'roen '^wartsjexels in het hart- 'est Polder Paraat Haan staat weer op zijn plaats Voetsporen van de erfvijand Waarom feest 'V. Weer stookolie op het strand Kaatswedstrijd begint om een uur SIMGA1301/1501 folklore Bejaarden en Garage WESTEND 83e JAARGANG No. 8482 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Rall- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Aboun. prjjs ƒ3,90 p. kw. -J- 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4o/0 BTW geschiedt op de Langeveldstraat, waar na het verder gaat via Kikkertstraat, Postweg, Schoolweg, Hoofdweg en Hollandscheweg. Met nadruk wordt vermeld dat iedereen aan de optocht mag meedoen, dus ook niet-Eierlandse Texelaars en toeristen. Deelname kan bestaan uit het laten meerijden van een fraai versierde wagen zondeT meer, maar het meest worden wagens ge waardeerd met een voorstelling die iets te betekenen heeft. Men kan zich laten inspireren door het toerisme, de ge schiedenis van de polder maar ook be paalde (wan)toestanden mogen onder werp van 'n uitbeelding zijn. Actuele za ken als milieuvervuiling (waarmee men ook in Eierland heeft te malken) lenen zich voor iets dergelijks maar ieder die zijn stem wil laten horen kan van deze mogelijkheid gebruik maken. De op tocht mag worden beschouwd als een goede demonstratiemogelijkheid; van kijkers is men vrijwel verzekerd! Het onderwerp moet wel „Texels" zijn. Wie wil meedoen maar niet over een wagen beschikt, kan zich wenden tot de heer C. Zijm („Sir Robert Peel"), De Cooks- dorp. Kinderen kunnen zich uitleven in de „versierde optocht" die donderdagmid dag om twee uur in De Cocksdorp wordt gehouden. De deelnemers stellen zich op bij 'het VW kantoor, waarna de volgende route wordt gevolgd: Hods- honstraat, Ploosterstraat, Langeveld straat, Kikkertstraat. Ook toeristen mo gen meedoen, bijv. met versierde bol derwagens. Andere plaats Het feestterrein is niet, zoals aanvan kelijk aangekondigd, het land van Reu vers waar ook het vorige feest werd gehouden maar het terrein tegenover de katholieke kerk. Daar zullen twee tenten verrijzen: de tentoonstellings tent en de feesttent, die plaats biedt aan 1200 personen. De tentoonstelling krijgt een algemeen Texels karakter. Er is o.m. een grote stand waarin de belangrijkste Texelse bestaansbronnen onder de loupe worden genomen. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat be horen tot de medewerkende instanties. Er is ook een „ludieke stand" waar men verschillende vormen van kunstnijver heid ziet bedrijven en waarin men ook zelf actief kan zijn. Om twee uur vrijdagmiddag hoopt men in de feesttent zoveel mogelijk Texelse bejaarden te kunnen verwelko men. Zij zullen aangenaam worden be zig gehouden, maar evengoed ruim schoots de gelegenheid krijgen om el kaar te spreken. Koffie en koek zijn in ruime mate aanwezig. De aanwezigen zullen kunnen genieten van een mode show, verzorgd door modehuis Moer beek n.v. uit Den Burg. Sterrit Woensdagavond 6 uur start de ster- rit die eindigt in De Cocksdorp maar kan worden begonnen in alle dorpen van Texel. De volgende startplaatsen (tevens inschrijfadressen) zijn aange wezen* Garage Kaczor, Keesomlaan 45, Den Burg; H. Troost, Herenstraat 67, Den Hoorn; KI. Kikkert, Badweg, De Koog; Cafetaria De Fuik, Hogereind, De Waal; Garage Westend te Qosterend; J. Witvliet, Heemskerkstraat te Oude- schild en B. Dros, Kikkertstraat 21 te De Cocksdorp. Het gaat erom na de start alle genoemde adressen af te rij den en daar de deelnemerskaart te la ten afstempelen. De finish sluit om half negen; dan moet ieder dus in De Cocksdorp (feesttent) zijn. Het inschrijf formulier geldt tevens als toegangsbe wijs voor de feesttent. Er worden di verse prijzen uitgeloofd, o.a. voor het oudste voertuig, oudste deelnemer enz. Ieder krijgt een herinneringsvaantje. Bchendingheidswedstrijd Bij de feesttent zal donderdagochtend aanvang 10.00 uur, een behendigheids wedstrijd voor tractoren worden gehou den. Me't de trekkers, voorzien van ter plaatse beschikbaar te stellen aanhang wagens, moeten allerlei hindernissen worden genomen. Wie zich voor deze wedstrijd nog wil opgeven dient dat te doen bij de heer L. van