E Groen ^warts jexeh in het harL, erkeerslichten nodig door omleiding Concours hippique in teken van tweede lustrum Dr. S. S. Smeding (74) in Roden (Drente) overleden :l nds woensdag in werking ie heer C. H. Roeper nam afscheid van ?n I.V. Luchtvaartterrein nt, eve TE tyeer jonge boompjes vernield 9-jarige jongen liep schedelbasisfractuur op Na opening gemeentehuis Waddeneilanden legden problemen voor aan Minister Beernink Hersenschudding Aanrijding bij coupure b1b£ Morgen op speelweide Oud-redakteur van onze krant Vliegveld wordt de helft kleiner Aanrijding bij veerhaven 24 JULI 1970 83e JAARGANG No. 8486 N.V. v/h Langeveld De RooU 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den 92220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdag* Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp RaM- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prjjs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 4o/0 BTW noot de coekidofp EN BURG na 9 nidd s woensdagmiddag lijkt Den Burg iets meer op een grote stad. Het ïr op het kruispunt Schilderend- laan-Bernhardlaan wordt (auto- li) geregeld door verkeerslichten laatsen van de lichten (de eersten :el) hangt nauw samen met de egelcn die het gemeentebestuur genomen om het verkeer dat van oog of 't Horntje opweg is naar Jntrum van Den Burg langs een |UStl|lde route te leiden. Daartoe moest inrichtingsverkeer dat gold voor ideelte van de Emmalaan tussen erend en Slingerweg, worden op en en gingen twee drukke ver- iders elkaar kruisen. Dit kruis- s nu door verkeerslichten afdoen- veiligd. zal nu wel even wennen zijn, voor de Texelse automobilisten, n te helpen met de rode, oranje )ene lichten rekening te houden zal litie de eerste dagen een oogje in iil houden. Om de weggebruikers )ij rood of oranje licht voor de reep moeten opstellen de ruimte en, zijn op de toeleidende wegen een afstand van veertig meter en parkeerverboden ingesteld. Om vord; erwarrend groot aantal borden uit bove de met ten. doen mog •plict ot a heer C. H. Roeper te Den Burg is «den als bestuurslid van de N V. :vaartterrein Texel. In de verga- van aandeelhouders, na afloop Ie officiële ingebruikneming van iuwe hangar op het terrein, werd ïem afscheid genomen. De heer :r heeft vanaf 1952, het oprich- aar van de N.V., in het bestuur ;n. De gemeenteraad moet nog een ger benoemen. Mr. Vorstman, die als vertegen- iger van de provincie in het be zitting had is, na acht jaar, afge- i. Zijn plaats wordt ingenomen gedeputeerde Drs. J. van Dis. pogingen van de gemeente om de teplaats weer groen te maken, lij- loor niet iedereen gewaardeerd te >n. Maandag bezweken weer twee boompjes onder de handen van ige jongelui. De politie stelt een zoek in. ooit eens getuige is van dergelij- mielingen, wordt verzocht in zo'n onmiddellijk aangifte te doen en lementen door te geven. Alleen s er een redelijke kans dat de da- iegrepen worden. te sparen is dit verbod ook aangegeven met gele strepen. Naast de gele strepen mag men dus niet parkeren. Automo bilisten die willen tanken bij de Auto centrale moeten hun voertuig zo dicht mogelijk naast de pompen zetten; ze mogen niet op de rijbaan staan! De stoplichten werken van 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds, 's Nachts wordt het verkeer dus niet door de lichten geregeld en wordt volstaan met het voortdurend doen knipperen van het oranje licht om erop te wijzen dat men moet opletten en de gebruikelijke voorrangsregels moet toepassen. De route waarop het verkeer, komen de van 't Horntje en De Koog door Den Burg wordt geleid, is zodanig gekozen dat een aantal parkeerterreinen wordt gepasseerd Verkeer uit De Koog met bestemming Den Burg gaat dus niet meer via de Akenbuurtsweg, maar via de Keesomlaan, Beatrixlaan, Emmalaan (lichten!), Bernhardlaan (of Wilhelmi- nalaan). Gehoopt