iuzikaal onthaal voor onderwijzer an Boslandschool Waarom Groen wartsjexeh in het harL, ZWEEFVLIEGCLUB TEXEL ORGANISEERDE „OPEN DAG" leneer Sumter kwam bedankeu Drie maal diamanten huwelijk Zweefvliegdoop van mevrouw Sprenger Waar hij ook staat op lijst 2 Lijst 2 Texels Belang DE KOOG Donderdagavond arri- erde in De Koog de heer W. Sumter l Suriname. De heer Sumter heeft de ding van een diep in het Surinaamse sland gelegen internaat dat in zeer hoeftige omstandigheden verkeert, leerlingen van de Lubertischool in Koog hebben zich vorig jaar inge- jnnen om de nood van het aan de panahony-rivier gelegen schooltje te nigen door tijdens een enthousiast voerde actie het geld bijeen te bren- d voor een buitenboordmotor. Deze ritor was bestemd voor de korjaal jar de verbinding met de beschaafde ►reld wordt onderhouden. Voor de nvocr van allerlei noodzakelijke orzieningen (voedsel!) is men van de rjaal afhankelijk. Die motor is intus- n druk in gebruik en de leerlingen n het schooltje zijn dan ook zeer nkbaar gestemd jegens hun blanke dtijdsgenootjes op Texel. - da ndiklIa'isCï. POLITIEKE DUIDELIJKHEID Opdat „duidelijkheid" in de politiek alleen een woord blijve, zou ik behoeve van de kiezers van >xels Belang willen weten, wie er in gemeenteraad komen, wanneer geen kandidaten (jof slechts één) voldoen- stemmen krijgt. Dat van dit ant- x>rd vele stemmen afhangen, lijkt mij uitgemaakte zaak, gezien de woor- en daden der gekozenen in de voor- periode. A. C. Peetoom, Den Burg &SOHRIFT: Blijkens het reglement van de kies- •reniging „Texels Belang" is een zoda- ge regeling getroffen dat de candida- met de meeste stemmen in de raad «nen. Eerst wordt aan de hand van totaal aantal op Texels Belang uit- brachte stemmen het aantal zetels be- tald, waarna deze zetels worden in- inomen door de candidaten met de eeste stemmen. Dat wordt alsvolgt 'reikt. De kandidaten die volgens het ngnummer van de lijst voor de func- van raadslid wordt aangeschreven Reling volgens le kieswet) maar niet vereiste aantal stemmen heeft, ver- icht zich de plaats af te staan aan de )lgende op de lijst. Dit gaat door tot man is bereikt die wél voldoende K)rkeurstemmen heeft vergaard. OOSTEREND PRESENT (III) ntwoord aan de heer Bremer bestaat een spreekwoord, mensen dat leert ons kort en goed erf degeen die wenst te kaatsen )k de bal verwachten moet. V/eet het en daarom verwachtt' ik t het Oosten wel wat druk, aar dit is geen bal meer, Bremer, is een kogel uit een stuk. r onschuldig spotgedichtje hdt u vol venijn en gal, Jtelijk, ondemocratisch, ïsterlijk en wat niet al. 'Ene na de and're leugen i ik hebben uitgebraakt, m zou denken dat ik toch nog n zeer beentje heb geraakt. mands levensovertuiging iets wat ik niet bestrijd, arom was er hier geen sprake tn jaloersheid, haat en nijd. Hgers laat gij kerkwaarts snellen, «(erend blijft steeds present, ver 't één heb 'k nooit gesproken, and're heb k nooit ontkend. kan ik wel meer weerleggen at u in uw regels laakt, ësondanks eist u, heer Bremer, rt de Kikker 't kwaken staakt. Vraag mij af geachter Bremer I denk niet dat 'k mij vergis, ie als het op kwaken aan komt ier de ware kikker is. Vind dat juist u, met het kenmerk m een opgekropt gemoed, i uw dichterlijke weerwoord oqal opgeblazen doet. de ware aard van het beestje >mf tot uiting in zijn taal. ij die in de zon gezet zijn vraken 't hardst van allemaal. W. J. Kikkert, „De Mient" H 80 a. Den Hoorn. De heer Sumter kwam donderdag persoonlijk zijn dank overbrengen. Hij werd in De Koog enthousiast begroet. Voor de school wapperde de Surinaam se vlag en de drumband Voorwaarts Mars zorgde voor een aubade. Vele kin deren kwamen met de zwarte onder wijzer kennis maken en brachten hem een spontane bloemenhulde. De heer Sumter nam zijn intrek ten huize van de heer Stoer, hoofd van de Luberti school, die zich zeer heeft ingespannen om dit staaltje van effektief ontwikke lingswerk tot stand te helpen brengen. Onvoorstelbaar Uit het gesprek dat wij met de heer Sumter hadden bleek onder welke on voorstelbaar moeilijke omstandigheden hij in het primitieve bosland zijn werk moet doen. Aan letterlijk alles is ge brek. De voeding van de kinderen is te eenzijdig. Gebrek