Groen 2rwartsjexels in het harL, VAT 69 is een TEXELS BELANG C. JOUSTRA van TLETIEKKAMPIOENSCHAPPEN 1970 ariska Coutinho sportvrouwe Texel voor 1970 üe heer K. Stoepker nam afscheid als direkteur gewestelijk arbeidsbureau Jas je cogum bent! BAR DANCING AS JE G0GUM BENT! Gebruik ons gezond verstand, stem VVD! Uitbreiding landsehapsreservaat Uitslag verkiezingen Rommeltjesmarkt te Oosterend Poppententoonstell ing in Oosterend dagelijks dansen in het Vat Francky Bierens De 3e juni stemmen Het kanon van Rijkswaterstaat W. A. Visser voorzitter VVV Texel Bejaardentocht Oosterend Verkeersverbetering in Den Burg Oproep: kaatssport IaG 2 JUNI 1970 83e JAARGANG No. 8471 ive N.V. v/h Lungcvcld De Rooü is 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ktie: lijdelijk telefoon (02220) 2741 des avonds (02220) 3267 fU Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Raif- fcisenhauk; Amro-bunk. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4°/0 BTW et deelnemen van dames en meisjes ƒ2,1 veel te wensen over. Voor een deel it te wijten aan de omstandigheden de damessport veelal in een over- tc ruimte' plaats vindt. Indien ech- uit deze kampioenschappen een at- ikvereniging zou ontstaan (de trim- /3,öfcp heeft meermelen te kennen gege- voorstander te zijn) dan zal ook de •oom gauw voorbij zijn. ij de heren was de animo redelijk ,ve vonden het prettig om een aan- oud-atleten aan de start te zien ver- jnen. r waren twee extra prijzen uitge- De heer D. Eelman stelde een ilbeker beschikbaar voor de win- van de stratenloop. Met de politie- voorop, werd een parcours van iveer 3,5 km afgelegd. Arie de Rid- nam dadelijk de kop en ondanks ingen van Rob Kleinhuis en Gerrit stond hij deze niet meer af en ze- ierde in een tijd van 10 minuten en econden. Om de tweede en oerde f*s werd op het terrein nog fel ge- den en Rob Kleinhuis moest toe- P« n, dat hij in de eindsprint nog ge- >t werd door Gerrit Boot. Deze werd rmee tweede, Rob Kleinhuis 3e, di- gevolgd door Dirk Bakker en Niek boren. even Up gaf een trofee voor degene, het hoogste aantal punten zou be- :n op 4 onderdelen, t.w. sprint en .denafstand, hoog- en verspringen. het begin leek het er op, dat de s naar de heren zou gaan. De jeugd het echter niet op zich zitten en risk a Coutinho en Jan Rijk werden le winnaar op hun respectievelijke lerdelen. Toen zij beiden 3 cnderde- wonnen, begon het er om te span- i, vooral ook omdat daarna voor bei een tweede plaats weggelegd was, est het verschil per onderdeel beke- i worden. Zowel op de 100 meter als het hoogspringen was Mariska be en veroverde daarmee een hoger itenaantal, een prachtige trofee en titel Sportvrouw van het jaar 1970 Texel. leven Up is bereid ieder jaar een be- beschikbaar te stellen, rin de estafette deden 3 ploegen mee De Cocksdorp - Oosterend en Den >rn. Het zag er naar uit, dat De .D' Een mening hebben. Bereid zijn die te verdedigen. Dat is een bestuurder Daarom LIJST 2 DE KOOG J. Zuidewind Mevr. C. Stoepker-Noordijk H. P. Wuis N. Dros Joh. Bakker G. ten Cate Mevr. Langeveld-Keyser Cocksdorp als eerste zou eindigen, maar helaas vergat een der deelnemers het stokje over te nemen en verloor daar door zoveel tijd dat zij Oosterend vóór moesten laten gaan. Den Hoorn werd tweede. Op de 100 meter werd door de heren fel gestreden, de tijden waren zeer goed, vooral als men ook de vrij straffe tegenwind in aanmerking neemt. De 4 snelsten uit de series, waarin Tjerk Vos de beste tijd