(from <2wartsJexeU in het harL, orm en regen begeleidden start van Polder Paraat 1970 eutel van vertrouwen voor bedden enz. Tot dusver presenteerde de Oosterender „Popfestival" door burgemeester geopend I Kapje zoek KE dijkgraaf M. Koeper dda^edL.unter niet in woninginrichting WIN SIMCA 1000 SL immuun:minimummil Noodweer trof kampeerders Sterrit trok 72 deelnemers Geen voorrang Opgave vrije akkommodatie 7 tot 15 augustus in „De Bijenkorf" chine 17 JULI 1970 "EXELSE 83e JAARGANG No. 8484 COURANT i.V. v/li Langevcld De Roojj 1 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den 2220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- feisenbank; Arnro-bank. Postgiro 652. About prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct per nim. excl. 4®/0 BTW va; 68, ust. firma deze artikelen niet zo duidelijk J JkM T~b waardoor het misverstand kon ontstaan Garage Dros presenteert zijn stand onder het motto: 135 jaar Eierland; 60 jaar Dros. Geshowd worden bromfiet sen (Zundapp en Vespa) en motormaai ers. Een bezienswaardigheid is een spe ciale crossfiets. Ook de Gemeenschap Eierland, die de bouw van een dorpshuis te De Cocks- dorp nastreeft, heeft een kleine stand. Met tekeningen, foto's en makette en door mondelinge toelichting worden be langstellenden geinformeerd over de plannen. Men kan zich tevens als lid opgeven a ƒ10,per jaar. Meubelhuis Texel en Electrohuis hebben samen een stand ingericht. Het accent ligt op meubelen in klassieke stijl. Het aandeel van Electrohuis be staat uit enkele tv-toestellen en andere apparatuur. De stand van de Aankoopcentrale is vooral voor kinderen een attraktie want hier trekt een aantal pasgeboren Pe- kingeendjes de aandacht. De stand is overigens gewijd aan grasmaaimaehines oliën en vetten en bestrijdingsmiddelen. Laatstgenoemde middelen worden nog al eens genoemd als belangrijkste oor zaak van de milieuverontreiniging, maar het is echt toevallig dat de stand van de coöperatie grenst aan die van N 70. Dat J. C. Rab n.v. naast brandstoffen en bouwmaterialen ook handelt in keu kens, keukenbuffetten en aanverwante artikelen leert men bij een bezoekje aan deze stand. De n.v. T.O.C. heeft een Chevron stand: een soort pompstation waar het hele sortiment van smeermiddelen e.d. staat uitgestald. Dros smederij heeft een stand inge richt van wasmachines, radio-televisie en afwasmachines. Wat het „witgoed" betreft voert het merk Zanker de bo ventoon. De afwasmachine wordt gede monstreerd. Centraal in de tent heerst grote be drijvigheid. Hier worden allerlei vor men van handenarbeid beoefent, zoals pottenbakken Onder meer de hobby club van Oudeschild, onder leiding van mevrouw Janssen, is hier druk bezig, maar ook het publiek mag het probe ren. illlllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 'OCKSDORP Nauwelijks ver- iar door de regen en het storm- dat het dak van de grote feest eed klapperen opende de heer )toepker, voorzitter van de feest- ;sie, woensdagochtend om voor elf het driedaagse feest Paraat. Dat gebeurde in aan- 'id van een schare genodigden, ider het college van B. en W., mwoordigers van politie, Rijks- aat, polderbestuurders, geeste en verschillende autoriteiten de voorbereiding van het feest en hebben gehaa. eer Stoepker memoreerde in zijn ak met meest heugelijke feit dat !ing voor het feest is geweest: eedkomen van de nieuwe zee- Hij bracht lof aan oud-dijk- !1. Kalis die zich al heel lang als een vechter voor deze drin- oodzakelijke verhoging heeft innen; de plannen zijn ook uit- in overeenstemming met zijn Ook opzichter A. van Hoorn deze hulde betrokken. De heer ir kondigde aan dat het opgaan Oud-dijkgraaf Leber overhandigt de polder- huissleutel aan de heer M. Roeper, dijkgraaf