E Cjrocn 'wartsjexels in het harL, gen en wind deden veel afbreuk laan tiende concours hippique «1 9 Caféruzie in landelijke De Koog kreeg publiciteit leressante show ide voertuigen :ht ogeergastenbelasting denavond verkoping in „Gebouw" Weer olievlek op de Noordzee Nieuwe prijzen voor all in-reizen Politie: toestand niet slechter dan in vorige seizoenen Zwembad officieus in gebruik genomen ♦4 G 28 JULI 1970 83e JAARGANG No. 8487 N.V. v/h Langeveld De Rooi) 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den [02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn* prüs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 et per mm. excl. 4<>/0 BTW ht. en en wind teisterden zaterdag '.elweide te Den Burg en hebben ifbreuk gedaan aan het 10e con- hippique. Dat het matige aantal jouwers (4 - 500) toch heeft geno- 5! stellig te danken aan het aan- lijke programma en de uitste- organisatie. Ondanks de nattig - vas de sfeer langs de lijn goed. erï :1 kon men, veelal in rijlaarzen :en en sigaren rokende kenners iie hun goed- of afkeurende blik- eten dwalen over het gebodene. ïjn openingswoord zei burgemees- >renger dat hij een paar weken n toen hij gast was van de Ver- g voor Vrienden van het Paard tad afgevraagd wat Texel zou zijn paarden. Nu wist hij het ant- Texel zonder paard is als een "zonder staart; hij kan niet kwis- Welnu meneer de voorzitter u wel kwispelen omdat uw vereni- 0 jaar bestaat. Ik wens de Ver voor Vrienden van het Paard ■ele jaren van grote bloei". De 'êj meester merkte verder op dat de satie zich niets moest aantrekken et spreekwoord: je kunt niet van nd leven. Hij hoopte juist op veel die de regen zou wegwaaien en kunnen bijdragen aan een pret- itijn. :di ïOt Landauwer On rvoor was mr. Sprenger de Speel- komen oprijden in een open lan- r om de officiële opening mee te In de landauwer zaten ook me- Sprenger, Joh. C. Roeper, voor van de Vereniging voor Vrienden iet Paard en mevrouw S. M. de Parlevliet, secretaresse. De burge- ïr, de heer Roeper en de heer J. sr inspecteerden de deelnemers ït openingsdéfilé: de Waddenrui- le Kleppertjes, Koninklijk Texels re combinatie D.E.K. o.l.v. de Heertjes en enkele paarden en ls die 's morgens aan de keuring n meegedaan. Alles stond keurig gd op het middenterrein, waar xelse vlag werd gehesen, lens het défilé werden ook de ere- uitgereikt. De prijs voor het veulen ging naar Lyra van de Vo- ;ang van de heer J. Kiljan jr. De 1-jarige merrie was Karina van er N. A. Swaerts uit Oudeschild. ste 3-jarige merrie was Idiena van er C. J. Swaerts. In de categorie en met 7-jarige stermerrie met i kreeg Ediena van de heer C. J. 'ts een ereprijs. De prijs voor het oorgebrachte paard ging naar de 1. J. Swaerts. De jury lette bij kennen van deze prijs op de wij- monsteren, monstertenue en toi- middagprogramma was begonnen in concours van eenspannen land- uigpaarden (nieuwelingen) voor 'ielig voertuig. Hieraan deden die en mee die op Texel of elders nog een prijs hadden gewonnen in het in. De jury die vooral lette op de van het paard, maar ook op het wees de vos „Gazant" van de C. Bakker, die ook de berijder ils winnaar aan. De heer Bakker elhouders, pensionhouders en lo- ?n ontbijt-verstrekkers die sinds an hun gasten logeergastenbelas- noeten incasseren, kunnen gratis aart afhalen waarop in twee talen ig wordt gemaakt van deze be slicht en reden waarom zij wordt en. De kaarten kunnen met in- van morgen worden afgehaald bij VV-kantoor. Zij zijn niet bestemd an iedere gast te worden uitge- taar dienen op een voor alle gas- ireikbare plaats in het bedrijf te opgehangen. Derhalve zullen wee of drie kaarten per bedrijf nde zijn. Een dergelijke officiële leling van gemeentewege verlost ploitanten van de pijnlijke plicht - gasten zelf op de heffing attent ;en. FtEND De vrouwenvereni- Kan de Gereformeerde Gemeente pterend houdt hedenavond in het J voor Christelijke Belangen een £>ing van handwerken en andere vaardigde artikelen. Ieder is kwam in het bezit van de wisselbeker, aangeboden door de firma J. Agter. Tweede werd Zampa II, de twaalf jari ge vos van de heer Jac de Graaf. De derde prijs was voor „Frija" van de heer Jac. Dijkshoorn. Deze 6-jarige bruin werd bereden door de heer H. Spigt sr. Kleppertjes Een vertederend tafereeltje leverde het optreden van de ponyclub de Klep pertjes. O.l.v. mej. Ans de Graaf voer den 9 jonge ruitertjes op de kleine po ny's een carrousel uit. Volgens omroe per J. Liefrinck, die het geheel van des kundig commentaar voorzag, beleeft de ponyrijderij de laatste jaren grote op gang. Hij juichde dat toe: „De omgang met dieren heeft grote opvoedkundige waarde". De pony's reden een figuur, waarbij de berijders en -sters goed op elkaar moesten letten om er voor te zorgen dat de afstanden tussen elke twee pony's gelijk blijven. De grote pony's van de Kleppertjes gaven 'n nummer van 8-tallen dressuur weg. Zij voerden een gedeelte van de demonstratie uit die zij ook zullen rij den bij de provinciale kampioenschap pen. Na het 8-tal werd een nummer van 7-tallen dressuur gereden. Onder deze 7 waren 4 pony's die bij de provinciale kampioenschappen een nummer van 4-tallen zullen uitvoeren. Zilveren zweep Hierna was het tijd voor een van de hoogtepunten van het concours hippi que: de strijd om de „zilveren zweep". Deze wisselprijs aangeboden door het gemeentebestuur van Texel, was be stemd voor de winnaar van het con cours van eenspannen landbouwtuig- paarden voor luxe rijtuig (open klasse). De ereprijs, die uitgereikt werd door burgemeester Sprenger, ging zaterdag naar „Gazant" van de heer M. C. Bak ker. iSveede werd „Aliza" de vos van de heer G. Eelman, die ook de berijder was. De derde plaats was voor de 5-ja- rige bruin Gondien van mej. Speets. Berijder was de heer H. Spigt sr. Tij dens de ereronde, waarbij de heer Sprenger plaatsnam in het rijtuig van Bakker, ontlokte het winnende span de heer J. Agter de opmerking tegen zijn buurman: „Een machtige verschijning Keijser". Oude voertuigen Na een korte pauze waarin de combi natie Koninklijk Texels Fanfare - DEK een stukje muziek weggaf stond de show van oude voertuigen op het pro gramma van dit 10e concours hippique. Deze voertuigen die tentoongesteld worden in het Wagenmuseum in De Waal, waren voor deze keer bijna allen van stal gehaald. De optocht gaf een Eind vorige week werd bekend dat de Japanse vrachtvaarder Yamaguchi Maru uit Tokio op vrijdag 17 juli op 3 mijl Noordwest van Vlieland tussen de boeien ET 5 en ET 7 afgewerkte stook olie overboord heeft gepompt. De Ja panner voer in Zuidwestelijke richting en liet een oliespoor achter met een lengte van 3 kilometer en een breedte van 100 meter. De vlek werd waargeno men door een vlieger van de Kon, Luchtmacht. Er werden luchtfoto's van gemaakt, die hun nut zullen kunnen be wijzen bij het vervolgen van de boos doener. Het lozen van olie op zee op een dergelijk korte afstand van de kust is internationaal verboden. Dank zij de gunstige wind is de olie niet op Texel of een ander deel van de Nederlandse kust aangespoeld. Het nummer éénspanncn landbouwtuigpaarden voor luxe rijtuig werd gewonnen door de heer M. C. Bakker van „Spyk" met Gazant. De heer Bakker kreeg uit handen van burgemees ter Sprenger de prijs van de gemeente Texel, de zilveren zweep, uitgereikt. De burgemeester stapte daarna op de bok en maakte het ere rondje mee. idee in wat voor gerij de mensen zich vroeger op Texel verplaatsten. Wij za gen o.a. de drie-wielige boerenkar, de bakwagen, lammerenwagen, oogstwa gen, afrij- of dresseerkar, het toernooi- tje waar de mensen me»e uit gingen, til bury, glazenwagen, kleine postkoets en een open landauwer met bruid en brui degom. Ook een arresiee op wielen was van de partij. Alle rijtuigen wa ren opgesierd met de orginele tuigen, pluimen en bellen. Ook de inzittenden