Groen Twartsjexeh in het harL, ocli vrij ernstige grieven jegens bestuursbeleid VVV Texel VAT 69 LEIDOOIEN VOOR TOTAAL ANDERE ORGANISATIE 'uitengewone ledenvergadering leerde: Kinderboerenkapel presenteerde zich voor het eerst ir ii Nieuw telefoonnummer (02220) 3341 0R00TS LUILAKBAL dancing PINKSTER-SUPERDANGE BAR DANCING AS JE G0GUM BENT! Na Pinksteren geen krant Onverhoeds wegrijden veroorzaakt botsing Oliebollenaktie uitgesteld Strandloop bij De Koog de groep „Check" Motorgrasmaaimachines Bakkers Ijzerhandel n.v. 83e JAARGANG No 8467 AG 15 MEI 1970 jvc N.V. v/h Langeveld De Rooü 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 larry de Graaf, Keesouilaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Raif- feisenbank; Ainro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4"/0 BTW esa )e maandagavond gehouden buiten- rone ledenvergadering van de VVV el moet voor de 25 leden die erom Iden gevraagd een teleurstellend Joop hebben gehad. Zoals wij ds in de krant van dinsdag mee delen, werd bij die gelegenheid de Bakker in het bestuur gekozen niet de heer C. J. van der Kooi die ser) als eerste op de voordracht id. Genoemde 25 leden betreurden niet herverkiezen van de heer Van Kooi in de jaarvergadering die vo- e maand werd gehouden en waren a mening dat dit niet de v/ens kon van het merendeel der leden. Ze Iden de situatie nog eens in een uwe bijeenkomst besproken zien. hoefden geen herstemming aan te igen want die kwam toch wel; de ii S. Kooij die in de vorige vergade- g in de plaats van de heer Van der loi was gekomen, weigerde nl. deze xtie te accepteren. Hij schreef dit tf te kunnen doen omdat hij met chts één stem meerderheid was be emd, dat slechts 31 van de 1200 le- aanwezig waren en dat zelfs de Ut van het bestuur schitterde door vezigheid. Hij twijfelde er zeer aan een flink deel van de leden wel op m als bestuurslid gesteld was. De vergadering van maandag trok :htig leden, maar ook dit aanmerke- i grotere gezelschap bleek tenslotte meerderheid niet de heer Van der oi als WV bestuurder terug te wil- hebben. Naast de kritiek was dat or een deel het gevolg van geïrri- erdheid omdat de heer Van der Kooi Kr als eerste op de voordracht stond, ewel hij in de vorige vergadering had rklaard zich als democraat bij de uit- ag van de verkiezing te zullen neer- gen. Het was ook niet zo tactisch n het VW-bestuur geweest om de stuursverkiezing op de agenda te Iten, vóór de bespreking van de si- atie die door het niet herverkiezen in de heer Van der Kooi was ont- aan. Aan deze grief kon echter wor- n tegemoet gekomen; de agendapun- werden omgewisseld Opbouwend In de vergadering kwamen vrij veel lieven jegens het bestuur naar voren. t critici kwamen echter ook met op- luwende opmerkingen. Mede daardoor ld de discussie een prettig verloop. De heer J. G. H. Hennink vroeg zich of deze vergadering werd gehouden het belang van de WV of van het W-bestuur. Hij stelde dat de vorige Estuursverkiezing volgens de regels brandstoffen en bouwmaterialen Heemskerckstraat 22, Oudeschild Vrijdag 8.00 tot uur Zaterdag, zondag, maandag van het spel was verlopen. „Waar wa ren die 25 leden tijdens de vorige ver gadering? Hoe kan de heer Van der Kooi nu op de voordracht staan hoewel hij heeft gezegd zich bij de uitslag te hebben neergelegd? U werkt kliekvor ming in de hand door zelf' candidaten voor het bestuur te stellen!" De volgorde waarin de agendapunten waren opgesteld noemde hij een blijk van zelfgenoegzaamheid van het be stuur. „Het getuigt niet van een hoge dunk van de leden". De heer Hennink constateerde vervolgens een contro verse tussen bestuur en direkteur. Ter wijl direkteur Dekker vraagt om wijzi ging van de structuur, pleit de heer Beemsterboer voor het handhaven van de huidige situatie. Tenslotte pleitte de heer Hennink voor een bestuur van ten hoogste 9 man en opheffing van de af delingen in de dorpen. Terwille van de rust De heer Beemsterboer zei dat hij zelf de volgorde van de agenda had be paald. Hij had gemeend dat hei in het belang van een rustige vergadering zou zijn als eerst de vacature in het be stuur zou zijn vervuld. Hij gaf echter toe dat dat misschien toch niet zo'n ge lukkig besluit was geweest en hij was