(jroen '2warLrJexels in het iinister Beernink stelde nieuwe raadhuis officieel in gebruik er stokte verguizers erhandigderi „bom" Meisje (17) aan verwondingen bezweken Overstekende man (53) op Duinweg aangereden Zwembad zaterdag om tien uur open G 21 JULI 1970 N.V. v/li Langeveld De Rooij 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ry de Graaf, Kcesoinlaan 43, Den 02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 83e JAARGANG No. 8485 Verschijnt dinsdags en vrydags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn, prys ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4°/0 BTW 0( - Zaterdagavond is in het Lidwina- ziekenhuis te Den Helder de 17-jarige Hennie Zandsteeg overleden. Zij be zweek aan de verwondingen, die zij pre cies een week eerder opliep op de Postweg nabij De Cocksdorp. Met haar 18-jarige vriendin reed het meisje op een (onverlichte) tandem. Zij werden aangereden door een automobilist, die, uit tegengestelde richting komende, be zig was met een inhaalmanoeuvre. Het andere meisje verkeert nog in zorgwek kende toestand. De 53-jarige C. Bakker werd zondag avond omstreeks half acht op de Duin weg aangereden. Met zeer ernstige ver wondingen moest hij naar het zieken huis worden gebracht. De man stak de weg over, niet lettende op de uit de richting van de Pontweg naderende auto, bestuurd door mej. T. Jongedijk uit Den Burg. Zaterdagochtend a.s. om 10.00 uur zal het zwembad aan de Slingerweg in ge bruik worden genomen. Zoals bekend zal het bad pas in april volgend jaar officieel worden geopend. Zaterdag zal worden volstaan met het hijsen van en kele vlaggen, waarna de zwemlustigen hun hart mogen ophalen. De accommo datie is nog niet volledig, maar de meest noodzakelijke voorzieningen zijn gereed. Het zwemwater is thans ver warmd en dank zij de perfect werkende filter- en reinigingsinstallatie kristal helder Van de zonneweide kan nog geen gebruik worden gemaakt Om de te verwachten grote toeloop van zwem mers op zaterdag vlot te kunnen ver werken, wordt reeds vrijdagmiddag a.s. van 2-4 uur aan de kassa van het zwembad gelegenheid gegeven tot het kopen van losse kaarten en 10-baden- kaarten. De recreatiestichting dringt er op aan van deze gelegenheid gebruik te maken. overheden zijn evenwel bereid daarin aanzienlijke steun te verlenen. In de laatste vijf jaar is 3 miljoen gulden bij gedragen in de» kosten van toeristische voorzieningen. Onlangs nog 4 ton voor de aanleg van een rioolzuiveringsinstal- latie en momenteel is men doende met de drinkwater- en elektriciteitsfabriek die ook in een dringende nood moet voorzien. Toch regionalisme Het mag waar zijn dat Texel zich niet makkelijk bij de regio laat inschakelen. Op het eiland zelf functioneren meer dere plaatselijke gemeenschappen die zich naar buiten toch als een gemeen telijke eenheid presenteren. Het is mooi dat men erin slaagt de idealen van deze gemeenschap te verzoenen tot één be stuursraad op een bestuurlijk harmo nieuze wijze. Overigens komen die on derscheidende plaatselijke gemeen schappen daarbij ook zelf aan hun trek ken. Commissaris Kranenburg overhan digde als geschenk een wandbord (Mak- kumer aardewerk) als herinnering. He laas vermeldt het bord de datum waarop de officiële opening oorspron kelijk zou plaatsvinden. (13 juli). Toen de datum werd opgeschoven was het bord al besteld en in de maak. Burge meester Sprenger aanvaardde het pre sentje dankbaar en zei veel vertrouwen te hebben in de zorg die Gedeputeerde Staten aan Texel besteden. „Een van de aantrekkelijkheden van deze gemeente is dat er zoveel moeilijkheden zijn; die kunnen we dan samen