(from fwartsjexels in het harL, woorden vuil waterfabriek aad maakte weinig an protesten tegen SCHEID GENOMEN VAN 5 RAADSLEDEN Exclusieve familie Strandfonds uitgeput heer Poel mag i" zomerwoning bouwen gezellig zitten Boerenkapel Op nippertje van verdrinking gered Bromfietser aangereden Jachthond ivierp vijftien jongen Beschonken toerist pleegde vernielingen Aan verwondingen bezweken ANK ,G 7 AUGUSTUS 1970 83e JAARGANG No. 8490 N.V. v/h Langcveld De Rooy 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 jtj de Graaf, Kcesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrüdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. RaU fcisenbank; Aniro-bank. Postgiro 652. Abonn. prjjs ƒ3,90 p. kw. -+• 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 40/o BTW natie Park: Op Tij-01 den aan je, voltallig aanwezige gemeenteraad ïn t dinsdagmiddag nauwelijks gedis- ëerd over de bezwaarschriften, TEI Lijn ngebracht tegen de bouw van lektriciteits- en watercentrale te jschild. De bezwaren werden met nene stemmen ongegrond ver- rd en het bestemmingsplan, dat de archi v van belangrijke project moet •lijk maken, werd ongewijzigd vast- ld. ^u*°' voorzitter, Mr. Sprenger, wijdde ann« èl een uitvoerige beschouwing aan. eidii gaf CCn samenvatting van de voor- biedenis en lichtte het commentaar dat B. en W. hadden gegeven op de komen bezwaren. Belangrijk is dat der bezwaarden de noodzaak van waterfabriek betwijfelde, met uit- lering van de gebroeders Dijksen, zich hadden afgevraagd of er echt andere oplossing was te vinden het water- en stroomvraagstuk. Sprenger merkte op, dat alle moge- eden in het recente verleden zo uit- end zijn bestudeerd, dat het geen JU had daar nu weer op terug te ko- Verschillende bezwaarden waren alternatieve voorstellen gekomen wat betreft de plaatsing van de ick. Hij wees ze allen van de hand. |f|a betreft de milieuhygiëne is ter •koming van stank-, roet- en ge- ihinder, een zo oostelijk mogelijke ts gewenst, maar moet ook zo veel elijk afstand bewaard blijven tus- t fabriek en dorpskom. De gekozen 1 ts levert de minste risico's op, wat wegneemt, dat het de plicht van I betrokkenen is de kans op hinder iet uiterste te beperken. Bij het be- van de raad aan de waterfabriek Perneuzen is wel gebleken dat de rOOf nielc z^n ganzen stelt en dat de allatie lawaai maakt. Wat betreft 't etW Ischapsschoon zijn B. en W. er zich ege van bewust dat het landschap tand moet worden gehouden als „le- :bron voor Texel". Het is waar dat 'abriek een storend element in het weidelandschap zal zijn. Hóe ern- hangt af van de afstand van waar- men het complex beschouwt. Het ge- w en de installaties erbij staat op kilometer van Thijsse's Fienweid en t op zo groot mogelijke afstand van Texelroute. De centrale ligt op ir liefst 480 meter van de Langwaal- ^eg. (Volgens de voorgestelde alter- ieven zou het complex op 50 resp. meter afstand komen). Als de Wad zeedijk is verhoogd, zal nog maar klein deel van de fabriek tegen de it afsteken. De bouwplannen zijn in gunstige zin gewijzigd: het ge- w en de tanks worden enkele me- minder hoog dan aanvankelijk de •eling was. De landschapsdeskundi- zijn met de door B. en W. bepleite vplaats zonder meer akkoord ge er /OOI che :ht ?di£ 520 Kostenverhoging 'et eerste plan voor de bouw van de erfabriek is getorpedeerd. Met het een van een gewijzigd plan is zoveel gemoeid geweest, dat een prijsstij- l niet is voorkomen. Uitwerking van voorgestelde alternatieven zou nog s de kosten doen stijgen. Het door de voorgestelde alternatief zou resul- m in 