aan kunstmest ver hindert een behoorlijke ontplooiing van de landbouw. Herhaaldelijk moet de heer Sumter er zelf met het geweer op uit om buffels en andere gedierte te schieten. Er is dan weer voor een tijdje eten. Gebrek is er ook aan brandstof voor de motor van de korjaal en voor het agregaat dat voor elektriciteit moet zorgen. Onlangs heeft het agregaat het zelf begeven. De Tapanahony-rivier waar het schooltje staat is een zijrivier van de Marowijne. Op het punt waarop de Tapanahony uitkomt in de Marowijne bevindt zich Stoelmanseiland, de dichtstbij zijde voorpost van de bescha ving. Het schooltje wordt bezocht door 74 leerlingen. Ze zijn uit het omringen de gebied afkomstig; hun ouders heb ben geen vaste verblijfplaats en leiden een zwervend bestaan. Om de kinderen behoorlijk onderwijs te verschaffen werd het internaat een jaar of tien ge leden gesticht door ds. Aswijk van de Evangelische Broedergemeente (Hern hutters) die in Suriname veel zendings- en ontwikkelingswerk doet. Te weinig geld Er zijn helaas onvoldoende financië le middelen beschikbaar om de school behoorlijk te laten draaien. Met hulp uit Nederland kan echter heel wat tot stand worden gebracht, zoals reeds is gebleken. Het betrekkelijk kleine be drag (ƒ1284,—) dat de Lubertischool- leerlingen vorig jaar bijeen brachten met hun karweitjes voor anderen, is voor de kleine gemeenschap van Kar- mel (het gehucht waar het schooltje staat) een ware injectie van levens kracht en zelfvertrouwen gebleken, Mr. Sumer is natuurlijk niet alleen naar Holland gekomen om daarvoor te danken. Hij wil in diverse plaatsen be kendheid geven aan de nood waarin zijn school verkeert in de hoop dat meerderen in de buidel zullen tasten om daar verandering in te brengen. Zijn overkomst is bekostigd door de Stichting Culturele Samenwerking Suriname-Nederlandse Antillen (Sticu- sa). Onderricht Gisteren en vandaag heeft de heer Sumter in de' hoogste klassen van de Texelse lagere scholen verteld over zijn werk. Hopelijk wordt dit het begin van een goed opgezette algemeen Texelse aktie onder de jeugd. Het aardige van dit contact is dat de resultaten gecontroleerd kunnen wor- ZOMERAVONDVOETBAL KRIJGT OFFICIEEL TINTJE Evenals vorig jaar zal het in de ko mende zomer mogelijk zijn deel te ne men aan 's avonds te spelen bedrijfs voetbalwedstrijden. De organisatie krijgt deze keer een wat officiëler ver loop. De K.N.V.B. heeft m overleg met de plaatselijke besturen besloten mede werking te verlenen. Dat houdt wel in dat ieder die een wedstrijd wil organi seren tevoren contact moet opnemen met de heer Duinker, hoeve „Varia", Spang. Hij moet weten wanneer wordt gespeeld en in het bezit worden gesteld van een lijst met namen van medespe lenden. Het voordeel daarvan is dat ge speeld kan worden op de officiële voet balterreinen en dat gebruik mag wor den gemaakt van de erkende scheids rechters. Wie aan bedrijfsvoetbal wil deelnemen worden verzocht zich op te geven bij recreatieconsulent J. M. de Vries (raadhuis) met vermleding van voorkeur vöor bepaalde avonden en aanvangstijdstip. Zoveel mogelijk zul len de wedstrijden op één avond per week worden gespeeld, telkens drie wedstrijden achter elkaarr Er moet dus zeer vroeg worden begonnen. De heer De Vries is telefonisch bereikbaar on der nummer 3041 (raadhuis) of 2473 Den Burg. den. Het in gebruik nemen van de nieu we 33 pk motor (waarmee de twee stroomversnellingen in de Tapanahony möt gemak genomen kunnen worden) was een waar feest. Meester Sumter kan er de foto's van laten zien. Het zijn niet alleen Texelse kinderen waarop een beroep zal worden gedaan. Er zijn ook vruchtbare contacten met Middel burg. Dc kinderen van de Lubertischool werken alweer druk aan een nieuwe actie. Ze hopen dat velen dit voorbeeld zullen volgen. Zondagmiddag konden we in „Casi no" een opmerkelijk plaatje maken. In aanwezigheid van onder meer 11 kinde ren, 45 kleinkinderen en 6 achterklein kinderen en aangetrouwde familie vier den de heer J. C. Bakker en mevrouw A. Bakker-Commandeur daar hun zes tigjarige echtvereniging. Het feest werd ook bijgewoond door het echtpaar Commandeur-Bakker dat veertien da gen geleden het diamanten jubileum herdacht en Bet echtpaar Van Heer- waardc-de Porto dat vorige week vier de dat het 60 jaar in de huwelijksboot had doorgebracht. Zondag waren ze dus allemaal bij een en dat is toch wel een unieke situa tie. In dit gezelschap van krasse hoog bejaarden kon het gebeuren dat een oom van mevrouw Bakker (de heer Arie Entius uit Obdam, die de 100-jari- ge leeftijd al aardig nadert) op de re ceptie kwamen dat vond men blijkbaar niets bijzonders. De fotograaf vond dat wel en zette ome Arie ook op het plaat je .