CJroen ^wartr jexels in het harL, G.S. tegen bouw van hotel in Lysol was de grote boosdoener AGENDA Bezwaren tegen aantasting landschap gegrond geacht Kleine hoeveelheid maakte leidingwater ongenietbaar poldert je Ceres Zeehondemoeder accepteerde geen pleegkind Ook toeristen welkom op aquarium-avond Duizend gulden beloning voor aanwijzingen Kotex hield volièrekeuring m* I - Vragen aan het PWN Wit water heeft onschuldige oorzaak Inspraakavond over woningbouwbeleid Toezegging van beroep Sarasani officieel geopend DAG 7 JULI 1970 83e JAARGANG No. 8481 ave N.V. v/h Langeveld De Rooij Ibus 11.- Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kecsomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrydage Bank: Nederl. Middenstandsbank; CoÖp. Raif- feisenbank; Ainro-bank. Postgiro 652. Abonn. pr(js ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4®/0 BTW Gedeputeerde Staten van Noordhol- id vinden dat de bouw van een hoog tel in het poldertje Ceres" een em- ge aantasting betekent van het land- ïapsschoon in dit deel van Texel. De or de gemeenteraad in juni 1969 vast stelde wijziging van 't bestemmings die de bouw van het hotel moge- i meest maken is daarom niet goed- keurd. Volgens artikel 29 van de wet de ruimtelijke ordening kunnen de itiatief nemers tot de hotelbouw aaronder de heer E. Brecuwer uit in Burg) in beroep gaan bij de Kroon. J zijn inderdaad voornemens dit te erd§en. Een procedure bij de Kroon iegt evenwel één tot twee jaar in be- ig te nemen, zodat er voor 1972 in Ier geval niet zal worden gebouwd, "fl genstanders koesteren de hoop dat de disering van dit kostbare project dan lancieel zo moeilijk zal zijn gewor- n dat er niets meer van zal komen, k niet bij een voor de bouw gunstige slissing van de Kroon. loais bekend nam de gemeenteraad 10 juni 1969 eenstemmig het besluit hotelbouw mogelijk te maken door W3|t bestemmingsplan aan te passen. >n was met B. en W. van mening dat t belang van dit groots opgezette tel ruimschoots opwoog tegen de be daren die door tegenstanders waren jediend. Raad en B. en W. vonden dat t toekomstige hotel in het landschap :t ernstig zou storen. Vanuit het na- rige landschapsreservaat De Hoge •rg zou het hotel slechts vanaf enkele nten goed zichtbaar zijn. Bezwaren rot de personen en instellingen die er ders over dachten en met bezwaar- ïriften kwamen hoorden de Stichting [rarisch Bedrijf ten behoeve van het ituurbehoud Texel (Sabena), Staats- sbeheer, de dames Dijt, dr. De Blok VJ i., de Vriendenkring Texel, de Con- :tcommissie voor Natuur- en land- 331 lapsbescherming en de ver. tot be- ud van natuurmonumenten, de heer A. v. d. Vlis, de landelijke vereniging behoud van de Waddenzee, de stioh- >g Menno van Coehoorn te Oegst- est,. de bond „Heemschut" te Am- ;rdam. 'ot degenen die bezwaarschriften in- inden hoorde ook het protest-comité Weer teleurstelling in Texels Museum Zaterdag is in het Texels Mu seum een zeehondje levenloos ter wereld gekomen. Dat was een teleurstelling voor directeur De Haan en zijn staf, die hadden ge hoopt, dat het deze keer beter zou gaan dan enkele weken geleden toen een zeehondje enkele uren na de geboorte de geest gaf. Naar de oorzaak van de misgeboorte wordt een onderzoek ingesteld. Het be trokken moederdier verblijft sinds 1964 in het Texels Museum. (De rob die eerder een jong ter wereld bracht, dateert van 1958 en is de oudste bewoner van het Robben- bassin van het Texels Museum). Een extra teleurstelling was zaterdag het mislukken van de po ging om het moederdier van een ander