Cjroen 'Twartsjexels in het harL, Pierland gaat feesten Wadlopen: een unieke belevenis AGENDA va der dag ÏG^HhS -ts opening van bar „De Rog' „The Specials" Dwarsgebakken lekker! Polder Paraat Bedrijfsvoetbal 1970 Jean en Else doen Texel Hengel wedstrijd voor gasten Genieten van de ongerepte natuur op de fiets Geslaagden van de Muziekschool f DANSEN Taverne Riche „The Road Hawks" de groep Toby Collar {G 19 JUNI 1970 8.5e jaakljAinvj ino. ö*/0 ivc N.V. v/b Langcveld De Roojj 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ktie: tijdelijk telefoon (02220) 2741 des avonds (02220) 3267 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- fcisenbank; Aniro-bank. Postgiro 652. Abonib prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. cxcl. 4o/0 BTW 9? 99 polder Eierland bestaat 'binnen- 135 jaar. Bovendien is de nieuwe a-dijk, die de polder moet bescher- gereedgekomen. Voeg daarbij het dat Nederland 25 jaar geleden werd ïjd, dan begrijpen we waarom een it feest od zijn plaats is. it zal gevierd worden op 15, 16 en juli. Het dagelijks bestuur van de :commissie bestaat uit: voorzitter Itoepker; penningmeester J. Kool- en secretaris A. Studulski. Op het fin van de heer Reuvers in De isdorp zal een grote tent opgezet den waarin bekende artiesten zul- optreden. Daarnaast komt er een oonstellingstent. Hierm worden di- e artistieke beroepen uitgebeeld s kantklossen en pottenbakken. Er it ook een kermis. Om een overzicht - irijgen van de verschillende aktivi- ?n vermelden wij het programma. (oensdag 15 juli 0 uur; parachutist zal springen op het voetbalveld (naast het terrein) en oorkonde c.q. sleutel overhandi gen. 0 uur: lunch voor genodigden in ho tel „De Hoop". 0 uur: opening terrein voor publiek. 0 uur. start van de sterrit vanuit alle dorpen op een voeruig (geeft niet hoe, eindigen in De Cocksdorp) 0 uur: start van de mars door het dorp, door „Excelsior" tot feesttent en uitslag sterrit. Feestavond in de feesttent m.m.v. Rita Corita en de Boerenkapel. rg: Donderdag 16 juli 10.00 uur: behendigheidswedstrijd voor tractoren. 14.00 uur: optooht voor kinderen in De Cocksdorp m.m.v. Margaretha Sin clair. 15.00 uur: terrein opengesteld. 20.00 uur; feesttent: Boerenkapel en „De Kaméés", Vrijdag 17 juli 10.30 uur: start grote allegorische op tocht m.m.v. orgel Jan Zwan. 14.00 uur: programma voor bejaarden in de feesttent m.m.v. folklore Texel; modeshow fa. Moerbeek; eventueel community singing (L. Sok - J Craanen-Hemelrijk). 20 00 uur: feesttent: Sjakie Schramm en de Boerenkapel. Eventuele baten komen de bouw van een gemeenschapshuis ten goede. Ter dekking van de kosten worden loten van ƒ1,verkocht. Onder de prijzen zijn een afwasmachine, een bromfiets en een droogkast. Mochten de feesten verlies opleveren, zo zal een garantie fonds, uit toezeggingen van de Texelse bevolking, hiervoor worden aangespro ken. Deelnemers aan de1 behendigheids- wedstrijd voor traktoren, op 16 juli om 10.00 uur, kunnen zich via onderstaan de strook opgeven bij de volgende per sonen: L. van Tongelen, Molenlaan 18, De Cocksdorp; C. J. Wetsteen, Slufter- weg E 128, Eierland. Naam De strijd in de bedrijfsvoetbalcompe titie begint zich al af te tekenen. In poule A zien we de Vlootboys aan kop gaan. In poule B is dat nog niet defi nitief, dit hangt af van de wedstrijd Rijkswaterstaat-Sabena, die beiden hun wedstrijden wonnen. In groep C betrof de spanning de wedstrijd tussen de firma Drijver en de gemeente. Laatstgenoemde won en gaat nu aan kop. Er is echter nog van alles mogelijk. Kerry's Corner heeft een beker be schikbaar gesteld voor degene die op de tweede plaats eindigt Een volledig verslag volgt in de volgende editie. Het is de ploegen toegestaan 2 gast- spelers op te stellen, mits deze geen lid zijn van een ander bedrijfsvoetbalteam. GESLAAGD Aan de Visserijschool te IJmuiden is de heer D. Knjnen van Oudeschild ge slaagd voor motordrijver bij visserij en kustvaart. Hengelsportvereniging Texel gaat a.s. zondagavond 21 juni van start. Het pro gramma voor de gasten vermeldt een hengelwedstrijd op het strand bij paal 9. De aanvang is gesteld op 19.00 uur en inschrijfgeld bedraagt ƒ2,per per soon. Voor pieren moet men zelf zor gen. Voor degene die het gróótste aan tal vissen vangt is er een aantrekkelij ke prijs beschikbaar. ZON. MAAN EN HOOG WATER Dc zon komt op 21 juni op om 4.19 uur en gaat onder om 21.03 uur; 24 juni op om 4.20 uur en onder om 21.04 uur. Maan: 19 juni V.M 26 juni L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild 19 juni 8.08 en 20.42; 20 juni 8.58 en 21.29; 21 juni 9.48 en 22.14. 