dan ook zonder meer bereid de volgor de om te keren. Aangemerkt was ook dat het bestuur bij de vorige verkiezing een voordracht van slechts twee candidaten had ge maakt terwijl het er volgens de statu ten drie moeten zijn. Die fout werd door de heer W. A. Visser, die de ver gadering leide, direkt toegegeven en hij wilde zich graag met het boetekleed sieren. Het was een vergissing geweest. Geen controverse De heer Beemsterboer probeerde dui delijk te maken dat tussen hem en de direkteur geen sprake was van een con troverse, In de vorige vergadering had hij ervoor willen waarschuwen dat men niet aan het veranderen moet gaan om der wille van de veranderingen. In zijn huidige vorm heeft de VVV Texel zich tot een benijdenswaardige organisatie ontwikkeld die zelfs gunstig afsteekt bij menige grote-stads-VW. Dat men niet wars is van veranderingen waar mee de VVV is gediend, blijkt uit de praktijk van de laatste jaren. Zonder officiële structuurverandering gaat men toch al aardig de commerciële kant uit. Het bedrag dat wordt verdiend met de verkoop van drukwerken, reserveringen e.d. is al zeer aanzienlijk. Grieven De heer W. Kooman van „De Worstel- tent" vroeg zijn in de vorige vergade ring geuite grieven te mogen herhalen, aangevuld met enkele nieuwe beden kingen. Hij begon te stellen dat hij uit sluitend voor zichzelf sprak en dat hij geen enkele critiek had op de direkteur. maar des te meer op het bestuur. Hij klaagde over gebrek aan communicatie tussen bestuur en leden. Het argument dat de leden worden benaderd via het VW-rubriekje in de Texelse Courant verwierp hij. In dat rubriekje staan al leen mededelingen van practische aard; over het opgeven van vrije akkommo- datie e.d. Bedenkelijk vond de heer Kooman het dat de herrijzing van de folklore niet is geschied dank zij, maar ondanks het VW-bestuur, hoewel hier toch sprake is van een groot toeristisch belang. Ook het initiatief van de Jonge Ondernemers om tot reiniging van het strand te komen, had van het VW-be stuur horen uit te gaan. De heer Koo man had de indruk dat het bestuur zel den ideëen van de direkteur overneemt. Ambitieuze plannen worden niet wer kelijk gesteund. Niet op de hoogte Dat het bestuur niet op de hoogte is van wat onder de leden leeft blijkt wel uit de verbazing over het feit dat in de vorige vergadering de meesten niet op de heer Van der Kooi stemden. Niet de slechtsten Die tegenstemmers waren vrijwel al le aanwezige gewone leden; de be stuursleden zullen wel vóór de heer Van der Kooi zijn geweest, veronder stelde de heer Kooman, die verder be nadrukte dat het niet de slechtste leden zijn die op een vergadering verschijnen. De heer Kooman zei zelf niet op de heer Van der Kooi te hebben gestemd omdat hij mensen die in de rondvraag van de vergaderingen vragen stellen met een kluitje in het riet stuurt. Door hem zelf gemaakte opmerkingen werden tot dusver niet overgenomen of zinnig ge acht. De oud-voorzitter was altijd ge brekkig op de hoogte; meestal had hij de steun nodig van de direkteur of de andere bestuursleden. Hij wist in de vorige vergadering zelfs niet dat een deel van de jaarcijfers niet was gepu bliceerd. Uit het feit dat in het VVV- bestuur de stemmen over het naakt strand staakten leidde de heer Kooman af dat de heer Van der Kooi onvol doende overwicht had. Hij had de im passe moeten doorbreken en een uit spraak bewerkstelligen. Tenslotte was de spreker het helemaal niet met de heer Van der Kooi eens dat men de critiek op de toeristische belastingen binnenskamers moet houden om anti- propaganda te voorkomen. „Kritiek op dergelijke onduldbare maatregelen moet je juist van de daken schreeu wen". Do heer Kooman wilde alle voor het gehele bestuur bedoelde critiek richten aan het adres van de heer Van der Kooi. „Hij is het gezicht van het Ibestuur; als voorzitter heeft hij ge faald". Meer inspraak Verder deed de heer Kooman een aan tal suggesties aan de hand voor wijzi ging van de statuten waardoor een be tere invloed van de leden op het VW- beleid mogelijk zou zijn. In het bestuur is de N.V. T.E.S.O. vertegenwoordigd. „Teso is op Texel een heilige koe", con stateerde de heer Kooman. „Waarom ook niet vertegenwoordigers van HO- CRA, Recron, Jonge