Groen kwartsJexeh in het harL, Feestelijke intocht van 10e avondvierdaagse W ieuw filiaal Raiffeisenbank en Timmer s Bakkerijen Bericht van onze Biafraantjes I! FILMNIEUWS Dwarsgebakken lekker! Nieuwe noodcamping Texel-taptoe 1970 Badmeester gearriveerd -W"'- Tentoonstellingen Berkhout en Witte Aanwijzing natuurgebieden Casino danst ook weer! DANSEN „Sammy's" 0p Texel gebakken dus dagelijks vers |)i 5 16 JUNI 1970 N.V. v/h Langeveld De Rooü 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ie: tijdelijk telefoon (02220) 2741 des avonds (02220) 3267 83e JAARGANG No. 8475 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- fcisenbank; Aiuro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4°/0 BTW ii i i I Naar wij vamemen is de heer J. v 1 tionnnPiron fins allemaal ntW wel i.c». wij vc en der grote belangstelling is raaan- ■ond het grote pand geopend, dat arehitectuur van de heer C. R. ma werd gebouwd in de Dorps- t van De Koog. Een modern ingc- filiaal van de Raiffeisenbank, een I- en banketbakkerij annex tea- van Timmer's Bakkerijen zijn er OF idergebracht. familie Maas van wie de grond af- stig is, waarop deze aanwinst van .toog staat, vaardigde zijn beide ters af, die officieel de twee onder- dr! jigen in gebruik stelden. Onze bad- s begint langzamerhand een steeds :re functie in de eilandseconomie in femen. De Koog groeit volgens goed jorpen plannen uit tot een van de gebouwde badplaatsen van ons Het feit, dat men na de wereld- )g ruimte in overvloed had en dat geen last had van allerlei onmoge- bouwsels, waarmede de meeste :re badplaatsen zo rijkelijk zijn be rt, is daar zeker niet vreemd aan. ■.-.ïSjüftr:só-5S}fS cadeaus werden gaarne in ontvangst ge- nomen. Hoofdaannemer was de fa. Daalder. Verder noemen wij Electrohuis Bakker, het loodgietersbedrijf Oele, de fa. Schoo voor de centrale verwarming, de Ver enigde Schildersbedrijven, de binnen huisarchitecten P. van Heerwaarden (Timmer) en Meerpoel (Centr. Raiffei senbank), Langeveld en de Rooij (kan toormeubelen bank). De tentoonstelling van de oud-Texe laar Fans Witte is zaterdag j.l. offi cieel door burgemeester Sprenger ge opend in aanwezigheid van talrijke ge nodigden. Sedert maandag is de exposi tie voor iedereen vrij toegankelijk in de kelders van het raadhuis. Verschil lende schilderijen zijn op ons eiland geïnspireerd. genodigden en belangstellenden chten eerst het bankgebouw, inder- 1 ingericht naar de „eisen des tijds". enwoordig betekent dit o.m. dat tregelen tegen ongewenste overval- getroffen zijn. Het is praktisch on- elijk, dat men over de balie bij het kan komen. Een nachtkluis zorgt oor dat in het avonduur ontvangen jelden in veiligheid gebracht kun- worden. fat minder beducht voor bezoekers e fraaie banketbakkerszaak van mer's bakkerijen met tearoom, die lig aan een brede laag uit het pu it gastvrijheid zal verlenen. Alle he rtellenden in de opening, ook van de k, verzamelden zich daar. Het was Iruk en biezonder gezellig Het leek een bruiloft waar de gasten op rlijke koffie met een voortreffelijk ak werden onthaald. Ook hier mag rbv worden, dat men maar zelden gs de Nederlandse kust zo'n voor- felijk ingericht etablissement aan zal fen We kunnen ons voorstellen, dat de familie Timmer èn de Raad van tuur van de bank incluis zijn direc- met hun nieuwste aanwinsten in- omen zijn. ranzelfsprekend werd na de koffie ir sommigen het woord gevoerd. De ir H. de Lugt en een vertegenwoor- er van