Groen 'ZwartsJexels in het harL. Strandreiniging is voorlopig geregeld va der dag AGENDA VAT 69 VARA drive-in show ƒ6 laar enkele belangrijke besluiten an de publieke tribune „The Specials" The Sea Side Six Bouw zwembad in v olie gang ie ar. DANSEN Taverne Riche Paard uit zee gehaald Siem de Waal vertoont weer films BAR DANCING AS JE GOCUM BENT! 83e JAARGANG No. 8474 G 12 JUNI 1970 N.V. v/h Langeveld De Roojj 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ktie: tijdelijk telefoon (02220) 2741 des avonds (02220) 3267 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. RaM» feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. pr(js ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4°/o BTW uqemeester W. H. Sprenger, voor- r van de Raad, sprak in zijn ope- iswoord een gelukwens tot de op- iw gekozen leden en zei daarbij te Esn, dat de heer Joustra als wet- ier aan zou blijven. notulen werden daarop na een eje aanmerking goedgekeurd. De ste ingekomen stukken werden IP kenmsgeving aangenomen. Het B. en W. zelf ingediende be- irschrittdat betrekking heelt op etoefeningen aan de zuidzijde van eiland, had een vrij uitvoerige ge- htenwisseling ten gevolge. B. en ijn het er niet mee eens, dat de >n hier het recht van beslissing Iomdat wel degelijk hinder en rde wordt ondervonden, indien de junning zou werden verleend, zo- deze bij de Kroon is aangevraagd, teld dat de Kroon hier wel zou mo- heslissen, zijn B. en W. van me- i, dat de periode waarin gevlogen worden, dient te worden gewei en gesteld zou moeten worden n 1 oktober en 15 maart. B. en W. en zich het recht voorbehouden om vullende bezwaren, die naar voren nen komen tijdens de Hinderwet- ig van donderdag 11 juni, alsnog hun bezwaarschrift toe te voegen. ej. Luysterburg spreek nog eens de geluidshinder voor de school Den Hoorn. De voorzitter herin- er aan, dat het onderhavige be- arschrift uitsluitend het Marsdiep jelangt, dus niet het Texelse land. houder Daalder zegt dat men reeds ien vorige gelegenheid Texel tege- 22 JUI ndanks het feit dat onze vroede eren gebukt gaan onder de lood- .re schuldenlast van de gemeente, [J slordige 360.000 qulden, tekenden illen de presentielijst van de laat- raadsvergadering, om ervan te ma- wat ervan te maken is. Geassis- d door zijn beide wethouders en secretaris, leidde burgemeester mqer op de hem eigen kalme, ui- jk niet- geëmotioneerde wijze. Met qeduld hoorde hij iedereen aan, wat te zeggen meende te hebben, luisterend, nu en dan enkele woor- wisselend met de naast hem zit ten, bedacht hij zijn antwoorden, jinq het ook bij de wethouders. Het !(e hen maar weinig moeite zakelijk te replieken te geven. Zij kenden stukken dóór en dóór, want ze zijn eenmaal belast met de dagelijkse ||j| g van zaken. Als een heel rustig helend riviertje stroomde de dis- ïie verder, slechts één enkele maal 3eDfeen er een kleine stroomversnel- fe ontstaan, toen een raadslid zijn raar uitte over een viertal nood ingen ergens in Eierland, die al- aan de sloop toe zijn. Het raads- iad een brief over die woningen 'ireven, hij meende dat daarvan oldoende notitie was genomen. thouder Daalder bekende onom- den schuld. Als zijn grote voor- Ahram Kuiper sprak hij de woor- dat het boetekleed de zondaar ontsiert. Maar toen hij zijn hou- I aannemelijk had gemaakt, was stroompje der discussie al weer tot gekomen. wam het door de hitte, ondanks het triplastic zeil dat de lichtkap van raadszaal tegen grote zonnestra- moest beschutten? De burgemees- had mildelijk verlof gegeven dat leren hun jasjes uitdeden, maar de r op deze warme zomerdag bleef n. Een enkele keer klonk een spitse jerking. j