(fro en Twarts jexeh in het >00 mensen boven verkozen autocross strandplezier i We willen zo gauw mogelijk uit dit huis vandaan ƒ1' VEEL AUTO'S TOTAAL KAPOT GEREDEN n Veldman winnaar Gemeente neemt voor twee ton VTB-gebouwen over Eén van de velen op Texel: Offer gebracht voor verkeersveiligheid Nieuw bedrijf op industrieterrein Balorigheid Goed afgelopen Hasjiesh-handelaar gearresteerd Gemeente koopt kerktoren voor ensdag in weer ringsteken Den Burg i»ruen water in haven Oudeschild mmmmm 83e JAARGANG No. 8489 4 AUGUSTUS 1970 i.V. v/b Lange veld De Rooü 1 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Kcesomlaan 43, Den 2220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- feiscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. AboniL prijs ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct. incasso Advert. 19 cL per mm. excl. 4°/0 BTW andweer of niet, een autocross slaagt op Texel altijd. Dat is zondag over- od bewezen, want ondanks het zonnige en warme weer verkozen toch mensen het sensationele schouwspel bij Oosterend boven de verkoelende Oat is ongeveer 400 personen minder dan bij de eerste cross van dit en. Een onbetekenend verschil, vooral als men bedenkt dat tot dusver jaar is gebleken, dat de tweede cross telkens enkele honderden bczoe- minder trekt dan de eerste, ondanks het feit dat ten tijde van de tweede aanmerkelijk meer toeristen op Texel zijn. De autocross van de M.A.B. Texel is een der belangrijkste toeristische evenementen. Dat weten ze ook televisie. Zondag was een cameraploeg van KRO's actualiteitenrubriek ndpunt" op het terrein om opnamen te maken, die zullen worden ver- ;t in een programma over vakantievermaak. Hoewel dichter bij Hilversum llen andere crosses worden verreden, was men toch naar Texel gekomen, het hier nog liefhebberij is. De wedstrijd wordt niet gereden door (gocd- ilde) beroepscoureurs die van de ene cross naar de andere trekken, maar eigen inwoners, die er gewoon plezier in hebben, al zijn die prijzen en lies natuurlijk mooi meegenomen. Zonder luidsprekercommentaar zou zo'n autocross een voor het publiek wei nig begrijpelijk en derhalve onaan trekkelijk gebeuren zijn. Ook nu weer spaarde de heer J. M. de Vries zijn stembanden niet; hij deed het voortref felijk al was zijn volume tegen het eind van de strijd wel wat teruggelopen on danks de tientallen Wybertjes die hij slikte. De autocross was een zeer stoffige aangelegenheid. Hoewel 's morgens gro te hoeveelheden water op het parcours waren gesprenkeld, was de bovengrond toch zo droog dat de coureurs soms se- condenlang volkomen onzichtbaar wa ren omdat zij in dichte stofwolken wa ren gehuld en dat had ook zijn gevolgen voor de toeschouwers, die ongunstig op de wind stonden. Ze werden overdekt met een mooi grijs laagje. ■gens kenners was de cross van P wat „tammer" dan de eerste. De manches en de herkansingen Jten niet zoveel spanning. Plotse- Inders werd 't bij de halve finales. |ng er toen even angstig „ruig" en spannend toe. Overigens gingen ze „tamme" cross meer auto's ver- dan ooit tevoren. Vrijwel geen ie werd verreden of er vielen en. De conditie van de wagens was iet algemeen slecht. Ze hadden het aar al zwaar te verduren gehad in rste cross en konden de tweede tproef niet meer doorstaan. De had het karakter van een afval- IVan de negen auto's begaven het 'en voordat ze de eindstreep be- n! Van de drie hoofdprijzen kon- r dus twee worden uitgereikt. inaar werd Jan Veldman met wa- 1. Hij kreeg na afloop de traditio- oor Kortenhoeven beschikbaar ge- bloemenkrans om de nek en werd - plus een reeks premies rijker, ide werd Joost Gieles (ƒ200,met In 33. De prijs van ƒ100,blijft in fis van de MAB-club. ór de eindstrijd werd een dames gehouden. De vrouwelijke cou- beschikten over gelijkwaardig baal: Volkswagens. Voor twee wa- had men bij het begin van de strijd geen chauffeuses. Via de luidspre- istaliatie werden vrijwilligsters op- ipen. Er was voldoende animo, ze sprongen zelfs in de sloot om [toch maar van een plaatsje achter tuur te kunnen verzekeren. Winna- 'an de damescross werd mej. Gerry M|Meer (ƒ300,tweede werd Willy xden uit Amsterdam en derde me- iW Van Westen uit Oosterend. Veel schade Zoals gezegd: veel wagens gingen ka pot. In het rennerskwartier werd voort durend hevig gesleuteld om ze weer rij klaar te krijgen, maar vaak hadden es sentiële onvervangbare onderdelen het begeven. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Jaguar waarmee coureur Harm Nij- boer de aandacht trok. Bij een scher mutseling in de bocht werd hij op zijn kop gegooid en zag er zo deerlijk ge havend uit dat niemand er meer een cent voor gaf. Luid applaus klonk dan ook op toen de wagen enkele manches later toch weer aan de start verscheen. Na een paar rondjes gaf de motor ech ter definitief de geest. Een soortgelijke hardnekkigheid toonde wagen 16 van Ton Witte. Dat leverde aardige momen ten op. Het tijdig aan de start verschij nen blijkt voor velen een moeilijke zaak te zijn. Ook zondag doofde de ani mo van het publiek als gevolg van het minutenlang wachten op een renner. Speaker De Vries moest dan maar zien dat hij het publiek zoet hield. De uitslag van een autocross is absoluut onvoor spelbaar. Daarvoor spelen toeval en ge luk een te grote rol. Illustratief was de schijnbaar zeer ongelukkig Piet Bruijn, die met wagen nummer 7 aan de start verscheen, maar doodstil bleef staan toen de anderen wegreden. Het geheim zinnig mankement onder de motorkap was even later in zoverre overwonnen, dat Piet wegsukkelde, volgens iedereen kansloos. Toch bereikte hij in de laatste herkansing de tweede plaats, eenvoudig omdat zijn mededingers hadden moeten opgeven. De volgende negen renners haalden tenslotte de finale: C. J. Pol (24); H. Gize (20); P. Dam (22); M de Waard (13);. S. Dijt (29); B. Beuving (10); J. Veldman (37); Joost Gieles (33); Tonny Witte (11). Aanvankelijk leek Piet Dam met ge mak de finale te zullen winnen. Hij had een enorme voorsprong, maar moest zijn als een locomotief stoom spuitende wagen verlaten toen de oververhitte motor onwrikbaar vastliep. Allerlei neringdoenden waren weer gul met het verstrekken van premies. In de komende weken zullen de renners het druk hebben met het eten van pa ling, het incasseren en besteden van geldpremies en het nemen van sauna baden. Mevrouw Uitgeest-Bruin wilde woensdag een boeket bloemen brengen naar de algemene begraafplaats te Den Burg. Bij de ingang van de begraaf plaats gristen twee op de brommer pas serende jongens het boeket uit haar handen. Een buurvrouw had het gezien en ging de knapen achterna. Ze vond hen bij Sarasani; een der jongens had de bloemen nog in zijn handen. Ze pakte het boeket terug en liet haar hevige verontwaardiging over deze streek in niet mis te verstane bewoordingen blij ken. Zaterdagavond deed zich een ongeluk voor op de Pontweg ter hoogte van de Pijpersdijk. J. uit Den Burg rijdende in de richting Den Burg, moest plotseling remmen, raakte in de berm en weer te rug op de weg. Hij kwam tot stilstand tegen een lichtmast en de auto van de Duitser W. G. Wonder boven wonder hadden de auto's slechts geringe schade. De 20-jarige P. G. van D uit Nieuw Loosdrecht werd in „Sarasani" door de politie aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. De jon geman bleek nog een geringe hoeveel heid hasj bij zich te hebben, een vrij groot geldbedrag en een weegschaaltje. Van D. heeft ontkend. Voor het symbolische bedrag van ƒ1,zal de toren van de N.H. kerk te Oudeschild in eigendom worden over gedragen aan de gemeente Texel. Met een desbetreffend aanbod van de kerk voogdij zijn B. en W. akkoord gegaan. Alle torens van historisch waardevolle kerken op Texel zijn gemeente-eigen dom. Bij de koop is het uurwerk inbe grepen. De gemeente Texel koopt voor ƒ200.000,de aan het Schilderend staande gebouwen van de Verenigde Texelse Beurtdiensten. Het gaat om een 860 m2 groot terrein met een bedrijfs- gedeelte en drie woningen alsmede een 1590 m2 groot bouwterrein erachter. Voor ƒ84.000,is aan de V.T.B. ver kocht een 5.250 m2 groot stuk industrie terrein, gelegen aan de Maricoweg. Op laatstgenoemd terrein zal de V.T.B. een nieuw bedrijf stichten. Genoemde transakties zijn het resul taat van jarenlange en moeizame on derhandelingen. „Wij zijn er ons van bewust dat deze overeenkomst voor de Densdagavond (morgen) wordt in kader van het