Tongelen, Mo lenlaan 18, telefoon 298. Vóór de bedijking, 135 jaar geleden, was de Eierlandse polder een uitge strekte schorrenvlakte waar de zee bij (hoge) vloeden vrij spel had Het gebied was doorsneden met tal van grillig kronkelende geulen en slenken. Daar van zijn er nog enkele bewaard geble ven, zoals de Rogsloot en het Hoge- zandskil. De overige geulen werden ge ëgaliseerd om plaats te maken voor het strakke blokkenpatroon van de ver schillende percelen landbouwgrond. Wie de Eierlandse polder vanuit een vliegtuig bekijkt, ziet tot zijn verba zing dat de voormalige geulen nog mak kelijk zijn terug te vinden. Op de be gane grond is absoluut niets te zien maar van grote hoogte vallen de kron kellijnen die zich door het graan- en grasland slingeren duidelijk op. Oor zaak van dit verschijnsel is de plaatse lijk iets andere samenstelling van de grond. Niet alleen de bodem heeft daar een iets afwijkende kleur maar vooral de begroeiing reageert erop. Door het grotere slibgehalte wordt het water be ter vastgehouden waardoor het gras of het graan er iets frisser bijstaat. Bo venstaande luchtfoto werd genomen van een perceel land aan de Hoofdweg, ongeveer tegenover „Padang". Links is de woning te zien van de heer R. W. Stoepker, voorzitter van he»t feestco mité Polder Paraat. Ijii het feest Polder Paraat dat msdagochtend begint, zit één droe- kantje. Het is een afscheidsfeest. De Ier Eierland heeft opgehouden te aan als bestuurlijke eenheid en is Egaan in het grote Waterschap el. Het is geen schrale troost om er een bij te vermelden dat niemand in lolder daar een traan om heeft ge il. Buiten de kring van bestuurders ken de polderbevvoners weinig van verandering. Niemand voelt zich iocht of verraden en als het feest succes zou worden hoeft men de Kaak zeker niet in die richting te Ken. Meer dan ooit is de poldeT ac- II Van een als los zand samenhan- Xd gebied met ver uiteenliggende Bderijen, buurtschappen en maar één Eend" dorp is Eierland bezig een Etc gemeenschap te worden. Er wor- 1 verheugende initiatieven ontplooid. Es een duidelijke bereidheid om zich Ers te getroosten voor een ontwikke- ft die pas op den lange duur zijn rc- ■uon zal afwerpen. Een voorbeeld dat Hrig Texel tot nadenken mag stern- kruis werd verwijderd om te worden schoongemaakt en verguld. Ook de haan zelf werd van een nieuw laagje bladgoud voorzien. Verder werd de constructie verbeterd, waarmee de haan o.p zijn as is bevestigd, zodat de tand des tijds beter kan worden weerstaan. Het herplaatsen van de haan moest wegens het slechte weer dagenlang worden uitgesteld maar dinsdagmiddag was het zelfs veertig meter boven de grond windstil en waim. Geassisteerd door de heer B. van Veen uit Den Burg zette' de heer Roder uit Bilthoven het haantje, dat met een provisorische hijsstelling omhoog was gehaald, op zijn plaats. Ook de koperen bol werd weer aangebracht. Honderden sloegen het gebeuren met kloppend hart vanaf de begane grond gade. Onze fotograaf legde het hoogstaande tafereeltje vast met behulp van de tele lens op het moment dat de heer Roder (boven) lachend gebaarde dat het werk je was gefikst. De heer Röder is schoor steenbouwer van beroep en voor hem was hef een routinewerkje. Anders lag het met de heer Van Veen die wél even moest wennen voordat hij zich boven op zijn gemak voelde. Dank zij genoem de heren (en de heer W. Jonker van gemeentewerken die de constructie maakte) weten ze in Den Burg weer uit welke hoek de wind waait. Sinds dinsdaqmiddaq staat de haan weer op de toren van de N.H. kerk van Den Burg. Een week of zes geleden was het meer dan honderd jaar oude metalen beest bij een storm naar be neden gestort, waarbij schade aan het dak en de goot van de kerk ontstond. De haan werd naar de gemeentewerk plaats gebracht om te worden opge knapt en toebereidselen werden ge troffen om hem op zijn hooggeplaatste positie terug te brengen. Zoiets is geen karweitje voor mensen met hoogte vrees en ook diende rustig weer te worden afgewacht om de onderne ming niet al te riskant te maken. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om alle technische voorzieningen op de torenspits na te zien en zonodig te vernieuwen. Vorige week woensdag werden de ladders tegen de spits ge zet en werden dakstoelen aan de punt gehangen. Daarover werden planken gelegd zodat een werkplateautje ont stond. Daarop kwam een laddertje waarmee men nog drie meter hoger kon komen. De koperen bol onder het smeedijzeren Momenteel worden de laatste voor bereidingen voor het feest getroffen. De feestcommissie heeft ervarèn dat de or ganisatie in vergelijking met tien jaar geleden er niet makkelijker op gewor den is. Dat is minder aan hun gevor derde leeftijd te wijten dan aan het feit dat het vandaag de dag heel moeilijk is geworden over iemands „vrije" tijd te beschikken. Velen die tien jaar geleden een actief aandeel hadden in de orga nisatie' moesten daarvan nu afzien we gens drukke andere werkzaamheden. Versieren De bewoners van De Cocksdorp wor den opgeroepen de gevels van hun wo ningen te versieren en, zo mogelijk, te verlichten. De feestcommissie is hen van dienst door te zorgen voor dennen groen. Na het feest kan dit materiaal ook weer worden meegegeven met een speciale wagen, zodat men niet bang hoeft te zijn dat men met een berg rommel blijft zitten. Over de grote optocht die vrijdag wordt gehouden werd ons nog het vol gende meegedeeld. De optocht start om half elf in De Cocksdorp. Het opstellen 3P°^ Vaarom vieren we 15, 16 en 17 juli H st in Eierland? Wel, om te beginnen: jkmi te herdenken dat Eierland 135 jaar e laat en nu overgaat naar het Water- >6Vei ap ()Texel", waarin alle water ig he: appen op Texel zijn verenigd, brer^ Vercjer om te herdenken dat Eierland •iz°^ jaar geleden één puinhoop was door 11160 logsgeweld en nu weer totaal is op- ver' K)Uwd. ver] let waterschap Eierland beschikt 6 T prima afwateringswegen, met een v60.r' 'fi bemalingscapaciteit Tevens een gennet waar men trots op kan zijn. 1* ar zeer belangrijk is de prachtige uwe dijk die op Delta-hoogte is ge- cht, waarachter de bewoners zich vetet hg kunnen voelen. Wij zijn Rijkswa- c W" staat zeer dankbaar, dat met een be- i kkelijk kort stuk nieuwe dijk de zeer t hall reesde „Waterwolf" kan worden ge- zij'- erd snoei ndertijd bij het 100-jarig bestaan zij11 i de polder is door de toen zittende 'r eD" en van het feestcommité afgespro- dat voortaan iedere 25 jaar een slag- rlands feest zou worden gehouden. ;l°teri js (jan QOk jn i9go geburd. toor genoemde omstandigheden ardoor Eierland niet meer als zelf- iat nchg waterschap bestaat meenden wij e* dit feest nog te moeten organiseren raktf "afscheid". •ppIc- ^3 hoDen dat een en ander goed mag jeUfc Namens bestuur „Stichting Polder Paraat" R. W. Stoepker In de afgelopen week zijn weer wat stookolieresten op het strand aange spoeld. De strandreinigingsmaChine ruimt er heel wat van op, maar de kleinste kluitjes blijven voor een be langrijk deel liggen en veroorzaken heel wat ongerief en ergenis. De ex ploitanten van de paviljoens bij paal 12, de heren R- Dijker en S. Daalder, hebben er zelf wat aan gedaan. Ze ga ven opdracht aan de fa. Parlevliet die met behulp van molbord en trekker een flinke oppervlakte strand reinigde. In tegenstelling tot eerdere berichten zal de eerste Texelse kaatswedstrijd die zaterdagmiddag op de speelweide te Den Burg wordt gehouden, om één uur beginnen. Er wordt gespeeld volgens de Sneelker telling. Met vijf parturen treedt ieder partuur vijf maal aan. Be langstellenden zijn welkom. Zaterdagmorgen om half tien worden de perken gelegd. Op de leden wordt een beroep gedaan hierbij een handje te helpen. Gemist wordt nog een Friese en een Texelse vlag. Wie deze attribu ten voor een dag wil afstaan wordt ver zocht even contact op te nemen met de heer De Haan, telefoon 2122 Den Burg. d* raddtl*' Maak een proefrit bty Heer Geus, uw idee was lumineus, om met de bejaarden uit de rusthuizen met uw bekende historische Ford een rondrit te maken. Woensdagmiddag, voor het bezichtigen der folkloreevene- menten. Het was 'n prachtige rit en wat bad die oude Ford een bekijks. Heer Geus, u kunt er van overtuigd zijn, dat de bejaarden u zeer dankbaar zijn. Een der bejaarden Vliestraat 11, Oosterend, telef. (02223) 396

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1