wordt dat zoveel mo gelijk automobilisten hun wagen zullen achterlaten op een van de aan deze route gelegen parkeerterreinen en de laatste korte afstand naar het dorps centrum te voet zullen afleggen. De weggebruikers maken dus een flinke omweg, maar in de praktijk zullen zij toch aanmerkelijk sneller hun bestem ming bereiken omdat zij niet naar par keerplaatsen zullen behoeven te zoeken, niet meer in het doolhof van èénrich- tingsverkeerstraatjes verdwaald raken en nier meer in lange files achter op onthoud veroorzakende vrachtwagens behoeven te staan. Op bijgaand kaartje is de omleidings route door Den Burg met pijltjes aan gegeven. Aangenomen mag worden dat het systeem tot bevrediging zal werken, tenminste ten aanzien van ter plaatse niet bekende automobilisten. Texelaars zullen waarschijnlijk toch wel de korte re rechtstreekse weg kiezen (er komt voor de Akenbuurtsweg geen inrijver- bod; alleen het ANWB-richtingsbord verwijst naar een andere dwarsweg) maar in het drukst van het seizoen zul len ook zij tijdverlies en ergenis bespa ren door van de omleidingsroute ge bruik te maken. Stapelbedden: voor kinderen gevaarlijk Vorige week viel een 9-jarige jongen uit Groningen tijdens zijn slaap uit een stapelbed en kwam zo ongelukkig op de harde vloer terecht dat hij een schedel basisfractuur opliep en in ernstige toe stand naar het ziekenhuis in zijn woon plaats (Groningen) moest worden ver voerd. Het ongeluk gebeurde op een Texels bungalowterrein. Van een der Texelse artsen vernamen wij dat dergelijke on gelukken zich bij herhaling voordoen, zij het doorgaans met veel minder ern stige gevolgen. Stapelbedden, waarvan het bovenste bed niet van een behoor lijk hekwerk is voorzien, zijn zonder me'er gevaarlijk te noemen. Op de ex ploitanten wordt een beroep gedaan de stapelbedden van een beschermend hekwerk te voorzien. Na de officiële opening van het nieu we gemeentehuis hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de vijf Waddeneilanden uitvoerig met minister Beernink van Binnenlandse Zaken gesproken over de financiële problematiek van de besturen van de Waddeneilanden. Zoals bekend hangt deze problematiek samen met de re creatieve en toeristische functie van de eilanden en hun geisoleerde ligging. Om bij de noodzakelijke openbare voorzie ningen enigszins gelijke tred met het op de Waddeneilanden nog steeds toene mende toerisme te kunnen houden, is door de gemeentebesturen aangedron gen op de beschikbaarstelling van ex tra middelen uit het gemeentefonds. Met name is gevraagd om een zg. ver fijningsregeling voor toeristische ge meenten en daarmee nauw samen hangend ruimere toekenning van vaste financieringsmiddelen voor het doen van gemeentelijke investeringen. Gewezen werd op een aantal onbillijk heden die zullen ontstaan als het nu bij de Tweede Kamer aanhangige wets ontwerp tot wijziging "van de financiële verhoudingswet 1960 zal worden aan vaard Deze financiële nadelen zullen vooral voor drie Waddeneilanden en alle andere gemeenten met een gering aantal bewoners gaan gelden. Blijkens een communiqué dat B. en W. van Texel ons verstrekten, vonden de aange roerde problemen bij de minister een belangstellend oor. „Verwacht mag worden dat zij op het ministerie van Binnenlandse Zaken nader zullen wor den bestudeerd", aldus B. en W. De bespreking vond plaats in een ontspan nen en openhartige sfeer. Ook de com missaris van de koningin Mr. Kranen burg was erbij aanwezig. De heer P. C. Bijl uit Papendrecht, rijdende met zijn Ford Taunus op de Randweg werd donderdag aangereden door de uit tegengestelde richting na derende A.H.S. uit Culemborg. S. reed te snel en begon in een bocht op het natte wegdek te slippen waardoor hij op de linkerweghelft kwam. Mevrouw H. v. d. Kolk uit Papendrecht, die bij de heer Bijl in de auto