maakte nl. 12,2 seconde, liepen tot slot de finale. Het was hier wederom Tjerk Vos, die als eerste fi nishte, maar door Dirk Bakker zo dicht benaderd werd, dat de jury voor beiden 12,5 seconden vastlegde. Aangezien laatstgenoemde een lange afstandloper is, mag dit helemaal een prestatie ge noemd worden. Vooral het staiten ge beurt nog zeer primitief, zodat nog be tere tijden binnen het bereik liggen. José Schrama werd derde met 12,6 sec. en Gerrit Boot vierde in 12,7 seconden. Voor het hoogspringen waren 17 ge gadigden en dit onderdeel nam veel tijd in beslag. Het waren de jongeren, die hier hoge ogen gooiden. José Schra ma bereikte 1.70 meter en werd win naar, gevolgd door Grabowski uit Den Hoorn met 1 60 meter, terwijl Dirk Bakker en Dick Witte tot 1.55 meter kwamen. Bij de 800 meter waren 15 deelne mers en Gerrit Boot eindigde als eer ste in de goede tijd van 2.18.9 minuten, gevolgd door Enno Drijver in 2.21.3 mi nuten. De derde prijs was hier weer voor Dirk Bakker, terwijl Rob Klein huis beslag legde op de vierde plaats. Het verspringen ging erg vlot. De springbak is prima in orde. In verge lijking met de andere onderdelen wa ren de prestaties hier maar matig. De vermoeidheid ging hier een rol spelen, maar 5.60 meter is nog een heel eind Grabowski werd eerste, gevolgd door Tjerk Vos met 5.18 meter. José Schra ma kwam tot 5.10 meter, terwijl Enno Drijver 486 meter liet aantekenen, goed voor een 4de plaats. De meisjes mochten bij verstek van de dames de spits afbijten op het hoofdveld. Mariska Coutinho werd hier eerste o£> de 100 meter, gevolgd door March Heijnen en Marja van der Star. De 15 seconden van Mariska en de 15,4 en 16.1 zijn het vermelden waard. Verspringen meisjes. Ook hier was het Marisco Coutinho die met een sprong van 4.07 meter eerste werd. De spanning zat er wel in want nummer 2, Annie van der Star, sprong 4.03 me ter en March Heijnen 4 meter. Als men dit vergelijkt met de heren is het zeer goed te noemen. Bij de 200 meter meisjes was March Heijnen het meisje met de langste adem Zij zegevierde in 30.7 seconden, terwijl Mariska Coutinho met de tweede plaats genoegen moest nemen in 30.9 sec. Marja van der Star werd hier derde in 33,2 seconden. Hoogspringen. Het wordt eenzijdig, maar wederom was het Mariska Cou tinho die eerste werd me"t een sprong van (let goed op) 1.60 meter. Dit is meer dan haar eigen lichaamslengte. Annie van der Star werd met 1.50 me ter tweede en March Heijnen met 1.40 meter derde. Jongens 100 meter. De deelname was bijzonder gering, terwijl we juist in deze categorie veel deelname verwacht hadden. Eerste op deze afstand werd Bart Witte in 14.3 seconden gevolgd door Jan Rijk in 15,2 seconen. Een der- Het zal velen verheugen dat burge meester en wethouders de raad voor stellen om het Schïlpaadje en het weg getje naar Brakestein in eigendom, be heer en onderhoud over te dragen aan het Staatsbosbeheer. Uiteraard stellen B. en W. hierbij o.a. de voorwaarden dat de toegang voor wandelaars en fietsers niet beperkt wordt en dat de toegang tot rioolwaterzuiveringsinstal latie voor vrachtauto's bereikbaar blijft. De overdracht zal plaats vinden voor de symbolische prijs van ƒ1,Naar wij vernemen zal de reiniging van de Schilsloot. nog in beheer bij het Wa terschap, weldra aan de orde komen. Vooral het stuk nabij het Jeneverbuurt je is een smeerboel^ die er na het sto ken van de laatste Meierblis niet beter op geworden is. Wij vertrouwen dat net