Groen 2rwartsjexelsin het harL, ï[||£wart miljoen voor extra water „SAMMY'S" Textant: op zoek naar een betere maatschappij ets aan de hand bij zuinigheid L.T.S.-ers in aktie tegen vervuiling Texels vervuilde plaatsen in kaart gebracht EN ELS ;en Geslaagden van de iAR \G, 1. :n de TE ist Landbouwhuishoudschool Aanrijding bij de boot Texel op de radio Tachtig jaar Hervormde Zondagsschool Mevr. Tiessen-Spaans verlaat het onderwijs kM-m VAT 69 T-SHIRTS Aan al onze afnemers op Texel Wie zijn toch „Sammy's" „CASINO" DANSEN ,G 26 JUNI 1970 83e JAARGANG No. 8478 e N.V. v/h I.angcveld De Roog 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 tic: tijdelijk telefoon (02220) 2741 des avonds (02220) 3267 EL >285 urg UIS OG Het Provinciaal Waterleidingbedrijf deelt mee, dat de extra itervoorziening dit jaar een kwart miljoen zal kosten, gerekend er de drukste dagen ongeveer ƒ5000,per dag. Men zal alles alles zetten om de watervoorziening van ons eiland normaal te en verlopen. Nu de regen, waarnaar door velen wordt verlangd, blijft, wordt de situatie voortdurend moeilijker. We raden onze :ers aan om eens op de peilschalen te kijken in het waterwinge- >d. Daarop leest men af, dat de grondwaterstand op het ogenblik ker 40 cm. lager is dan het vorig jaar om deze tijd. van de Texelse bevolking niet te klagen Men heeft reeds vastgesteld, tlat de meeste afnemers zuinig met water om gaan. Het behoort tot de uitzonderingen dat het kostbare drinkwater wordt ver spild. Helaas heeft de praktijk uitgewe zen, dat sommige toeristen in vorige ja ren te weinig begrip voor onze moeilijke waterpositie hebben opgebracht. Het is daarom, dat aan eigenaars van kam peerterreinen verzocht is, het waterver bruik nauwlettend in het oog te houden. Natuurlijk kan iedereen zich voldoende wassen, maar het nodeloos laten lopen van kranen kan onmogelijk worden toe gestaan. Een ieder wordt nog eens vriendelijk om medewerking voor een zo zuinig mogelijk gebruik gevraagd. En laat men vooral onze gasten onder het oog bren gen, dat er niets aan de hand is, als ook zij een beetje oplettend zijn. ij brachten reeds het bericht, dat in- ide maandag a s. een sproeiverbod kracht wordt Nader vernamen wij vrijdag 26 juni de tankboten begin- te varen, waarmee uit Den Helder ;r zal worden aangevoerd. Bereids aan de haven twee aansluitingen aakt, waardoor water uit de tank- n in het Texelse buizennet gepompt worden. Om een vlotte toevoer mo- k te maken, heeft het Prov. Wa rding Bedrijf bovendien een dikke 'oerbuis van de haven over de dijk een hoofdbuis van het net aange- mdat in Den Helder overdag ook water wordt gebruikt, worden de scheepjes 's nachts volgepompt. Ze n daarna ogenblikkelijk naar Oude- ld. [en zal begrijpen dat de oplossing het waterprobleem niet eenvoudig n dat met de nieuw getroffen rege- grote kosten gemoeid zijn. elukkig heeft het Provinciaal Wa- ?idingbedrijf over de medewerking Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 25 juni 1970 in aanwezigheid van bestuur en ouders werd het diploma „Oriëntering Verzorgende Beroepen" uitgereeikt aan; Corrie Bakker, Marian Bakker, Paula Betlehem, Truus Beyer, Antje Boendermaker, Wil de Boer, Greetje Boon, Trudy van Boven, Lisa Dop, Etty Huisman, Hanna Kramer, Hanni? Maas, Marja v. d. Meer, Lam metje Post, Nelleke Schagen, Anneriet v. d. Schans, Annelies Sipsma, Hilda Staalman, Rita Veeger. Jozien Veld- wisch, Greetje Vlaming, Annemarie Witte, Magda Witte, Mieke Witte, An nelies Zijm, Netty Zijm. Eén leerling werd afgewezen. Het diploma „Assistente A" ontvin gen: Hartine Boon, Geertje