folkloreprogramma een ringrijderij gehouden. Deze niet met karretjes, maar onder de Begonnen wordt om half acht. De temers zullen de route Groene- k Parkstraat, Burgwal, Binnen- volgen. Gehoopt wordt dat de gang in de Burgwal niet door in- en dende vrachtauto's zal worden ver- d. JDESCHILD Verbazing en onge heid werden zondagmiddag veroor- t toen de oppervlakte van het water e Oudeschilder haven met een hel- roen laagje was bedekt. Het zag er al „giftig" uit, maar in het NIOZ- ratorium was men er gauw achter het om een onschuldige kleurstof Het goedje was afkomstig uit een tic zakje dat aan het jacht „Arte- e" van de heer G. Dukker uit Gouda bevestigd. Door een lek in het zakje en enkele druppels van de stof in water terecht gekomen. De kleur- wordt gebruikt in geval van nood :ee. De plaats van een ongeval kan hit een vliegtuig makkelijk worden lekt als de sterk opvallende kleur- wordt geloosd. Ook straaljagerpilo- die met hun schietstoel op zee 'komen, bedienen zich wel van een lelijke stof om hun kans op snelle ling te vergroten. Wie zelf behoorlijk is gehuisvest, be seft meestal nauwelijks de ernst van de woningnood. Ook op Texel heerst anno 1970 nog een ernstige woning nood en geen sterveling durft te voor spellen wanneer dat probleem zal zijn overwonnen. Ondanks de ernst kan niet worden gezegd dat het probleem bij velen werkelijk lééft. Wie zelf een behoorlijk dak boven zijn hoofd heeft is met het begrip woningnood ver trouwd geraakt alsof het iets vanzelf sprekends is. Maar er zijn anderen die dagelijks de ellende van het huizen tekort ondervindendie er zelfs licha melijk en geestelijk aan kapot gaan. Ze worden alleen opgemerkt door het bureau huisvesting, het bestuur van de woningbouwvereniging en enkele an dere functionarissen die met de wo ning nood rechtstreeks hebben te ma ken en die allemaal hun best doen. In bijgaand artikel nemen we één van die gevallen onder de loep. Er zijn woningzoekenden die er erger aan toe zijner zijn er gelukkigook waar de toestand minder ernstig is. Het is zomaar een voorbeeld, één uit velen. We bezochten een gezin in Oude schild: man, vrouw en drie kinderen (6 jaar; 5 jaar en 7 maanden). De man is schilder. Hier volgt zijn relaas. „We zijn in 1963 getrouwd en hebben toen een huis gekocht in De Koog. Daar hebben we drie jaar gewoond, waarna we naar de overkant verhuisden. Het café dat we daar begonnen waren liep echter niet zo als we gedacht hadden. En mijn vrouw wilde graag naar Texel terug. Dat hebben we gedaan. In die dagen, februari 1969, hebben we ons la ten inschrijven bij de Woningbouwver eniging. We hebben een caravan ge kocht en die op een camping neergezet. Dat kostte ons 62,aan staangeld per maand. Daarbij kwamen nog extra kos ten voor water en stroom. In de zomer stond onze caravan ingebouwd door tenten van kampeerders. Het was zelfs zo erg dat we alleen met onze fietsen de caravan konden bereiken als we hem over de tenten tilden. Dat vonden we niet zo prettig en wilden daar dus wel weg. We hebben een verzoek bij de gemeente ingediend om onze caravan in Den Burg te mogen neerzetten, maar daar hebben wij nooit iets op gehoord. We hebben daarom de caravan bij de ouders van mijn vrouw gezet. De ge meente is komen kijken; we mochten daar de zomer blijven staan maar 's winters niet. In de winter mijn vrouw was in verwachting en dan ga je niet zo gauw verhuizen zijn we toch gebleven". Brand „In februari van dit jaar is onze ca ravan verbrand: toen stonden we op straat. Wat moesten we? Ons geval is zelfs in de gemeenteraad geweest en de raadsleden zeiden: we moeten voor die mensen gauw een huis zoeken. We heb ben daar niets meer van gehoord. We hebben na de brand een huisje van het NW op de Turkse Tent gehuurd voor 60,per week. Stroom en verwar ming (gasttanef) moesten we extra be talen. Ik verdien ƒ164,schoon per week, dus het huisje was voor ons te kostbaar, ondanks een subsidie van de gemeente. We hebben toen heel Texel afgezocht en via kennissen dit pand in Oudeschild gevonden. Het huis leek ons in het begin al niet zo geweldig, maar we moesten wat! Ge breken aan dit huis? Als we beginnen met de buitenmuur, die is erg slecht. Je kan zo de stenen eruit pakken. Hij