moederloos robje te voor zien. Een bij Harlingen gevonden jonge zeehond werd daartoe in allerijl naar Texel overgebracht, waarna werd getracht het beestje de geur van het dode robje te ge ven op de manier die ook wordt toegepast bij moederloze lamme ren. Het moederdier liet zich ech ter niet bedotten en verstootte het pleegkind zonder aarzelen. Vrijdagavond 24 juli komt de aqua- imvereruging in de LTS-kantine bij- n. Er zullen onder meer enkele films 'rden gedraaid. Bijzonder welkom op ze bijeenkomst zijn aquarianen van vastewal die met vakantie op Texel blijven. Cere's. Dit comité verzamelde destijds een groot aantal handtekeningen tegen het Ceres-plan Niet op tijd Het bezwaarschrift van het comité was evenwel niet tijdig bij de gemeen teraad ingediend De aktie werd pas ge voerd na de beslissing door de gemeen teraad. Hoewel de bezwaren van het comité wel op tijd bij G.S. binnenkwa men, hebben G.S. volgens de bepa lingen in de wet het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. De ove rige rcklamanten. waren wel op tijd. In hoofdzaak richtten zij zich tegen het feit dat bij realisering van het plan het natuur- en landschapsschoon zowel in het poldertje zelf als in het gebied van de Hogeberg op onaanvaardbare wijze zou worden aangetast. Het hotel zou zo hoog worden dat het nog 7.50 meter boven de oude zeedijk zou uitsteken. Ook Gedeputeerde Staten hebben hier tegen overwegende bezwaren. Aan het aspect van de Hogeberg dat specifiek wordt bepaald door de lager gelegen omgeving zou afbreuk worden gedaan. Het gemeentebestuur had aangevoerd dat de bouwmassa van het hotel door beplanting met bomen voor het grootste deel aan ht oog zou worden onttrokken maar volgens G.S. neemt dit niet weg dat 't object vanaf verscheidene plaat sen, zowel vanaf het land als vanuit zee, als een storend element in het ter plaatse fraaie en unieke landschap zal worden ervaren. De economische waar de van een dergelijk hotel voor Texel wordt niet ontkend, maar volgens G.S. mag een dergelijk economisch belang niet prevaleren boven de belangen van het behoud van het fraaie landschap ter plaatse. De bezwaren van de reclaman ten, voorzover betrekking hebbend op aantasting van het landschapsschoon worden dan ook gegrond geacht. De overige ingekomen bezwaren worden daarom buiten beschouwing gelaten. GESLAAGD Onze oud-eilandgenoot de heer Roy Alderlieste slaagde aan de Rijkshogere- school voor Tropische landbouw voor het einddiploma. DS. A. W. KOK MET EMERITAAT Wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd is per 1 juli 1970 emeritaat verleend aan ds. A. W. Kok, predikant van de Hervormde ge meente' van Noordbergum (Fr.). Van 13 november 1932 tot 20 oktober 1946 was ds. Kok predikant van de Hervormde gemeente van Oosterend op Texel. Diefstal uit zomerhuisje In september 1968 is uit een zomer huisje, staande achter Dorpsstraat 7 te De Koog, een partij meubels en andere artikelen ontvreemd ter waarde van ƒ8.000,Tot het gestolen goed hoor den onder meer twee buitenlantaarns, 46 dekens, zes lichtkronen, serviesgoed, koffiemachine, frituuroven, grote stalen pannen, 2.000 ansichtkaarten, radio met platenspeler etc. Onderzoek door de po litie heeft tot dusver niet tot resultaat geleid Daarom werd het recherche- en informatiebureau Van der Berg Co. te Amsterdam ingeschakeld. Daar is men van mening dat de goederen zich nog op Texel moeten bevinden. Thans is een beloning van ƒ1.000,uitgeloofd voor degene die aanwijzingen kan ge ven die leiden tot aanwijzing van de dader(s). In navolging