2 ton méér exploitatielasten per en het alternatief dat door Dr. Ca- is gesuggereerd, vergt van Rijkswa- (advertentie I.M.) \OTA DE ZWAAN ZWAAN STR DEN BURG TEXEL Zaterdagavond met medewerking van de lerstaat een investering van één miljoen méér. De alternatieven van P.P.D. en Dr. Cadée leveren bovendien moeilijk heden op in de toekomst. Er moet ruim te gereserveerd blijven voor uitbreiding van de fabriek en ook voor verdere uit breiding van de haven. Het is niet waar dat het gebouw veel loze ruimte bevat en daardoor groter is dan strikt nood zakelijk. Weinig woorden De discussie van de raadsleden over dit punt had zich in twee minuten vol trokken. De heer Standaart: alle respect voor de bezwaren, maar ik ben het vol komen eens met B. en W. en ik hoop dat het plan snel zal worden uitgevoerd. De heer Westdorp sloot zich daarbij aan. Hij waardeerde het dat het beleid erop is gericht eventuele verontreiniging en geluidshinder bij de bron te bestrijden De heer Koorn: Ik sluit me bij de vorige sprekers aan, ik vind het best. De heer P. Smit merkte op, dat de water- en elektriciteitsfabriek mogelijk zijn in vloed heeft op het milieu, maar het ver dwijnen van de centrale uit Den Burg betekent toch maar dat men daar wordt verlost van een zeer duidelijke bron van geluids- en roethinder. Ceres Ook aan het voorstel om bij de Kroon in beroep te gaan tegen het niet goed keuren door GS van het Ceres-plan, werden nauwelijks woorden besteed; allen gingen akkoord. De heer Koorn: ,,'t Zijn wel steeds dezelfde mensen die tegen dergelijke plannen ageren...." De heer Westdorp: ,,Dat mèg!" Bar-dancing Bij de ingekomen stukken was een schrijven van de heer J. G .Oele te Den Burg. Zijn woning is gelegen achter de bar-dancing J'Elleboog van de heer J. Jellema. ,,Nog steeds hebben wij zeer veel last van de geluidshinder uitgaan de van de horeca-inrichting van de heer Jellema en worden hierdoor heel ern stig en vooral in onze nachtrust ge stoord", aldus de heer Oele. De schrij ver liet voorts weten dat hij van ge meente-opzichters, die de situatie ter plaatse hadden opgenomen, had ge hoord, dat het gebouw zeer slecht is ge- isoleerd. Hij verzocht de gemeenteraads leden dan ook dringend deze aangele genheid te bespreken in de raadsverga dering. Mr. Sprenger vertelde, dat het college van B. en W. zich over de brief hadden beraden en een gedraglijn hadden be paald. De burgemeester had tevoren reeds van zijn bevoegdheid gebruik ge maakt om de levende muziek in het eta blissement eerder te doen stoppen, om elf uur Inmiddels is gebleken, dat deze sanctie onvoldoende is gebleken en er zal nu strenger worden opgetreden. Onvoldoende isolatie TNO Delft heeft destijds een advies uitgebracht inzake het afschermen van het lawaai De heer Westdorp vroeg zich af of dat TNO-advies wel voldoende is geweest. Mr. Sprenger zei daarop, dat de heer Jellema heeft gebouwd in afwij king van de maatregelen, die in het TNO-rapport waren genoemd. Dat kon hij doen omdat toen nog geen maatrege len ter voorkoming van geluidshinder als voorwaarde aan de bouwvergunning kon worden verbonden. De heer Smit informeerde of de heer Jellema zich niets had aangetrokken van de beslissing van de burgemeester om om elf uur de levende muziek te staken Mr Sprenger zei dat zelf nog niet te hebben vastgesteld, maar liet er geen twijfel over bestaan dat rigoureus zou worden opgetreden als dat inder daad het geval mocht blijken. Teleurstelling Een teleurstellende mededeling van de voorzitter was dat Gedeputeerde Sta ten het besluit van de raad om het cre- diet in rekening-courant van het Texels Museum te verhogen van ƒ20.000,tot ƒ200.000,niet hebben goedgekeurd. Er zal dus een andere oplossing moeten worden gezocht om het museum uit de moeilijkheden te helpen. Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk heeft beslist over een aantal subsidieaanvragen van de gemeente. Gunstig is beschikt op het verzoek om subsidie in de kosten van grondaankoop voor het recreatiebos De Krim en de aanlegkosten van dat bos. Het totaal toegezegde subsidiebedrag beloopt ƒ121.618,Het CRM-ministe- rie heeft Staatsbosbeheer toegezegd 50°/o te zullen subsidiëren in de kosten van aanleg van parkeerterreinen bij de vuurtoren, paal 12, paal 15 en paal 27. De gevraagde subsidies voor ver- keersverbeteringen, parkeerterreinen en wegverbredingen (Bomendiek, Duin weg, kruising Pontweg en Witteweg) zijn voorlopig afgewezen. Het laatste woord is er echter niet over gezegd. Het ministerie wil eerst weten welke bij drage de gemeente uit het wegenfonds zal krijgen. De aanvragen met betrek king tot de speelweide in De Koog en het parkeerterrein bij De Zes zullen op nieuw in behandeling kunnen worden genomen als het recreatiebasisplan Texel is vastgesteld. De drie toeristische heffingen, die de gemeenteraad heeft moeten vaststellen, hebben nu allen de goedkeuring van de Kroon verworven en zijn dus rechts geldig. Geschenk De familie Hin-Schraag heeft aan de gemeente een collectie medailles en an dere ereblijken ten geschenke aange boden. Ze zijn verworven door de enige jaren geleden overleden befaamde scha penfokker, de heer P. C. Hin. De me dailles hebben inmiddels een plaatsje gekregen in een glazen kast in een der gangen van het raadhuis. Namens het college en de raad werd dank gebracht aan de familie Hin voor deze schenking. Daarop werd de vergadering ge schorst om de vijf fractievoorzitters in de gelegenheid te stellen de bescheiden van de nieuw gekozen raadsleden te onderzoeken teneinde te kunnen vast stellen of zij in de gemeenteraad kun nen worden geaccepteerd. Na verloop van tijd kwam de heer S. Keijser mee delen, dat besloten was alle nieuw ge kozenen toe te laten. Mevrouw A. Tiessen-Spaans kreeg of ficieel eervol ontslag als onderwijzeres aan de o.l. school te Den Burg. Aan haar adres werd dank uitgesproken voor de wijze waarop zij langdurig het onder wijs heeft gediend. Ook aan de heer A. Studulski, hoofd van de school van Midden-Eierland, DEN HOORN De heer Janssen uit Breda raakte tijdens het zwemmen bij het strand Hoornderslag in moeilijkhe den. Zijn hulpgeroep trok de aandacht van een andere bader, een Duitser, die deel uitmaakt van een in De Stolp te Den Hoorn verblijvende jeugdgroep. De leider van de jeugdgroep wist de jongen op het droge te brengen. Hij had het be wustzijn reeds verloren. Badmeesters en arts waren snel ter plaatse en wisten de levensgeesten snel op te wekken. De heer Janssen heeft, behalve een schrik, die hem lang zal heugen, geen nadelige gevolgen van zijn avontuur overgehou den. Dinsdagavond tegen 7 uur deed zich een aanrijding voor op de kruising Ko- gerstraat-Burgerhoutstraat. De heer J. Zegel uit Den Burg, rijdende in de Ko- gerstraat in de richting van de Stenen plaats, botste tegen een bromfiets, die plotsing uit de Burgerhoutstraat kwam en de Kogerstraat wilde oversteken. De heer Zegel raakte met het linker voor spatbord van zijn Opel Caravan de bromfiets, waardoor deze ten val kwam. De bestuurder van de bromfiets, R. M. S. uit Gouda, werd niet gewond, maar zijn duo-passagier D. N. uit Gouda klaagde over pijn