(op de voorgrond links. Vermeldens waard is tenslotte dat de heer Bakker en mevrouw Commandeur broer en zuster zijn en hetzelfde geldt voor me vrouw Bakker en de heer Commandeur. Over het echtpaar Bakker-Comman deur valt nog te melden dat het sinds een jaar in „Sint Jan" verblijft, tot gro te tevredenheid. De heer Bakker (83) is deze winter ziek geweest en moest een operatie ondergaan. Dankzij de goede zorgen van de zusters is hij die moei lijke tijd weer helemaal te boven. De heer Bakker durft te beweren dat hij van alle bewoners van het rusthuis 't hardst kan lopen. De 86-jarige me vrouw Bakker kan dat helaas niet zeg gen want zij is al jaren slecht ter been. Overigens gaat het ook haar naar li- De zweefvliegclub Texel had zater dag een open dag. Met de bedoeling de populariteit van de zweefvliegerij te vergroten werden B. en W., raadsleden cn mensen uit het onderwijs in de gele genheid gesteld een vlucht mee te ma ken. Velen trokken de stoute schoenen aan: in de loop van de dag gingen ze ventig personen mee de lucht in. Er werd gewerkt met twee vliegtuigen. De marine had een Pipercup plus piloot uitgeleend om dc toestellen telkens in de lucht te trekken. Ook van de lier werd gebruik gemaakt. Terwijl de ge nodigden af en aan vlogen kregen de wachtenden allerlei wetenswaardighe den over de zweef vliegsport te horen. De actie heeft al tot resultaat gehad dat zes nieuwe leden zich hebben laten inschrijven, zodat de club nu veertig leden telt. Ook mevrouw Sprenger- Pool wilde deze ervaring niet missen. Met instructeur Jan van Os (die er Van links naar rechts: (achtergrond) de heer cn mevrouw Van Heenvaarden cn mevrouw cn de heer Commandeur. (Voorgrond): de heer A. Entius, dc heer Bakker en mevrouw Bak- 9V 5000 starts heeft opzitten) maakte ze een korte vlucht boven Eierland. „Het was geweldig!", nep ze enthousiast na een soepele landing op de grasmat van het Texelse vliegveld. Ze wou gréég nog een keer en dat kon: De tweede maal werd ze met de lier opgetrokken en dat was dan een sensationele erva ring extra. Burgemeester Sprenger sloeg dit alles met genoegen gade maar begon er toch maar liever niet zelf aan. Een eerdere ervaring met een motor vliegtuig was hem minder goed beval len en hij wilde zijn maag liever niet nogmaals op proef stellen. De zweefvliegclub heeft nog steeds hoop, dat de gemeente zal goedkeuren dat ten behoeve van het stallen van de toestellen op het vliegveld eeny Rom- ney-loods mag worden gebouwd. Zo'n onderkomen kost nl. slechts ƒ5000,en dat zou de club kunnen opbrengen. Een dergelijk bouwsel stuit evenwel op wel- standseisen. De club moet daarom wei wicht een hangar bouwen, waarmee ze ker ƒ15.000,gemoeid zal zijn, een som geld, die de club beslist niet op tafel kan brengen. Op de foto ziet men mevrouw Spren ger in de cockpit terwijl secretaris H. de Porto behulpzaam is met het vast maken van de riemen. staan de zittende raadsleden van TEXELS BELANG niet bovenaan op de lijst omdat de lijst alfabetisch is. Kiest daarom bewust de man die uw voorkeur heeft. M. BAKKER R. BERKENBOSCH J. C. DROS J. K. FEIKEMA T. VAN DE HEERIK H. IIOLTMAN T. HOOGERHEIDE C. JOUSTRA K. MANTJE C. METS J. C. ROEPER Joh.zn. D. F. G. SCHILLING F. STANDAART G. TROOST C. J. VINKE L. J. WEIJDT J. Jzn. K. ZUIDEWIND DAG 12 MEI 1970 83e JAARGANG No. 8466 gave N.V. v/b Langevcld De Roog [bus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den (e|. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags cn vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Raif- feisenbank; Aniro-bank. Postgiro 652. Abona. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4°/0 BTW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1