Staatsbosbeheer hierover met het Wa terschap tot overeenstemming zal ko men. Oudeschild zal er misschien eens over kunnen denken een andere plaats voor de Meierblis uit te zoeken. de plaats was voor Cees Duin in 15,7 seconden Bij het hoogspringen eiste Jan Rijk de trofee weer voor zich door 1.55 meter hoog te springen. Bart Witte werd 2e met een sprong van 1.40 meter. Verspringen jongens was wederom een overwinning voor Jan Rijk met een sprong van 4.38 meter, Bart Witte werd tweede door pas na 4.20 meter weer op de grond te komen en Cees Duin kwam tot 4.12 meter. 200 meter jongens was weer een spannend onderdeel. Jan Rijk wist op het rechte stuk Bart Witte nog t klop pen. Jan Rijk kwam tot 31.8 seconden en Bart deed er 1 seconde langer over. Cees Duin kwam tot 33.6 seconden en Bert Wit, die eigenlijk nog te jong was, tot 35.7 seconden. Dit belooft wat voor de toekomst. Het geheel kon een vlot verloop heb ben door spontane medewerkers, maar in het bijzonder door de padvinders- groep van St. Jeroen die zorgde voor wegafzetting bij de stratenloop en steun bij het hoog- en verspringen Door de atleten werd het initiatief van de sportraad om deze kampioen schappen te organiseren, bijzonder op prijs gesteld. Men verwacht, dat het een jaarlijks terugkerend evenement zal worden. Met steun van de vakleer- krachten-gymnastiek zou ook een start gemaakt kunnen worden met de tech- nische nummers kogel, discus en speer. KANTINE VAKANTIECENTRUM KOGERSTRAND De Recreatiestichting Texel acht het gewenst een cantinö te bouwen in het vakantiecentrum „Kogerstrand", waar voor men een geldlening wil aangaan groot J 350.000— tegen een rente van 85/8°/u, af te lossen in 25 jaar. Burge meester en wethouders verzoeken de raad een garantie op het aflossen van de'ze lening te willen verstrekken door de gemeente als borg op te laten tre den. Naar wij vernemen zal ook de in richting van de cantine gedeeltelijk uit het te lenen bedrag betaald worden. Dadelijk na het bekend worden van de verkiezingsuitslagen in de verschillende districten, zal dit voor onze bureaus in de Park straat te Den Burg bekend wor den gemaakt. Wij volgen daarmee een traditie van vorige uitslagen. Op 20 juni, 4 juli, 18 juli, 1 en 15 augustus zal opnieuw in Oosterend een rommeltjesmarkt worden gehouden. Zo als bekend is, strekt de opbrengst voor dat deel van de restauratiekosten der Grote Kerk in Öosterend, dat de Ned. Hervormde gemeente voor zijn reke ning zal moeten nemen. Op 13 juni wordt in Öosterend, Oost en Oudeschild een rondgaang gemaakt, waarbij bruikbare artikelen opgehaald zullen worden. Gezien vroegere erva ringen zijn hiermede uitstekende resul taten behaald. Op de markt zelf heeft menigeen tegen schappelijke prijs iets van zijn gading aangetroffen. Mochten Texelaars waar op het ei land ook, of daarbuiten, iets voor de markt af willen staan, zo wordt vrien delijk verzocht telefonisch contact op te nemen met Oosterend, de nummers 488 of 328 (Kengetal 02223) Met genoegen berichten wij, dat H.M. de Koningin bij haar bezoek aan Oos terend het vorige jaar beloofd heeft haar beroemde internationale collectie poppen te zullen zenden voor het hou den van een tentoonstelling in „De Bij enkorf" en dat H.M. haar toezegging gestand heeft gedaan. De tentoonsthelling zal op 16 juli ge opend worden en zal duren tot 15 au gustus Alle werkdagen geopend Men vestigt er onze aandacht op, dat vooral ook voor groepen schoolkinde ren, de collectie een