zat liep bij de botsing een hersenschudding op. OUDESOHIDD De heer L. A. M. Gatzen uit Oisterwijk kwam zaterdag met zijn Peugeot in aanraking met de Citroën Ami 6 van J.T. uit Utrecht. De Peugeot reed vanaf het Havenplein door de coupure rechtsaf. De Citroën wilde, komende uit de Barendszstraat, links af de binnenbocht nemen van de coupure. Een aanrijding volgde waarbij lichte materiële schade ontstond. Morgen houdt de Vereniging voor Vrienden van het Paard (in de wande ling nog steeds „paardensportvereni ging") het traditionele concours hippi que op de speelweide te Den Burg. Het is de tiende keer en het paardensport- feest zal dan ook zeker in het teken van dit tweede lustrum staan. Zoals ge woonlijk is er bij dc samenstelling van het programma rekening mee gehouden dat het concours hippique met alles wat erbij hoort voor iedere Texelaar en va kantieganger aantrekkelijk moet zijn, dus niet alleen voor de echte paarden liefhebbers. Een van de meest indrukwekkende onderdelen van het feest van morgen is ongetwijfeld de show die zal worden gegeven met oude voertuigen. Daartoe worden vrijwel alle rijtuigen uit het wagenmuseum van De Waal naar Den Burg overgebracht. Zelfs een arreslee op wielen zal niet ontbreken. Wél in de eerste plaats boeiend voor de kenners zijn de keuringen die om half toen onder toezicht van de vereni ging voor Landbouwtuigpaarden in Ne- Paardenliefhebbers komen evengoed wel naar het concours hippique, maar om ook anderen te trekken worden elk jaar weer in het pro gramma onderdelen met een spectaculair ka rakter ingelast. Dat het paardensportfeest gro te drommen publiek trekt is voor de vereni ging van het grootste belang. Men kampt voortdurend met financiële problemen. Een der zwaarste lasten is dc exploitatie van het Wagenmuseum te De Waal. Op de archief foto dc demonstratie die de Amsterdamse be reden politic in 1965 tijdens het concours hip pique verzorgde. In zijn woning te Roden (Drente) is donderdag de emcrit^ predikant ds. S. S. Smeding overle ,en. Hij was een veelzijdig man die zich diepgaand inte resseerde en bekwaamde in uiteenlo pende wetenschappen en beroepen. In de jaren 20 is hij geruime tijd redakteur geweest van de Texelse Courant. Sibold Sicco Smeding werd op 8 ja nuari 1896 in een apothekersgezin te Groningen geboren. Hij studeerde eerst aan de Zeevaartschool op Vlieland en heeft ongeveer zes jaar als vierde en derde officier gevaren op de Java-Chi- na-Japanlijn. Na ongeveer vijf jaar In een periode van akkommodatie- uitbreiding en toename van het aantal vliegbewegingen maakt het een merk waardige indruk dat de oppervlakte van het vliegveld Texel in Eierland aanmerkelijk zal worden ingeperkt. Maar het is gebleken dat het 93 hectare metende veld onnodig groot is, ook bij sterk toenemend luchtverkeer. De grote oppervlakte is bovendien oorzaak van hoge onderhoudskosten. Veel economi scher is het werken met een tweetal elkaar kruisende, 50 meter brede, gras landingsbanen. Eén hoek (18 hectare) van het vliegveld is al afgezet. Hier worden overdag de schapen achterge houden, zodat het voor toeristen zo ro mantische tafereel van het wegjagen der schapen bij aankomst of vertrek van een vliegtuig tot het verleden be hoort. Ook de Zuid-oosthoek van het terrein zal worden afgesloten en voor agrarische doeleinden worden verpacht. Het veld kan dus altijd weer worden uitgebreid als dat in de toekomst nood zakelijk mocht blijken. Het zweefvlie gen, parachutespringen en de toene mende luchtvaart in het algemeen heb ben de belangstelling van het publiek zo doen toenemen, dat uitbreiding van de parkeermogelijkheden noodzakelijk was. Op goedkope wijze is daarin thans voorzien. Een strook van het terrein is afgezet en biedt plaats aan een vijftig tal auto's. werkzaam të zijn geweest als rekenaar- waarnemer bij