Cjrocn ZwarL-Jexels in het harL, aad akkoord met bescherming natuurgebied en AGENDA Het moeilijke algemeen belang openingvan bar„DeRog an de publieke tribune roerige discussie over het orbereidingsbesluit" Rommeltjesmarkt in Oosterend 3-jarig meisje aangereden Aanrijding Pontweg- Hollewalsweg Aanrijding Bernhardlaan- Burdetstraat Het toerisme, een nieuwe bron van inkomsten Poppententoonstelling in „De Bijenkorf" Uitreiking H.B.S.-diploma's Onderlinge gymwedstrijden S.V. Z.D.H. Kg 23 JUNI 1970 83e JAARGANG No. 8477 re N.V. v/h Langeveld De Roo(j s II - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ;tie: tijdelijk telefoon (02220) 2741 des avonds (02220) 3267 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Aboon. prjjs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert 19 ct. per mm. excl. 4o/0 BTW de raadsvergadering van 18 juni uitvoerig gediscussieerd over het „Voorbereidingsbesluit". Twee sleden, de heren C. H. Roeper en Westdorp, hadden bericht van indering gezonden. De voorzitter, W. H. Sprenger, opende de be ting en betoogde uitvoerig de zaak van het besluit. een aan de wand vastgemaakte t waren de. gebieden, die uit een unt van landschapsschoon be- rmd dienen te worden, aangegeven, icer G. A. Oskam stond het college B. en W. terzijde om toelichtingen Ie kaart te geven. Wat B. en W. voorstellen n te voorkomen, dat gebieden met ichappelijke, natuurwetenschappe- of cultuurhistorische waarden aan- ;t worden en in waarde verminde- is het gewenst, dat voor die ge- :n een bestemmingsplan wordt bereid. Tot de dag, waarop dit be- mingsplan van kracht zal worden it kan ten hoogste een jaar op zich wachten zal het voorbereidende immingsplan van kracht zijn. Het bereidingsplan is opgesteld door de iadsgroep '70, een instantie, waarin tgenwoordigers o.a. van het minis- van Volkshuisvesting, het ministe- an C.R.M., de Rijks Planologische ist, het Staatsbosbeheer, de Vereni- van Nederlandse Gemeenten enz. zitting hebben. voorzitter deelt mede, dat de lijst natuurgebieden, die door B. en W. imengesteld, o.a. de volgende ter- in bevat: het landschapsreser- van de Hoge Berg, de Staatsbossen, )uingebieden, alle terreinen van de niging tot Behoud van Natuurmo- ienten. het voorbereidingsbesluit wordt aid dat het verboden is zonder iftelijke vergunning van B. en W. een of werkzaamheden uit te voe- vallende buiten het gewone onder- Iswerk. Het zal dus niet geoorloofd die gebieden te ontginnen, op te ho of af te graven en het grasland te uren. Ook zal het niet toegestaan wegen en parkeerterreinen aan te en of te verharden. Belangrijk is ts de bepaling, dat in die gebieden b publieke tribune was bij de laat- iaadsvergaderinq meer dan vol. kregen twee belangstellende jon- imes een stoel in de raadszaal ewezen. Nu het besluit gevallen is laan 's avonds te vergaderen en grotere opkomst van luisterenden vacht kan worden, zien we het er van komen dat een héle rij stoe- in de raadszaal geplaatst zal moe- worden. Overigens over de ont- gst van de belangstellenden niets lof. j alle kritiek op het raadhuis mag wel eens gezegd worden dat de Iszaal 'n voorname indruk maakt. i is er in geslaagd een sfeer te >ppen passend bij de beraadslagin- 'at de laatste raadszitting zelf be- ook ditmaal was er een grote ma- van eensgezindheid tussen alle kers. Allen waren beducht, dat het 'bereidingsbesluit, zoals dit tenslot- enstemmig aangenomen is, schade particuliere eigenaars mee zou nen brengen. De discussies gingen rover alleen. Slechts het college burgemeester en wethouders, in geval bij monde van de voorzitter wethouder Daalder, stelden de dzakelijkheid van een goed gere- nenteerde natuurbescherming vóór- Het sleutelen aan de bepalingen s deze zijn opgenomen in het voor- idingsbe sluit, deed, zacht gespro- wat eigenaardig