de rondvraag waren allen het 'end eens dat het Balgzand-rapport onding was, waar de naam Texel s niet in was genoemd. En ook bij vuillozing van oost-Groninqen was el als een quantité néqliqeable be- ouwd. Toch is het niet ondenkbaar, vuil afvalwater van daar tot onze dden door zal dringen. Eigenlijk men het over de meeste punten de lange agenda in hoofdzaak s. oor de toehoorders op de vrij goed effe publieke tribune een aangena- gewaarwording. Partijqedoe kwam één keer een ogenblik om de t kijken. Maar och, het had niet fe betekenen. aim zes uur was de openbare ver ering ten einde en ging men over geheime zitting. De heren zul- er wel hun redenen voor hebben id. moet gekomen was, inzake het vliegen over Den Hoorn, de vaarroute van de T.E.S.O.-sche'pen en het N.T.O.Z.. (De heer Koorn, informerend naar waar schuwingsborden op de Hors, verneemt dat het hier een oude vergunning be treft voor het schieten op de sleepdoe- len. De heer Westdorp melkte op, dat aan zuidelijk Texel, wat het overvlie gen betreft, stellig aandacht moet wor den geschonken, maar dat men ook wel eens letten mag op noordelijk Texel. De' invliegroute van straalvliegtuigen die hun doel zoeken op de Vliehors dient nagegaan te worden. De gierende straaljagers veroorzaken meer hinder dan de wat tragere bommenwerpers aan de zuidkant. De raad ging akkoord met het bezwaarschrift van B. en W. Industrieterrein Oosterend Een tamelijk uitvoerige discussie ont stond naar aanleiding van een brief afkomstig van de fa. gebr. Trap uit Oosterend inzake de toewijzing van een perceel industrieterrein. Deze firma wenst een perceel in het midden van de beschikbare kavels. De voorzitter ver telde dat de bestaande gedragsregels in zake de uitgifte van gronden zijn ge volgd. Uit de toelichting van wethou der Joustra bleek, dat de fa. Trap ka vel één was aangeboden. Hij achtte het onjuist dat men uit de totale hoeveel heid beschikbare grond van het indu strieterrein, begon met de toewijzing van een perceel in het midden. Hierdoor zou men bij .volgende aanvragen in moeilijkheden kunnen komen, mogelijk zou men dan met onverkoopbare stuk ken blijven zitten De brief van de fa. gebr. Trap werd voor kennisgeving aangenomen. Strandreiniging De voorzitter deelde mee dat aan de Jonge Ondernemers een brief was ge zonden, houdende de toezegging van een jaarlijkse betaling, groot ƒ7.500, voor de jaren 1970 tot en met 1973. De gemeente verbond aan deze toezegging twee voorwaarden: a. De Jonge onder nemers dienen zich aansprakelijk te stellen tegen over de fa. Kikkert voor de overige exploitatiekosten gedurende vier jaar. b. De meerdere kosten mogen niet doorberekend worden aan de strandexploitanten. Men gaat er van uit dat ca 500 uren per jaar de strandrei- nigingsmachine in gebruik zal zijn. Schriftelijk hebben de Jonge Onderne mers geantwoord, dat zij de bijdrage voor 1970 waarderen en gaarne in ont vangst willen nemen, maar zij voegden daaraan toe „Gezien het experimentele karakter van deze wijze van strandrei niging, lijkt het ons niet juist om ook voor de volgende jaren uw bijdrage te accepteren". Pas na de ervaringen van deze zo mer willen de J.0. samen met het col lege overleggen, hoe in de toekomst de strandreiniging zal dienen te geschieden Behalve dat de J.O. zich garant stellen voor de exploitatiekosten, voor zover deze meer dan ƒ7.500,bedragen, zul len zij de fa. Kikkert ook schadeloos stellen, indien de reinigingsmachine een volgend jaar niet meer gebruikt zou worden. De voorzitter merkte op, dat na het afwijzen van de bijdragen oorspronkelijk door B. en W. toegezegd, geen enkele binding tussen de gemeen te