Cjroen ^wartrjexels in het harL, VAT 69 BURN FACT FIVE NEW FASHION exelse brandweer organiseert „open brandweerdag" 'ie wil, mag spuiten Nieuw telefoonnummer (02220) 3341 BAR - DANCING AS JE G0GUM BENT! f ar De heer P. C. van Heerwaarden wil Texelse commune stichten Redacteur afwezig Pinksterdagen brachten verrassende drukte WANDELWAGENS INZETBAKJES T0BI C0LLER HET NATIONALE KWALITEITSMERK I WARME BAKKERS OP TEXEL GEBAKKEN DUS DAGELIJKS VERS dandhq Eerste lammerenmarkt geringe aanvoer Rectifikatie Programma Pakt DANSEN in RICHE Veilig wonen op Texel Stem lijst 2 )AG 22 MEI 1970 83e JAARGANG No. 8468 jpve N.V. v/li Langeveld De Rootf bus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (tl. (02220) 2741, 's avonds («2220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Raif- fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn, prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4o/0 BTW faterdag zes juni wordt door de selse Brandweer een „open brand erdag" georganiseerd. Bij de brand- erg^rage aan de R.P. Keijscrweg Den 's middags van twee tot vier de- instraties worden gehouden met di- Bu rse spuiten, vragen zullen worden be twoord en eventuele liefhebbers zul- ook zelf de spuit eens in handen gen nemen. Dit alles in het kader i de „Nationale Brandweerdag 1970", op haar beurt weer gehouden wordt :r aanleiding van een grote intema- nale brandweer tentoonstelling van 13 juni in de RAf te Amsterdam, wordt een attractieve aangelegen- id, waar veel belangstelling voor ver- icht wordt, ook van de zijde van de igd, die het wel zal aanspreken om eens te mogen spuiten. Diverse brandweermannen zullen nwezig zijn om de ongetwijfeld vele agen van het publiek naar vermogen beantwoorden. Het uitrukken van de and weer is telkens weer een sensatie a de eerste orde, maar slechts weini- a realiseren zich hoeveel hier nog bij mt kijken. Speciaal een gemeente als xel, die helemaal geïsoleerd ligt en >t de hulp kan inroepen van omlig- nde gemeenten, zal over een uiter- ite goed geoutilleerde brandweer «ten beschikken. Gezegd mag wor- ndat aan deze eis bijzonder goed vol- an wordt. Had Texel tot voor vier ar op bijna ieder dorp nog een eigen andwacht, sindsdien is het gecentra- eerd en bevindt zich de centrale in n Burg. Alleen De Cocksdorp heeft een eigen brandweer, waar een awe samenwerking mee is. In Den irg heeft men nu drie wagens en aan Cocksdorp één. Bij het bluswerk is tegenwoordig hoe ïger hoe meer vakkennis nodig. De Ie kunststoffen, plastics en chemische orraden die hoe langer hoe meer ge- Mikt worden, maken het blussen tot n waar vak. Gelei; moet worden op vele mogelijkheden van gasvorming, Itige dampen, ontploffingsgevaar e.d. ik is het niet altijd mogelijk om het ur met water te doven; soms ver ent een poeder de voorkeur, of nuim. De Texelse brandweer heeft over ve- van de bestaande middelen de be- tikking. Zo heeft zij hoge- en lage- ukspuiten, terwijl een schuimblusser alles naar wens verloopt ook bin- nkort tot de middelen gaat behoren. Zelfs staat op de begroting van 1971 n ladderwagen. Hoewel op Texel nog hoogbouw van betekenis staat, &et men er toch wel rekening mee luden. Alleen al de twee verdiepin- hoge bejaardenwoningen die al ror een gedeelte staan zijn reden ge- feg om tot de aanschaf daarvan er te gaan. Bosbrand De grootste angst van de brandweer een grote bosbrand. Om hiervoor al- Bt zoveel mogelijk voorbereid te zijn staat er een nauwe samenwerking brandstoffen en bouwmaterialen Heemskerckstraat 22, Oudeschild DE KOOG TEXEL HOLLAND WeekendsDISCO-DANCING vanaf 1 juni dagelijks met Staatsbosbeheer. Het gebied van de Dennen is in 3 parten verdeeld Komt ergens alarm, dan rukt de brandmacht uit naar het voor dat gedeelte vastge stelde verzamelpunt, waar iemand van Staatsbosbeheer aanwezig is die met een auto voor zal gaan naar de plaats van de brand. Waar het op aan komt is natuurlijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn en dan nog met voldoende ma teriaal, want als het vuur al catastro fale afmetingen heeft zal het een ui terst moeilijke zaak worden. Veel zal dan ook afhangen van het publiek. In de eerste plaats natuurlijk preventief, door het in zo gering mogelijke mate gebruik maken van vuur in de bossen, en niet roken. NIOZ Naast deze samenwerking met Staats bosbeheer heeft de brandweer ook an dere contacten. Zo heeft men