waren gestoken in originele folkloristi sche kledij. In de arresiee ontbrak de cognacfles niet. Het geheel was een lust voor het oog. Het publiek was dan ook enthousiast. De heer J. Agter zei in een korte toe spraak dat hij blij was dat hij ogen had om te zien „de peerden, wages en de dames en here die erin zitten". Hij was er trots op dat de kruideniers de fol klore zes jaar geleden hadden opgericht ten behoeve van de oude boerenkarren. Agter riep op om vooral het Wagen museum, de paardensport en de folklo re te steunen. Bij het springconcours voor grote po ny's was er een barage noodzakelijk tussen Annemarie Schoorl met Dientje en Cor de Lugt met Frieda, die beide een foutloos parcours hadden gereden. Uiteindelijk werd Annemarie winnares. Tweede werd Cor de Lugt en derde Marjan van de Wal met Duty. Gazant, de 5-jarige vos van M. C. Bakker behaalde voor de derde keer tijdens dit concours hippique een le prijs. Deze keer in het concours van eenspannen landbouwtuigpaarden voor luxe rijtuig bereden door dames. Be rijdster van het winnende rijtuig was mevrouw Luyckx-Bakker. Tweede was „Zampa II" van de heer Jac. de Graaf, gereden door Ans de Graaf. „Alova" van de heer A. Lap werd derde. Berijd ster was mevrouw De Graaf-Zijm. Hilariteit Het ponyrennen voor pony's met een stokmaat van ten hoogste 1.27 meter was een groot succes. De 8 deelnemers waren verdeeld in 2 groepen van 4. De twee winnaars, van elke groep kwamen in de finale. Het publiek moedigde de jockey's luidkeels aan. Grote hilariteit ontstond toen de pony van Henk Broekman in plaats van de baan te volgen de speel weide afrende. Henk wist echter het dier weer onder controle te krijgen en keerde terug op het parcours. Hoewel (Zie vervolg pagina 2) De resultaten van de propagan da voor een vakantie op Texel buiten het zomerseizoen zijn tot dusver zo bemoedigend geweest, dat er ook voor de komende herfst-, winter- en voorjaarspe riode door de WV aktie "oor zal worden gevoerd. De propaganda- folder vermeldt nieuwe prijzen: reis- en verblijfskosten voor een driedaagse mini-vakantie in een der deelnemende bedrijven: vanaf ƒ38,voor wie met eigen auto komt en 57,voor wie van de trein gebruik maakt. Vijfdaagse verblijf: vanaf ƒ64,per trein ƒ84,Achtdaagse verblijf vanaf ƒ104,per trein ƒ124,Verlen ging van het verblijf is mogelijk. DE KOOG In het cafetaria „Vero nica" te De Koog ontstond donderdag avond om kwart over zes een handge meen, dat tot resultaat had dat een 19- jarige jongeman uit Utrecht gewond werd aan gezicht en ledematen. Hij werd met de ziekenauto naar Den Burg gebracht waar hij door de dokter werd behandeld. Hoewel de verklaringen van betrok kenen en getuigen niet op alle punten overeenstemmen, mag worden aange nomen dat het relletje zich als volgt heeft voltrokken. Twee jongens en twee meisjes, die in het cafetaria zaten, wer den door het dienstdoend personeel ge sommeerd naar buiten te gaan. Aanlei ding zou het feit zijn dat een der jonge lui bezig was een van elders meegeno men zoute haring te verorberen. Het viertal vertrok inderdaad, maar bij het Tijdens een sobere plechtigheid za terdagochtend is het zwembad te Den Burg officieus in gebruik genomen. Zo als bekend is het bad nog niet afge bouwd; ook de zonneweide is nog niet beschikbaar. De akkommodatie is dan ook enigszins provisorisch maar uitste kend bruikbaar. Het bijzonder slechte weer ten spijt verdrongen zich zater dagochtend toch al tientallen zwemmer- tjes voor de nog gesloten hekken van het bad. De openingsplechtigheid bestond uit het hijsen van een drietal vlaggen. Bur gemeester Sprenger hees het rood, wit en blauw in top (foto). De heer M. Bak ker, voorzitter van de Recreatiestich ting Texel hees de Texelse vlag en de heer Th. v. d. Heerik, direkteur van de Recreatiestichting trok de RST-vlag omhoog. Daarop kregen de jonge zwem- mertjes vrij baan. Ze kochten aan de kassa hun kaartje en