heren bestaande beatband! Ook moest het beroep uitgebeeld wor den van Bertus Houtwipper, eertijds e»en bekende figuur op Texel. Voorts moesten vier verpleegsters een zwaar gewonde' meevoeren op een brancard, een opdracht waar men altans in Den Burg ze'er goed in geslaagd is. En er moest een uit vijfenveertig stuks fruit bestaande fruitmand opgemaakt wor den. Een andere opdracht was vijf zwa re personen en een personenweegschaal mee te voeren, 't Gezamenlijke gewicht moest minstens 400 kg bedragen. Voor ieder dorp was er bovendien de taak de gehele stoet op te luisteren met zo veel mogelijk mensen met lampions aan een stok en toeters. In Den Burg verzamelden zich de vier wijken op de Groeneplaats. Er was enorm veel belangstelling voor het spel, ook van publieke zijde. Het was een bron van vermaak de als dames ver klede heren heupwiegend de Groene plaats op te zien rijden. Ook de ver pleegsters waren een bron van hilari teit. 1. Oosteerend 456 29 2. Den Hoorn 306 30 3. Den Burg III 257Ve 281/* 4. C'dorp-Eierland 253 2BlU 5. Den Burg IV 2313/i 28s/4 6. Den Burg II lil3/* 213/* 7. Oudeschild. 177 25Vt 8. Den Burg I mVt 34Vz 9 De Waal 168 26V4 10. De Koog 1581/* 26Vt In verband met Pinksteren zal de Texelse Courant van dinsdag 19 mei niet verschijnen. Abonnees en adverteerders worden verzocht hiermee rekening te houden. Directie Texelse Courant TEXELS BELANG stelt kandidaten, die de belangen van de inwoners van Texel zullen behartigen, zonder dat enig belang van een politieke partij hieraan ten grondslag ligt. (ontleend aan art. 2 van het reglement) De kandidaten staan alfabetisch op de lijst; U kiest de man die uw voorkeur geniet, M. BAKKER R. BERKENBOSCH J. C. DROS J. K. FEIKEMA T. VAN DE HEERIK H. HOLTMAN T. HOOGERHEIDE C. JOUSTRA K. MANTJE C. METS J. C. ROEPER Joh.zn. D. F. G. SCHILLING F. STANDAART G. TROOST C. J. VINKE L. J. WEIJDT J. Jzn. K. ZUIDEWIND -In hotel „De Lindeboom-Texei" en in de dorpen uiteraard in de eigen za len werd het theoretische gedeelte afgedaan. Ook hier was zoveel belang stelling, dat de grote zaal van het hotel te klein was om het publiek te kunnen herbergen. Aan vier panels, die de wij ken van Den Burg vertegenwoordigden, werden per persoon vier vragen ge steld. De vragen met antwoorden ziet u elders gedrukt. Opvallend was, dat veel vragen, die moeilijk leken, vrij vlot werden beantwoord, terwijl andere meer algemene vragen, moeilijkheden opriepen bij de antwoordenteams. Maar uiteindelijk wist ieder team toch een bevredigend aantal punten te behalen. In het theoretische deel blonk wijk 1 van Den Burg uit met 341/* punten. Voor theorie en praktijk samen werd wijk 3 de winnaar. Voor de derde ach tereenvolgende keer viel deze eer aan wijk 3 te beurt. De wisselbeker werd in ontvangst genomen door de heer C. Koorn, uit handen van de voorzitter van de jury, de heer Visser uit Oude schild. De heer Koorn zette de heer G. Praamstra van de dorpscommissie Den Burg daarop in het zonnetje'. Hij had een overwegend aandeel in de organi satie van deze succesvolle dag gehad. De eer om nummer één van geheel Texel te worden was echter weggelegd voor Oosterend dat met 456 punten ver uit bovenaan kwam te staan. Een prijs was daarvoor niet beschikbaar gesteld; zodat Oosterend het met de eer moet doen. Totaaloverzicht uitslagen dorp-tegen- dorD; respectievelijk totaal aantal pun ten en aantal punten theoretische deel: Binnenkort verschijnt 't eerste num mer van de tweede jaargang van het toeristenblad TEXELtoerist. Zoals be kend was het blad vorig jaar een groot succes. De informatie, in de vorm van artikelen, evenementenagenda en ad vertenties, bleken in een behoefte te voorzien Dit jaar zal worden gepoogd het blad er nog beter uit te laten zien en met nog vollediger informatie te komen. Voor een niet gering deel hangt dat echter af van degenen die aan de toeristen iets hebbèn mee te delen. Vooral voor het samenstellen van de evenementenagenda is noodzakelijk dat iedere exploitant of organisator ons tij dig op de hoogte stelt van zijn plannen. Wij willen graag alles weten van boot tochten, excursies, wedstrijden, klaver- jasdrives, filmvoorstellingen, wandel tochten, bezienswaardigheden, enz. Ook evenementen met een commercieel ka rakter zullen in de agenda worden ge noemd. Het gaat erom de toerist een volledig overzicht te geven van hetgeen op Texel te beleven valt. Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte! TEXELtoerist zal dit jaar in aanmer kelijk grotere oplagen worden gedrukt. Vorig jaar raakten enkele edities te snel uitverkocht. De verkoopprijs zal weer een dubbeltje bedragen. Een zeer bescheiden bedrag dat voor niemand een bezwaar zal zijn. Door dat dubbel tje wordt evenwel bereikt dat het blad alleen wordt meegenomen door hen die het ook werkelijk willen lezen. Bij gra tis verspreiding zouden grote aantallen waarschijnlijk ongelezen op straat be landen Vorig jaar hebben veel exploi tanten van campings, hotels en bunga- lowbedrijven dat dubbeltje voor eigen rekening genomen en TEXELtoerist bij wijze van service aan hun gasten uitge reikt. Het gebaar werd zeer op prijs ge steld en we geven de exploitanten dan ook in overweging zich met ons in ver binding te stellen zodat zij telkens een overeengekomen aantal kranten krijgen bezorgd. Redaktie-administratie-drukkerij TEXELtoerist p.a. Langeveld De Rooij, Parkstraat 10, tel. (02220) 2741. Advertenties I.M. Donderdag- en zaterdagavond van 8.00 tot uur m.m.v Sfeer Riche - Sfeer Riche JZ O ir a.s. zaterdagavond x. O) O) H— c/> m.m.v. het 5 o' 3" <v O) sz O populaire orkest Cf) CD LH k- Q) <X> H— (J) -t 5 3* 8.00 tot 2.00 uur. Sfeer Riche - Sfeer Riche

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1