Ondernemers, Fol klore, MAB-club e.d. in het bestuur? Want Teso is ook niets anders dan een organisatie van mensen die een Texels Belang nastreven". Bij geruchte had de heer Kooman vernomen dat wel dege lijk onderscheid tussen WV-leden wordt gemaakt. Toen de laatste contri butieverhoging aan de orde kwam en grote bedrijven deze niet wilden beta len, werd het met hen op een akkoordje gegooid. Hij wilde daarover graag ope ning van zaken. (De heer Visser ont kende deze bewering ten stelligste). „De direkteur schrééuwt gewoon om wijzi ging van de structuur. Er wordt nu al commercieel gewerkt op het VVV-kan- toor, zegt de heer Beemsterboer, maar dat wordt niet door de statuten gedekt. Er moet een regeling komen". Opsplitsen Hij deed daarop het voorstel de VW op te splitsen in twee organisaties, al lereerst een commerciële coöperatie die allerlei zakelijke activiteiten ontplooit en waarbij tal van instellingen en ver enigingen die zich met de recreatie be zig houden, zouden moeten worden on dergebracht, zoals de Karting, Recrea tiestichting, zwembad enz. Het is dan mogelijk de ambitieuze plannen van de direkteur voor een overdekt winterre- creatiecentrum uit te voeren. Dit cen trum zou kunnen ontstaan door uit breiding van het zwembad tot een com pleet vermaakcentrum. Daartoe reken de de heer Kooman niet alleen- een speeltuin, golfbaan e.d. maar ook een speelcasino. „De wet die het stichten van dergelijke gelegenheden verbiedt wordt wellicht volgend jaar veranderd en dan moeten we er als de kippen bij zijn". Bundelen Het andere deel van de WV zou een „Texel promotion" moeten worden, dus een instelling die zich uitsluitend bezig houdt met propaganda en publiciteit. Daartoe zou de uitgave van het blad TEXELtoerist moeten horen en die af deling kan ook proberen zodanige con tacten met de pers te onderhouden dat niet langer allerlei onjuiste en voor Texel ongunstige berichten in de dag bladen verschijnen. Bij dit alles achtte de heer Kooman het bestaan van de verschillende WV-afdelingen in de dorpen totaal ondenkbaar. „Wij moeten onze krachten niet versnipperen maar bundelen. De Koog is geen concurrent van Den Hoorn, maar Texel is concur rent van Majorca en Rhodos". Het ap plaus bewees dat de heer Kooman deze keer meer steun had dan in de eerste vergadering. De heer W. A. Visser juichte de ge uite opmerkingen toe. Hij sprak van een „serieuze zienswijze" en beloofde dat het bestuur hierop zeker zal terugko men. Dat Teso een koe is, vond de heer Visser ook, maar dan een „heerlijke volbloed melkkoe", waarbij hij doelde op het feit dat men van Teso profiteert door gratis vervoer, financiële bijdra gen en leningen. Niet beknot Wat de ideëen van WV-direkteur Dekker betreft merkte de heer Visser op dat deze ideëen juist zijn maar wel eens zover gaan dat ze financieel en or ganisatorisch niet haalbaar zijn. De heer Dekker wordt in ieder geval niet in zijn werk beknot. Van Dekker zou gezegd kunnen worden wat wijlen de heer Rab destijds opmerkte over oud- VW-direkteur Fortgens: 't is een ren paard maar hij moet op het bit gereden worden. Wat de critiek op de heer Van der Kooi betreft zei de heer Visser: de heer Van der Kooi heeft altijd de mening van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur uitgedragen. Dat het hoofdbe stuur heeft gefaald vond hij een ern stige aantijging. De heer J. W. B. van der Meer vond dat direkteur Dekker wel wordt beknot in de uitvoering van zijn taak. Dat (vervolg naar pagina 2) DE KOOG TEXEL HOLLAND Hé, was U daar gisteren Jé, en met Pinksteren ga ik zaterdagavond, zondagmiddag, zondagavond, maandagmiddag en -avond. Ja, waarom niet? In verband met Pinksteren zal de Texelse Courant van dinsdag 19 mei niet verschijnen. Abonnees en adverteerders worden verzocht hiermee rekening te houden. Directie Texelse Courant Dinsdagmiddag omstreeks half drie deed zich een lichte aanrijding voor op de Pontweg, ter hoogte van de veerha ven 't Horntje. De 35-jarige L C. Bak ker uit Den Burg reed met zijn VW-be- stel richting de haven, toen plotseling de gedeeltelijk in de berm geparkeerde wagen van P.G.T.IVLK. uit Boxmeer weg wilde rijden. Ondanks krachtig remmen van de heer Bakker was een botsing niet meer te