van het Waterschap Texel en derhalve ook Eierlands nieuwe bestuurder. De heer R. Stoepker, voorzitter van de feestcommissie, kijkt toe. ester Sprengcr kon trekken wat hij aar het klapbordje dat het woord moest afdekken werd door de harde 7 vig op zijn plaats gehouden van de Eierlandse polder in het grote Waterschap Texel zeker niet als een spijtige zaak wordt gevoeld. Men heeft in het bestuur van het Waterschap Texel het volste vertrouwen voor wat het beleid ten aanzien van de polder Eierland betreft. Sleutel Op symbolische wijze werd dat nu tot uitdrukking gebracht. De heer Leber, oud-dijkgraaf van Eierland overhandig de de (reusachtige) polderhuissleutel aan de heer M. Roeper, dijkgraaf van het Waterschap Texel. Vervolgens bracht de heer Stoepker o.m dank aan de leden van S.V.C. die zich bij het feest nuttig hebben willen maken en ook aan de Plattelandsvrouwen van Ei erland die de handen flink uit de mou wen hebben gestoken. De eigenlijke openingshandeling werd verricht door burgemeester Sprenger. Hij moest buiten aan een touw trekken waadoor het woord „komt" op het bord „Hier komt Polder Paraat" zou veran deren in „is". Storing Nadat enkele minuten was gewacht totdat de op dat moment neerplenzende regen had opgehouden, ging het gezel schap naar buiten. De harde wind had echter een spaak in het wiel gestoken. De burgemeester kon trekken wat hij kon, maar het bordje met het vervan gende woord wilde niet omlaag komen omdat het door de wind stevig werd vastgedrukt. Met handkracht moest het vernuftige mechanisme opgang worden geholpen Expositie De tentoonstelling in de grote expo sitietent heeft een algemeen Texels ka rakter. De grootste stand heeft een lengte van 20 meter en is een gezamen lijke produktie van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, landbouw, visserij en VVV. Het geheel is geinspireerd op de N 70 gedachte en derhalve wordt veel aandacht besteed aan de natuurbe scherming en het evenwicht dat hoort te bestaan tussen de zorg voor welvaart en welzijn. Voornamelijk foto's illustre ren het een en ander Er is een door lopende diaprojektie. In de landbouw- hoek is een makette van een boerderij te zien en monsters van gewassen en zaden. De firma Lunter uit Den Burg staat op de tentoonstelling met een uitgebrei de sortering op het gebied van woning inrichting, dus vloerbedekking, dekens, §j Ter gelegenheid van de inge- H bruikstelling van de hangar op H het vliegveld Texel zorgden drie M j parachutistenspringers voor een H 1 spectaculaire stunt. Zo kwam in- 1 H structeur H. Blaauw naar bene- H den, gekleed in oud-Texels (da- 1 mesjkostuur. Tijdens de vrije val g 1 verloor hij echter het kapje. De j§ kap, geleend van mevrouw Van 1 1 Sambeek-Schrama, moet ergens H tuss_ enhet vliegveld en De Sluf- 1 ter liggen. Bij het ter perse gaan p p van de krant had hij het nog niet 1 ff teruggevonden. De agrariërs in 1 1 het genoemde gebied worden jj verzocht uit te kijken Kampeerders bezig niet het inpakken van bun vernielde tent. De foto werd gemaakt op de camping „Kogerstrand" waar woensdagochtend 1200 kampeerders door het noodweer werden weggejaagd. Meer over de kampcerdersmisère leest men elders in deze krant. DE COCKSDORP Aan de sterrit die woensdagavond in het kader van Polder Paraat werd verreden werd deelgenomen door 69 automobilisten en 3 bromfietsers. In de verschillende dor pen hadden ze zich op de controlesta tions van inschrijfkaarten voorzien, waarna ze via alle andere dorpen naar De Cocksdorp moesten rijden. De oudste deelnemer was de heer P. Kok (70) uit De Koog. De oudste auto had de heer M. Otten, De Cocksdorp. De meeste kilometers werden afgelegd door de heer H. Pen uit Den Burg en de minste kilometers door de heer G. Eist uit Ossendrecht. De brommer met de meeste kilometers werd bestuurd door de heer Druif uit De Cocksdorp. Allen kregen een beker als prijs. De overige deelnemers kregen een herinne ringsvaantje. De chauffeurs kregen gra tis toegang tot de feesttent. DE COCKSDORP Op de kruising Postweg-Wageningseweg verleende een Zwitserse automobilist geen voorrang aan een andere autobestuurder. Bij de botsing werden de wagens zwaar ge havend. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Ter behandeling van de aanvragen die wij thans ontvangen verzoeken wij de leden om opgave van de beschikbare akkommodatie na 15 augustus in bun galows, gemeubileerde huizen, vakan tiehuisjes en caravans. Wij verzoeken de hotel/pensionhou ders en de logies/ontbijtverstrekkers ons regelmatig van de kamerbezetting op de hoogte te houden. OOSTEREND Woensdagmiddag heeft burgemeester Sprenger de pop- pentcntoonstelling geopend in 't dorps huis „De Bijenkorf" te Oosterend. Zo als bekend zijn de 100 poppen een deel van de poppenverzameling van het Ko ninklijk Huis-archief te DCn Haag. Bij haar bezoek aan Texel vorige zomer had de koningin beloofd de collectie ter beschikking te stellen om op die ma nier een steentje bij te dragen aan de kerkrestauratie. De opbrengst van de tentoonstelling wordt nl. gestort in het fonds 'eigen middelen' dat de N.H. Ge meente nodig heeft om haar aandeel in de hoge restauratiekosten te betalen. De tentoonstelling blijft tot 15 augustus geopend. Bezoekers kunnen er dagelijks behalve zondags voor ƒ1,50 (kinderen half geld) terecht van 14.00 - 17.00 en van 19.00 - 21.30 uur. De poppen zijn door de koningin en andere leden van het koninklijk huis in de loop der jaren op tal van binnen- en buitenlandse reizen en ook als hu welijks- of verlovingsgeschenk gekre gen. In antieke waarde lopen de poppen sterk uiteen. Zeer fraai is bijvoorbeeld Dc pop die de koningin vorig jaar bij haar bezoek op Texel ten geschenke kreeg (rechts op dc voorgrond) maakt deel uit van de pop- pencollcctie die momenteel in Oosterend is te zien. Zie pagina 3 T* een groepje kleine poppen, voorstellen de een muziek- en dansgezelschap uit Karinthië: zeer fraai uitgesneden. Bij het merendeel gaat het echter om de kleding, het is in de eerste plaats een klederdrachtenverzameling. Het is haast traditie dat de koningin vooral bij binnenlandse werkbezoeken, poppen cadeau krijgt in de klederdracht van de betrokken streek. Vorig jaar op Texel kreeg zij van een folkloredeputa- tie een pop in Texelse klederdacht en ook deze aanwinst is in Oosterend te zien. Mogelijk tot verontwaardiging van de schenkers vermeldt het opschrift echter: Noordhollandse klederdracht. Kenners moeten maar eens gaan kijken of dat terecht is. Het gemeentebestuur en het bestuur van de Stichting Cultureel Werk Texel hoorden tot de aanwezigen toen de ex positie werd geopend. De heer H. de Boer, namens de restauratiecommissie legde het doel van de tentoonstelling uit en betreurde het dat ds. Rozemond, wegens ernstige ziekte niet bij de ope ning aanwezig kon zijn. Aan haar had de koningin destijds beloofd de verza meling beschikbaar te stellen. Met de sleutel opende burgemeester Sprenger de deuren naar de grote zaal waar de poppen in een grote vitrine staan opgesteld. De vitrine werd voor dit doel gemaakt door de heer C. Daal der. Met de inrichting belastte zich de heer G. J. de Haan. Tevens is een klei ne expositie ingericht van foto's en schilderstukken van Texelaars. In zijn openingstoespraak zei burge meester te hopen dat dit Oosterender „popfestival" niet een verlies van twee ton maar een flink batig saldo voor het goede doel zou opleveren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1