onlangs een gezamenlijke oefening gehouden met het AOK, terwijl ook met 't NIOZ samengewerkt wordt. Het NIOZ heeft zelf een eigen brandweerploeje van elf man, die allen deze herfst een brandweercursus zullen gaan volen. Preventieve zorg De brandweer komt niet alleen in aktic als er werkelijk brand is; ook voert men akties om deze zoveel moge lijk te voorkomen. Gedurende het laat ste anderhalf jaar zijn vele hotels en pensions gecontroleerd op aanwezige blusmiddelen en ontsnappingsmogelijk heden. Er bleek nogal wat aan te man keren. De eigenaars zijn toen via B. en W. aangeschreven hieraan iets te deen en toen enige maanden later opnieuw gecontroleerd werd bleek de brief haar uitwerking niet gemist te hebben. Vele hotels en pensions hebben hun voorraad blusmiddelen aangevuld en de vlucht- mogelijkheden verbeterd, o.m. in de vorm van brandtrappen. Een dergelijke voorzorg wordt ook getroffen in de bejaardenhuizen. Ieder jaar wordt daar, gezamenlijk met de bewoners, personeel en spuitgasten een oefenavond gehouden, en ook dit jaar zal dat in de herfst weer gebeuren. Want het is een feit, dat je met brand nu eenmaal niet voorzichtig genoeg kunt zijn. Het is daarom een geruststel ling, dat de vrijwillige brandweer op Texel zo goed op alles is voorbereid en voldoende vakkundige spuitgasten heeft. ,,De mensen vinden commune een vies woord. Ze denken direkt aan sex en halen zich daarbij de meest wilde dingen in het hoofd. Wij denken in de eerste plaats aan een wooncommune van zeer serieus ingestelde idealisti sche mensen die op deze wijze hun le ven wat meer zin willlen geven". Aan het woord is de heer P. van Heerwaar den uit Den Burg. Enkele weken gele den liet hij in de Texelse Courant een advertentie zetten waarin hij gegadig den voor een commune opriep om zich met hem in verbinding te stellen. Tot de gevraagde schriftelijke reacties heeft die annonce niet geleid; v/el tot voor de initiatiefnemer bemoedigende mondelinge reacties. Hij heeft dan ook goede hoop dat zijn plan in een of an dere vorm wel zal slagen. Een vast omlijnd idee heeft hij niet. Dat moet ontstaan als de gegadigden bijeen zijn en de mogelijkheden onder ogen zien. De heer Van Heerwaarden ziet „zijn" commune als een groep van vijf tot tien gezinnen (met normale privacy voor echtparen) die in één huis samenwonen en een hechte gemeenschap vormen waarbinnen ieder zijn eigen taak heeft. Onze redaktcur is tot 3 juni afwezig. Zijn taak wordt waargenomen door de heer C. Bakkers, Spang W 19, De Waal, telefoon 3172. Met stralend mooi weer en een ge zellige drukte zijn dit jaar de Pinkster dagen gepasseerd. Hoewel de vervoers cijfers ons nog niet door de Teso ver strekt konden worden, is toch wel vast komen te staan dat er beslist niet min- Zuiver economisch gezien heeft dat be-étlder mensen op Texel waren dan vorig jaar. En dat was een reuze meevaller, want wie had dat verwacht na een va kantieperiode van elf dagen die *toch voor veel mensen begin mei geweest is. De WV is erin geslaagd iedereen het gevraagde onderdak te bieden, zonder de hulp van particulieren in te roepen. De meeste belangstelling bestond voor de kampeerterreinen en de bungalow verhuurbedrijven. Maar ook de meeste hotels zaten helemaal vol en hadden geenszins reden tot klagen. Het gehele weekend, van vrijdag tot en met dins dag, heeft de Teso met twee ponten moeten varen. Zeer velen moesten reeds op de avond van tweede Pinksterdag weer naar huis, met het gevolg dat er een file auto's stond tot aan pompsta tion Witvliet. en Vrijdag, zaterdag, zondag De groep langrijke voordelen. Het koken van één pot voor allemaal is een stuk voordeli ger dan wanneer al die gezinnetjes op zichzelf zouden zijn blijven wonen, In nog sterkere mate geldt dat voor het wonen, wassen, verwarmen, enz. Door arbeidsbesparing blijven ongetwijfeld krachten over die zich op een andere manier produktief kunnen maken. De commune zou met één collectieve kas kunnen draaien, maar het is niet persé nodig. De deelnémers zouden ook hun verdiensten voor zichzelf kunnen hou den en een lidmaatschapsgeld voor col lectieve voorzieningen betalen. Het mooiste zou het zijn als personen uit uiteenlopende leeftijdsgroepen van de commune zouden deel uit maken. Jongeren zijn welkom en vooral ook be jaarden. Het is niet de bedoeling dat de leden zich voor het leven binden. Wie vertrekken wil, moet