(fro en ^jmrL-Jexels in het harL lenW achten bezwaarschriften tegen waterfabriek ongegrond aatsing dicht bij Oudeschild geeft kostbare vertraging 7 Bouwactiviteit en uitgifte gronden wordt bevorderd Veel clandestiene kampeerders Met landschap zoveel mogelijk rekening gehouden Dwarsgebakken blfkpyl renner Op Texel gebakken dus dagelijks vers Tweede bliksemverloting in De Koog „Texel, van Marsdiep tot Eyerlandse Gat" Collecte-bootje gekraakt G 31 JULI 1970 er; )lk •n. /al ie on r i N.V. v/h Langeveld De Rooij 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ry de Graaf, Keesomlaan 43, Den aa [02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 ud 83e JAARGANG No. 8488 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- feiscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. AbomL prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. cxcl. 4o/0 BTW 1B( igen het plan voor de bouw van een gecombineerde elektriciteits- en n j ;rfabriek nabij Oudeschild zijn na de tervisielegging vijf bezwaarschriften engekomen. De afzenders zijn van mening, dat door de bouw van de fa- i op deze plaats een mooi natuurgebied verloren gaat en het landschaps- da on ernstig zal worden gestoord. De bezwaren zijn afkomstig van de direc- van de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland; de drs. P. A. W. J. de Wilde, mevrouw J. Cadée-Coenen en de heren dr. C'adce en drs. J. W. de Blok te Texel; de consulent van het Staatsbosbeheer |aarlem; de landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee te Eelde e heren A J. en L. J. Dijksen te Texel. B. en W. adviseren de raad de be- arschriften ongegrond te verklaren. r aanleiding van de ingekomen arschriften heeft de N.V. TEM met vlaggen gezet op de gepro- rde bouwplaats om een indruk te n van de invloed die het gebouw ■bben op het totale landschaps- De vlaggen werden van verschil- afstanden en vanuit vrijwel alle are gezichtshoeken gefotogra- Verder bemoeiden de gemeente- 1 dviescommissie voor de ruimtelij- lening zich met het plan en werd l gepleegd met de bezwaarden, juli zal dat nog eens gebeuren, uatie ter plaatse is beoordeeld leden van gedeputeerde staten, de drs. J. van Dis en W. Mensink Dr mr. M. D. Proper en dr A. J. Bezwaren ^|)ezvvaren van de reklamanten ko- ip het volgende neer; De gedach- atsing van de fabriek, in het open gebied halverwege tussen de rand !e bebouwing van Oudeschild en lidgrens van Dijkmanshuizen, is Ikkig. Het fabrieksgebouw zal domineren in het landschap en op afstand zichtbaar zijn; het reser- Dijkmanshuizen" zal door de fa- (worden overheerst. Door een uit- ig van de industriële bebouwing de toekomst een zeer langgerekt van bebouwing van Oudeschild Waddenzee ontstaan; de om- |van het gebouw wordt eveneens •zwaar geacht. Een deel van de isch belangwekkende dijkputten, •mende op de ontwerplijst van tenten, gaat verloren. Blijkens Ier bezwaarschriften horen deze rijkste en mooiste van een be- serie brakwaterplasjes en vor- :n trekpleister van de eerste or- gebouw zou lager moeten wor- tn nu is voorgenomen; dat zou be- gj jn voor de „skyline". Gemeend dat een compactere opstelling e verschillende fabriekseenheden deü Ijk is, als minder rekening wordt den met uitbreidingseisen in de toekomst. Een nader onderzoek gewenst inzake de gevolgen van teruitlaat in het kustwater. Men •gt inzage van het produktiepro- i de reinigingsmethode en is be- voor de geluids- en roethinder t projekt zal veroorzaken, reklamanten zijn tot verheugenis en W., ervan overtuigd dat de iciteits- en waterfabriek nodig en i is, maar het college uit er ook leurstelling over dat geen der af- "s ook maar een woord wijdt aan >te verbetering die de uitvoering De vervuilde putten langs de dijk ryn geen toeristische uttraktic van de eerste orde. Op de achtergrond staan de vlaggen waarmee de plaats van de toekomstige water- en elektrici teitsfabriek is aangegeven. van dit projekt ook voor het natuurlijk milieu van Texel zal betekenen doordat aan de hoge wateronttrekking aan de duinen een eind zal komen. Alternatieven De reklamanten zijn met alternatieve oplossingen gekomen: Natuurmonu menten suggereert een situering dicht te'gen de reeds industriële bebouwing van Oudeschild of voor de korte zijde van de geprojecteerde havenuitbrei ding. Drs. De Wilde c.s. stellen voor, evenals de landelijke vereniging tot be houd van de Waddenzee, de fabriek te bouwen ten westen van