Cjroen 2rwarL-JTexels in het harL, DEFENSIE mL WEER GAAN SCHIETEN OP DE HORS JOHNNY BUSH VAT 69 BLUE BIRD STEMMEN Discotheek VAT 69 1966 niet ontvankelijk verklaardnu gedetailleerder verzoek or gunning nu aangevraagd bij de Kroon Mensen uit de creatiesector DANSEN in RICHE BOXEN en BOXKLEDEN dancingNfi. BAR DANCING AS JE G0GUM BENT! 83e JAARGANG No. 8470 AG 29 MEI 1970 ave N.V. v/h Langeveld De Rooü lus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 larr> de Graaf, Keesomlaau 43, Deo (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Raif- feiscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per nun. excl. 4o/0 BTW [et ministerie van Defensie is voornemens op de Hors weer militaire vlieg- eningen te gaan houden. Hiertoe heeft zij een verzoek bij de Kroon inge- id tot het oprichten en het in werking brengen en houden van een schiet- chting op de Hors. >it verzoek is niet bij de gemeente ingediend omdat een groot gedeelte van gebied waar gevlogen gaat worden boven niet-ingedeeld gebied ligt. Dit idt echter tevens in dat de Gemeente niet de bevoegdheid heeft het project erbieden, buiten de procedure van de hinderwet om. De gemeente wil zich laten voorlichten door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, doch een ipraak hieromtrent is nog niet gekomen. !r zal gevlogen worden met drie typen vliegtuigen: Neptune, Atlantic en icker. Alleen het eerste type beschikt over straalmotoren, doch deze zullen iter niet gebruikt worden tijdens de oefenvluchten. De te vliegen route is uitgestippeld, dat zij niet meer loopt boven Den Hoorn, het NIOZ, het haven- rein, de Geul of Loodsmansduin en tevens niet over de route van de ponten. Ir zullen geen ontplofbare projectielen gebruikt worden; wel oefenbommen maximaal 121/s kilo met een markeerpatroon. )e tijd, waarin de oefeningen gepland zijn is gedurende één jaar, waarvan hoogste zestig dagen gebruikt zullen worden, die geen zon- of feestdagen De tijden liggen tussen 8.00 en 18.00 uur. De zestig te gebruiken dagen len bovendien uitsluitend in de periode 1 april - 31 mei en 1 september - oktober. Ia afloop van de oefeningen zorgt personeel voor verwijdering van markeer- signaalpatronen. Tijdens de oefeningen wordt het oefengebied gemarkeerd ir een vlaggelijn, die niet overschreden mag worden. Schriftelijke bezwaren tegen het verzoek van het ministerie kunnen inge- nd worden bij het gemeentebestuur, waar tevens het gehele verzoek ter age ligt, tot vrijdag 5 juni. Mondelinge bezwaren op 11 juni om kwart over in het gemeentehuis te Den Burg. o is op dit moment de stand van za- i. Na meer dan drie jaar wordt een de rustigste en meest ongerepte de- van Texel weer bedreigd met letoefeningen, en daarmee veel :elaars en toeristen hun rust ontno- i. n oktober 1966 deed het Ministerie Defensie het gemeentebestuur van cel een vrij vaag geformuleerd ver- k voor het oprichten van een schiet- ichting op de Hors. Er zat toen reeds vreemd luchtje aan omdat al gerui- tijd vrij geregeld oefeningen met •gtuigen van het type Neptune ge lden werden. Hierdoor ontstond de ruk, dat deze zonder vergunning ge iden werden en dat nu getracht xi ze te legaliseren. Er waren welis- ir hinderwetvergunningen verleend WAT GEBEURT ER 1 JUNI IN Weet wel waar U op gaat nt U wordt verkocht waar U U bij staat. Uw hand ligt de toekomst van Texel, als U vooruit wilt. Sfeer Riche - Sfeer Riche a.s. zaterdagavond m.m.v. het populaire orkest 8.00 tot 2.00 uur. Zeer ruime sortering U BETREEDT NU DE HODS', ALS 0£ 801 AAN DE SEINMAST IS CEHESEN, IS HET ACHTER