aan. Deskundi- uit velerlei instanties, ook uit de irische sector, hadden de bepalin- ontworpen. De te grote argwaan de raadsleden deed daarom wat Qtief aan. Alsof niet de Landsrege- azelf de maatregelen een gebieden- oodzaak vindt in het belang van gehele Nederlandse volk Het geno- besluit zou trouwens op langere lijn wel eens van groot materieel 'ng voor ons eiland kunnen zijn. geen vuil gestort mag worden. Afge dankte machines mogen er niet worden geplaatst. Het voorbereidingsbesluit be vat een reeks verboden betreffende het aanleggen van leidingen en het maken van erfafscheidingen hoger dan 75 cm. Bomen mogen niet zonder toestemming worden gerooid of beschadigd. Reclame borden zullen in de beschermde gebie den niet zijn toegestaan. Discussiërende raadsleden Na deze uiteenzetting geeft de voor zitter gelegenheid tot discussie. Als eer ste spreekt de heer Standaart. Hij vraagt o.m. of beroep op een eventuele weigering van B en W mogelijk is. Na derhand zal de heer Oskam verklaren, dat er uitsluitend beroep op de gemeen teraad is. De voorzitter zegt toe, dat B. en W de voorschriften uiterst soepel zullen uitvoeren, na eerst verschillende belanghebbenden gehoord te hebben. De heer Standaart vraagt dan of er een re geling wordt getroffen voor eigenaren, die schade ondervinden van het voor bereidingsbesluit. Voorts informeert hij naar de toegankelijkheid van de ge bieden voor het publiek. De voorzitter antwoordt hierop dat hierin geen ver andering komt Eventuele schadever goedingen worden geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het voor bereidingsbesluit zegt niets daarover. Hierop kreeg de heer Koorn het woord; zijn bezwaren kwamen goed deels overeen met die van de heer Stan daart. De heer Koorn vindt het niet zo geweldig, dat de boeren niet meer baas zijn op eigen erf. De heer Dros vindt het onjuist dat het verboden wordt om tot scheuren van het land over te gaan. De voorzitter: „Het is allerminst de be doeling de agrariërs in hun werk te be lemmeren Ook hier zal met begrip worden opgetreden. Bovendien komt het scheuren van grasland in dit ge bied nauwelijks voor". Ook de heer Smit maakt zich zorgen over het verbod om grasland te scheu ren. Hij wijst er bovendien op, dat de Zandkuil op de Hoge Berg eens van een geheel ander karakter was. De Zand kuil is dichtgegroeid Hier en daar heb ben achter dijk verlandingen van moe rassige terreinen plaats gehad. De eige naars zijn te kort geschoten. Worden zij ook vervolgd De heer Witte vraagt dan wat er ge beurt indien de raad het besluit af zal stemmen. Het antwoord hierop luidt dat Gedeputeerde Staten dan zeker ingrij pen en zelf een plan zullen opstellen. Het is de wens van de Landsregering dat de Nederlandse natuurgebieden be schermd worden. En natuurlijk staan Ged. Staten achter de regering. Reeds eerder had de heer Standaart opgemerkt dat de oude zeedijk tussen Ceres en Oudeschild, evenals de dijk benoorden de haven, op de lijst van na tuurgebieden voorkomt De vuilnisstort plaats tussen Watermolenweg en Mok- baai echter met. Moet de Rijkswater staat ook toestemming komen vragen? De voorzitter zegt dat de heer Standaart theoretisch gelijk heeft Mevrouw Ko ning-Bruin merkt gelaten op dat Rijks waterstaat toch doet wat ze wil. B. en W. gaan er dan mee akkoord de vuilnis stortplaats ook in het voorbereidings besluit op te nemen. Dinsdag 23 juni Den Burg, raadhuis, 20.00 - 22.00 uur, tentoonstelling Frans Witte. Dondardag 25 juni Den Burg, sportvelden S.V. Texel, 9.00 uur, sportdag lagere scholen. Den Burg, Groeneplaats, 19.30 uur, tap toe van alle Texelse muziekkorpsen en drumbands. Den Burg, raadhuis, 20.00 - 22.00 uur, tentoonstelling Frans Witte. Vrijdag 26 juni Den Burg, sportvelden S.V. Texel, 9.00 uur, sportdag lagere scholen. Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur dan sen m.m.v. Tobi Coller. Zaterdag 20 juni werd in Oosterend de eerste Rommeltjesmarkt van dit seizoen gehouden. Zoals bekend komt de opbrengst van de markt ten goede aan de restauratie van de Grote Kerk. Op de rommeltjesmarkt heerste zaterdag een gezellige drukte en menigeen heeft er iets van zijn gading kunnen vinden. De volgende rommeltjesmarkten wor den gehouden op 4 juli, 18 juli, 1 en 15 augustus. De heer Standaart maakt dan be zwaar tegen de voorgeschreven maxi mumhoogte van 0,75 meter voor de erf- scheidingen. Normaal zijn deze 1,10 me ter hoog. De voorzitter is bereid dit te veranderen. De heer Koorn komt nog eens terug op de schadevergoeding aan eigenaars. De gemeenschap profiteert van de na tuurgebieden, de gemeenschap dient dan ook voor schadevergoeding te zor gen, zegt hij. Omdat dit een herhaling is van wat eerder ter sprake kwam, vraagt wethouder Daalder wat de heer Koorn nu eigenlijk wil: „Bent u nu voor of tegen de bescherming van na tuurgebieden?' „Daar ben ik voor", antwoordt de heer Koorn. Als de heer Dros van de voorzitter te horen heeft gekregen, dat voor de con trole op de naleving van de bepalingen van het voorbereidingsbesluit, geen extra personeel zal worden aangetrok ken, wordt dit bij akklamatie aange nomen. De overige punten, begrotingswijzi gingen betreffend, worden vrijwel zon der discussie aangenmoen. Het 3-jarige meisje A. J. uit Katwijk stak donderdag 18 juni plotseling de weg over en werd geraakt door de auto van de heer D. K. uit Meppel. Het meisje werd ter observatie naar het zie kenhuis gebracht. Zondag 14 juni kreeg een auto met caravan, bestuurd door de heer E. K. de J uit Ede, rijdende van De Koog naar de boot, geen voorrang van de auto van mevrouw Van B., die uit de Hollewals- weg kwam. Er ontstond flinke mate riële schade. Donderdag 18 juni werd een perso nenauto, bestuurd door de heer L B. uit De Cocksdorp, aangereden door het Volkswagenbusje van de heer H. de V. uit Texel. Er ontstond grote materiële schade. Drie personen werden licht ge wond naar het ziekenhuis gebracht. De heer L. B. reed op een voorrangsweg (de Bernhardlaan). De zwoegende landman Terwijl de zon hoog aan de hemel staat, zwoegt de boer op het land. Hij oogst het al minder wordende gras en denkt met zorg aan de stijgende prij zen van het voer. Want het vee moet eten. De wintervoorraad is op of bijna op, het land verschroeit. Hoe zal het de komende winter gaan? Nu al schrijft men in de kranten over bietenloof, over stro en zelfs over aardappelen. Maar als de bouwlanden een sober gewas zullen leveren, is ook een hoge prijs van dit soort voer te verwachten. Is het een wonder dat de boer kijkt naar de vreemdelingen, die in steeds groter aan tal ons eiland overstromen? De vreem delingen, die schijnbaar zorgeloos ge nieten van hun vrijheid? Is het een wonder, dat ze de mensen benijden, die niet gekweld door geldzorgen alleen maar op Texel ter ontspanning komen? Hij staat, beschermd door een strohoed, op zijn land in de verzengende hitte, spijtig is hem het dunne gras. De wei den verdorren meer en meer, het groen heeft op de droogste gronden reeds voor bruin plaats gemaakt. Hij gaat dóór, hij móet doorgaan en zwoegt de ganse dag. Het vee moet gevoerd en gemolken wor den, het werk gaat door tot de late don kere avond. Voor hem maar zelden een vrije dag. En kijkende naar de opge wekte vreemdelingen, wenst hij óók eens uit te gaan. Voor hem maar vakan tie bij uitzondering. Dikwijls is hij al léén op zijn bedrijf Wie zal melken, wie zal hooien, wie zal het vele andere werk verrichten als hij een paar dagen weg gaat, tegen beter weten in? Misschien zal de een of ander voor een korte tijd zijn werk willen doen. Maar hulp is duur. Waar moet dit van worden