de nieuwe ha ven en hij wil ook een andere plaatsing van het waterbassin. De provinciale planologische dienst kwam met een compromis: bouw van de fabriek voor de kortste zijde van de geprojecteerde haven. Niet bij dorp Ten aanzien van de bezwaren merken B. en W. het volgende op: niet alleen de openheid van het weidegebied, in re latie tot het reservaat Dijkmanshuizen maar evenzeer het silhouet van Oude schild met zijn gerestaureerde molen en de wenselijkheid van een beperkte hoogtewerking hoort in de overwegin gen te worden betrokken De reeds ge kozen plaas voldoet aan die eisen reeds zo goed mogelijk. Plaatsing van de fa briek dichter bij Oudeschld zal meer geluids- en roethinder voor de bewo ners en het havencomplex (jachthaven) betekenen De inspecteur voor de hy giëne van het milieu heeft zich dan 4 ook uitgesproken voor de situering zo als B. en W. die voorstaan. De alterna tieve plannen laten zich niet uitvoeren langs minnelijke weg. Bij het verwer ven van grond zou het vrij zeker tot een langdurige onteigeningsprocedure komen. De huidige situering van cen trales en waterbassin is ontstaan in nauwe samenwerking met Rijkswater staat waarbij rekening is gehouden met de komende dijkverhoging en haven- aanleg; de werkzaamheden zijn op el kaar afgestemd. Een front van bebou wing, mét olietanks, is ten noorden van Oudeschild reeds aanwezig en zal na het gereedkomen van de nieuwe werk- haven waarschijnlijk nog worden uit gebreid. De te bouwen water-elektrici teitsfabriek is te zien als een duidelijke beëindiging van dit bebouwingsfront dat functioneel samenhangt met de haven. Niet blokkeren Rekening moet ermee worden gehou den dat bij de nieuwe haven een reeks van voorzieningen nodig zal zijn, zoals een ijsfabriek, scheepswerf, bedrijven. Het gaat niet aan een verdere expansie van de bedrijven rond de nieuwe haven bij voorbaat onmogelijk te maken en het zou ook niet van vooruitzien getui gen een verdere uitbreiding van de ha ven in de toekomst uit te sluiten. De hoofdingenieur-direkteur van Rijkswa terstaat heeft het dan ook aanvaard baar geacht dat in het verlengde van de nieuw te maken werkhaven gronden unbebouwd zullen worden gelaten ten einde een dergelijke uitbreiding niet te blokkeren. De natuurhistorische waar devolle dijkputten zijn in het kader van de komende dijkverhoging toch niet te handhaven, dus ook zonder elektrici teitscentrale zouden ze gedoemd zijn te verdwijnen. De putten zijn bovendien ergerlijk vervuild en zijn dan ook niet als een toeristische attraktie van de eerste' orde", zoals enkele bezwaarden schreven, te beschouwen. Dc hoogte van het gebouw hangt sa men met de technische installatie die erin komt. B. en W. zeggen dat een ar chitect van hoge bekwaamheid is aan getrokken en dat dc architectuur erop gericht is geweest massale dakvorming te vermijden zodat het niet nodig zal zijn het gebouw te camoefleren. De om ringende beplanting heeft alleen tot doel de massaliteit van het complex te doorbreken, de eventueel op het ter rein aanwezge materialen, voertuigen en kleinere bouwwerken aan het oog te onttrekken en de overgang naar het weidegebied aanvaardbaar te maken. Het is niet waar dat dergelijke boom singels pas na tientallen jaren effektie- ve waarde hebben. De in het recente verleden rond boerderijen aangebrachte erfbeplantingen laten zien dat de bo men reeds na enkele jaren een aan het doel beantwoordende hoogte hebben be reikt. B. en W. voeren verder aan dat het gemeentebestuur tekort zou schieten wanneer het de bouwmassa van het complex te zeer zou comprimeren en geen rekening zou houden met toekom stige uitbreidingsmogelijkheden. In het verleden werd de toename van de be hoeften aan energie en water steeds te laag geschat, zodat de uitbreiding van de water-elektriciteitsfabriek nog wel eens eerder aan de orde zou kunnen komen dan nu wordt verwacht. Blij kens een door het NIOZ ingesteld on derzoek behoeft niet te worden ge vreesd voor een verstoring van het hy drologisch en biologisch evenwicht van DE KOOG De sportvereniging Oosterend en dt muziekvereniging Ex celsior houden op donderdagavond 6 augustus in De Koog hun tweede geza menlijke bliksemverloting. Het musice rende Excelsior zal door de badplaats trekken terwijl leden van SVO overal loten te koop zullen aanbieden ten bate van het nieuwe sportveld en instru menten van Excelsior.. De prijzen zijn: een draagbare tv, vouwfiets, transistor