Groen Twart^- Texels in het Kudden het gehele op stal jaar Halve finales Texels turnkampioenschap I hapenteelt in nieuwe banen FILMNIEUWS Vlotte uitvoering van ur 51 Gymvereniging Oosterend Texelse markt TUINSTOELEN VELDBEDDEN PARASOLS J=ï-Lcts-Lsr?r**czf='/ ms^smssmss«!ssassmtmsmSt Discussies over „drugs" Drukke tijd voor de gymnastiekverenigingen Unesco tentoonstelling Bezwaarschriften tegen schietinrichting De Hors Veteranentoernooi S.V. Texel In welke richting investeren -,9 JUNI 1970 83e JAARGANG No. 8473 iN.V. v/h Lange veld Dc Rooij if - Den Burg, Texel - Tel. 2741 lijdelijk telefoon (02220) 2741 I des avonds (02220) 3267 end urn I Texelse schapenteelt, eeuwen- technisch onveranderd uitgeoe- mag wel eens vergeleken wor- net de wijze waarop in Frankrijk en meer tot het mesten van lam- i wordt over gegaan. Door de elijke bemiddeling van de heer |j|| teper van het Texelse Schapen- ^joeic in Noordholland, zijn wij in tegenheid hierover nadere inlich- n te geven. Te zijner tijd vertrou- wij uitvoeriger hierover te kun- richten in verband met produk- - bniek en economische problemen, komen vast te staan, dat kud- jan 1800 schapen met lagere ar- kosten en een hogere opbrengst allen gehouden kunnen worden, bet tot voor enkele jaren de ge le alle dieren het gehele jaar in penlucht te houden, door de stal- komt hierin hoe langer hoe meer \deiing. Kudden van 500 tot 1800 moederschapen houden van schapen in stallen voornamelijk voor in de akker- jebieden van Champagne. In vijf ie acht bezochte bedrijven bedroeg aloppervlakte per dier 2 m2, aan was per schaap 10 m3 beschik- terwijl per meter troglengte op 2 schaap gerekend werd. De mees- illen waren volgens eenzelfde plan iwd. Op buitenmuren van ca 2% r rustte een gewelf en geïsoleerd iniumdak, met twee ingebouwde itroken. Er is een goede luchtcir- le en de schapen lopen op de oor- tkelijke bodem op stro. In de regel len de stallen twee tot driemaal laar uitgemest. Voordelen van de stallen rondere schapen. Hoewel de klau- maar tweemaal per jaar gekapt len, werd bij de grote kudden geen le maal rotkreupel waargenomen, rasitaire ziekten (longen, maag, vanden en lever) kwamen weinig Hoewel de dieren het gehele jaar stallen zijn, werkt dit niet nade- p de ademhalingsorganen. Alle be sleiders verklaarden, dat bij deze van schaperihouderij de dieren r worden en langer voor de fok ge kt kunnen worden. Minder werkuren K>r het dagelijks voederen (in de er groenvoer, in de winter hooi en :htvoer) is maar heel weinig tijd no- Het voeren, zelfs van de allergroot- kudde, nam nooit meer dan een uur Betere controle mdat de dieren in gemakkelijk te ■zienc groepen zijn ondergebracht, ze gemakkelijkr te controleren. In bedrijven waar lammeren gemest den, zijn de groepen tot 40 dieren rkt. France, Zwartkop) werpen de dieren eens per jaar Bij de grote kudden wer pen de dieren voor een deel in het voorjaar en een ander deel in het na jaar. In de mestbedrijven is men er op uit de tijd tussen twee keer werpen te verkorten. In een bedrijf met 1500 - 1600 moederschapen werd per schaap in twee jaar gemiddeld 3,5 keer gelamd. O.a. door gebruik van hormonen werd een grote vruchtbaarheid bereikt, zo dat een regelmatige produktie van lam meren verzekerd was. Lammeren van ooien met te weinig of te veel melk. werden in een bedrijf moederloos op gefokt. Na de geboorte ontvangen alle lammeren een gecombineerde vitamine antibiotica injectie en een passieve im munisering tegen Tetanus. Toenemende vleesproduktie In alle bedrijven is de vruchtbaar heid bij iedere werp 140 - 150 procent. Bij het opgroeien bedraagt het verlies 10 tot 20 procent. De fok- en mestdie- ren vertonen een opvallende groei in de vleesproduktie, vnl. het ras Isle de France munt uit door een uitstekende ontwikkling van schouder, rug en bou ten. De afzet van de gemeste lammeren, die gemiddeld