be taald met zulke onzekere vooruitzich ten Texels marginale gronden Al drie eeuwen geleden werd aan de Staten van Holland een rapport over de toestand van het Texelse land uitge bracht. Eierland en de Prins Hendrik- polder waren nog niet drooggemaakt. De Texelaars hadden geklaagd over hun lage verdiensten en de landsregering zond een commissie van deskundigen. Zij beschreven alle gronden. Hun eind conclusie was dat de gemiddelde kwali teit van de landen lag beneden de gron den van Kennemerland. Eenzelfde soort rapport uit het midden van de vorige eeuw, nu over Eierland, kwam tot de slotsom dat van de polder maar 1200 ha. het bebouwen waard was. De overige gronden achtte men alleen maar ge schikt voor schapenteelt. Ook de Prins Hendrikpolder was toen slechts voor beweiding met schapen te gebruiken. Wij weten wel dat sedert het invoeren van kunstmeststoffen zelfs minder goede gronden rendabel gemaakt kun nen worden. Toch is het aan geen twij fel onderhevig dat Texel veel marginale gronden heeft, waarop dikwijls met veel gezwoeg en grote kosten maar met moeite een boterham te verdienen is. De schone schijn, de fraaie landschappen kunnen dit alles maar moeilijk verhul len Wat zijn bodem betreft heeft Texel maar een matig rendement. Armoede in het verleden Eeuwenlang kende ons eiland maar twee bronnen van inkomsten: schapen teelt en visserij. Onze flinke kottervloot heeft de vissersbevolking voor het eerst sinds eeuwen een betrekkelijke wel vaart gebracht. Maar armoe zonder meer is in het verleden fe dikwijls het lot van de vissers geweest. Echte wel vaart heeft men in Oosterend, Oost, Oudeschild en Nieuweschild nauwelijks gekend. We behoeven maar te herinne ren aan de ondergang van de oester visserij, aan het teniet gaan van de zee graswinning om dit te verduidelijken. De schapenteelt en de visserij hebben gedurende het grootste deel van de ge schiedenis maar tot een sober bestaan van het overgrote deel der bevolking geleid. Omstreeks de overgang van de negen tiende naar de twintigste eeuw ontstond het vreemdelingenverkeer. Uit die tijd dateren Hotel „De Lindeboom-Texel" en het badhotel „Prinses Juliana". Wa ren het in de aanvang slechts beter-ge- situeerden, die, naar ons eiland kwa men zij kwamen op de vogeltjes af langzamerhand ontwikkelde zich het massa-toerisme. De grote stroom is eigenlijk pas na de tweede wereld oorlog gekomen Toen werd het toerisme van overwegend belang. Wij vertellen zeker geen geheim door te beweren dat de inkomsten uit het vreemdelingen verkeer tegenwoordig de inkomsten uit de agrarische sektor minstens evenaren. Vorige gemeentebesturen waren ge dwongen maatregelen te nemen. Zij het ook met moeite en ten koste van grote uitgaven, over het algemeen heeft men inzake het toerisme een juiste politiek gevoerd. Een politiek, die alle belang hebbenden ten goede is gekomen. Een belangrijk deel van de gemaakte kosten was uit de eilandskas afkomstig. De Koog tot bloei gekomen Het toerisme heeft in eerste instantie welvaart gebracht aan de eigenaars van de straatarme gronden achter het duin gebied. Zo goed als waardeloos land, dicht bij de Noordzee gelegen, werd re- creatiegrond, waar tienduizenden ver pozing gingen zoeken. Aanvankelijk pri mitief, langzamerhand beter uitgeruste hotels, pensionbedrijven en kampeer terreinen, leverden een rendement waarop zelfs de grootste optimisten nauwelijks durfden hopen. In een tijd dat de grond goedkoop was en ter ont wikkeling van toeristenbedrijven gel den tegen een lage rente geleend kon den worden, kwamen vooral De Koog en naaste omgeving tot bloei. Winkeliers en ambachtslui profiteerden in hoge mate van deze ontwikkeling De mees ten waren reeds lang op het eiland woonachtig. Ook zij hadden bij de uit breiding hunner bedrijfjes te maken met