vermijden: zijn wagen werd aan de rechtervoorkant be schadigd en die van K. aan dc linker achterkant. DE COCKSDORP De oliebollenak tie die de sportvereniging De Cocksdorp zou houden heeft men door omstandig heden moeten uitstellen tot maandag 15 juni. De bestelde oliebollen worden dan thuisbezorgd. DE KOOG Maandagavond 18 mei (tweede Pinksterdag) wordt bij De Koog de eerste van een reeks strandlopen ge houden. Gestart wordt op het parkeer terrein van de Recreatiestichting bij de Badweg, om zeven uur. Ieder met een normale gezondheid kan deze prestatie loop volbrengen. Wie er binnen een uur in slaagt, krijgt een herinnerings medaille. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ2,kinderen tot 15 jaar betalen ƒ1,50. De afstand bedraagt 8 km. en voert langs het strand in zuidelijke richting en terug. Kinderen lopen 6 kilometer. Het batig saldo van het evenement komt ten goede aan het sportfonds, dat ten bate van de Texelse sport in het leven wordt geroepen. ZATERDAG GEEN JUDO OOSTEREND In verband- met de pinkstervakantie zal zaterdag niet wor den getraind door de judo-afdeling van de gymnastiekvereniging Oosterend. Zaterdag 23 mei is er wél judo. De Stichting Folklore Texel beschikt nu over een kinderboerenkapel. De mu zikale boertjes staan onder leiding van de heer P. Heertjes en hebben zich dinsdagavond met groot succes voor het eerst laten zien en horen. Dat gebeurde in „Casino" waar de folklore een gezel lige samenkomst hield. De jeugdige bcerenkapel bestaat uit een twintigtal jongens, vrijwel allen jeugdleden van het Texels Fanfare. De kinderliedjes die ten gehore werden gebracht klon ken bijzonder aardig. De jonge bóeren- kapel is onderdeel van het Kon. Texels Fanfare maar zal op de folklorewoens- dagen aan de folklore worden uitge leend. Het is de bedoeling dat zij des middags zullen optreden op het podium op de Groeneplaats, samen met de kin derdansgroep. Het avondprogramma zal muzikaal verzorgd blijven worden door de oude boerenkapel. Ook de kinderdansgroep trad dins dagavond op. Verder werkte Tineke Vlaming uit Oosterend mee. Zichzelf begeleidend op de gitaar zong ze en kele liedjes. De dansgroep oude dansen heeft in de afgelopen winter intensief geoefend. In gestudeerd werd onder meer de lustrum- wals en de première daarvan werd nu gegeven. Het bleek een mooie dans te zijn, vol afwisselende nieuwe figuren en men zou zich af kunnen vragen hoe het mogelijk is al die variaties uit el kaar te houden. Onbekende gever Een onbekende goede gever had een cadeau beschikbaar gesteld voor dege ne, die buiten het bestuur zich in de afgelopen winter opmerkelijk heeft in gespannen voor de folklore. Bij het aanwijzen van deze man hoefde het be stuur niet lang na te denken. De heer W. G. Rijk viel deze eer te beurt; hij kreeg een fraai versierde fles champag ne. In de pauze, die werd opgevrolijkt met muziek van de Humpie-Dumpies kon het publiek een aantal achter in de zaal geshowde folkloreattributen be kijken. Het volledige programma voor de komende zomer werd getoond, de „krakeling" waarop demonstraties van oude ambachten en stalletjes staan aan gegeven. Tevens werden handgesponnen - kleedjes getoond en tegeltjes met fol- kloremotieven getoond. Het is de be doeling deze in de komende zomer te koop aan te bieden en als prijzen bij al lerlei evenementen beschikbaar te stel len. Vorig jaar waren het twee heren die wegens hun grote verdiensten voor de folklore werden onderscheiden met de folkloremedaille. Nu werden twee da mes op deze wijze gehuldigd: de dames Kooy en Albers. Ook hun echtgenoten deelden in de hulde. Het was de be doeling hen een „kanjer" van een worst om te hangen, maar daarvoor bleken ze toch nog net te klein. Afwisselend werd nu door aanwe zigen en dansgroep gedanst. Om 11 uur was het officiële programma afgewerkt, maar de aanwezigen bleven nog gerui me tijd bijeen terwijl de Humpie-Dum pies voor dansmuziek zorgden. IN DE Onbetwist Texels meest sfeervolle uitgaansgelegenheid Vrijdag, zaterdag cn zondag Maandag DISCOTHEEK. TUINIER MET PLEZIER 2-takt, 4-takt en elektrisch. Keuze uit 20 modellen vanaf ƒ129, Eigen reparatiewerkplaats. Onderdelen in voorraad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1