bij een gwicht van 40 kg slachtrijp zijn, wordt door een eigen organisatie verzorgd. Per kg levend ge wicht bedraagt de prijs ongeveer ƒ3,60. Het is wel zeker, dat de produktie van lamsvlees op grond van de stijgende vraag, in de komende jaren regelmatig toe zal nemen. (Ontleend aan Deutsche Schafer- zeitung, 23 mei 1970). Donderdag 8 uur „Willst du ewig Jungfrau bleiben?" (Nee natuurlijk niet). Het verhaal van de romantisch ingestlde Eva dromend van liefdesver klaringen en wandelingen bij maanlicht die zich pas geven wil als zij de man van haar leven heeft gevonden. Het meisje zwicht pas als zij hoogst poë tisch wordt benaderd met mooie lief desgedichten. Ze staat echter genoeg met beide benen op de grond om te beseffen dat poëzie en liefde niet al tijd samen behoeven te gaan. Een kleu renfilm, waarin sex zo vrij en fris, na tuurlijk, vrolijk en vol humor is ver filmd. De G.V.O. had zich veel moeite ge troost om dit jaar een zaal-uitvoering te kunnen geven. Het voorzetpodium uit de De Koninghal was in zijn ge heel overgebracht naar De Bijenkorf in Oosterend, waardoor alle uitvoeringen op het toneel plaats konden hebben. De omlijsting van dit gebeuren wekte ie ders bewondering, vlaggen en vooral ook de muziek verlevendigden de sfeer. De uitvoering had een vlot verloop, waarbij de kleuters ieders hart wonnen. Het klimmen en klauteren van de 7-ja- rige meisjes stond onder de nieuwe lei ding van mej. I. Boon. De trainingsoe feningen op muziek van de 10- en 11- jarige meisjes en het nummer over de banken (meisjes 8 en 9 jaar) getuigden van een degelijke voorbereiding. Het iangematnummer van de 9, 10 en 11- jarige jongens was wat men noemt „te jongensachtig". De kast-op van 6 tot 9-jarigen maakte hier tegenover een goed gedisciplineerde indruk. Langemat meisjes en dames springen met veel deelneemsters zou kwalitatief wel wat beter kunnen, hoewel het hoge tempo veel goed maakte. Brug met ongelijke liggers van dezelfde groep liet een gro te vooruitgang zien. Het kast-op num mer onder leiding van de heer J. Drij ver deed erg leuk aan. Openbare les heren senioren De heer Praamstra hield vooraf een kleine inleiding, waarbij hij in het kort stelde dat de televisiereclame t.a.v. het trimmen niet alleen voldoende is, als men er niet op gewezen wordt dat in de direkte omgeving een dergelijke groep al werkzaam is. Vandaar dat de heren voor het voetlicht traden en op deze wijze trachtten nog meer reclame voor deze sportbeoefening te maken. Hun optreden gaf het publiek veel ge noegen. Het mini-trampolinespringen van jongens en meisjes deed als nieuwtje verrassend aan. De vrije oefening op muziek van de dames had qua bewe gingstechniek nog wel wat beter ge kund. In het geheel was de indruk ver zorgd. Het sluitstuk van de avond vormde het nummer paardspringen van de meisjes en dames. Mede door het hoge tempo een mooi slot. Ook hier had de heer Praamstra de leiding. In verband met de avondvierdaagse komen de gymnastiekavonden op woensdag 10 en donderdag 11 juni te vervallen. j- Den Burg, 8 juni. Aanvoer 830 lam- beren. Prijzen 85,ƒ117,50, midden- markt ƒ100,Handel aanvankelijk stug, later vlotter. Gerichte voedering aar de toestand waarin de schapen :eren (hoogdrachtig, in de zoogpe- e), is door het onderbrengen in :pen, gemakkelijk een regeling voor treffen van verschillende soorten lering toe te passen. Voor het mes van de lammeren, meestal met in van eigen teelt, aangevuld met i en kunstmatig gedroogde Lucerne, een verdeling in groepen naar het icht van de lammeren toegepast den. In bepaalde gevallen kan van normale mestpatroon worden afge- n. Dieren met onvoldoende ge- htstoename vallen spoedig op. Schapenhouderij in de open lucht 'aast de stalhouderij zijn nog steeds i]ke bedrijven in de openlucht, waar dieren het gehele jaar door buiten ven. Deze bedrijven zijn uiteraard estigd