22 juni 10.39 en 22.58; 23 juni 11.25 en 23.37; 24 juni 12.06 en 25 juni 0.12 en 12 45; 26 juni 0.48 en 13.26; 27 juni 1.32 en 14.18. Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoog water. ivenals voorgaande jaren heeft een ot aantal leerlingen van de muziek rol na een 3-jarige amv-opleiding vergelijkend proefwerk afgelegd. )r de eerste maal werd dit proef- k in twee gedeelten gedaan nl. een riftelijk en een mondeling gedeelte, resultaten van deze nieuwe opzet Verheugend te noemen. Slechts 6 van de leerlingen moesten afge- ten worden. Ie geslaagden zijn: Oosterend: B. [ker, H. Barnard, T. Blom, T. Boon- n, J. van Kooten, G. van Maldegem, Plaatsman, J. Roeper, E Roeper, N. aijer, N. Burger en T. Medema. Den M. van Agteren, M. Broekman, Coutinho, E. Dop, J. Harting, D. Ka- B Kuip, H. de Lugt, M. Schoo, J. ;el, W. Arensman, T. Bakker, L. Bar st, J. Bas, B. Blanken, R. Blanken, de Grave, I. van Heerwaarde, G. issen, H. Kamstra, J. Klein Bog, A. it, E. Veldman, R. Witte, M. Koorn, Combé. n de laatste week van juni zullen de uigschriften uitgereikt worden. Dan len eventueel ook de getuigschriften >r de solfège-klas worden uitgereikt, ze groep moet echter nog examen sn. inzake de instrumenten-keuze van de ideren zijn de reacties nog niet alle- al terug. Wij verzoeken de ouders i ook de betreffende formuliertjes de eerstkomende les met de kinde- mee te geven. )ok dit jaar wordt weer de gelegen- ei gegeven om tweedehands instru- ïnten aan te bieden, welke de leer- gen, die straks met instrumentaal derwijs gaan starten zouden over nnen nemen. Deze zullen vooraf ge it worden door de leerkrachten. Aan gingen kunt u doen met opgave van rk, jaar van aankoop, eventueel aan- bassen en de gevraagde prijs aan: direkteur van genoemde school, de er P. Heertjes, J. P. Thijsselaan 128, :n Burg, telefoon (02220) 3159. Via de hoofden van de lagere scholen n de leerlingen van de 2e klassen in gelegenheid gesteld zich als leerling n de muziekschool te doen inschrij- n ingaande het nieuwe lesjaar. Oök dere leerlingen, die nog aan de mu- ïkschool willen deelnemen, kunnen g ingeschreven worden. Opgaven zijn ogelijk aan de hoofden van de scholen aan de administrateur van de mu itschool, de heer G. A. Oskam, p.a. adhuis. Adres Plaats Voor 1 juli inleveren a.u.b. Er zijn voor deze wedstrijd aantrek kelijke prijzen door diverse Texelse be drijven toegezegd. Jean Moreaux uit Grenoble en zijn vrouw Else, Deense van geboorte en opvoeding, maar als haar man volko men Frans, vormen een jong schilders- echtpaar, dat min of meer toevallig op Texel terecht kwam. De jongelui wonen in het hart van Brussel, waar zij hun atelier hebben. Hij behoort tot de mo dernen, kwam met enkele van zijn wer ken in Amsterdam bij de bekende Ga lerie Krikhaar, die aanstonds tot ten toonstelling besloot. Zij is bekend om zeer levendig en artistiek kunstnijver heids werk. Met een oud Fiatje kwamen ze naar ons eiland, waar ze de fiets ver boven de auto verkozen. Tien dagen lang re den ze door onze dreven. Jean maakte een reeks vlotte krabbels. In tegenstel ling tot zijn abstracte schilderijen spre ken deze humoristische krabbels ge makkelijk aan. Gerrit de Haan had het 's morgens al gezegd; „Het wordt prachtig weer en de wind is oost dus je zult weinig last hebben van water". Hij heeft ge lijk gekregen: dinsdag 16 juni was een prachtige dag om te gaan wadlopen. Deelnemers aan wadtochten, georga niseerd door de Stichting Texels Mu seum, vertrekken bij het huisje van de reddingboot in De Cocksdorp. Vandaar varen de wadlopers, gekleed in korte broek en met basketballschoenen aan, met de TX 54 van Piet Slik, naar een steigertje in zee op ongeveer 5 km van de kust. Hier begint de wandeltocht over het wad terug naar