Cjroen ^warL-Jexels in het hart-, exels Belang wint en KVP verliest zetel )'66 geen zetel RAAD NIEUWE WIJ SI ELLEN U VOOR: DE Overzicht van niet-opgekomen kiezers in Den Burg Opvallend is de toeneming in stem- menaantal van Texels Belang. Het aan tal stemmen van deze .partij nam toe 'van 1264 stemmen in 1966 tot 1457 stemmen in 1970. Even opvallend is het verlies van de K.V.P., die in stemmenaantal terugliep Een analyse van 't aantal niet- stemmers in Den Burg vertoont het volgende beeld Totaal aantal stemgerechtigden 3050 Opgekomen 2332 76,4% Thuisgebleven 718 Verdeling leeftijdsgroepen niet opgekomenen tot en met 30 jaar 223 7,3°/o 31 tot en met 40 jaar 112 3,7%> 41 tot en met 50 jaar 87 2,9%> 51 tot en met 65 jaar 146 4,7°/o 65 jaar cn ouder 150 5,0°/o 83e JAARGANG No. 8472 AG 5 JUNI 1970 •edrijl i 1971 ave tt nland ave N.V. v/h Langeveld De RooU ids 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 aktie: tijdelyk telefoon (02220) 2741 des avonds (02220) 3267 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. RaM* fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn» prys ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 4o/0 BTW C. Timmer (A.R.) P. Smit (K.V.P.) J. Zuidewind (V.V.D.) D'66 diende in 1966 geen lijst in en behaalde ditmaal 253 stemmen, te wei nig om voor een raadszetel in aanmer king te komen. Met tien stemmen meer zou deze partij voor een zetel in aan merking zijn gekomen. Texels Belang kwam tien stemmen te kort voor een vijfde zetel, die dan voor de C.H.U. verloren zou zijn ge gaan. lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH PORTRET BURGEMEESTER DE KONING Velen zullen ermee instemmen dat het een goede gedachte van het gemeentebestuur was aan de oud-Texelaar, de kunstschil der Toon de Haas opdracht te ge- j ven om een portret te schilderen 1 van burgemeester C. De Koning, M die zolang aan het hoofd van on- M ze gemeente heeft gestaan. Het 1 1 ligt in de bedoeling het schilde- 1 rij een ereplaats in de raadszaal ff 1 te geven. Men vertrouwt dat de 1 heer De Haast bij de officiële 1 i opening van het raadhuis met 1 jj zijn werk gereed zal zijn. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN M. Bakker Pzn. (Texels Belang) zijn. Burg }pe J. C. Dros (Texels Belang) C. Joustra (Texels Belang) 'exel. van 1172 stemmen in 1966 tot 727 stem men in 1970. Het lijkt aannemelijk dat de K.V.P. aan Texels Belang heeft ver loren. De Boerenpartij behaalde in 1966 274 stemmen maar is deze keer niet met een eigen lijst uitgekomen. Hèèw jee 't hoort? Wót dón? Wel, dót nou een skéépeboer voorzitter worre is. Ja, de pauwe hèèwwe 't uutskreeuwd! J. Daalder (A.R.) totaal zijn uitgebracht 5253 geldige stemmen (1966 5977 stemmen). De bedraagt 350,2 (1966 398,4). 4 zetels (1966 4) J. J. Westdorp, J. Koning-Bruin, F. Blanken, C. J Ellen. Belang 4 zetels (1966 3) M. Bakker Pzn., J. C. Dros, C. Joustra, F. Standaart 2 zetels (1966 3) J. A. Witte, P. Smit 2 zetels (1966 2) A. G. Luysterburg, C. Koorn 2 zetels (1966 2) J. Daalder, C. Timmer 1 zetel (1966 1) J. Zuidewind lieuwe raadsleden zijn F. Blanken, C. J. Ellen, M. Bakker Pzn, J. C. Dros J. Zuidewind. Jen vergelijking van de aantallen stemmen en de percentages in 1970 en 16 geeft het volgende beeld: '0 totaal 5253 stemmen 1966 totaal 5977 stemmen KT 1398 St. 26,6% P.v.d.A. P.SP. 1688 St. 28,2% tels Belang 1457 St. 27,7%> Texels Belang 1264 St. 21,1% 727 St. 13,8°/» K.V.P. 1172 St. 19,6»,'o I.U. 415 St. 7,9% C.H.U. 553 St. 9,3% t. 641 St. 12,2% A.R. 564 St. 9,4% r.D. 361 St. 6,8% VV.D. 462 St. 7,7 6 253 St. 4,8% Boerenpartij 274 St. 4,6% F. Standaart (Texels Belang) A. G. Luysterburg (C.H.U.) C. Koorn (C.H.U.) uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen leidt er toe dat de Raad als samengesteld zal zijn: raadsleden C. H. Roeper, A. Dros, R. Barendregt, L. J. Zijm en S. Keijser niet in de Raad terug. J. A. Witte (K.V.P.) C. J. Ellen (PAKT) F. Blanken (PAKT)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1