is verzakt en ik ben bang dat hij instort. In de kamer zitten de scheuren in het behang door die gebarsten muur. De vloer van de kamer is scheef. Toen we dit huis betrokken stond hier in de ka mer een oude bedstee. Die heb ik er uit gebroken. Het tocht in de kamer; de wind komt door de kieren van de deur. Dit voorjaar liepen de pissebedden en mieren door het bergmeubel. De trap naar boven is slecht; ik ben bang dat we er nog eens doorzakken". Wind „Als we boven aan de trap staat, op de kleine overloop, staan we zo onder de pannen. Het tocht door de vele kie ren van het dak. Het dakraam van de overloop kan niet open. Ook door de kieren bij het raam tocht het. We heb ben daarom plastic voor het raam ge spannen, maar dat helpt niet veel. Ge scheiden door een dunne houten wand van de overloop is de slaapkamer van de oudste. Ook hij slaapt zo onder de pannen en ook zijn raampje kan niet open. Aan lucht heeft hij geen gebrek wnat het tocht zo in de slaapkamer dat hij steeds verkouden is. Laatst zei hij tegen mijn vrouw: Wat waait het hier hè mam! Naast zijn slaapkamer is die van mij, mijn vrouw en de kleinste. Hoewel die kamer erg klein is, kan het raam tenminste open en tocht het daar alleen bij noordenwind. De slaapkamer van de middelste is klein en het lekt er; de kamer is vochtig. De oudste heeft eerst ook op deze kamer geslapen, maar hij kreeg last van exeem. Die vochtig heid is erg slecht voor hem". Koud „We hebben geen wastafels op de slaapkamers, geen douche en alleen bij de aanrecht in de keuken stromend wa ter. Het huis is moeilijk warm te sto ken. Deze-winter gebruikten we de helft meer olie dan de andere gezinnen in de straat. We dachten dat het door een Dc oudste zoon moet bet doen met een voch tige en tochtige „slaapkamer" onder de dak pannen. gemeente een financieel offer bete kent", aldus B. en W. in hun voorstel aan de raad. Het is nl. de vraag of de gemeente er in zal slagen bij verkoop van het nu verworven gebouwencom plex ongeveer dezelfde prijs te ontvan gen als men ervoor heeft moeten ge ven. Maar ook als dat niet lukt achten B. en W de transaktie volkomen ver antwoord in het licht van de gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse. Een even tueel financieel nadeel (dat volgens het college waarschijnlijk van bescheiden omvang zal zijn) kan dan ook zonder bezwaar voor rekening van de gemeen te worden genomen. Moeizaam In 1966 werd aan de V.T.B. een stuk grond achter de bestaande bedrijfsge bouwen verkocht, voor uitbreiding van de overslagruimte. Dit gebeurde on danks pogingen van de gemeente om de V.T.B. te bewegen naar het industrie terrein aan de Waalderstraat te verhui zen. De vrees bestond dat bij een ver dere ontwikkeling van het bedrijf op het 'kruispunt Schilderend-Emmalaan- Bernhardlaan een verkeerstechnisch moeilijke situatie zou ontstaan. Het bleek niet mogelijk destijds tot overeen stemming te komen zodat men er maar mee akkoord ging dat de V.T.B, het be staande complex zou uitbreiden. De vrees voor een moeilijke verkeerssitua tie bleek niet ten onrechte te zijn. Mede door de snelle ontwikkeling van het transportwezen werd nog eerder dan was verwacht een situatie geschapen die aanzienlijk ernstiger is dan bij de huidige verkeersontwikkeling kan wor- (Zie vervolg pagina 2) verkeerde kachel kwam en hebben daarom een nieuwe gekocht. Ook met de nieuwe kachel echter bleef het olie- verbruik buiten alle proporties We be talen 17,huur per week. De huis baas wil niets aan het huis verbeteren. Dat kunnen we moeilijk kwalijk nemen want hij heeft dat tevoren gezegd en we zijn er akkoord mee gegaan. Maar je hoopte dat het behelpen kort zou duren, dus tilde je e>r allemaal niet zo zwaar aan. Maar we hebben geen kijk op wat beters. We doen er wel ons best voor. Mijn vrouw lijdt aan rheuma; dat toch tige, vochtige huis is funest voor haar. Als we horen over een huis dat leeg staat gaan we er direkt op af. Vaak willen de mensen het dan niet aan ons verhuren of het is een huis dat 's zo mers voor badgasten is bestemd. Ik wil voor een behoorlijk huis wel ruim ƒ125,per maand betalen. We moeten hier zo gauw mogelijk weg".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1