waar de schapentelers vol- nde grasland tot hun beschikking 'ben. De schapenteelt komt daar et de rundveehouderij voor. eel belangstelling bestaat voor het Bleu du Maine, wegens zijn grote 'ehtbaarheid (210 - 220 procent lam- "en en ca 200 procent groei). Op een irijf van 180 ha met 150 ha gras, 'den naast 60 koeien en 160 mest ien, 120 stuks schapen gehouden. In J ander bedrijf van ca 45 ha hield bij 20 koeien 50 Texelse moeder- Mcstlammeren: 3,5 keer lammeren in twee jaar UR n de bedrijven waar de schapen het '^le jaar gestald zijn (Merino, lie de Met deelnemers van de verenigingen uit De Cocksdorp, Oosterend en Den Burg hadden de wedstrijden een vlot verloop in het nieuwe gymnastieklokaal aan de Beatnxlaan. De bijzonder mooie en doelmatige outillage valt een ieder op. Wedstrijden jongens 12 - 15 jaar Er was een wezenlijk verschil in klasse tussen Jan Rijk en Bart Witte enerzijds en de overige jongens ander zijds. le, 2de en 3de prijzen resp. voor Bart Wite, Jan Rijk en Nan Eelman. Meisjes 12 - 15 jaar Niet minder dan 40 meisjes hadden zich geplaatst voor de halve finales. Er werd hard gestreden. Het trio Mariska Coutinho Annie v. d. Star en Klaasje Polman behaalde, als dikwijls gebrui kelijk de eerste drie plaatsen. Wedstrijden dames en heren De debuterende Els Bakker werd tot ieders verrassing nr. één, terwijl Fr. Grisnich en Ina Boon haar het vuur na aan de schenen legden. Men kreeg de indruk dat er een goede voorbereiding was geweest. Buiten mededinging de den mee de kersverse jongenskampioen Bart Witte en de heer G. Praamstra. Het verloop van de wedstrijd bracht menigmaal de handen op elkaar. Onze waardering gaat vooral ook uit naar D. van Heer waarden, die al jarenlang de wedstrijden verturnt. Jaap Mets loopt duidelijk in op zijn leermeester Praamstra, maar hij is er nog niet. Bart Witte's prestaties waren uitzon derlijk door twee wedstrijden op één dag te turnen en hier als derde te ein digen. Jongens: Bart Witte 54,2 pnt.; Jan Rijk 52,7 pnt.; Nan Eelman 45,8 pnt.; Bert Duin 45,7 pnt.; Jan de Lugt 44,8 pnt.; Gert J. Schoorl 44,7 pnt. Meisjes: Mariska Coutinho 35,6 pnt.; An v. d Stad 34 pnt.; KI. Polman 33,5 pnt.; Joke Gnsnigt 29,7 pnt.; Vera van Heerwaarden 29,7 pnt.; Loen Koorn 31 pnt. GVO; Fr. de Wal 29,7 pnt; Tine Nooy 29,9 pnt.; Chr. Neijens 31,6 pnt.; Joke Goënga 31,2 pnt; Wilma van Heerwaarden 29,5 pnt; Jannie Hooi schuur 29,6 GVO. Dames: Els Bakker 36,2 pnt.; Fr. Grisnich 36,1 pnt.; Ina Boon 35,5 pnt; Anna M. Keijser 30 pnt.; Agn. Schrama 32,1 pnt.; Nans Joustra 32,3 pnt.; Len v.d. Vis 31,2 pnt. GVO; Tine Schoorl 33,1 pnt; Annie Vonk 30 pnt. GVO; Kerstin van Wijk 31,5 pnt.; Fia Koorn 33 pnt. GVO; Mart. Witte 23,9 pnt; D. van Dijk-Hoogstra 30,9 pnt GVO. Heren: G. Praamsta 55,2 pnt (buiten mededinging); Jaap Mets 52,4 pnt.; Jan Keizer 49 pnt.; Bart Witte 46,3 pnt.; Jan Zoetelief 46,3 pnt.; Fr. Buisman 45,7 pnt.; W. van Heerwaarden 43 pnt. De niet nader aangeduide deelnemers zijn allen afkomstig uit Den Burg. Op een discussieavond over verdo vende middelen, waar als meer deskun dige de heer Sikkens aanwezig was, noemde deze 'het gebruik van drugs een gevaar voor de volksgezondheid. Op middelbare scholen in Amsterdam bleek 20% van de leerlingen wel eens verdovende middelen te gebruiken. Men onderscheidt zg softdrugs als hasj en marihuana en hard drugs als opium, lsd en heroine. De gevolgen van soft drugs zijn: ongeïnteresseerdheid voor zijn omgeving en soms verslaving. Hard drugs zijn veel gevaarlijker en kunnen behalve verslaving, blijvend hersenlet sel ten gevolge hebben. Naar de nade lige gevolgen van softdruggebruik op langere termijn, is geen onderzoek in gesteld, zodat de mate van aan te rich ten schade op lichaam en geest nog niet vaststaat. Het is echter zeker, dat soft drugs ernstige gevolgen hebben als door handelaren bijv. opium wordt toege