aan de linkervoet en had schaafwonden opgelopen. Hij werd ter plaatse door dokter Coutinho be handeld, werd eervol ontslag verleend. Hij krijgt een nieuwe onderwijsfunctie bij de Rijksscholengemeenschap Texel. De heer J. Witte (KVP) informeerde of dit ontslag wellicht iets te maken had met de scholensituatie in Eierland. Volgens Mr. Sprenger was dat niet het geval. De heer W. Rienks werd tot onder wijzer aan de o.l. school Den Burg be noemd. Zomerwoning Met uitzondering van mej. A. G. Luijsterburg, de heer C. Koorn en wet houder Joustra gingen de raadsleden akkoord met de verlening van een ver gunning aan de heer A. Poel voor de bouw van een zomerwoning. Zoals be kend was de vergunning door B. enW. geweigerd, waarna de heer Poel bij de gemeenteraad in beroep ging. Het colle ge bracht aan de raad geen eensluidend advies uit. Burgemeester Sprenger en (Vervolg naar pagina 2) Bovenstaande foto maakten wij ten huize van de familie Bakker-van Lange- laan aan de Thijsselaan te Den Burg: een poes met vier jongen. Zo'n plaatje zou niet in de krant komen als het niet om een bijzondere poes ging. Het is na melijk een Perzische langhaar, kleur shaded silver, en dat is een beest, waar voor je in de winkel enkele honderden guldens moet neertellen. En als zo'n kostbaarheid dan ook nog het leven schenkt aan vier jongen, is dat een ge beurtenis die te vergelijken is met het winnen van een grote prijs in een loterij. Met moeder en kinderen is alles goed, hoewel het een haartje heeft gescheeld of het hele kattengezin was uitgestor ven. Vlak na de bevalling kreeg moeder namelijk last van een baarmoederont steking. Het dier was ernstig ziek en niet in staat voor haar kroost te zorgen. Om de kostbaarheden te redden, moes ten de katjes met een pipetje worden gevoerd. De Almiron 14 babyvoeding werd vlot gedronken, maar mevrouw Bakker moest er iedere twee uur bij zijn ook 's nachts. Na drie dagen was het moederdier zover hersteld, dat de ver zorging kon worden overgenomen. De jongen zijn nu veertien dagen oud en de oogjes zijn juist opengegaan. Het vader- dier is ook eigendom van de familie Bakker. Zo af en toe komt ook hij eens naar de jongen kijken, maar alleen als moeder even weg is. De echtelieden be jegenen elkaar nogal koel en moeder wil beslist met dat vader zich met de op voeding van de kinderen bemoeit. Dat is tekenend voor deze katten; ze hebben een duidelijk eigen karakter. Toen de familie Bakker vond dat hun poes maar eens jongen moest krijgen, werd op het vasteland een fraaie kater uitgezocht, maar de poes liet er zich niet mee naar bed sturen. Drie vergeefse reizen wer den naar de overkant gemaakt. Met de kater die tenslotte werd gekocht ging het gelukkig wel. Het moederdier maakt op tentoon stellingen een zeer goede indruk. De laatste keer werd het predikaat uitmun tend behaald in de jeugdklasse plus een zg. C.A.C. Na drie C.A.C.'s mag de titel kampioen worden gevoerd. Er zijn meer liefhebbers van raskat ten op Texel. Mevrouw Vlas-Jenck bij voorbeeld heeft er twee. De meeste Texelse raskatten verschijnen nooit op tentoonstellingen. „Heel jammer", zegt de heer L. Bakker. „Want er zijn er bij waar wij jaloers op zijn". De heer Bak ker is lid van de Nederlandse katten fokkersvereniging, één van de drie verenigingen, die zich met de katten- fokkerij bezig houden. De heer Bakker loopt met plannen rond om in de kop van Noordholland een afdeling van deze vereniging te stichten. Zogende hond gezocht DE KOOG De Duitse staan der (draadhaar) van de heer L. Daalder te De Koog heeft gisteren het