attractie vormt van de eerste rang. ZAKENNIEUWS Het havenrestaurant van de heer J. C. Stolk schijnt een goede naam te krij gen. Men specialiceert zich meer en meer op typische Texelse visgerechten. Ook de conterservice en het dineren a la carte blijven bestaan. De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club, heeft hierin aanleiding gevonden hef restau rant zijn erkenning te geven. Voorwaar een succes voor de ondernemer. KLEUTERSCHOOL DE KOOG Op de agenda van de komende raads vergadering stellen B. en W. voor aan de Stichting Kleuterschool De Koog in erfpacht af te staan een terrein voor de bouw van een woonhuis ten behoeve van de leidster der school. Daarbij wordt o.a. verlangd dat de Stichting het gepachte terrein zal bebouwen overeenkomstig door burgemeester en wethouders goedgekeurde tekeningen en dat de bebouwing een jaar na over dracht van de grond een aanvang zal moeten nemen. De heer K. Stoepker, eens leerling aan de Zeevaartschool zaliger nage dachtenis, met welhaast legendarische figuren als de heren Bosse, Vijn en Ruijterman, is Texelaar van geboorte. Als zoveel boerenzoons voor wie in va ders bedrijf geen bestaan te vinden was volgde hij de andere roeping van zijn geslacht, dat al eerder zeelui opgele verd had. In 1922 werd hij stuurmans leerling bij de Rotterdamse' Lloyd, de maatschappij die hi] tot het behalen van zijn rang als eerste stuurman trouw gebleven is. Steeds weer keerde hij te rug naar zijn geboortegrond. Het was geen wonder, dat hij daar het oer- Texe'lse meisje leerde kennen, dat zijn vrouw zou worden. Toen hij trouwde en een dochter werd geboren, overwon het rustige huis het verlangen naar de Hé, wat is dat, vanaf heden met top D.J. Kom vanavond al mini woelige, altijd onrustige zee. Weliswaar had hij om een oude zeemansterm le gebruiken „de zee tot karnemelk ge varen", maar Texel lokte. En wat ver heugd was het jonge gezin toen de heer Stoepker in dienst kon treden bij de gemeente als „ambtenaar voor werkver schaffing en steunverlening". Het was een slechte tijd met veel werkloosheid en het werd er met beter op toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Onder het gezag van de bezettende macht werden arbeidsbureaus opgericht en in 1941 werd Stoepker zo rijksambtenaar en di rekteur van het bijkantoor Texel, res sorterend onder Den Helder. Bijgestaan door een plaatselijke ad viescommissie met wie op dé prettigste manier werd samengewerkt, heeft de heer Stoepker eerst in een besloten zit ting daar afscheid genomen. Veel woor den van dank en erkentelijkheid zijn toen gesproken. Vrijdag j.l. hadden col lega's van andere bureaus bij tientallen de reis naar Den Burg aanvaard om van hun belangstelling te getuigen. Het woord werd gevoerd doo: de heer J. Boon, hoofdinspecteur-direkteur van de Provincie, door de heer J. Woltjer uit Den Helder, door de heei G. C. Sloof en enkele anderen. De heer drs. Schreur, op ons eiland wel bekend, sprak over de heer Stoepker als een vriend, die hem dikwijls terzijde had gestaan. Enkele fraaie geschenken, ook voor mevrouw Stoepker, en talloze bloem stukken, bevestigden het gesprokene. Voor de familie Stoepker een onverge telijke dag, die nog lang in de herinne ring zal blijven. Op de zeedijk vlak ten zuiden van de havenmond staat sinds enige tijd een groot zwart ge verfd kanon, eens bedoeld om een al dan niet denkbeeldige vijand schrik aan te jagen, maar thans niet meer dan een versiering her innerend aan