voegd. In ons land is het gebruik van verdo vende middelen bij de wet verboden. Bij wijze van proef wordt het gebruik toegestaan in Paradiso. Over de vraag of druggebruik, ge zien de mogelijke nadelige gevolgen, wettelijk niet harder aangepakt dient te worden, werd door de Textanters enige tijd gediscussiërd. Het merendeel van de Textanters vindt een hardere aanpak niet juist, gezien de resultaten hiervan in Amerika. Ook werd naar vo ren gebracht, dat 't vrijgeven van por nografie in Denemarken een daling in omzet van pornografishce bladen tot gevolg had en drankgebruik in Zweden abnormaal is, ondanks zeer hoog opge voerde prijzen. Er werd meer heil gezien in legali sering van het gebruik van drugs om uit de sfeer van de zwarte handel te geraken. Voor harddrugs zouden hulpposten moeten komen, waar verstrekking al leen op basis van het afwennen en on der mediscsh toezicht plaats zou vinden. Verder zou er vooral voorlichting over de gevolgen van deze middelen op alle scholen, via radio, pers en televisie moeten worden gegeven. Ook op Texel worden zeer regelmatig drugs gebruikt. Textant pleit daarom voor voorlichting ook op de Texelse scholen. Druggebruik wijst op de weerzin van jonge mensen aan deze maatschappij deel te nemen. Het is misschien vaak een passieve vorm van verzet tegen de ze maatschappij. Textant zerzet zich evenwel fel tegen deze wijze van maat schappijkritiek en poogt actief bezig te zijn met maatschappijvernieuwing. Tex tant zoekt meer jonge mensen, die be reid zijn in hun vrije tijd daadwerkelijk actie te voeren, hoort ook graag nieuwe en frisse ideeën en tekent hierbij aan, dat zij de grieven van de bevolking wil inventariseren. Er wordt gedacht aan een servicecentrum voor 'oude en be hoeftige mensen. Voorts zou een cen trum van samenkomst voor de leden allerminst een luxe zijn. Hierover zal weldra een bijeenkomst worden gehou den. Deelnemer van Textant Van de G.V.T. hebben Bart Witte, Kees Duin en Jan Rijk deelgenomen aan een duameet, een tweekamp tus- Noordholland en Friesland. In dit turn- toernooi maakten de Texelse jongelui geen slacht figuur. Bart Witte eindigde in deze wedstrijden voor de zes onder delen als derde. Van de jongelui uit Noordholland waren ze resp' 1, 3 en 4. Echt een prestatie, waarbij ze tenslotte kwamen te staan tegenover turners uit de grote steden. Wij menen nog eens de aandacht te moeten vestigen op de zo voortreffelij ke schilderijententoonstelling in de kel ders van het raadhuis, waar werkelijk eersteklasse reproducties op de ware formaten de rijkdom te zien geven die impressionisten als Renoir, Monet en Cezanne ons nagelaten hebben. Daar hangt 't beroemde schilderij van Renoir „Dame in loge", „Brug van Argenteuil" door Monet. Maar ook Van Gogh, Pi casso (cubistische periode), Seurat en Henri Rousseau, de douanier, zijn er met hun mooiste werk vertegenwoor digd. Henri Matisse en nog vele ande ren laten zien hoe omstreeks de eeuw wisseling vele rijke talenten zijn ont- bloeid. Daar alle schilderijen in 't bezit van grote musea zijn als het Louvre, de Tate Gallery enz. heeft men practisch nooit de gelegenheid zulk een uitgele zen verzameling van eerste klas schil ders te bewonderen. In verband met de tentoonstelling van Frans Witte is de Unesco-collectie, welks bezoek wij warm aanbevelen, nog tot en met donderdag te bezichtigen. De toegang is kosteloos. Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncdcrl. Middenstandsbank; Coöp. Ratf* feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonib prijs ƒ3.90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4BTW Bij de ingekomen stukken en mede delingen, die in de raadszitting van 9 juni zullen behandeld worden, bevindt zich o.a. een afschrift van het beroeps schrift dat Burgemeester en Wethou ders indienden tegen de voorgenomen weder in gebruik stellen van het schiet- gebied op de Hors bij De Mok. Naar wij vernemen zijn tegen dit voor Texel zo rampzalige voornemen, niet minder dat 22 bezwaarschriften ingediend. Aan bovengenoemd toernooi nemen de volgende verenigingen deel: Vrone, Wieringerwaard (2 elftallen), LSW, Nieuwe Niedorp, Helder, Purmerend, DTS, Texel, ZAP, Succes, Hollandia T., Oudesluis, Vösdo, JVC, De Blokkers, HRC, MFC, BKC, Texelse Boys, WGW, SC Dynamo, DOSC, ZDH. Zoals bekend nemen de wedstrijden een aanvang op zondag a.s. 