en de Jonge Ondernemers na het jaar 1970 zal bestaan. De J.O. willen zich het recht voorbehouden om aan het einde van dit jaar te beslissen of zij de volgende jaren al dan niet met he project verbonden blijven. Mocht blijken dat een goedkopere enJ of meer effectieve methode van strand reiniging mogelijk is, hetgeen de heer Sfeer Riche Sfeer Riche Zaterdag en zondag in te De Koog, m.m.v. De heer A Vlaming wonend bij de vuurtoren te De Cocksdorp, zag tot zijn verbazing iets vreemds 500 600 meter ver in zee zwemmen. Hij begreep, dat het niet het mon ster va nLoch Ness kon zijn en ging uit op onderzoek Het dier bleek bij nader turen een paard te zijn, een soort rijpaard, dat weldra het strand achter de Robbenjager bereikte. Klaarblijkelijk had het dier trek Het was afkomstig van De Koog en had waarschijnlijk in lang niets gegeten. Nauwelijks aan land begon het te grazen. Vlaming ving het op, bracht het naar een weitje achter zijn huis. De vuur torenwachters hadden het paard gevolgd, zij waarschuwden de po litie van De Cocksdorp. Via de smid Jan Kiljan kwam men er toen achter dat het dier in De Koog thuishoorde. Het is in onze badplaats terug, maar het ging ditmaal over land. Zaterdag en zondag Vrijdag discotheek Sfeer Riche Sfeer Riche drogisterij parfumerie schoonheidssalon v.d.slikke Witte naar voren bracht, dan zou dit bijv in kunnen houden dat B. en W. niet langer de J.O. ƒ7.500,toekennen. Vaststelling voordracht Een gemeentelijke vertegenwoordiger iheeft zitting in de Raad van Bestuur van de N.V. Luchtvaartterrein Texel. B. en W. maakten een voordracht van twee personen op, waaruit het bestuur van de N.V. de vertegenwoordiger kie zen zal. Mr. Sprenger en de heer J. Daalder worden door de Raad aanbe volen. Benoeming leerkrachten De heer C. W. Velthuijsen thans tij delijk onderwijzer aan de o.l.s. te Oos terend, nr. één van de voordracht, wordt gekozen met 14 stemmen. Eén stem werd uitgebracht op de kandidaat nr. 2, de heer C. P. Bakker. Eervol ontslag verleent de raad dan aan me vrouw M. M. Kuip-nHuisman als onder wijzeres in vaste dienst aan de open bare Beatrixschool voor b.l.o. Met al gemene stemmen wordt zij dan be noemd tot vakonderwijzeres voor nut tige handwerken en huishoudkunde. Hierdoor zal mevrouw Kuip toch be langrijke diensten aan de school blijven verlenen. Door een verminderd aantal leerlingen bood de hier gevolgde proce dure de beste mogelijkheid. Kleuterschool De Koog De garantieverlening ten behoeve van een door de Stichting Kleuterschool De Koog te sluiten geldlening van ƒ12.500,- als gedeeltelijke financiering van een voor de hoofdleidste'r der school te bou wen woning werd bij acclamatie aange nomen. Zaterdag 13 juni Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur, dan sen met „Sea Side Six". Den Hoorn, voetbalveld ZDH, 10.30 uur, pupillentoernooi ZDH. Zondag 14 juni Dijkmanshuizen, 14 00 uur Hengelwed- strijd. Ter plaatse opgave. Den Burg, J'elleboog, Kantoorstraat, 20.00 uur, dansen m.m.v. Sea Side Six. Den Burg, 9.30 uur, SVT voetbalterrein, veteranentoernooi. Den Hoorn, 9.30 uur, ZDH voetbalter rein, adspirantentoernooi. Dinsdag 16 juni Den Burg, Hotel „De Lindeboom", 20.15 uur, Bridgedrive. Kosteen ƒ5,p. paar. Vrijdag 19 juni Den Burg, J'elleboog, 20 00 uur dansen m.m.v. Tobi Coller. Het voorstel om de landweg van het Selectiebedrijf aan de Schilderweg langs het Sandershuis naar Brakestein en het Buurtje te Oudeschild voor ƒ1, over te dragen aan de Staat der Neder landen (Staatsbosbeheer) kreeg de al gemene instemming. De heer Smit ver trouwde, dat de aanliggende boerde rijen voor vrachtauto's bereikbaar zul len blijven. Hiervan