lang vervlogen tij den, toen het Marsdiep de toe gangsweg vormde tot Hollands eerste koopstad Amsterdam. Uit die tijd dateert de Oude Schans, reeds op last van Willem de Zwij ger aangelegd en vooral in de Franse tijd aanzienlijk uitgebreid. De vestingen Lunette en Redoute zijn afgegraven, zij flankeerden het grote vestingwerk van de Schans Om de kanons een goed schootsveld te bieden werd bij de drooglegging van de Prins Hen drikpolder de toen nieuwe zeedijk ter hoogte van het zuidelijkste fort iets naar binnen gelegd. Er ont stond een inkeping in de zeedijk van ongeveer driehoekige vorm, die bij de laatste verlegging en ophoging werd rechtgetrokken. Ter plaatse ontstond het zo veel besproken pol-dertje van „Ceres". Tot het verleden behoren de oude vestingwerken met hun ka nons, overal in het land verspreide kastelen van rovende ridders, de Gevangen Poort in Den Haag, waar o.a. de Gebrs. De Wit zijn omgebracht en allerlei andere ge bouwen en voorwerpen getuigend van 's mensen agressiviteit. Zomin als men bezwaar kan maken tegen de kastelen, zal men zich met klem van redenen kunnen verzet ten tegen het eenzame kanon dat nu de havenmond siert en kwasi bewaakt. Wij leven in het heden uit het verleden. Het is daarom wel wat ver gezocht thans tegen het kanon op de dijk bezwaar te gaan maken. Gelukkig behoeven we er geen vruchtbaarheidscultus aan te gaan verbinden. Onze ge weldige Texelse vrouwen ver staan en vervullen hun bestem ming ook wel zonder een dreigend kanon! Laten wij Rijkswaterstaat erkentelijk zijn voor het genomen initiatief. Het spijt ons alleen maar dat het affuit van beton werd ge maakt. Kom heren, U weet toch wel, dat zo'n gevaarte op zwaar eikenhout behoort te rusten Op de donderdagavond gehouden VVV-hoofdbestuurdtrsvergadcring is gekozen tot voorzitter de heer W. A. Visser te De Koog en f°f vice-voorzit- ter de heer J. Fcikcma, eveneens te De Koog. Graag berichten wij dat de jaarlijkse tocht voor bejaarden uit Oosterend plaats zal hebben op zaterdag 27 juni. Zij die het uitstapje mee willen maken, gelieven zich op te geven bij mevrouw M. van Asperen, „Koningshoeve", tele foon 494 of bij C. J. de Wolf, Oranje straat 24, telefoon 432. Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat de schuur op de hoek van Wilhelminalaan en Waalderstraat uit een oogpunt van verkeersveiligheid be zwaren oplevert en verzoeken de raad goedkeuring het tijdstip van sloop aan hen over te willen laten. De toestand ter plaatse zal dientengevolge binnen afzienbare tijd aanzienlijk worden ver beterd. Brl.r.. Uian - k.llwi d» r.d.Vil» J^SfHSfSm^lSS!SS^JSSiS!:i!PlieSSSlS^i Het 'ligt in de bedoeling op Texel te beginnen met de specifieke Friese sport, het kaatsen. Dat wil in het geheel niet zeggen dat er alleen in Friesland ge kaatst wordt; overal in den lande zijn afdelingen te vinden van deze unieke sport. We zijn van mening dat op Texel nog wel mensen te vinden zijn die een balletje kunnen slaan en het graag nog eens willen proberen. Ook degenen die interesse hebben zijn natuurlijk wel kom. In eerste instantie is besloten dat we woensdagavonds 'half zeven en zater dagsmorgens half tien oefenen op de „ijsbaan" Den Burg. Als er voldoende animo blijkt te bestaan gaan we na tuurlijk wedstrijden organiseren. Contact-adres: A. de Haan, War moesstraat 42, Den Burg, telef. 102220) 2122. Voorlopige commissieleden: Sta- persma, Wiersma, Van Sloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1