van de zeer geslaagde volièrekeuring van vorig jaar, besloot de Kleindierensportvereniging Kotex dit jaar weer zo'n keuring te houden. Ook nu weer waren drie vogeldeskun digen van de vaste wal aangezocht, die zaterdag j.l. deze keuring verricht heb ben.' De uitslag is als volgt: le prijs en winnaar der volièrekeuring, de heer J. J. Keijzer, Beatrixlaan, Den Burg met 185 punten; 2e prijs de heer M. E. v. d. Kerkhof, Den Burg met 180 punten; 3e prijs de heer S. Feenstra, De Waal met 165 punten. Winnaar bij de kamervo lières werd de heer M. Dijker, Den Hoorn met 169 punten. Brl*„a MO lllin bolle wtnlwcmo drodolllo '■£££.*-. Door een fout gemaakt bij het per tankboot aanvoeren van drinkwater, heeft een groot deel van Texel een ver dund chemisch produkt uit de kraan gekregen Bij informatie bij het bedrijf in Den Burg kreeg een ieder te horen, dat gebruik ervan geen kwaad kon. Een phenolachtige stof is gezegd. Nu zijn phenol en derivaten biezonder giftige verbindingen. Vandaar bijvoorbeeld het gebruik in antiseptica en bestrijdings middelen. Ook ernstige fouten zijn te vergeven, maar als mondige burgers hebben wij recht om te weten wat er gebeurde, welke maatregelen werden genomen en welke redenen er waren om voor de hand liggende maatregelen niet te ne men, Daarom de volgende vragen op grond van de via deze krant gegeven informatie 1. Welke chemische verbindingen kwamen in ons drinkwater? Uiteraard is dit bekend, want geen schip vervoert een buiklading, zeker niet een giftige, zonder dat bekend zou zijn wat werd vervoerd. Nu gaat het gerucht dat het een bestrijdingsmiddel tegen de Colora dokever betrof, wat in ieder geval niet onaannemelijk klinkt bij de opgetreden invasie. Het niet met name willen noemen van de stof doet de juistheid van dit gerucht veronderstellen, het geen leidt tot grote (wellicht onnodige) ongerustheid. 2. Welke concentraties kunnen voor gekomen zijn? Als zich inderdaad en kele liters in de pomp bevonden, die het water uit het schip pompte, heeft niet eerst een menging met de inhoud van de tanks plaats gevonden en is de stof als een golf door het leidingnet gegaan. Overigens 3 liter op een schip van 600 ton zou na menging betekenen 5 ppm Hier geschiedde het kwaad. Op de foto ziet inco links de waterboot die een lading water uit Den Helder heeft gehaald en deze over pompt in de „Corry", een ander waterschip dat in de haven vaste ligplaats heeft gekregen en van waaruit het water rechtstreeks in het leidingnet wordt geperst. Als gevolg van een lekkende afsluiter kwam lysol terecht in de leiding die men (rechts) naar het haventerrein ziet lonen. (5 delen per miljoen). Dit soort stoffen is in deze concentratie behoorlijk giftig bijvoorbeeld voor waterdieren De American Conference of Governmental Industrial Hygienists noemt 5 ppm de maximaal toelaatbare dosis in lucht. 3. Waar en wanneer werden door het PWN controlemonsters genomen? Is na het blijken van het gebeurde contact opgenomen met het Rijks Instituut voor Volksgezondheid 4 Waarom is niet onmiddellijk na het blijken van de gemaakte fout de bevol king gewaarschuwd? Per telefoon, per aanzegging of per luidsprekerwagen. Gemeentepersoneel of vrijwilligers had den ingeschakeld kunnen worden. Aan genomen dat onze eigen gezondheid geen direct gevaar heeft gelopen, hoe veel koffie, soep, wasgoed enz zou zo onnodig bedorven geraakt zijn? Hoe veel planten en huisdieren hebben schade kunnen ondervinden? Hoeveel ergernis is opgewekt 5. Welke maatregelen zijn genomen om het bedorven water snel uit de