DE BODDEN CEIECEN TERREIN ONVEIHC EN MAC MEN ZICH ALDAAR NIET BEVINDENIN VERBAND MEI HETAFWERPEN VAN N»ET EXPLOSIEVE VOORWERPEN UIT MILITAIPE VLIEGTUIGEN aan de Marine, maar deze betroffen uit sluitend de aanleg van een machine- pistool-/mortierbaan en een pistool- en revolverbaan op de Mok. Als er ooit een vergunning voor het afvuren van raketten en het afwerpen van bommen was gegeven, zou dit in een ver verleden moeten zijn gebeurd. De Marinevoorlichting te Den Haag wist dit niet zo precies, maar veronder stelde dat inderdaad jarenlang zonder vergunning was geoefend en dat men die dan (1966) wilde legaliseren. Bezwaren Gezien de door de vliegtuigen te ne men routes, die voor een groot gedeelte boven Texel waren, werd dit verzoek dus gericht aan het gemeentebestuur van Texel. Dit stuitte op veel bezwaren, ook van de zijde vaa instanties en par- tikulderen. Er kwamen maar liefst zes tien bezwaarschriften binnen, te weten van: Staatsbosbeheer, VVV Texel, Texels Belang, N.V. T.E.S.O., Vrouwen bond N.V.V., Contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming, Texelse bestuurdersbond, Overkoepe lend Orgaan van Vrouwenorganisaties, Vriendenkring Texel, Stichting Kleu teronderwijs Den Hoorn, mej. K. Zee man van „Zeemansduin", P.S.P. Texel, VW afdeling Den Hoorn, Landelijke vereniging tot behoud van de Wadden zee, Nederlands Instituut voor Onder zoek der Zee, bestuur dorpshuis Den Hoorn en kleuterschool en oudercom missie en personeel van de Jan Drijver- school te Den Hoorn. Alle hadden bezwaren en voerden daarbij behalve de speciaal voor hen gel dende motieven ook 't algemeen belang als argument aan om de plannen van de Marine tegen te gaan. Rust en stilte en niet in de laatste plaats veiligheid vor men voor een recreatieoord als Texel eerste vereisten. Bovendien is de Hors een zeldzaam mooi natuurgebied. De vliegroute leidde bijvoorbeeld over de vaarroute van de Teso-ponten. Hoewel de Marine de kans op onge lukken uiterst klein achtte, vond Teso het toch niet zo'n prettig idee. Ook het NIOZ had bezwaren. Zij werkt veel met levende organismen en bovendien met een uiterst gevoelig instrumenta rium die vragen om een zo rustig mo gelijke omgeving. Voor het onderwijs aan de scholen in Den Hoorn zou lesgeven een schier onmogelijke taak worden. De oefenin gen zouden zich namelijk in de prak tijk als volgt afspelen: van 10 - 12 uur en van 14 - 16 uur, telkens met twee of drie vliegtuigen tegelijk. Gevlogen zou worden in een ellips met een om- itrek van 16 kilometer. Er vanuit gaan- Nde dat de toestellen met 200 a 300 ki lometer per uur vliegen betekent dit Hoewel niet bedoeld voor de in dit artikel aan gehaalde oefeningen, staan sinds kort deze bor den al op de Hors. Het gebied is al afgeba kend dat iedere 2-3 minuten een vliegtuig overkomt. Gezien de geringe hoogte waarop dit gebeurt, betekent dit dat het gehele gebied danig wordt veront rust. Openbare zitting Tijdens de openbare zitting, die toen gehouden is en waarop de rekestranten hun bezwaren konden uiten, trachtte de Koninklijke Marine, bij monde van mr. Reininlg en luitenant Kernkamp alle aangevoerde bezwaren te weerleggen of te relativeren. Hierin slaagden zij ech ter gedeeltelijk en niemand gaf toen dan ook te kennen zijn bezwaarschrift te willen terugtrekken. De gemeente moest beslissen. Op 25 november stond het volgende bericht in de Texelse Courant: „Het gemeentebestuur heeft de door de minister van Defensie gevraagde vergunning voor het in werking houden van een schietinrichting op de Hors, geweigerd. De minister