oplossen''. Botsing van denkbeelden Burgemeester Sprenger ging in op de weerstanden die het nieuwe raadhuis bij een deel van de bevolking heeft op geroepen. „Op 12 oktober I960 werd aan professor Wieger Bruin opgedra gen een nieuw raadhuis te ontwerpen. Wat daarna is gevolgd is symptoma tisch voor de ontwikkeling van Texel als geheel: een botsing van denkbeel den, van belangen, van generaties. Het bestaande patroon werd ter discussie gesteld; dat leidt .gewoonlijk tot enigs zins scherpe reakties". Mr Sprenger vond dat in het nieuwe raadhuis een pakket van wensen is verwezenlijkt. „Als neutraal beschou wer heb ik de indruk gekregen dat de ontwerper in de eerste plaats de na druk heeft willen leggen op de verant woordelijkheid van de gekozen raad: door de hoogste ramen van het gebouw valt het licht op het hoogste orgaan van de gemeente. Verder is de nadruk erop gelegd dat dat juist nu onmisbaar zijn: doorzichtigheid en openheid van de administratie. Er is veel glas. Voor zien is in de noodzaak van goede ver bindingen. Alle afdelingen kunnen makkelijk kontakt met elkaar hebben". Het gebouw bepleit verder de gelijk waardigheid van allen die erin werken. Ieder heeft dezelfde ruimte, hetzelfde gerief en hetzelfde lichtoppervlak met uitzondering van het balconhek dat de benoemde burgemeester moet behoeden voor al te ernstige misstappen". De burgemeester vond 't verder pas send bij een hedendaagse gemeente dat alles eenvoudig en nuchter is gehouden maar dat is gezorgd voor waardigheid die past bij een toch nog steeds zelf standig bestuursorgaan. Voldaan is ook aan de eis van gastvrijheid, een voor Texel primaire eis. Wat het laatste be treft doelde mr. Sprenger niet alleen op keuken, raadskelder en zitgelegen heid maar ook op de sfeer die de da mes Bout en Boks met stoffering en plantenbakken hebben weten te berei ken. Mr. Sprenger memoreerde dat de visie van wijlen burgemeester De Koning zelfs in de afgelopen drie jaar gestalte heeft gekregen in een aantal belang rijke werken zoals het rioleringsplan De Koog, de centrale werkplaats, par keerterreinen, de hangar op het vlieg veld en het zwembad. Dat zijn beeltenis in het nieuwe raadhuis een plaats hoor de te hebben, behoefde geen betoog. Kunstschilder Toon de Haas kreeg daarom opdracht een portret te maken dat in de raadszaal een plaats kreeg. Mr. Sprenger verzocht daarop Christien de Koning, dochter van wijlen burge meester De Koning, het portret van haar vader te onthullen, hetgeen ge schiedde. Toon de Haas is erin geslaagd een zeer karakteristiek portret te ma ken, aan de hand van foto's. Diepe bewondering voor dit werkstuk werd als eerste tot uitdrukking ge bracht door de heer F. Oldeboom (beter bekend als Frans de Koning), namens de kinderen De Koning. „Ik ben hem zeer dankbaar voor de voortreffelijke wijze waarop hij zeer artistiek en ver antwoord het voorkomen, karakter en de typerende houding van vader heeft weten vast te leggen". De heer Oldeboom liet zich waarde rend uit over het raadhuis zelf. „Mo derniseren is noodzakelijk. Over enke le tientallen jaren zal men het raadhuis juist zeer passend vinden in deze om geving". (Zie vervolg pagina 2) Schilder Toon de Haas en mej. Christien de Koning bij het zojuist onthulde portret van wijlen burgemeester C de Koning, de man die de bestuurlijke grondslag voor het nieuwe gebouw legde. het onthullen van het gemeentewapen heeft minister Beernink van Bin- Zaken gisterochtend het nieuwe raadhuis te Den Burg officieel ge- De plechtigheid werd bijgewoond door de commissaris van de koningin, van Gedeputeerde Staten, B. en W. en gemeenteraad, burgemeesters van