leven geschonken aan vijftien jongen. Een worp van een derge lijke grootte komt bij honden zel den voor. Het probleem is de beestjes aan de kost te houden, want het moederdier kan er hoog stens 10 zogen. Er wordt nu naar stig gezocht naar een tweede moe der, dus een zogende hond, die vijf of zes hondjes voor haar rekening kan nemen. Het is belangrijk dat de hele kinderschare in leven blijft, want zowel de vader als het moederdier zijn op meerdere ten toonstellingen tot kampioen uitge roepen. De 15 jongen vertegen woordigen derhalve een waarde van duizenden guldens. Wie een zogende hond kan aanbieden, wordt verzocht direct contact op te nemen met de heer L. Daalder, telefoon (02228) 288. Moet reiniging worden gestaakt? „De Texelaar blijken niet bereid een voor het toerisme hoogst belangrijke zaak financieel te steunen". Dat is de verbitterde conclusie, die VVV-direc- teur J. VV. Dekker heeft moeten trekken na de akties, die zijn gevoerd om. een strandfonds te vormen, waaruit de kos ten van machinale strandreiniging zou den kunnen worden bestreden. Om het fonds te vormen kregen de 1300 leden van de VVV Texel een brief met het verzoek een minimumbij drage van ƒ10,voor dit doel te storten. De rest van het benodigde bedrag (ƒ15.000, moest komen van grote toeristische be drijven, zoals SVV, Humako, Nillmij e.d. De reacties waren teleurstellend. Van de VVV-leden kwamen minder dan honderd toezeggingen binnen. Meer dan een derde van de toezeggingen kwam van VVV-leden op de vaste wal. De grote bedrijven, die waren gevraagd ƒ1000,op tafel te leggen, lieten mets van zich horen. Dat deden wel de op Texel gevestigde organisaties, zoals VVV, Recreatiestichting, TESO en Jon ge Ondernemers. De gemeente Texel stortte ƒ7500,Het meest teleurstel lend voor de beheerders van het strand fonds was, dat de middenstand, die toch zeer veel belang heeft bij een schoon strand, niets van zich liet horen. Sinds 15 juni worden de Texelse strandslagen regelmatig gereinigd, tot grote tevredenheid van de badgasten en de strandexploitanten. Bij de VVV wer den tal van enthousiaste reacties van toeristen vernomen. Op 15 augustus zal de kas leeg zijn en zal het reinigingswerk moeten worden gestaakt. Dat is uiterst betreurenswaar dig, omdat zich dan de meeste Duitsers op het eiland bevinden en de enquêtes hebben uitgewezen dat juist deze cate gorie toeristen enorm veel waarde hecht aan een schoon strand. Om de strandreiniging tot het eind van het seizoen te kunnen voortzetten, is ongeveer ƒ4000,nodig. De heer Dekker hoopt dat de VW-leden en de anderen waarop een beroep is gedaan alsnog zullen beseffen dat het gaat om een voor de toeristische toekomst van Texel groot belang en niet zullen aarze len een tientje of meer te storten. Men kan zijn bijdrage bezorgen bij alle VVV- kantoren, maar ook op de rekening van het strandfonds Texel bij de Raiffeisen- bank en de AMRO-bank. DE KOOG Als een beest ging in de nacht van dinsdag op woensdag de Duit ser H. F. M. te keer in de Dorpsstraat te De Koog. Als gevolg van een kwade dronk mishandelde hij zijn vriend en bewerkte diens auto met een bij Vat 69 weggenomen biervat. Het dak van de auto werd ingedeukt. Ook een raam moest het ontgelden De mishandelde jongeman liep een blauw oog op en schaafwonden in het gezicht. Na overleg met de officier van justitie werd be sloten de Duitser het land uit te zetten. De 53-jarige heer C. Bakker, die 19 juli op de Duinweg werd aangereden, is dinsdagmorgen aan zijn verwondin gen bezweken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1