geld, dat in vergelijking met onze tijd, gerust „goedkoop" genoemd mag worden. Zij profiteerden evenals de (vervolg naar pagina 2) OOSTEREND Wij herinneren er nog eens aan dat Hare Majesteit Konin gin Juliana bij haar bezoek aan Texel in 1969 toegezegd heeft, dat haar kleder drachtcollectie uit binnen- en buiten land in het dorpshuis „De Bijenkorf" tentoongesteld mag worden ten bate van de restauratie van de Herv. kerk. Deze tentoonstelling, die de moeite waard is om gezien te worden, vindt plaats van 15 juli tot 15 augustus. Zaterdag, 20 juni, heeft de heer C. van der Eijk, rector van de Rijksscho lengemeenschap Texel, de diploma's uit gereikt aan de geslaagden van de H.B.S. Hij wees er in een korte toespraak op, dat dit diploma geen eind- maar een be ginpunt is. Een verdere opleiding moe ten de geslaagden buiten Texel volgen. Dit zal veel ouders zorgen baren, maar zij moeten vertrouwen hebben in hun kinderen en ze toch naar de „overkant" laten gaan. Ook de heer Weijdt, secretaris-pen ningmeester van de oudercommissie van de scholengemeenschap, noemde het be lang van verdere studie. Hij bood de geslaagden, namens de oudervereniging van de H.B.S., een map aan, waarin zij hun diploma's kunnen bewaren. De heer Blaak, Rijksgecommitteerde, wees er tenslotte op, dat het H.B.S.- diploma, een bewijs van de deugdelijk heid van de kennis van de geslaagde, niet de garantie biedt, dat de verdere reis in het leven goed zal verlopen. De geslaagden voor het diploma H.B.S.-B zijn H. G. Bakker, G. A. van Beek, C. Boon, A. M. Duin (m.), J, G. Flens, A Jonker, W. J. A. Ran, E. Roeper, J. de Waal en A J. M. Witte (m.) De namen van geslaagden voor H.B.S.-A publiceerden wij reeds in een vorig nummer. GESLAAGDEN A.M.S. VOOR N.O. „DE VIJFSPRONG" DEN HELDER Het diploma Assistente A behaalde: M. Eelman, De Koog; het diploma kos tuumnaaister werd behaald door E. v.d. Schans, Oudeschild. Het diploma Vormingsklas behaalden: M. A. Huisman, C. G. Langeveld, Den Burg, H. Roeper, De Cocksdorp; M. A. L. Witte, De Koog, M. J. Bremer, A. M. Witte, Oosterend, en P. A. Verberne, Oudeschild. DEN HOORN Zaterdagmiddag vonden in het gymnastieklokaal van de Jan Drijver-school de onderlinge gym wedstrijden voor meisjes van 6 t/m 13 jaar plaats. De prestaties lagen over het algemeen op een goed niveau, wat voor de leid sters, mej. K Kempenaar en mevr. H. Bruin-Bakker, die beiden veel vrije uren hieraan besteed hebben, een grote verdienste is. De meisjes waren in 3 groepen ver deeld en moesten ieder 4 oefeningen doen. De jury, bestaande uit mevr. J. Rijk-Oele, mevr. N. Drijver-Agter, mej. R. Meeldijk en mej. I Boon, had het beslist niet gemakkelijk met het toe kennen van de punten. De prijzen vielen uiteindelijk bij, in de leeftijdsgroep 6, 7 en 8 jaar: le Mar jolein Leyen 29 pnt., 2e Anita Lap, Irma Bakker en Yvonne Bakker 28,2 pnt., 3e Janneke Dijker, Marijk Dijker 27,5 pnt. Leeftijdsgroep 9 en 10 jaar: le Marjette Drijver 28,7 pnt; 2e Anette Duiven 29,1 pnt., 3e Els Terpstra 29 pnt. Leeftijdsgroep 11, 12 en 13 jaar: le Beatrice Bakker 30,1 pnt, 2e Lyda Zijm v 29,1 pnt., 3e Joke Hin 28,3 pnt De heer D. Drijver had de taak van mevr. H. Bruin-Bakker overgenomen, die wegens vakantie niet aanwezig kon zijn. Dit ging hem goed af. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN De zuigelingen, die aan de beurt zijn, worden op het bureau verwacht op de tijden dat hun eigen huisarts zitting heeft. Deze tijden zijn als volgt: Dokter Barnard, woensdag 24 juni, om 13.00 uur Dokter Seegers, woensdag 24 juni, om 15.00 uur. Opening Opening Opening Opening ÖjO c 'c <D CL O Woensdag 24 juni if o ■o CD 3 3* era aan de Kikkertstraat 28 te De Cocksdorp. O.a.: Midget-golfbaan. luïüëdö Sumado SumadQ SuiuadQ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1