Waddeneilanden, architect, aannemers, adviseurs, B. en W. van Den vertegenwoordigers van het gemeentepersonecl, van het Overkoepc- Orgaan van Vrouwenorganisaties Texel en 22 inwoners en inwoonsters Texel die werden gekozen door op gelijke afstanden persoonskaarten uit icvolkingsrcgister te trekken. IIIIIU was maar goed dat de onthulling et gemeentewapen het enige on- 1 van de plechtigheid was dat in enlucht plaatsvond, want het re- pijpestelen. Duidelijk in afwij- yan het protocol was een ander ichtgebeuren: het aanvoeren van it twee beddelakens vervaardigd Uüï Dek met de woarden „Monument falende democratie". Een groep ikele tientallen jongeren wilde op manier tot uitdrukking brengen et bouwen van het raadhuis op plaats door de bevolking niet is Om aan deze kreet kracht bij ten drukte Kees Jaap Harting de ins beduuste minister e'en gevaar- itziende bom in de handen. In een idende brief las de minister; „Ex- tie, u denkt dat het vandaag een ag is voor Texel. Wij zijn er ech- m overtuigd dat het merendeel e Texelse bevolking deze dag niet danig ervaart omdat zij dit raad- >p deze plaats ronduit lelijk vindt, leden u dan ook deze symbolische tan om u in staat te stellen Texel in blijvende ergernis te bevrijden armee uw plicht als democratisch ;er te vervullen". De minister nam ichend kennis van het schrijven reageerde er verder niet op. deed even later wel burgemeester ger in zijn toespraak. Hij rekende •z' enders van de bom tot een groep kte tegenstanders en stelde dat intal mensen dat wél vrede heeft et nieuwe raadhuis groeiende is. genodigden kwamen daarop bij- de raadszaal waar minister Beer- ils eerste spreker uitvoerig inging bijzondere positie waarin een re- ïgemeente als Texel verkeert, zijn eilandpositie is 't voor Texel, enstelling tot andere gemeenten, jk om tot samenwerkingsverban- ïet andere gemeenten te komen, levenswaardig dat het toch zo- nogelijk gebeurt, getuige bijvoor de samenspraak met de andere eneilanden als het gaat om het ogen zien van gezamenlijke pro- n. De minister vertelde dat er in land gemeenten zijn die, hoewel eilanden, zich gedragen alsof bij emeentegrens de wereld ophoudt, ebben alleen oog voor de eigen *matiek en willen blijkbaar niets 'ken hebben met wat buiten hun >ir geschiedt. De grens van de ge- behoort te worden gezien als egin van de regio waartoe men eer hoort. Dure zorgen bewindsman zei terdege te besef at de recreatiegemeenten 't moei- ebben, dat zij de zorg hebben voor eel groter aantal mensen dan de eigen inwoners. Begrip had hij voor het verlangen om over extra middelen van de centrale overheid te beschikken, maar men zal moeten inzien dat ook 's lands financiën ontoereikend zijn. Meer uitgeven dan er binnen komt heeft inflatie tot gevolg. „Het goud in de hofvijver ligt helaas niet voor het oprapen" Dat de Texelse problemen nu onder ogen kunnen worden gezien, be handeld en eventueel opgelost in een behoorlijk onderkomen, vond de minis ter van het grootste belang. Jarenlang heeft het ambtenarenkorps het moeten doen met een raadhuis dat die naam niet waardig was en hij had dan ook het grootste respect voor de wijze waarop zij desondanks hun taak ver vulden. De minister herinnerde eraan dat de plannen voor een nieuw raad huis op Texel al van 1950 dateren. Uit voering van de plannen werd aanvan kelijk vertraagd door de watersnood. De gevolgen daarvan moesten eerst te- boven worden gekomen want dat was nóg belangrijker. De ambtenaren zijn thans goed behuisd en kunnen nu o.m. op behoorlijke wijze werken aan de problemen van de burgers die nog niet behuisd zijn. De bewindsman wenste gemeentebestuur, gemeenteraad