de Centrale Bank getuigden hun goede stemming, waarbij de tste tussen neus en lippen door het lover de tienduizend cliënten van de ip Raiffeisenbank op ons eiland. Wel getal, dat de betekenis van de bank de eilandseconomie naar voren 'ngt Er waren veel bloemstukken en Voor een bespreking van de kollektie verwijzen wij naar een vorig nummer van dit blad. In hotel „Opduin" te De Koog heb ben de schilders D. en F. van Berkhout een tentoonstelling van schilderijen in gericht. De heer D. van Berkhout schil dert en tekent in conventionele sfeer. Zijn zoon, student aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag werkt vaak in meer moderne sfeer. De heer Hans v. d. Klift, die deze tentoon stelling geheel (Verzorgt, is aanwezig om belangstellenden van dienst te zijn. Talrijke werken zijn op Texel gemaakt en tegen uiterst geschikte prijs te koop. Een bezoek aan beide tentoonstellin gen bevelen wij gaarne aan. We herinneren ons allemaal nog wel de moeilijkheden, die het tekort aan kampeerruimte vorig jaar opleverde. Daarom heeft de gemeente besloten om het totaal aan kampeerterreinen uit te bre'iden. De noodcamping bij De Krim wordt nu een officieel kampeerterrein. Bovendien komt er bij de Maricoweg in Den Burg een noodcamping. Deze zal alleen m gebruik genomen worden als er op de andere campings geen plaats meer is. De gemeente zal op de»ze nood camping een toiletwagen .plaatsen en elektriciteit en waterleiding aanleggen. Voor de raadsvergadering van don derdag a.s. staat als eerste punt op de agenda de vaststelling van een voorbe reidende lijst natuurmonumenten. De oude lijst van het Nationale- en Streek plan was zeer onvolledig: o.a. Mui en Slufter komen er niet op voor. Sedert het in werking treden van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, heeft de gemeente tot taak een lijst van be schermende maatregelen ten opzichte van bepaalde natuurgebieden op te stel len. Nu de wet van het Nationale- en Streekplan per augustus a.s. buiten werking komt, zal de gemeenteraad, in afwachting van een definitieve lijst, een voorlopige zg. voorbereidende lijst op moeten stellen. Mui en Slufter, alle be zittingen van Natuurmonumenten, de Landschapsreservaat tussen Pontweg Schilderweg en het gebied onmiddellijk ten noorden van Den Hoorn komen er op voor. Omdat de Raad het poldertje Ceres en de terreinen achter de haven bij Oudeschild een andere bestemming heeft toegedacht, komen deze niet in het voorbereidende besluit voor. GESLAAGDEN Mej. M. Bousma is geslaagd voor de akte L.O. aan de Pedagogische Acade mie te Santpoort. De heer D. Bousma slaagde voor ma- ohinebankwerker aan het Centrum voor Vakopleiding te Alkmaar. De heer H. J. Vink, Den Burg slaagde voor het diploma bouwkraandrijver van de Stichting Vakopleiding Bouwbe drijf te Maarebergen, Vrijdag 12 juni slaagden te Alkmaar voor het diploma A Z (ambulante zwak zinnigenzorg) de dames N. Cornelissen, A Durieux, A. Leek, M. Westerlaken en de heer A. Koster. Allen zijn werk zaam in het Maartenhuis te De Koog. Twee Texelse fanfarecorpsen met 90 muzikanten en alle vijf drumbands met 180 medewerkenden werken samen om op donderdag .5 juni een taptoe weg te geven voor Texelaar en vreemdeling. Onder de beproefde leiding van de heer D. Haker, tamboermaitre van de drumband van het Koninklijk Texels Fanfarecorps zal iedere vier minuten een korps of band onder schallende muziek de Groeneplaats betreden. Om kwart voor acht zal de