van Boven, Sjaantje Daalder, Joke Gombert, Gerry Kalis, Tiny van Leersum, Nelly de Leeuw, Margret Leyen, Cdrolien Mo- nen, Saskia van 't Noordende, Hanne- ke Roeper, Lies Schraag, Anet Smit, Marijke Stark, Betty Witte, Kitty Wit te, Maria Witte, Vera Bakker, Ineke v. Beek, Janny Brouwer, Mieke Eelman, Ria van Heerweerden, Anneriet Hin, Corrie Hin, Loes Koorn, Agnes Schraag Martha Trap, Minsje Veenstra, Carla Verijzer, Marjan v. d. Vis, Ada Vlas, Tine de Vries, Truus van Wilsum, Nella Witte, Marjan Witte, Jannie de Zwart, Lida Trap. Eén leerling werd afgewezen. Het diploma „Assistente H" ontvin gen: Lina Doodewaardt, Jannie Eelman, Jeannette Groenhof, Bertha Hemelrijk, Margaret Koopman, Lenie Lampers, Tooje de Ridder, Nellie Spaans, Trudy Stoop, Els Verberne, Janny de Vries, Trea de Wal. Vijf leerlingen werden af gewezen. Twee leerlingen mogen her examen doen. 'T HORNTJE Dinsdag 23 juni reed de heer N. G met zijn Ford tegen de Citroën van de heer W. L. uit Den Burg De heer N.G., woonachtig in Katwijk, was op het haventerrein bij het Horntje verkeerd gereden en wilde de fout her stellen door achteruit te rijden. Hierbij botste hij tegen de W. L. Er ontstond blikschade Maandag 29 juni zal de K.R.O. in haar programma „Moeders wil is wet" aan dacht besteden aan de schapenhouderij op de boerderij „Spijk". Het program ma, dat om even over 8.30 uur begint, wordt uitgezonden op de zender Hilver sum 2. Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- feisenbank; Ainro-bank. Postgiro 652. Abonau prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. cxcl. 4% BTW Zaterdag 27 juni zullen de kinderen van de Ned. Herv. zondagsschool in Den Burg het 80-jarig bestaan van die zondagsschool gaan vieren. Om elf uur vertrekken ze van het parkeerterrein bij Garage Kaczor naar de Dennen om zich daar met allerlei spelen te gaan vermaken. Een speurtocht, e'en poppen- kastvertoning en een bezoek aan de zeehonden staan mede op het program ma. Het is voorts de bedoeling geza menlijk een maaltijd te gebruiken. Bij ongunstig weer zal men naar de kerk in de Binnenburg gaan. De kerkdienst van 5 juli zal in het teken van het 80-jarig bestaan der school staan. Tevens zal dan van de oudste leerlingen afscheid genomen worden. Op 28 september 1964 werd het Vor mingsinstituut voor meisjes opgericht. In de statuten stonddat het insti tuut, ieder werkend meisje van elk be roep ongeacht haar stand, wil helpen bij de groei naar volwassenheid. Voorts bij het vertrouwd raken met de ingewikkelde materie van de steeds veranderende wereld, opdat alle meis jes als mens en christen hun plaats in die wereld kunnen vinden. Er werd les gegeven o.a. in godsdienst, muziek, maatschappelijke vorming en huishou delijk beneer. Op 1 september 1969 werd het intsituut mede toegankelijk voor jongens. De opzet werd minder autoritair en een leidster werd aange- [evrouw Tiessen-Spaans heeft haar rnemen om het onderwijs te verla- vaste vorm gegeven. Zij heeft ont- l gevraagd en keert na de zomer- :antie niet meer in de school terug. >e Oudercommissie 'van de Jac. P. jsseschool meent, dat het afscheid i een algemeen geacht personeelslid toonder meer plaats mag hebben, dinsdag 30 juni a.s. wordt daarom i mevr Tiessen een receptie aange- len in de aula van de school. Om half t begint een samenkomst met per- eel, oudercommissie en genodigden, is dan gelegenheid haar toe te spre- i Deze besloten bijeenkomst zal ong. e kwartier duren Daarna, vanaf 8.15 krijgen ouders, oud-leerlingen, Iers van oud-leerlingen en verdere angstellenden de gelegenheid