en ambtenarenkorps veel succes toe bij hun pogingen om de Texelse gemeen schap vooruit te helpen. Burgemeester Sprenger haakte sne dig in op het betoog van de minister voor een meer streeksgewijze aanpak van problemen. Het is onlangs onmoge lijk gebleken het busbedrijf van Teso te subsidiëren op grond van de voor streekvervoersbedrijven geldende re gels (want Texel is één gemeente) maar ook de regeling voor stadsbusdiensten kan niet worden toegepast zodat men wat dat betreft in een inpasse zit. Veelbesproken eiland Mr. Kranenburg, commissaris van de koningin in de provincie Noordholland zei tijdens zijn ambtsvervulling meer dere malen met het Texelse raadhuis te maken hebben gehad. „Hier wordt meer op eigen verantwoordelijkheid gedaan dan in veel andere gemeenten. In vrij wel iedere yergadermg van Gedepu teerde Staten komt Texel wel aan de orde. Alleen over Amsterdam wordt nog meer gepraat". De commissaris ver zekerde dat N.-Hollands laatste eiland zich verzekerd kon weten van voort durende welwillende aandacht van GS. Dat bleek ook uit het grote aantal Ge deputeerden dat de openingsplechtig heid meemaakte. Er waren er zelfs zo veel dat zij ter plaatse rechtsgeldige be sluiten zouden kunnen nemen. Om zijn taak als toeristengemeente goed te kunnen vervullen moeten heel wat kosten worden gemaakt. De hogere De burgemeester toonde er zich blij onder dat professor Wieger Bruin, hoe wel hij als architect afscheid heeft ge nomen, de opening van „zijn" raadhuis kon meemaken. „Het is voor u niet al tijd makkelijk geweest in de afgelopen jaren. U hebt ervaren dat de doorsnee- Texelaar geen ja-knikker is maar ik kan u de verzekering geven dat dit raadhuis in steeds bredere kring posi tief gewaardeerd wordt, dat naast de verstokte verguizers een toenemend aantal bewonderaars staat en dat uw werkstuk de gemeenteraad (de op drachtgever) met trots vervult". Te klein Schilderij De' man die bestuurlijk het funda ment heeft gelegd voor het nieuwe raadhuis is burgemeester De Koning. Bij aankomst in het raadhuis werden ook de raadsleden aan minister Beernink voor gesteld Hier drukt de bewindsman zijn partijgenoot C. Koorn de hand Rechts van de heer Koorn architect Wieger Bruin, de ontwerper van het raadhuis. kanten in het water en toch kampen we met watergebrek. We gaan ons drink water winnen uit de Waddenzee maar in diezelfde Waddenzee komt het indu- strievuil van anderen terecht. We leven van de gasten maar we maken zóveel leven dat het voor de gasten soms geen le'ven meer is". Waarmee de burgemeester ook wilde benadrukken dat ruimte en milieu die aan de ene kant het bestaan op Texel bepalen, dit bestaan aan de andere kant bedreigen als ze tekort schieten. Dat geldt ook voor he't kontakt van mens tot mens. De ruimte van blik is er nog, maar wordt belemmerd door gebrek aan doorzicht. De sfeer van gezelligheid en hulpvaardigheid is niet verdwenen maar wordt getekend door vereenza ming, onzekerheid en verschil in golf lengte tot schade van de samenleving. De burgemeester stelde dat het raad huis zeer binnenkort alweer te klein wordt. Op de derde wethouder die per 1 september zal worden gekozen, kon het niet berekend zijn en wat zich nog aan bestuurlijke vraagstukken zal voor doen kenmerkt zich door wisselvallig heid en ongerijmdheid. „Of is het niet ongerijmd dat de veerhaven van 't Horntje in 1964 de ruimte heeft gege ven aan de auto's van de overkant en aan de vissers van Oudeschild, terwijl nu, zes jaar later, de auto's te weinig parkeerplaatsen de vissers te weinig ligplaats hebben? We zitten aan alle

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1