zal goede nota wor den genomen. Garantie geldlening Recreatiestichting Over het voorstel om garantie te wil len verlenen bij het aangaan van een geldlening ad ƒ350.000,aan de Re- creatiestiehting Texel ter definitieve financiering voor de bouw van een can- tïne op het vakantiecentrum Koger- strand, alsmede voor een gedeelte der inrichtingskosten werd enige discussie gevoerd. De heer Standaart vond dat die garantieverlening misschien wat gemakkelijker tot stand komt dan in andere gevallen. Mej. Luysterburg vroeg of de kantine geen kampwinkel zou worden, die de Koger Middenstand concurrentie aan zal doen. De heer Westdorp wijst op de gerin ge serviceverlening die de kampeerders op dit terrein wordt geboden. De men sen worden bij slecht weer niet opge vangen. De Horeca wil deze zaak uit gesteld zien tot de nieuwe raad op zal treden. De' bedoeling is dat de kantine vooral bij slecht weer een opvangcen trum zal worden. Er komt gelegenheid voor tafeltennis en biljart. Van concur rentie met de Horeca is geen sprake. De keuken is veel te klein om te con curreren. De heer Smit stelt zich ten volle achter het voorstel, ook hij is van mening dat aan de mensen onvoldoende aandadht wordt besteed. Wethouder Joustra verdedigt het voorstel in ge- Op de foto ziet U de aflevering van de polyester elementen. Deze lichtblauwe elementen, die aan de bovenkant zijn voorzien van een anti-slip-profiel, zul len de zijkanten van het zwembassin vormen. Het verbinden geschiedt d.m.v. roest vrij stalen bouten, terwijl een rubber afdichting er voor moet zorgen dat er op Texel niet alleen kan worden „droog gezwommen". Volgens plan zal het zwembad nog vóór de bouwvakvakanties in gebruik worden genomen. Nu de heer Siem de Waal weer met vakantie op Texel is, was hij wederom bereid, op veler verzoek 'n deel van z'n vele TEXEL-films te vertonen. Deze keer zal de opbrengst ten goede komen aan de Bejaardensoos van Den Burg. De heer Van den Berg heeft de zaal van hotel „De Oranjeboom" geheel gra tis voor dit doel ter beschikking gesteld, terwijl de heer J. Bruin gratis de films met een van zijn projectoren zal af draaien. De avond is bepaald op dins dagavond 16 juni a.s. om acht uur De toegangskaarten a ƒ2,p.p. zijn ver krijgbaar aan de zaal. lijke zin. De kantine zal verpacht wor den en komt dus een particulier ten goede. Ook de heer Standaart acht de kantine noodzakelijk. O.a. zal er een postkantoortje komen. Er zal geen ver plicht gebruik van consumpties zijn. De heer Koorn vindt het onbegrijpelijk dat De Koog hier „aan de 'bel trekt". Verschillende leden van de Raad in formeerden hoe 'het gesteld is met de duinenrij waar het gebouw geplaatst zal worden. Uiteraard zal men daarvoor in de eerste plaats bij de Rijkswater staat dienen aan te kloppen. Het voor stel wordt met algemene stemmen aan vaard. Gastenstatistiek De voorgestelde veranderingen in de Politieverordening geeft de heer Stan daart aanleiding te vragen of hierdoor geen kostenstijging door uitbreiding van het personeel op zal treden. De voorzitter antwoordt dat het volgend jaar de gehele gastenstatistiek opnieuw aan de orde zal komen. Hij noemt een juiste statistiek een noodzaak bij het voorbereiden van velerlei besluiten en stelt de heer Standaart gerust inzake de' kostenstijging. Wethouder Joustra •noemt het tekort aan politiepersoneel een bezwaar bij het goed uitvoeren van (Vervolg naar pagina 2) DE KOOG TEXEL HOLLAND A.s. vrijdag (hedenavond) tot 2 uur, op veler verzoek de met top disc-jockey Jaap Poort en ex-Veronica disc-jockey Eddy Becker. Beperkt aantal plaatsen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1