Aantal zeehonden in één jaar gehalveerd i „SAMMY S" Cfroen e/fwrL-Jexels in het harL, lartelijk afscheid van mevr. Tiessen-Spaans CASINO Oorzaak nog duister Dwarsgebakken 40 jaren bij het onderwijs Duinbrandje snel geblust DANSEN Zwembad op 25 juli in gebruik Deel Pontweg voor verkeer lekker* renner 0p Texel gebakken dus dagelijks vers Tegenstrijdige borden Het aantal zeehonden in het Wadden gebied is onrustbarend sterk terugge lopen. Waren er vorig jaar omstreeks deze tijd nog ongeveer 700, dit jaar zijn de gelederen geslonken tot ruim de helft: 360. Dit blijkt uit een onderzoek van drs. Van Haaften van het Rijks- instituur voor Natuurbeheer. In het Eijcrlandsc Gat tussen Texel en Vlie land werden dit jaar 39 robben geteld, het vorig jaar waren er drie maal zo veel: 120. Deze teruggang heeft gevolgen voor de bekende robbentochten met de TX 54 van Piet Slik. De tochten werden twee weken geleden zelfs enige tijd geheel gestaakt. Op het ogenblik wordt weer gevaren, nu echter verder de zee in naar de „Driesprong". De tochten duren daarom langer: ongeveer twee en een half uur. De opvarenden krijgen door gaans dan een 20-tal zeehonden te zien. Overigens krijgen de deelnemers hun geld terug als er heel weinig of geen robben worden gesignaleerd. Oorzaak Over de oorzaak van de teruggang kan nog niets met zekerheid gezegd worden. Piet Slik houdt het op de ver mindering van de visvooraad. Hij heeft herhaaldelijk geconstateerd dat de zee honden blijven vissen, ook als het eb is. Ook zouden de zeehonden er mager uit zien. Hoe het komt dat de visvoorraad zo klein is, is nog niet bekend. Het zou door verontreiniging van het water kunnen komen. Van het NIOZ hoorden wij dat de verontreiniging verontrus tend is en ieder jaar erger wordt, maar dat er niet plotseling een sterke vergro ting van de verontreiniging is gecon stateerd. Ook het feit, dat er minder kokkels zouden zijn en dat er minder vis gevangen wordt door de sportvis sers, vindt het NIOZ nog geen bewijs dat de verontreiniging vergroot is. Voedselpyramide Het zou geen verrasing zijn als zou blijken dat verontreiniging van de Wad denzee debet is aan de sterke teruggang. Reeds is vastgesteld, dat o.a. door de vuilwaterafvoer bij Hoogkerk een grootscheeps afsterven wordt veroor zaakt van de kleinste organismen in het water. Deze vormen het voedsel voor grotere dieren en via een reeks andere dieren in de voedselketen komt men uit eindelijk bij de zeehond terecht. Ver nietiging van schijnbaar onbelangrijke organismen kan uiteindelijk wel dege lijk het uitsterven van zeer grote dieren tot gevolg heben. Alleen bij grote dieren zoals zeehonden valt de teruggang op en haalt de voorpagina's van de dag bladen. In feite is het verminderen van de veel minder spectaculaire kokkels een minstens even alarmerend teken. Dit werd onder meer benadrukt door Drs. Boom van de Vereniging tot be houd van de Waddenzee in AVRO's televizier. In genoemde uitzending be steedde de AVRO uitvoerige aandacht aan het verdwijnen van de robben. In de uitzending kwamen ook de heer M. Mantje van Staatsbosbeheer (Staatsbosbeheer is belast met de be scherming van de zeehonden in het Eierlandse Gat) en de heer Piet Slik van de TX 54 aan het woord. Licht op rood Als zou blijken dat het verdwijnen van de zeehond inderdaad iets heeft te maken met de verontreiniging van het zeewater, zou dat treurige feit tenmin ste één voordeel hebben: het publiek zou erdoor onder de indruk komen. Mo menteel is er een sterk toenemende be- langsteling voor het vraagstuk van de milieuhygiëne. Ook de niet-weten- schapsman begint te voelen dat de men sen bezig zijn hun eigen wereld onleef baar te maken omdat men niet bereid is te betalen voor het op behoorlijke wijze verwerken van afvalwater e.d. Het ver dwijnen van één of ander microscopisch diertje uit het zeewater of het vermin deren van een bepaalde schelpensoort spreekt echter weinig tot de verbeel ding, zoveel te meer 't „zomaar" dood gaan van een „leuk beest" als een zee hond. DEN HOORN In de duinen halver wege de weg naar paal 9 (Hoornderslag) ontstond dinsdagmiddag door onduide lijke oorzaak 'brand. Kinderen, die zich in de buurt vermaakten, traden dapper op en wisten de vlammen te doven