drumband Voor waarts Mars van De Koog het eerst opkomen Tenslotte als alle groepen hun plaats hebben ingenomen, zal van het dak van het raadhuis het taptoesignaal weerklinken. Naar wij vernemen is de heer J. van Amstel met zijn echtgenote op Texel aangekomen. Zij zijn afkomstig uit Cuyck en zullen optreden als badmees ter en hulpbadmeester. Tevens zijn ze belast met de instructie van de school kinderen en met lesgeven aan zwem mers, die niet in groepsverband ko men. De benoeming heeft plaats gevon den voor dit seizoen. Het is verheugend, dat de bouw van het zwembad goed opschiet, zelfs ligt men erikele dagen op het bouwschema voor. Het ziet er naar uit, dat het bad in de tweede helft van juli in gebruik gesteld kan worden. De officiële ope ning zal eerst het volgend voorjaar plaats hebben. v*:-YMHUÜ londerdag 18 juni, 8 uur „Hello Dol- met de befaamde Barbara Strei- id in de hoofdrol als Dolly Levi. Zij apt allerlei karweitjes op en belooft rijke handelaar Horace Vandergel- een passende vrouw voor hem te ïken. Het wordt Irene Molly, de appe eigenares van een hoedenwin- L Er ontstaan allerlei verwikkelingen ardat Vandergelder inziet, dat Dolly jenlijk de ware vrouw voor hem is. vrijdagavond van 20.00 tot 2.00 uur m.m.v. De intocht in Den Burg van de avond vierdaagse werd, dankzij het mooie weer, een groot succes: er waren veel mensen op de been om de 661 deelne mers met veel bloemen te verwelko men. Bij Sarasani hadden de deelnemers zich verzameld. Daar werd enook de 'lintjes uitgedeeld en samen met de drumbands van het Koninklijk Texels Fanfarecorps, de Margaretha Sinclair Band, Excelsior met drumband uit Oosterend, D.E.K. uit Den Hoorn, Voor waarts Mars uit De Koog, ging het naar de Groeneplaats. Daar werden de deel nemers toegesproken door burgemees ter Sprenger, die van de TIENdaagse sprak, een woordspeling die betrekking had op het feit dat het de tiende maal was dat de avondvierdaagse op Texel werd gehouden. De heer Sprenger uitte zijn grote bewondering voor de deelne mers. Hij bracht ook een dankwoord aan het echtpaar H. Ploeger en de heer C. de Grave voor hun aandeel in de organisatie. De burgemeester had bloemen voor de oudste deelneemster mej. Van Gent uit Den Burg (73 jaar), die voor de derde maal aan de avondvierdaagse had meegedaan. Zij was echter niet meer aanwezig. Wel aanwezig waren de he ren C. Dros en C. Merkx, beide 69 jaar. De heer Dros deed voor de 8e keer mee en de heer Merkx voor de 3e keer. Zij kregen sigaren aangeboden. De heer Sprenger richtte ook een speciaal woard tot de heer Van Bommelen uit Amster dam, die als veregenwoordiger van de „overkant" had meegelopen. Hij kreeg een fotoboek. De heer Van Bommelen zei dat hij aan vele wandeltoohten had meegedaan, maar dat de avondvier daagse op Texel toch wel het mooiste trajekt heeft. De recreatieleider, de heer J. M. de Vries, vertelde ons dat de deelnemers korrekt gelopen hadden. Zij waren ver zocht links te lopen en dat hadden ze erg goed gedaan vertelde hij. De middenstanders die de deelnemers met een verfrissing had'den verrast wa ren: S. Langeveld, C. de Wit, W. Maas, Coöperatieve Aankoopcentrale Texel, Maas Warenhuis en C. R. Keijser Co. Eindelijk hebben wij de foto's en eni ge gegevens ontvangen over de Bia- fraanse kindertjes, die door de goed geefsheid van de Texelse bevolking zijn geadopteerd. Tijdens de adoptie- aktie van 16 januari werd door het enthousiasme van onze jeugd een be drag