Texel. Het wa ter reikt tot boven de knieën. „Het zal nog wel zakken want het wordt eb", vertelt Adriaan Dijksen, die de reis zal leiden. Ondertussen genieten drogisterij parfumerie schoonheidssalon v.d.slikke GESLAAGDEN Voor het diploma HBS-A van de Rijksscholengemeenschap zijn geslaagd: Paula Breen, Annemarie Dogger, John Gul mans, Bart Heynen, Riek Jansen, Nelie Kalis, Clementine Kempenaar, Thijs Jan Reuvers, André van der Vliet en Gerda Witte. TEXEL-TAPTOE 1970 Wij brengen nog eens onder de aan dacht van onze lezers dat de Texel- taptoe niet op 5 maar op 25 juni wordt gegeven. Het zetfoutduiveltje heeft ons bij een vorig bericht hierover parten gespeeld. Sfeer Riche - Sfeer Riche Opening Opening Opening Opening - Woensdag 24 juni aan de Kikkertstraat 28 te De Cocksdorp. O.a.: Midget-golfbaan. §u|uado SumadQ Sumedo SumadQ O ■o 3 Vrijdag, zaterdag en zondag in te De Koog, m.m.v. en Sfeer Riche - Sfeer Riche Vrijdag 19 juni Den Burg,' „J'elleboog", 20.00 uur dan sen m.m.v. Tobi Coller. Zaterdag 20 juni Oosterend, Blazerstraat, 14.00 uur, rom- meltjesmarkt t.b.v. kerkrestauratie N. H. kerk. Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur dan sen m.m.v. Tobi Coller. Den Burg, raadhuis, 20.00 - 22.00 uur, tentoonstelling Frans Witte. Zondag 21 juni Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur dan sen m.m.v. Tobi Coller. Maandag 22 juni Den Burg, sportvelden S.V. Texel, 9.00 uur, sportdag R.S.G. Den Burg, raadhuis, 20.00 - 22.00 uur, tentoonstelling Frans Witte. Dinsdag 23 juni Den Burg, raadhuis, 20.00 - 22.00 uur, tentoonstelling Frans Witte. Dondardag 25 juni Den Burg, sportvelden S.V. Texel, 9.00 uur, sportdag lagere scholen. Den Burg, Groeneplaats, 19.30 uur, tap toe van alle Texelse muziekkorpsen en drumbands. Den Burg, raadhuis, 20.00 - 22.00 uur, tentoonstelling Frans Witte. Vrijdag 26 juni Den Burg, sportvelden S.V, Texel, 9.00 uur, sportdag lagere scholen. Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur dan sen m.m.v. Tobi Coller. UITSLAG VERLOTING BEATRIXSCHOOL Op de volgende nummers zijn prijs jes gevallen: 5, 34, 36, 47, 83, 90, 101, 111 112, 126, 166, 169, 174, 175, 182, 201, 235, 252, 265, 278, 312, 317, 341, 348. 369 387, 412, 416, 460, 524, 558, 589. 613, 671, 673, 704, 719, 738, 739, 744, 774, 819, 826, 827, 849, 942, 943, 959, 1029, 1030, 1052, 1059, 1077, 1121, 1138, 1203, 1266, 1279, 1310, 1311, 1391, 1400, 1448, 1484, 1499, 1527, 1558, 1563, 1621, 1651, 1770, 1781, 1864, 1879, 1912, 1927, 1936, 1950, 1955, 1975, 1981, 2026, 2027, 2048, 2069, 2095, 2133, 2151, 2160, 2170, 2226, 2282, 2355, 2379, 2431, 2471, 2505, 2509, 1481. De prijsjes kunnen worden afgehaald aan de school tijdens schooltijd en via de leerlingen. de wadlopers van het praohtige uitzicht over de eindeloze zee. De zont komt op. In de vroege ochtendkou zegt bijna niemand wat. Rust is alom. Alleen Adriaan vertelt bijzonderheden van de Waddenzee. Een enkele vogel vliegt voorbij. Je denkt aan Amsterdam: stin kende grachten, druk verkeer. En dan de stilte en zuiverheid hier Het water zakt intussen. Na ongeveer een uur gelopen le hebben klinkt er opeens een vreselijk lawaai uit de lucht, Adriaan Dijksen is niet meer te ver staan: vliegtuigen. Je denkt aan oorlog, de schrik slaat je om het hart. Als het geluid iets afneemt hoor je Adriaan vertellen „Dat is de luchtmacht die bij Vlieland oefent". Je begrijpt het niet: waarom oefenen ze juist hier? Het geluid zal de verdere route hin derlijk blijven. Toch is iedereen enthou siast over de tocht als we weer aan de wal zijn Sommige deelnemers hadden gedacht dat het gevaarlijker zou zijn. Adriaan Dijksen: „Deze tocht is van te voren zorgvuldig uitgezet. Gevaarlijk is hij zeker niet. Wadlopen naar Vlie land is heel wat moeilijker. Dat hebben we twee keer gedaan. Je bent dan 18 uur onderweg en alleen het kompas is er om je te oriënteren. Jadan wordt het pas leuk. Inlichtingen over de wadlooptochten, vooral ook onze lezers aan te bevelen, zijn verkrijgbaar bij de WV en het Texels Museum. Op Texel gebakken dus dagelijks vers Vrijdag, zaterdag, zondag Maandag t/m donderdag Discotheek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1