lei dingen te verwijderen? Hoe kan het zijn, dat na enkele etmalen het water nog steeds verontreinigd is en dat de golf van bedorven water sommige huizen eerst donderdagochtend bereikte? G. C. Cadée en J H. Vosjan, Westergeest REACTIE P.W.N. Het P.W.N. gaf op het ingezonden stuk van de heren Cadée en Vosjan het volgende commentaar: „De vragen van de heren zijn gebaseerd op hetgeen is gepublceerd in de Texelse Courant van 30 juni. Aan dat krantenartikel valt weinig toe te voegen omdat daarin het gebeurde in grote lijnen goed werd weergegeven. Ter aanvulling merken wij nog op dat met de pomp waaruit de verontreiniging kwam, niet werd ge pompt. De wel in gebruikt zijnde pomp, leidingen en tanks waren zeer zorgvul dig gestoomd en schoongemaakt. De on derzochte monsters toonden aan dat de ze onderdelen aan alle eisen voldeden. De verontreiniging blijkt plaatsgevon den te heibben als gevolg van een lek kende afsluiter die m verbinding stond met de met in gebruik zijnde pomp. Ten aanzien van de aard van de ver ontreiniging is gebleken dat deze af komstig was van een vroegere lading lysol; hiervan is een geringe hoeveel heid (zeker geen liters) in het water ge komen. Er is dus geen sprake van een bestrijdingsmiddel tegen coloradoke vers. Een direkt ter plaatse (Oude- schild) genomen watermonster toonde aan dat de concentratie van de veront reinigende stof op dat moment duide lijk lager was dan de door de vragen stellers genoemde 5 ppm. Deze concen tratie veroorzaakte een zeer onaange name smaak maar het drinken van bijv. een glas van dit water heeft verder geen nadelige gevolgen. Bovendien zou niemand dit slecht ruikende en smaken de water blijven drinken. Bij later, op andere plaatsen van het eiland geno men monsters op punten waar smaak- klachten waren bleek de concentratie tien tot honderdmaal kleiner te zijn dan in het direkt genomen monster. Na het gebeurde werd direkt contact op genomen met de Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toe zicht op de hygiëne van het milieu. On middellijk na het bekend worden van de slechte smaak van het drinkwater is gestopt met pompen en werd het ver ontreinigende water op verschillende punten van het net door spuien verwij derd. Door deze maatregelen was na enkele uren het grootste deel van het verontreinigende water uit het net ver dwenen. Daar de smaak van deze stof zelfs in grote verdunningen nog merk baar is, was het mogelijk dat in uitlo pers van het leidingnet nog na enkele etmalen smaakbezwaren optraden. Ook deze werden door afspuien zoveel mo gelijk bestreden". NASCHRIFT RED AKTIE Een van de Texelse artsen liet ook een onderzoek instellen naar de aard van de verontreiniging en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Van de Inspecteur voor de milieuhygiëne, de hoofdinspecteur van de Volksge zondheid en de pharmacologisch in specteur voor Noordholland werd ver nomen dat de vreemde stof in 't drink water geen nadelige gevolgen voor de gezondheid kon hebben. Bedoelde arts liet een onderzoek instellen om te we ten of bij het samenstellen van medi cijnen in zijn apotheek moest worden gerekend op ongewenste chemische re acties. Vele waterverbruikers hebben ge constateerd dat het leidingwater, sinds een deel daarvan met tankschepen wordt aangevoerd, melkachtig wit van kleur is. Het PWN liet ons weten wat daarvan de oorzaak is. Zoals bekend wordt het drinkwater dat uit Den Hel der wordt aangevoerd door de pomp- installatie van het tankschip dat vast aan de kade ligt in de haven van Oude- schild, aldaar