kunnen gaan. Juist om die vrijheid is totale gemeen schap van goederen (nog) niet gewenst. De heer Van Heerwaarden, communist, ontkent ten stelligste dat hij het plan heeft bedacht om een kleine maatschap pij te stichten op basis van zijn levens overtuiging. Selectie „Nee, alle levensovertuigingen zijn welkom. Maar de deelnemers moeten |wel de intentie hebben er wat van te jwillen maken. Ze moeten bereid zijn e«en' voortdurend met elkaar levende, discussierende groep te vormen. Men sen die geen andere belangstelling heb ben dan elke avond passief tv-kijken, moeten we beslist niet hebben. Wie meedoet, kiest geen gemakkelijke weg. Maar het kan wel tot een stuk levens verrijking voeren". Bejaarden Pratende over het communeleven ontdekt de heer Van Heerwaarden tel kens weer nieuwe interessante gezichts punten. Hij vindt bijvoorbeeld dat een bejaarde nergens gelukkiger zal zijn dan in een commune, waar hij zijn ei gen zinvolle taak vervult temidden van de jongeren die hem lekker vertroete len. Dat is heel wat beter dan de men sen in huizen opbergen waar ze al gauw het gevoel krijgen nutteloos op hun dood te zitten wachten. En voor jonge mensen die willen trouwen maar nog geen woning kunnen vinden, kan de commune ook een uitkomst zijn. Ze moeten dan de idealen wel onderschrij ven en bereid zijn zich ook critisch- discussiërend te verdiepen in proble men van maatschappij en wereld, als is het dan maar tijdelijk. Niet makkelijk De heer Van Heerwaarden weet dat commune-pogingen vaak zijn mislukt omdat de deelnemers er tevoren veel te makkelijk over hadden gedacht. Alle egoisme dient te worden afgelegd; men zal iets moeten prijsgeven om een ware gemeenschap te worden. Zulke mensen zijn er niet zoveel en degenen die zich zullen melden moeten er wel op reke nen dat er wordt geselecteerd. Het stichten van de Texelse commune is geen spoedeisende zaak. Terdege zal alles tevoren moeten worden besproken. Wie wil méépraten melde zich bij de heer P. van Heerwaarden, Schoonoord singel 19a, Den Burg, tel. 2980. Beeld >an de dinsdag gehouden eerste lam- mereninakt. De schrikbarende teruggang in de aanvoer van lammeren die zich vorig jaar liet zien (245, tegenover 790 in r68) heeft zich dit jaar gelukkig niet door gezet. Integendeel, er werden nu ruim honderd lammeren meer aangevoerd, terwijl de gemiddelde prijs ongeveer twintig gulden lager lag dan in 1969. Door de ontzettende ruimte, die de Groeneplaats nu biedt, leek het echter allemaal niet zo druk; de hokken met lammeren stonden een beetje kaal in een hoek opgesteld, en de rest van de marktplaats bood nog parkeerruimte te over. Verrassend was wel dat de prijzen, die de afgelopen tien jaar ruwweg met tweehonderdvijftig procent zijn geste gen (1953 ƒ63,1969 ƒ142,50) nu een daling vertoonden. De oorzaak hiervan moet wellicht gezocht worden in het feit dat de kwaliteit van de aangevoer de dieren aanmerkelijk minder was dan vorig jaar; ze waren veel lichter. Dit komt omdat het gras dit voorjaar erg laat is gekomen. Ter vergelijking hieronder de aan voer en de prijzen van de afgelopen tien jaar. In de courant van 15 mei j.l. werd 't programma van 't PAKT opgenomen. Twee punten werden niet geheel juist overgenomen, in verband waarmee ze hier nog eens worden vermeld: blijvende zorg voor een goede sociale werkvoorziening; samenwerking tussen soortge lijke organisaties via de subsi diepolitiek bevorden om on doelmatige verzuiling tegen te gaan (gezinsverzorging, maat schappelijk werk). GESLAAGD Mej. Els Witte, Burger Nieuwland, slaagde op huize „St. Ursula" te Nieuw- veen voor het diploma Ziekenverple ging Z (zwakzinnigen) en behaalde ook het diploma Kinderbescherming A. Zaterdag en zondag van 8.00 tot uur jaar aanvoer prijs 1960 1800 50,70,— 1961 1100 68,90,— 1962 1400 59,78,— 1963 783 68,90, 1964 325 97,125,— 1965 487 90,115, 1966 570 65,87,50 1967 420 92,50 - 112,50 1968 790 110,130,— 1969 245 122,142,50 1970 355 90,122,50 Sfeer Riche - Sfeer Riche if) a.s. zaterdagavond m.m.v. het populaire orkest 8.00 tot 2.00 uur. Sfeer Riche - Sfeer Riche Texels Belang wil onmiddellijke verhpging van de dijken. Verdere afname van duinen en strand moet worden voorkomen. Texels Belang wil medezeggen schap evt. in samenwerking met de andere Waddengemeenten over de bestemming van de Wan- denzee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1