is op 22 no vember van dit besluit op de hoogte gesteld en kan binnen twintig dagen na deze datum beroep aantekenen bij de Kroon". Het gemeentebestuur voerde als ar gument aan de binnengekregen be zwaarschriften alsmede het feit dat zich in het verleden ondanks voorgeschre ven veiligheidsmaatregelen, enkele ma len gevaarlijke situaties hadden voor gedaan, waaronder te vroeg afgewor pen raketten, te dicht bij de bebouwde kom afgeworpen oefenbommen, het ra ken van een vliegertouw van een laag boven Loodsmansduin vliegend vlieg tuig en de dood van een marine-offi cier door een laagvliegend toestel. De Marine ging toen in hoger beroep bij de Kroon. Ook hier lukte het niet, Zaterdag en zondag van 8.00 tot uur Sfeer Riche - Sfeer Riche zij het om andere redenen: de Kroon bepaalde dat de aanvrager (defensie) alsnog niet ontvankelijk werd ver klaard, wat inhield dat de stukken, in gediend bij de Kroon, onvolledig wa ren. Defensie moest toen dus weer van voren af aan beginnen. En zo zijn we nu, drie-en-een-half jaar later, weer op dat punt aangeland. Defensie heeft het verzoek, nu com pleet en met meer concrete gegevens, ingediend. Nu heeft zij echter de ge meente omzeild. Door een geringe wij ziging van de door de toestellen te vliegen route, waardoor deze voor een deel over niet-gelokaliseerd terrein leidt is het verzoekschrift, zoals in der gelijke gevallen gebruikelijk, bij de Kroon ingdiend. Dit houdt echter wel in, dat de Gemeente alleen via de hin derwetvergunning kan protesteren, net als alle instanties, verenigingen en par- tikulieren. Zoals gezegd wint de gemeente hier over ook advies in van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Tot vrijdag 5 juni dus schriftelijk, en op 11 juni mondeling bezwaren uiten. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen komt bestuurd en besturend Texel voor nóg een keus te staan; De Hors, een door mensen met rust gelaten gebied, waar alleen de natuur leeft, of De Hors, een voor mensen verboden gebied, waar ie dere twee a drie minuten een oefen vliegtuig overheen komt fluiten. ZONDAG VOOR DE EERSTE MAAL: TEXELSE ATLETIEKKAMPIOENSCHAPPEN Zoals reeds eerder is aangekondigd, organiseert de Texelse Sportraad a.s. zondag 31 mei op het terrein van S.V. Texel de Texelse atletiekkampioen- schappen. Men is van mening dat de zomersporten nu een kans moeten heb ben. Voor de regelmatige sporters de gelegenheid om hun krachten te meten en hun conditie op peil te houden. Zowel voor seniordames en -heren als voor juniormeisjes en -jongens is een programma opgesteld. Men rekent op goed weer, redelijke belangstelling en veel deelnemers. Deelneming staat open voor iedere inwonende van Texel. Het inleggeld be draagt voor junioren ƒ0,50 per onder deel en senioren ƒ1,per onderdeel. Junioren 13 tot en met 15 jaar; senio ren 16 jaar en ouder. Vanaf 12 uur is het terrein geopend en kan er geoefend en ingeschreven worden. Men kan inschrijven tot 15 mi nuten voor de start van de wedstrijden. 'Het bestuur behoudt zich het recht voor bij een te grote toeloop de in schrijving eerder te stoppen. Om 2 uur is de start van de straten- loop (circa 3,5 kilometer). Gestreden wordt om een door de heer D. Eelman ter beschikking gestelde wisselbeker. Ook voor de andere nummers zijn fraaie trofees beschikbaar. Voor de winnaar(es) met het hoogste aantal punten op 4 nummers heeft Seven Up een bijzondere trofee beschikbaar ge steld. Zij wil hiermede deze sport steunen en noemt degene die de trofee wint Texels sportman of sportvrouw van het jaar. Het deelnemen aan