weinige minuten later spartelden ze in het warme kris talheldere water van het bad. Twee da gen voor de ingebruikneming leek het er niet op dat men erin zou slagen het bad gebruiksgereed te krijgen. Aanne mer Drijver zette evenwel alles op alles zodat de belofte om het bad voor de bouwvakvakantie te openen, werd na gekomen. verlaten van 't gebouw greep een hun ner, de 19-jarige W. A. H. (bekend als „Paultje") een bierglas van de bar en maakte daarbij tegen kelner Ch. I. een dreigend gebaar. Een andere kelner, Henny van E. gaf de dreigende jonge man daarop een slag tegen het hoofd. Er vielen meerdere klappen. Ook een der omstanders moet hebben deelgeno men aan de afstraffing van Paultje. Gewond De jongeman viel en kwam op zijn bierglas terecht en liep daarbij hevig bloedende snijwonden op aan gezicht en onderarm. Voorbijgangers verleenden eerste hulp. Omdat de toestand zich aanvankelijk nogal ernstig liet aanzien, werd Paultje met de ziekenauto afge voerd. Opname in het ziekenhuis was echter niet nodig. Dokter Seegers be handelde de wonden en leverde de knaap weer bij de politie af. Met in schakeling van de kinderpolitie werd Paulje de volgende dag naar Utrecht gebracht, waar hij met eigen instem ming onder medisch toezicht is ge plaatst. De jongeman verkeerde, mede als gevolg van druggebruik, in lichame lijk en geestelijk uiterst labiele toe stand. Het snuiven van tri, was een der methoden om zich in een voortdurende roes te houden. „Paultje" was als clan destien kampeerder een regelmatig be zoeker van Texel en voor veel medetoe risten en Texelaars een bekende ver schijning. Hij viel op door zijn buite nissige kledij en wereldvreemd gedrag. Contacten met anderen had hij niet of nauwelijks. Niettemin bleek dat een be langrijk deel van de voorbijgangers en omstanders het donderdagavond voor hem opnamen. Wraak De kre*et van een hunner. „We zullen Veronica vannacht grijpen" bleek niet loos te zijn. Om vier uur 's nachts wer den stenen door de ramen van het eta blissement gesmeten. Twee ruiten sneu velden, wat een schadepost van enkele honderden guldens betekende. De poli tie heeft de daders niet kunnen achterhalen. Omstreeks dezelfde tijd werd de toegang van het verblijf van Sarasani-direkteur André de la Porte aan de Kaapstraat ingetrapt. Ook hier bleven de daders onbekend De la Porte heeft aangifte bij de politie gedaan. De politie onderzoekt 't mogelijke verband tussen het een en het ander en houdt rekening met de mogelijkheid dat het represaille was van iemand die meent dat de stenengooiers onder het Sara- sanipersoneel moeten worden gezocht. De ruiten van „Veronica" werden vrij dag door nieuwe vervangen, maar in de nacht van zaterdag ging er opnieuw 'n steen door. De dader heeft zich inmid dels bij de politie gemeld. Hij echter bleek met het eerder genoemde relletje niets te maken te hebben. Publiciteit Het handgemeen in het cafetaria heeft, hoewel bepaald geen uniek ge beuren, via het ANP overtrokken publiciteit in dagbladen en radio gekre gen. De politie maakte zich bijzonder ongerust over de mogelijke gevolgen daarvan. Het bericht kwam op 't onge lukkigst denkbare tijdstip: een dag voor de bouwvakvakanties. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat groepen op sensatie en onrust beluste jongelui uit sommige steden, hierdoor naar Texel zijn gelokt, waardoor op herhaling van dergelijke incidenten gerekend moet worden. Zoals meestal in het drukst van het seizoen is het 's nachts in de Dorpsstraat onrustig. Groepen schreeu wende jongeren slenteren verveeld rond. Anderen vermaken zich met zang en muziek onder de beschuttende luifel van de Raiffeisenbank en Timmers Tea room. Tot de vermaa'ksvormen van en kelingen hoort het werpen van etens waren (zakken patates, kroketten) door geopende vensters. Het stelen van afge sloten bromfietsen en het wegslopen (Zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1