's morgens om 9.30 uur. Op terrein A spelen dan Texel-Succes, op het terrein B ZDH- WGW. De laatste wedstrijden beginnen om 15.55 uur. LANDBOUW EN VEETEELT „Ik was het helemaal niet eens met de conclusie, die u trok in het artikel, waarin u de yraag beantwoordde in welke richting geïnvesteerd moest worden als tot uitbreiding van het be drijf moest worden overgegaan. We kunnen binnenkort wel weer met een overschot aan varkens zitten". In bedoeld artikel probeerde ik aan te geven op welke manier het bedrijf moest worden „vergroot" als men daarvoor een bepaald bedrag beschik baar had. Het ging daarbij om de keu ze tussen grond kopen en deze grond gebruiken voor de melkveehouderij, of het bouwen van een hok voor de var kensfokkerij of varkensmesterij. Ik kwam daarbij tot de voorzichtige con clusie, dat wanneer het kapitaal in de varkenshouderij werd gestoken het in komen meer zou worden verhoogd dan bij een zelfde investering in grond en melkvee. Ik heb in bedoeld artikel echt niet de indruk willen wekken, dat investeren in de richting van varkenshouderij een veilige zaak was, waarbij ik duidelijk heb laten uitkomen, dat ik te weinig van de varkenshouderij afwist om een advies te geven, dat voor geen tegen spraak vatbaar was. Wel meen ik te mogen opmerken, dat ik bij deze bere kening beslist niet uitging van de bui tengewoon goede uitkomsten van de varkenshouderij in het laatste halfjaar. Moeilijke zaak Intussen wil ik wel onderschrijven, dat het adviseren over investeringen in een bepaalde richting altijd een zeer moeilijke en kwetbare zaak is. Dat geldt zowel voor investeringen, die tot doel hebben om de melkveehouderij uit te breiden als voor die in de richting van de varkenshouderij. Wat de uitbreiding m de melkvee houderij betreft kunnen we ons „vast houden" aan het feit, dat er voor melk een bepaalde prijsgarantie bestaat. Wat de varkenshouderij aangaat is er het gunstige feit, dat er op dit moment nog met zoals bij de melk een overschot aanwezig is. Men verwacht voor de eerste jaren nog een toeneming van de vraag. Van belang lijkt me de volgende op merking. Er zal hoe het ook loopt al tijd vraag blijven naar melk en ook naar varkensvlees. Voor die produkten zal ook altijd een prijs betaald moeten worden, waarvoor het in ieder geval voor de beste melkveehouders en var kenshouders mogelijk is om een inko men te behalen. Zowel melkveehouders als varkenshouders zullen er dus naar moeten streven om te behoren tot de betere helft. In veel gevallen zal het daarvoor nodig zijn om bepaalde inves teringen te oen. Om tot de betere helft te behoren zal 't nl in de eerste plaats nodig zijn, dat de melkveehouderij of varkenshouderij van voldoende omvang is. Wat de melkveehouderij betreft hoort men de laatste tijd regelmatig uitlatingen, waaruit duidelijk wordt, dat het naar 30 melkkoeien per man zal moeten. Van de consulent voor var kens- en kippenhouderij hoorden we kort geleden de uitspraak, dat naar zijn mening alleen varkensbedrijven met 200 of meer mestvarkens of 50 of meer zeugen voor zijn Dienst „interessant" waren. Voorlichting geven is een zeer moei lijke taak. Dat men ons daarbij geducht op de vingers kijkt kunnen we alleen maar waarderen. Het noodzaakt ons om steeds voorzichtiger te zijn als het gaat om adviezen die gepaard gaan met gro te kosten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1