de Leidse Sterrenwacht ging dr. Smeding in 1922 in de journa listiek. Hij was ongeveer zeven jaar werkzaam als redakteur-direkteur van de Texelse Courant, als redakteftir-bui- tenland van de Delftse courant en als redakteur-verslaggever van de Zutfense Courant. Daarna was hij van 1 juli 1929 tot omstreeks 1940 direkteur en hoofd- redakteur van de voormalige Middel burgse Courant. In juli 1944 deed de heer Smeding in trede als voorganger van de Vrije Ge meente van Goeree en Overvlakkee.. Nadat hij na de bevrijding ook nog enige tijd waarnemend burgemeester van de gemeente Goederede was ge weest, werd de heer Smeding op 10 maart 1946 ingeleid als voorganger van de doopsgezinde gemeente van Noord- horn en Grijpskerk. Op 13 november 1960 verwisselde dr. Smeding deze ge meente met die van Rottevalle-Witveen, welke hij heeft gediend tot 1 augustus 1964, toen hem op ruim 68-jarige leef tijd emeritaat werd verleend. Na zijn emeritaat vestigde dr. Sme ding zich in Roden. Hij had bijzondere belangstelling voor filosofie, theologie en ook voor economie. Door zelfstudie heeft hij zich daarin bekwaamd. In 1931 werd hem door de universiteit van Kansas in dc Verenigde Staten van Ncord-Amcrika een ere-doctoraat in de wijsbegeerte verleend. Van zijn hand verschenen verscheidene werken en tal van artikelen en bijdragen en periodie ken. Dr. Smeding was onder andere Ridder in de Eikenkroon van Luxem burg en Ridder in de Kroonorde van België. derland worden gehouden. Het middag programma opent om half twee met hef nummer Eénspan nieuwelingen landbouwtuigpaarden. Een kwartier la ter zullen de kleine pony's van „De Kleppertjes" optreden, ongetwijfeld een zeer vertederend tafereeltje dat ook de jongsten onder het publiek in verruk king zal brengen. Feestelijk tintje Tegen twee uur zal het concours hip pique officieel worden geopend. In ver band met het lustrum wordt er een ex tra feestelijk tintje aan gegeven. Het Koninklijk Texels Fanfare voert een openingsmars uit en „De Waddenrui- ters", „Kleppertjes" en keuringspaar den defileren. Om half drie komen de grote pony's aan bod en twintig minuten later voe ren de Eénspannen landbouwtuigpaar den (open klasse) hun nummer uit. Het gaat hierbij om de „Zilveren zweep", de prijs van de gemeente Texel. Vorig jaar werd Don Quichot van J. Kil jan jr de winnaar. Nu zal het een ander wor den want Don Quichot doet niet mee. Een muzikaal intermezzo wordt ge vormd door een muzikale show van Fanfare en DEK. Om 3.10 uur volgt dan de reeds genoemde show van oude voertuigen. Spectaculair Spectaculair is ongetwijfeld het springconcours voor grote pony's, dat gevolgd wordt door het nummer één- span en landbouwtuigpaarden, gereden door dames. Onstuimig en genoeglijk belooft hert nummer „ponyrennen" (met kleine po ny's) te worden, om vier uur. Tien mi nuten laten komen de grote paarden weer aan bod. Dan zullen „De Wadden- ruiters" demonstreren. Goed bezet is het nummer tweespannen landbouw tuigpaarden voor luxe rijtuig. Om 4.40 uur geven de muziekkorpsen e'en af- scheidsnummer. Om tien voor vijf weer een onderdeel waarvan ook een niet- lefhebber verrukt van kan zijn; het springconcours van „De Waddenrui- ters", gevolgd door het patrouillesprin- gen (met drie tegelijk). Om ongeveer 5.20 uur wordt het concours hippique gesloten De entreeprijs bedraagt 3,50 voor volwassenen en ƒ1,voor kinderen. E.J. uit Brühl kwam vrijdag met zijn Opel Rekord bij het verlaten van de boot in aanraking met een auto met aanhanger. De bestuurder van laatst genoemde auto, een Peugot, was T.D.B. uit Groningen. Bij de botsing werden de Rekord en de1 aanhangwagen be schadigd. De politie maakte proces ver baal op. Over de schuldvraag wordt nog getwist. Er deden zich geen persoonlij ke ongelukken voor.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1