haar te iphmenteren. BADMINTONCLUB TEXEL )ok de Badmintonclub Texel houdt zomerslaap Tot na de school- canties zal er niet worden gespeeld. )e begindatum voor het nieuwe sei- n zal nog worden meegedeeld. trokken. Zij hoorde de jongens en meisjes aan en vroeg naar hun wen sen voor een op te stellen programma. Pas eind 1969 werden de eerste delne mers in het bestuur opgenomen. Voor dien bestond dit bestuur alleen uit bui tenstaanders. De naam werd veran derd in „Textant". Wij hadden een gesprek met Lucie, Te ja en Wim, drie jonge mensen, die vol enthousiasme aan de Textantakti- viteiten meedoen. Het was een ge sprek van zoeken naar een juiste om schrijving van de doelstellingen en het werk van Textant. Oók een ge sprek waaraan woorden als „autori tair" en „leiding" vreemd waren. Aktiviteiten „Wat heeft Textant het af gelopen jaar gedaan?" „We hadden discussieavonden over ontwapening, discriminatie, abortus, het geloof, over drugs, 25 jaar bevrij ding enz. We deden handenarbeid er werd geschilderd en geboetseerd, stof bedrukt, we deden aan emailleren. Bo vendien organiseerde Textant ontspan ningsavonden: cabaret, films en mode shows". „Hoe is één jaar Textant bevallen?" „We zijn met veel enthousiasme be gonnen ondanks een beangrijk gebrek: we waren niet goed gehuisvest. Er was desondanks een vaste groep Textanters, die terug kon zien op Wie zich interesseert voor Tex tant kan zich tot een van de vol gende personen wenden: Wim Trap, Verlorenkost 14, Oos terend, tel. (02223) 337. Te ja en Lucie, Warmoesstraat 38, Den Burg, tel. (02220) 3065. Henk Hin, Witteweg 77 B, Den Hoorn, tel. (02226) 281. Verregaand vervuild is het moerassige terrein ten noorden van de haven te Oudschild. Reeds jarenlang is dit velen een ergenis. Waarschijn lijk zullen de nieuwe elektriciteitscentrale en zoctwatcrfabriek daar worden gevestigd. Heden in beperkte hoeveelheid aanwezig de knal-gekke hippe blitse Door een ernstig auto-ongeval, is onze vertegenwoordiger, de heer A. Schaafsma niet in staat NU naar Texel te komen. In verband hiermede berichten wij U, dat hij in de eerste twee weken van september aanstaande U weer komt bezoeken. Eventuele haast-bestellingen za gen wij gaarne aan het adres Utrechtsestraat 63 te Arnhem. Directie Rhewav Gezondheidsonderkleding Arnhem. Als onderdeel van hun werkweek in de boerderij „Hoorn en Burg", bezoch ten leerlingen van de L.T.S. in het ka der van N '70 het Duinpark en het Texels Museum. Na afloop van de diavoorstelling van de heer De Haan over de vervuiling, kwam het plan naar voren om op Texel daadwerkelijk iets tegen die verontreiniging te doen. Zestig tweede klassers besloten zich in acht groepen te splitsen, en ook Texel in achten te delen. Iedere groep zou dan in het haar toegewezen gebied, de plekken, die op de een of andere manier vervuild zijn, op een kaart van Texel aanbrengen. De scholieren heb ben dit karwei woensdag j.l. geklaard. Het is de bedoeling, dat die kaart aan de betreffende instanties wordt doorgege ven en die in overweging te geven iets aan de vervuiling te gaan doen. Ook hebben de leerlingen op een lijstje geno teerd wat voor soort vuil werd aange troffen. In ieder van de gebieden werd het ergst verontreinigde „opgesierd" met een zwarte vlag. De eerste conclusie, die de leiders van deze werkweek de heren Blanken, Dros en Van Zon hebben getrokken is, dat in de toeristenplaatsen de vervuiling rela tief minder groot is dan in de andere gebieden. „Over het algemeen is de ver vuiling echter groter dan ik dacht. Daarbij komt nog dat de jongens met alle vuilhopen