radio en vele andere. Mochten ook Oos- terenders zich geroepen voelen voor dit goede doel loten te kopen, dan kunnen zij zich wenden tot de heer F. Visser, Speelgoedhuis, Kerkplein; Groentehan- del Klaas Burger en bij S. Keijser, Pe perstraat 33. De trekking wordt direkt na de lotenverkoping gehouden op het sportveld van De Koog, waar vooraf, aanvang acht uur, een spuitvoetbalwed- strijd zal worden gespeeld. het kustwater door het geloosde koel water. De inspecteur voor de hygiëne van het milieu en het districtshoofd van de arbeidsinspectie hebben vol doende controle op het gehele produk- tieproces en de reinigingsmethode. Be oordeeld dient te worden of geluidsar me installaties, roetvangers en bepaal de waarborgen tegen ongelukken met de chloorinstallatie nodig en mogelijk zullen zijn. Definitief Naar aanleiding van opmerkingen in de afzonderlijke bezwaarschriften ont kennen B. en W. dat de plannen voor de nieuwe werkhaven nog niet defini tief zijn. Dat zijn ze wel, zij het wat het tijdstip van uitvoering nog niet pre cies vaststaat. „Wij hebben evenwel ge gronde hoop dat het moment van uit voering van dit werk aanstaande is, zo dat parallel gewerkt zal kunnen wor den en voor zover dit nog niet moge lijk mocht zijn, terzake van de water- aan- en afvoer bepaalde noodvoorzie ningen zullen moeten worden getrof fen". Wat de plaatsing betreft wordt nog opgemerkt dat het natuurlijk verschil maakt of een massaal gebouwencom plex direkt langs de Langwaalderweg, de Texel-route, wordt gebouwd of, zo als in de nu voorgestelde situering, on geveer 40 meter eraf, zodat het complex voor de toeschouwer vanaf de Lang waalderweg voor het overgrote deel in het silhouet van de nieuwe dijk wordt opgenomen. Bouw van dc fabriek dichter bij Ou deschild zal een aanzienlijke kostenver hoging betekenen, o.m. veroorzaakt door het feit dat dc schoorstenen die nu vermoedelijk ongeveer 26 meter zul len zijn (zij het dat dc voorschriften ruimte laten met het oog op de mi- (zie vervolg pagina 2) TER RECENSIE „TEXEL, van Marsdiep tot Eyer landse Gat" is een zojuist verschenen boek over Texel in de reeks Triangel- boeken over de Waddeneilanden. Het wordt uitgegeven door Knoop Nie- meijer, Haren (Gr.) en is te koop voor ƒ8,90. De schrijvers zijn Will Conijn en Kees Hana. Will Conijn heeft tien jaar op Texel als onderwijzer gewerkt en dient sinds dien het onderwijs op Terschelling. Hij was als kind al geïnteresseerd in de archeologie en richtte met enkele me destanders op Texel een werkgroep op als onderdeel van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Kees Hana's belangrijkste liefhebbe rij is de natuurstudie. Hij is secretaris van het Nationaal Natuurfonds, be stuurslid van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en alge meen bestuurslid van de Stichting Re creatie. De schrijvers vertellen in het boek de indrukken van de verschillende dorpen. Zij gaan ook in op het interessante ver leden van Texel. De Russenopstand, de Franse tijd en de zeventiende eeuw bij voorbeeld worden nader belicht. Een ander hoofdstuk gaat over het gebied op en om de Hoge Berg: Brakestein, De Wezenputten enz. Stranden en duinen, oude Texelse landschappen, de Schor ren van de Eendracht, de weelde van wad en Waddenzee worden besproken. Ook maken de schrijvers melding van de specifieke Texelse feesten zoals Meierblis en Sint-Maarten. Het laatste hoofdstuk van het boek gaat over Het Gouden Boltje nu. Hierin wordt ge schreven over de Teso, het N.I.O.Z., Ce- reshotel en de drinkwatervoorziening. Een grote kans om door de feiten ach terhaald te worden lopen de auteurs als ze schrijven over de jongste ontwikke lingen op het eiland. Een voorbeeld hiervan is het stukje over het Ceres- hotel. De verwikkelingen rond het ho tel hebben zich bij het uitkomen van het boekje reeds verder ontwikkeld dan beschreven staat. Het boek leest gemakkelijk. De stijl van de schrijvers is eenvoudig en ple zierig. Bovendien is de tekst gedrukt met een grote letter op mooi glanzend papier. Het 123 pagina's tellende werk je is voorzien van vele foto's van Texel. Afgezien van enige onjuistheden in de tekst, kan het werkje als een nuttige uitbreiding van de collectie Texel-boe- ken worden beschouwd. Het miniatuur reddingbootje dat als collectebus dient voor de KNZHRM en staat opgesteld bij het pompstation Wit vliet aan de Pontweg, is dinsdag ver nield. De daders hebben zich