alle onderdelen wil de sportraad mogelijk maken. Vooral van de zijde van het Voort gezet Onderwijs wordt veel deelname verwacht. Programma 14.00 uur stratenloop. Route: start S.V. Texel-terrein, daarna Reijer Keijserstraat, linksaf Schilderend Weverstraat, Stenenplaats, Bin- nenburg, Groeneplaats (voor het raadhuis langs), Parkstraat, links af Weverstraat, Stènenplaats, Hogerstraat, Gravenstraat, Mo lenstraat, Keesomlaan, rechtsaf Haffelderweg, linksaf Emmalaan, rechtsaf richting Wezenland naar S.V. Texel-terrein, tot slot een ronde op het hoofdveld, finish. 2.30 uur 100 meter dames en meisjes. 2.30 uur hoogspringen heren en jongens 3.00 uur 100 meter heren en jongens 3.00 uur hoogspringen dames en meis jes. 3.30 uur 400 meter dames en 200 meter meisjes. 3.30 uur verspringen heren en jongens. 4.00 uur 200 meter heren en 200 meter jongens. 4.00 uur verspringen dames en meisjes. 4.30 uur estafette bij voldoende deelna me. Bij onregelmatigheden beslist de sportraad. Komt allen op tijd. Voor de Seven Up beker gelden 4 on derdelen, t.w. 100 meter, 200 meter of 400 meter en 800 meter en hoog- en verspringen. BEVORDERD OUDËSCHILD De vroegere Ou deschilder de heer W. v. d. Vis, tegen woordig wonende te Stiphout, is on langs bevorderd tot bosbouwkundig hoordamtenaar. VERKIEZINGEN Mede namens alle groeperin gen, die candidaten hebben ge steld voor de komende gemeen teraadsverkiezingen, richt ik mij tot alle kiesgerechtigden van T exel. De samenstelling van de nieu we raad behoort weer te geven, wat leeft bij de Texelse bevol king. Elk van u heeft het recht, daar op invloed uit te oefenen. Dat recht is u niet voor niets gege ven. Met aandrang verzoek ik u van uw recht gebruik te maken, door op 3 juni a.s. uw stem uit te brengen. De burgemeester van Texel, W. H. Sprenger VISCLUB TEXEL IN MOEILIJKHEDEN Er is wat men noemt een crisis in de Texelse Visclub. Op de woensdagavond gehouden vergadering bleek dat 't hui dige bestuur haar taak allesbehalve se rieus aanpakt en, zo werd ons letterlijk meegedeeld „dc boel in de soep heeft laten draaien". De ledencontributie voor dit seizoen, die al hoog en breed binnen had moeten zijn, was nog niet geïnd. Van viswedstrijden, die deze zomer ge organiseerd zouden worden voor gas ten en Texelaars, is nog geen spoor te bekennen. De gebruikelijke vergadering in de maand maart is dit jaar nooit ge houden. •Het vorige bestuur van de visvereni ging werd in 1968 weggestemd door een motie van wantrouwen van 35 leden. Die 35 leden waren van mening dat dat bestuur er niet zo erg veel aan deed. Sinds 1968 is nu het huidge bestuur aan het bewind, maar dit brengt het er ken nelijk nog slechter af. Enquête onder leden •Deze week wordt er aan alle leden 'n aangetekend schrijven gezonden met een reeds gefrankeerde antwoordkaart waarop de leden kunnen beslissen of zij al dan niet nog langer lid willen blijven van de vereniging. Vele leden betreuren de gang van zaken uiteraard ten hoog ste. Aan de hand van de uitslag van deze „enquete" zal volgende week don derdag bij een nieuwe bijeenkomst be slist worden of de Visclub Texel nog levensvatbaar is dan wel dat zij op zal houden te bestaan. FINALES TAFELTENNISSCHOLENTOERNOOI Zaterdag 30 mei worden de finales van het tafeltennisscholentoernooi ge houden. De wedstrijden gaan tussen de scholen van het middelbaar en voort gezet onderwijs. Ze worden gespeeld in het gymlokaal van de Thijsseschool en beginnen om half twee. Vrijdag, zaterdag, zondag DE KOOG TEXEL HOLLAND

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1