rechtstreeks in het bui zennet gepompt. Dit gebeurt door mid del van een schroefpomp, waarbij ook lucht wordt aangezogen. Deze lucht wordt zeer fijn verdeeld in het water opgenomen waardoor het a.h.w. tijde lijk een melkachtige kleur krijgt. Als het water afgetapt is en even stilstaat zal men bemerken dat de zeer fijne luchtbelletjes naar boven stijgen en dan verdwijnen waardoor het water weer helder is. Deze lucht is beslist niet schadelijk voor de consumptie en heeft ook geen smaak. Wat wel een bijko mend verschijnsel is, is dat deze lucht in bepaalde gevallen bij het openen van een kraan spetterend een uitweg zoekt. Het P.W.N. is direkt na het ontvangen van de eerste klachten aan de slag ge gaan om e<en oplossing te zoeken ten einde dit ongerief ongedaan te maken. De vieze phenolsmaak is inmiddels vrijwel overal uit het water verdwenen. Het verschijnsel heeft toch nog dagen langer aangehouden dan door het PWN werd verwacht; de vieze smaak is later ook geconstateerd buiten het „aange taste" gebied (de zuidoosthoek van Texel) zij het in niet ernstige mate Het vormingscentrum Textant orga niseert donderdag a.s. in hotel „De Lindeboom-Texel" een 'inspraakavond' waarop volop gediscussieerd kan wor den over woningnood, woningbouw en aanverwante problemen. Aan de avond zal worden meegewerkt door wethou der Daalder, aannemer Drijver, make laar Brandsen en vertegenwoordigers van het gemeentelijke bouw- en wo ningtoezicht en de woonruimteadvies commissie. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor ieder; aanvang acht uur. Het vor mingscentrum trok onlangs sterk de aandacht toen zij alle op Texel leeg staande woningen inventariseerde. Kor te tijd later kondigde het gemeentebe stuur maatregelen af om het lege wo ningen-verschijnsel te beperken. Gezien het belang van het onderwerp, wordt op flinke belangstelling gerekend. De Hervormde gemeente van Den Burg heeft een toezegging van beroep uitgebracht op ds. J. F. M. van Malssen te Schingen. Zaterdagavond is Sarasani officieel geopend. 'President-direkteur-generaal' Fred Brinkhorst deed dit door een stek ker in het stopcontact te steken waar door het watergordijn in werking werd gesteld. Daarvoor bracht Armand André de la Porte (leider van Sarasani) in her innering hoe zij vijf jaar geleden waren begonnen. Het ging er toen in vergelij king met nu heel provisorisch toe. Er was geen bar, geen lightshow en geen balkon. „We sliepen met z'n allen on der het podium met het geldkistje on der ons hoofdkussen" Door de jaren heen is Sarasani steeds meer op de „progressieve toer" gegaan aldus Ar mand. Hij overhandigde als geschenk een vat bier aan Fred, die daarop het watergordijn in werking stelde. Woensdag 8 juli Den Burg, 14.00 uur, folklore met schaapscheren, paardbeslaan, oude am bachten, poppenkast, kinderdansgroep en kinderboerenkapel Den Burg, 19.00 uur, Margretha Sin- dairband met showtje op de Groene- plaats, dansgroepen en boeremkapel. Den Burg, 21.30 uur, vrij dansen in „De Oranjeboom". Donderdag 9 juli De Cocksdorp, WV kantoor, 10.00 uur, opdrachtentocht. De Cocksdorp, vuurtoren, 14.00 uur, strandspelen. Elke avond Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur, dan sen m.m.v. „The Eddysons". De Koog, „De Buteriggel", 21.00 uur, zang- en gitaarduo „Alfonso Yjuan". Alle kinderspelen, strandspelen voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar op geven ter plaatse, gratis meedoen. Volksdansen en volleybal ook gratis voor gasten en Texelaars.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1