de inhoud toegeëigend. gaan kondigen ze dat in de krant aan en geven gelegenheid aan ieder de bouwtekening te bekijken en er even tueel bezwaar tegenin te brengen. Per 1 augustus is de mogelijkheid van een Herhaaldelijk leest menook in deze krant, over het verlenen van bouwver gunningen met toepassing van artikel 20. Dit betekent dat het gaat om een bouwplan dat niet overeenkomt met de eisen die in het betreffende bestem mingsplan zijn gesteld. Aangezien het bestemmingsplan op democratische wijze tot stand is gekomen (met tervi sielegging waarbij ieder in de gele genheid is bezwaren in te dienen waarna het door de gemeenteraad wordt vastgesteld) zou het onjuist zijn wijzigingen aan te brengen zonder de bevolking andermaal in de gelegen heid te stellen te ageren. De artikel 20 procedure voorziet hierin. Als B. en W. in principe met het bouwplan akkoord Zoals ieder seizoen bevinden zich op Texel weer veel clandestiene kampeer ders. De jongelui hebben het aanmerke lijk minder prettig dan vorig jaar. Sla pen in de open lucht is door het slechte weer onmogelijk, waardoor ze tot diep in de nacht blijven slenteren in de hoop een overdekte gelegenheid te vinden voor hun nachtrust. Vorige week, toen het weer bijzonder slecht was, meldden ze zich bij de WV in de hoop voor één nacht ergens een kamer te kunnen vin den. Dat was een moeilijke zaak, ook al omdat de zeven of acht gulden die voor een nacht logies en ontbijt wordt gere kend, voor de mecsten onbetaalbaar is. Voor zover ze niet naar het vasteland terugwilden of konden, trachtten ze op goedkope wijze bescherming tegen de weergoden te vinden. In de nacht van dinsdag op woensdag was het dat in Den Burg de overkapping van Mode huis Moerbeek in de Parkstraat waar een veertigtal jongens lagen te slapen. Een particulier in de Molenstraat te Den Burg heeft zijn huis opengesteld voor de clandestienen. Enkele tiental len jongelui vinden hier elke nacht, a raison van enkele guldens, onderdak. Ze liggen naast elkaar in gang, huiska mer en andere benedenvertrekken. In de nacht van maandag op dinsdag verschaften enkele jongens zich toegang tot de loketwagen op het haventerrein van 't Horntje. Uit de verte werd dat waargenomen door de wacht bij de Te- so-boten. Deze meende te zien dat de knapen het Teso-kantoor binnenklom men en alarmeerde de politie. Sinds woensdag is het weer aanmer kelijk verbeterd. Als sneeuw voor de zon verdwenen de meeste clandestiene kampeerders uit het straatbeeld om el ders hun heil te zoeken. De indruk be staat dat deae versmade categorie va kantiegangers dit jaar nauwelijks ster ker is vertegenwoordigd dan gewoon lijk. Het zijn de weersomstandigheden geweest die hen („net als ratten", zei een middenstander) naar de dorpen heeft gedreven waar zij uiteraard meer opvallen nodige en de ergenis veroor zaken. artikel 20 procedure opgeheven, hoe wel de inspraakmogelijkheid blijft. Het is mogelijk van de voorschriften in de bestemmingsplannen af te wijken met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor die gebieden, waarvoor een zg. voorbe- reidingsbesluit is genomen dan wel een ontwerp voor een herziening van een bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Op Texel zijn meerdere ontwerp be stemmingsplannen zover gevorderd dat zij binnenkort ter visie kunnen worden gelegd of voor overleg aan de betrok ken diensten van rijk, provincie en het waterschapbestuur kunnen worden aan geboden. Sneller B. en W. achten het onder deze om standigheden gemotiveerd voor zekere gedeelten van de gebieden waarop deze ontwerpplannen betrekking hebben een voorbereidingsbesluit te treffen, waar door het mogelijk wordt voor bepaalde ontwikkelingen overeenkomstig de ont werpplannen de verlening van een bouwvergunning met toepassing van artikel 19 te bevorderen. Dit is zeer ge wenst om de voortgang van de bouw activiteit op Texel zeker te stellen en de uitgifte van gronden door het ge meentelijk grondbedrijf te bevorderen. B. en W. stellen de gemeenteraad voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor de volgende ontwerpplannen waarvoor een bestemmingswijziging wordt overwogen: Den Burg-oost; Den Burg industrieterein; Den Burg noord west; De Koog; Oosterend-oost; De Cocksdorp; De Waal; Den Hoorn-zuid; Oudeschild-west; Midden-Eierland; De Krim; en het noordelijk gedeelte van Everstekoog-Gerritsland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1