van bijna ƒ9.000,— opgehaald. De offervaardigheid van onze bevolking als er werkelijk geholpen moet worden is hiermee weer eens tot uiting geko men. Wij publiceren hierbij de foto's van de „Texelse" Biafraantjes. Een jaar lang kunnen ze leven zonder de kwel lingen van oorlog en honger. Met goe de voeding zijn zij wonderbaarlijk her steld. Iedereen begrijpt, dat wij de kinderen over een jaar niet opnieuw aan de el lende kunnen en willen 'blootstellen. Wij moeten onze Biafraantjes blijvend helpen. De Raiffeisenbank heeft daar toe een rekening beschikbaar gesteld, waarop gelden gestort 'kunnen worden. Het nummer van die rekening is 144 654 Op deze rekening is bereids ƒ950,bij eengebracht. Hieronder laat ik de tekst volgen, die ik van het Terre des Hommes over het werk voor de Biafraanse kinderen ontving: „Even buiten de hoofdstad Libreville ligt op een heuvel het kinderdorp Min- dubé van Terre des Hommes. De felle kleuren van de verschillende huizen schitteren in de tropische zon, te mid den van een bosrijke omgeving. Bij het naderen van het dorp komen de klan ken van de kinderliedjes je tegemoet, dikwijls nog liedjes over de oorlog. In dit dorp wonen 560 kinderen sa men met hun onderwijzeressen en ver pleegsters die meegekomen zijn om hun kinderen te verzorgen. Totaal verma gerd en uitgehongerd kwamen de kin deren hier aan. Zij werden 's nachts per vliegtuig overgevlogen, wanneer dan de deuren van het vliegtuig open gingen kwam een vreselijke luoht van 50 tot 100 doodzieke kinderen je teemoet, te zwak om op eigen benen te staan. Het enige menselijke in deze levende lijkjes waren de gitzwarte ogen die de wereld gelaten over zich heen lieten gaan. De twee ziektebeelden die men voor namelijk aantreft bij ondervoeding zijn Kwashiorkor en Marasmus. Kwashior kor ontstaat bij een gebrek aan eiwit, de verschijnselen daarvan zijn zwellin gen over het gehele lichaam vaak ge paard gaande met bloedarmoede, het geen hun donkere huidskleur in een doorzichtig geel doet veranderen, hun haren worden grijs en stijl. Marasmus ontstaat door een volledige ondervoe ding en een totale vermagering is het gevolg hiervan. Deze kinderen zijn dik wijls zeer moeilijk te behandelen. Ge lukkig is er nu weinig werk meer voor de verpleegsters. De school draait op volle toeren. Aan de hand van kleine proefwerkjes wer den de kinderen over de klassen ver deeld. Velen van hen werden door ziek ten of andere redenen verhinderd des tijds de scholen in hun land te bezoeken en hebben daardoor een grote achter stand gekregen. Om zoveel mogelijk het gezinsleven tegemoet te komen, werden er familie groepen gevormd. Iedere groep bestaat uit ongeveer 15 kinderen van veerschil lende leeftijden. De oudste van de groep draagt de verantwoording en neemt min of meer de plaats van vader of moeder in, en moet erop toezien dat de kleintjes niets tekort komen. In dit kamp is een groep van negen Europeanen, bestaande uit 5 verschil lende nationaliteiten, werkzaam, die sa men met de Gabonezen en de Biafra- nen het leven van deze 560 oorlogs slachtoffertjes zo prettig mogelijk tracht te maken, opdat ze een klein beetje van alle doorgemaakte ellende kunnen vergeten". J. Sikkens «rif' *c xkAAAA Dit zijn Grace, een meisje van 3l/s jaar, Occcuho, een jongetje van 41/* en Okcchukwe, een jongetje van 4 jaar, door de offervaardig heid van de Texelse bevolking van de onder gang gered.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1