voordat de brandweer uit Den Burg ar riveerde. Slechts enkele tientallen vier kante meters begroeiing gingen verlo ren. Minister Den Toom over „De Hors" „BEZWAREN TEGEN SCHIETOEFENINGEN VRIJWEL GEHEEL ONDERVANGEN" DEN HAAG Minister W. den Toom van Defensie is blijkbaar nogal optimis tisch over het verlenen van de hinder wetvergunning om op de Hors van Texel te mogen schieten. Naar aanlei ding van vragen van het PSP-kamerlid A. G. v.d. Spek heeft hij laten weten in ieder geval van de (nog te verlenen) vergunning gebruik te zulen maken. De minister zei dat in feite geen sprake meer is van schietoefeningen doch slechts van lage horizontale werpoefe- ningen met oefenbommen. „De destijds ingebrachte bezwaren tegen een schiet- inrichting op De Hors zijn in de huidige aanvraag voor een vergunning vrijwel ondervangen." Zwaanstraat, Den Burg Zaterdagavond 4 juli in sfeervol verbouwde i zaal VRIJ ENTREE j, met muziek van kG 3 JULI 1970 re N.V. v/h Langcveld De Koojj is 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 irry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 83e JAARGANG No. 8480 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbont; Coöp. RaM- fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn, prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 cL per mm. excl. 4«>/0 BTW Het zwembad aan de Slingerweg te Den Burg zal op 25 juli in gebruik worden genomen; de officiële opening wordt gehouden in april volgend jaar. Het bad is in vijf nachten tijd vol water gezet, wat voor de PWN een aderlating van een miljoen liter betekende. Omdat het water 's nachts werd af genomen (van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens) leverde dat echter geen problemen op. Met deze hoeveelheid water zal het hele zwemseizoen worden gewerkt; het bad wordt dus niet ver verst. Door filteren en chloreren wordt bereikt dat het water niettemin zuiver blijft. Vandaag wordt begonnen met het aanleggen van de tegelperrons rond het bad; ook de zuiveringsapparatuur komt vandaag gereed. Maandag zal worden begonen met proefdraaien. Op 11 juli is de verwarming klaar en na één week tijd zal dan het water op temperatuur zijn gebracht. Het water wordt schoon- gehouden door zandfilters met een hoge doorstroomsnelheid. De filters zijn woensdag gevuld. Donderdag zal ook het kleuterbad (links op de foto in aan bouw) gereed komen. De fa. Drijver werkt ook hard aan de kleedcabines, garderobe, toiletten en andere noodza kelijke voorzieningen. Wat niet hoog nodig is wordt uitgesteld tot het volgen de zwemseizoen. Zo zal het tegelwerk van de toiletten pas later worden aan gebracht. 6, 7 en 8 juli Met de aanleg van de nieuwe riool- pijp van De Koog naar de toekomstige zuiveringsinstallatie aan de Pontweg is men nu zover gevorderd dat de Pont weg moet worden gekruisigd. Dat zal gebeuren 400 meter ten zuiden van de kruising met de Pelikaansweg en uiter aard is hier tijdens de graafwerkzaam heden verkeer onmogelijk. Het karwei moet op 6, 7 en 8 juli worden geklaard. Op die dagen wordt het verkeer omge leid langs Californiëweg, Ruyslaan en Pelikaansweg. Voor de gehele omlei dingsroute, die voor een deel door re creatiegebied loopt, zal een maximum snelheid van 50 km gelden. GESLAAGD De heer Wim Zegel uit Den Burg slaagde woensdag te Amsterdam voor het diploma Rijwielmonteur. Onze oud-eilandgenoot E. J. P. Kip perman slaagde voor het diploma HBS-B aan het Nieuwe Lyceum te Bilt- hoven. 4 hartelijke wijze is dinsdagavond aula van de Thijsseschool afscheid mien van mevrouw A. Tiessen- »ns als onderwijzeres. Zij heeft er r dan veertig actieve jaren bij het xwijs opzitten. Sinds 1953 was zij de Thijsseschool verbonden; daar- werkte zij in Oosterend en Nieuwe iorp. Enkele kostbare cadeaus, een able radio en een stereo installatie, de stoffelijke blijken van erken- kheid waarmee oudercommissie en eentebestuur de scheidende onder- eres verrasten. heer S. Bakker, hoofd van de sseschool, vertelde dat de bijeen- st was georganiseerd door de ou- ommissie. Hij heette burgemeester inger welkom als vertegenwoordi- van het gemeentebestuur en vertel- lat de inspecteur van het lager on- rijs uit Den Helder niet aanwezig zijn maar schriftelijk zijn dank had •gebracht