konden registreren, zo dat de werkelijke verontreiniging nog wel groter zal zijn. Wat mij wel opvalt, is dat de leerlingen dit karwei met veel enthousiasme hebben aangepakt", aldus de heer Blanken. In totaal werden 55 storende vuilho pen opgemerkt. Het volgende lijstje geeft een nadere specificering Wij wil len hierbij opmerken, dat niet geheel Texel is gecontroleerd, de stranden en het gebied om en in De Cocksdorp en Oosterend bijvoorbeeld, ontbreken in het lijstje. Den Hoorn en omstreken Oudeschild en omstreken Den Burg De Westen en omstreken De Koog en omstreken Gerritsland en Californiëweg De Waal en omgeving ten Oosten van Den Burg Zwaanstraat, Den Burg Zaterdagavond 28 juni in sfeervol verbouwde zaal VRIJ ENTREE met muziek van „De Sammy's verzorgen de muziek", zo stond in een advertentie en op aan plakbiljetten te lezen. In het heropende Casino zouden ze spelen, maar niemand wist wie die Sammy's eigenlijk waren. Welnu, ze vormen een band, praktisch geheel door Texelaars gevormd. De idee om een goede band te vormen, ont sproot aan het brein van de organist Wim Beerling, door zijn vrienden al ja ren Sammy genoemd. Wob Rienks speelt bas, Bob Dros is slagwerker, Fnts Guttman, de enige niet-Texelaar, is meester op de gitaar en Theo v.d. Berg treedt op als zanger. De Sammy's spelen nummers met een fijne bluesy inslag, pop, maar gaan wat jazz en latin allerminst uit de weg. Zaterdag a.s. gaat de band van start in de gezellig-verbouwde zaal van café dancing Casino. We wensen deze Texel se band succes. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt op 28 juni op om 4.21 uur en gaat onder om 21.04 uur; 1 juli op om 4.23 uur en onder om 21.03 uur. Maan: 26 juni L.K.; 3 juli N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild 26 juni 0.48 en 13.26; 27 juni 1.32 en 14 18; 28 juni 2.39 en 15.27; 29 juni 3.57 en 16.45; 30 juni 5.21 en 17.58; 1 juli 6.35 en 19.00; 2 juli 7.33 en 19.53; 3 juli 8.24 en 20.44; 4 juli 9.10 en 21.30. Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoog water. veelsoortige avonden en bezigheden. Bij de nieuwe start in september wil len we echter een ruimere opzet". Nieuwe opzet „Bij de nieuwe opzet willen de Tex tanters aan andere groepen in ruime mate diensten gaan verlenen. Zij heb ben nagedacht bijv. over hun eigen werk- en leefsituatie. Kritiek daarop brengen ze dan in de groep en van- daaruit in de maatschappij. Een doel van Textant is dan ook het proberen een betere maatschappij te realiseren. We willen in deze nieuwe fase niet al leen vrijblijvend discussiëren maar bo vendien een aktie aan de discussie ver binden". „Welke aktiviteiten we precies gaan ondernemen kunnen we niet zeggen, omdat dat afhangt van de wensen van de deelnemers". „Zijn er dan geen leiders bij Textant die bepalen wat er gebeurt?" „De leiders doen wat de deelnemers willen. Het woord „leider" gebruiken we liever niet, we spreken veeleer van „vrijgestelden". Dat zijn mensen die voortdurend beschikbaar zijn, die hun tijd en deskundigheid aanwenden om te coördineren wat het centrum wil". „Zijn jullie beïnvloed door de ka bouters?" „Je kunt beter stellen, dat de jeugd in deze tijd tracht begrip te krijgen van de maatschappij, hoe deze bestaat en zich ontwikkelt. In Amsterdam uit zich dat in de kabouters. Onkevangen zien zij de gebreken en trachten di.e te ver helpen. Op Texel zijn het de Textan ters". Huisvesting „Kan er in september op een betere behuizing van de groep gerekend wor den?" „We hebben van de gemeente toe- (Vervolg naar pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1