voor de wijze waarop ■rouw Tiessen haar onderwijstaak vevuld. Onverflauwde energie urgemeester Sprenger bracht zijn rdering tot uitdrukking voor de on- lauwde energie en de belangstelling kinderen die mevrouw Tiessen in onderwijscarrière tentoon had ge lid. Het was niet de eerste keer dat waarderende woorden tot de onder- teres richtte; 71 dagen tevoren was ook gebeurd, toen mevrouw Tiessen 40-jarig jubileum als onderwijzeres dacht Het onderwijs is te vergelij- met sport en kunst aldus de bur- eester. Een artikel uit de krant ei nde zei hij dat het onderwijs meer vroeger geestelijk veerkrachtige isen nodig heeft die hun taak niet de eerste plaats vervullen om de baan en de lange vakanties. Het een voortdurende uitdaging. Mr. enger constateerde dat mevrouw sen zich daarvan altijd al bewust eweest. „Zij kent die uitdaging al- Ze heeft zich laten uitdagen tot hoogste prestatie die men leveren in goed samenspel met anderen", is niet goed alles altijd zelf te wil doen De burgemeester had de we- kampioenschappen voetbal op de visie gevogd en vond dat het mooi- doelpunt van Pele niet door Pele was gemaakt; hij had een ander kans daarvoor gegeven. Ook me- uw Tiessen heeft overdrachtelijk doelpunten gemaakt door anderen isen te geven. Als tastbaar bewijs de waardering van het gemeente- tuur overhandigde de burgemeester draagbare radio. Prettige collega heer S. Bakker, namens ouders, soneel en leerlingen, schetste uit ing d hoge eisen waaraan onder- ikrachten moeten voldoen waarbij yaststelde dat mevrouw Tiessen aan deze eisen ruimschoots voldeed. Zij was echter ook en vooral een prettige colle ga die geen extra moeite te veel was en die blijk gaf van een groot verant woordelijkheidsbesef wat onder meer bleek uit het feit dat zij niet altijd de gemakkelijkste weg koos. De heer Bak ker overhandigde de steTeo platenspe ler met platen en bracht met de geno digden een dronk uit op het welzijn van mevrouw Tiessen. Ontroerd dankte mevrouw Tiessen voor de haar toegezwaaide lof. Met waardering herdacht zij haar moeder die het door hard werken mogelijk had gemaakt dat zij onderwijzeres was ge worden, „Ik heb altijd veel voor mijn werk gevoeld. En als je er voor voelt, gaat het vanzelf. Het is dus geen ver dienste". Mevrouw Tiessen had haar werk bij het onderwijs destijds neerge legd toen zij trouwde. Toen haar man overleed, was dat een shok die zij te beven kon komen door andermaal aan het werk te gaan. Zij wilde dat recept graag doorgeven aan ieder die in zijn leven een opstopper te verwerken krijgt: ga werken en ga niet in een hoekje zitten treuren! Mevrouw Tiessen dankte ouders en collega's. „Zonder hun medewerking zou ik weinig hebben kunnen uitrichten". Na dit officiële gedeelte maakten zeer velen van de gelegenheid gebruik om de scheidende onderwijzeres de hand te drukken. Naar Indonesië Mevrouw Tiessen heeft haar onder wijstaak niet „tot het bitter eind" voortgezet. Zij stopt in de kracht van haar leven en dat maakt het haar mo gelijk haar reislust nog meer bot te vieren dan zij tot dusver al deed. Vol gende week vertrekt mevrouw Tiessen naar Indonesië, waar zij diverse plaat sen op Java en Bali zal bezoeken. MAATSCHAPPELIJK WERK Wegens vakantie vervalt het spreek uur van de maatschappelijk werkster van de Stichting voor Charitatief en Maatschappelijk werk in de Kop van Noordholland te Den Burg op lOjuli. Voor dringende gevallen kan men zich wenden tot het Bureau in Den Hel der, Spuistraat 1, tel. (02230) 13706. DE KOOG Deze foto maakten wij op de Badweg te De Koog bij de hoek met de Ruijslaan. Volgens het bord rechts is het verboden de Ruijslaan in te rijden. Het andere verkeersbord ver wijst de automobilisten echter in deze verboden richting naar een parkeer plaats en om de situatie helmaal dol te maken, worden de toeristen die de Texelroute volgen uitgenodigd zich niets van het eerstgenoemde bord aan te trekken. Dat menige automobilist ter plaatse in ernstige gewetensnood raakt, laat zich denken. Om misverstanden te voorkomen: het Texelroute-bord van de WV stónd er al. Het zou van de VVV niet onredelijk zijn om te verlan gen, dat zij wordt gekend in op handen zijnde verkeersmaatregelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1