Cjrorn "Zwarts jexeh in het harL 3 enW ouden willen vinger in de pap bij verdeling woonruimte i Bezwaren tegen waterfabriek mondeling toegelicht bij G,S. Bouwvakvakantie voorbij rustig naseizoen begonnen Zondag kortebaandraverij bij hoeve De Ruytersplaats mberalisering nog niet mogelijk Tractor beschadigd f i Geparkeerde auto aangereden Jdige dievegge de cel in Ite schade bij botsing Vliegerwedstrijd in Oosterend Geslaagde lampionoptoeht in Oosterend „Ze vragen nu om kip met wijn Duitse invasie in afgelopen weekend Lichtgewonde bij aanrijding Gestolen brommer kapot teruggevonden Trekking verloting G.V.T. uitgesteld Prijs grasmaaimachine Watertransport wordt 15 augustus gestaakt Met waardeloos geld betaald IaG 11 AUGUSTUS 1970 83e JAARGANG No. 8491 e N.V. v/h Langeveld De Rooü s 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ut} de Graaf, Keesonilaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feiscnbank; Aniro-bank. Postgiro 652. Abonn, prjjs ƒ3,90 p. kw. -f- 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 4% BTW Wi it de minister van Volkshuisvesting iuimtelijke Ordening betreft, mag op Texel de overheidsbemoeiing de huren en woonruimteverdeling Hen. Deze overheidsbemoeiing is ;eld in de woonruimtewet 1947, die ds in het leven werd geroepen als g van de na de oorlog zeer ernstige ngnood. Het is logisch, dat deze liet meer toegepast hoeft te worden c woningnood is overwonnen. Het en woningbeleid kan dan gelibe- erd worden. In een zestal provin- reeds het geval alsmede in een 40- imeenten in Overijssel. De minister van mening, dat ook stukken van ïs Noordholland, Zuidhol en Utrecht binnen niet al te lange unnen worden geliberaliseerd. een van die gebieden hoort ook Gemeenteraad en B. en W. van zijn het er echter roerend over dat de gemeente Texel voorlopig n het geliberaliseerde gebied mag i. B. en W.: ,,Ruim 25 jaar na de diging van de Tweede Wereldoor- de woningnood op Texel nog een igroot probleem, waarmee wij da- worden geconfronteerd". De wet daarom op Texel nog een aantal gehanteerd kunnen worden. Via mteerde Staten is deze mening aan nister kenbaar gemaakt. Wat is huurliberalisatie Ier huurliberalisatie wordt hel nde verstaan. De huurprijs van uliere woningen wordt beheerst aantal stringente bepalingen in mrwet. Als tot liberalisatie wordt betekent dit dat deze bepalin- ïet meer van kracht zijn en dat een •rijs vrij tussen huurder en ver ier kan worden overeengekomen, voor het betrokken huis nog rijks- igen worden verleend (woningwet- remiewoningen). Deze vrijheid is in zoverre beperkt, dat de ver- er nooit eenzijdig een huurverho- can opleggen. Ook kan een huur- acc li t gedwongen worden op staande een woning te verlaten. Met in- eling van de kantonrechter kan de mingstermijn zelfs uitlopen op 3 len iele ED 120) I HOORN Donderdag werd de van de heer De Jager uit Den ernstig beschadigd De onbeken- ndalen sloopten enkele motoron- len, waaronder een thermostaat. 'JF iTEREND In de nacht van zon- jp maandag werd de Opel van J. 'rink uit Oosterend aangereden, jagen, die voor het huis van de ar geparkeerd stond, werd door [sing een meter vooruitgestoten en leschadigd. Van de dader ont- ïeder spoor. 15-jarige scholiere I. R. uit Am- m is zaterdag op beschuldiging !t plegen van meerdere diefstallen politiebureau in Den Burg inge- Mej. R., die met haar ouders op jsmansduin" kampeerde, zou meer- Jüefstalletjes in Den Hoorn heb- 356leplce»d- Naast goederen zou zij ^eld hebben gestolen. Ook vorig as zij op Texel betrapt, maar er jtoen geen politiewerk van ge- rdag om 2 uur deed zich op de eg nabij 't Horntje een botsing ussen twee personenauto's. De 5 werden ernstig beschadigd. Iieer S. H. Witte uit Eierland na- toet zijn VW 1300 de bijna 2 km. "ij auto's, die op de Pontweg ston- wachten voor de boot. Mede om- heer Witte plotseling remde, achterop aangereden door een fadett, bestuurd dooï M. S. uit •ven. S. heeft nog geremd, maar natte wegdek had dat weinig De VW werd de achterzijde lijk beschadigd en had ook ernsti- orschade. De Opel Kadett was voorzijde zwaar gehavend. Op Texel is de kategorie woningen, die onder de liberalisatie kan vallen niet zo groot. De meeste huurwoningen zijn hier woningwetwoningen. Daarom heb ben raad en B. en W. tegen de liberali satie van de overblijvende kleine cate gorie weinig bedenkingen. Stringent beleid Anders ligt het ten aanzien van de woonruimtewet 1947, die B. en W. de bevoegdheid verleent zich met de toe wijzing van woonruimte te bemoeien. ,,Het tekort aan woonruimte noopt ons nog steeds een stringent woonruimtebe- leid te voeren. Een dergelijk beleid is noodzakelijk, omdat ons nog steeds aan vragen bereiken om een woning als tweede woning te mogen gebruiken. Wij menen, dat dergelijke aanvragen door de nog heersende woningnood niet kun nen en mogen worden gehonoreerd. Wij vinden het namelijk onverantwoord wo ningen als zodanig vrij te geven, ter wijl de inwoners hieraan dringende be hoefte hebben". Als de woonruimtewet 1947 buiten werking zou worden ge steld voor Texel is het moeilijk, waar schijnlijk zelfs uitgesloten, een verorde ning in het leven te roepen, waarbij het in gebruik nemen van woningen als tweede woning aan banden wordt ge legd. De wet moet op Texel dus van kracht blijven. Verder wordt er bezwaar tegen gemaakt, dat Texel wat de woon ruimteverdeling betreft gelijkgesteld kan worden met Noordholland boven het Noordzeekanaal. De eilandpositia en de functie van Texel als recreatiege meente zijn volgens B. en W. en de ge meenteraad nog steeds argumenten om te bewerkstelligen, dat deze gemeente als een gebied met geheel eigen moei lijkheden wordt beschouwd. In dit verband hebben B. en W. de gemeenteraad nog laten weten, dat in de komende maanden uitvoerig zal wor den onderzocht, afhankelijk van urgen tie e.d. hoe de ter beschikking komende woningen zo rechtvaardig mogelijk kunnen worden verdeeld. Daarbij zal nauw overleg worden gevoerd met het bestuur van de woningbouwvereniging en de woonruimteadviescommissie. Er zal worden nagegaan in hoeverre ge bruik kan worden gemaakt van de be schikking aanvullende huursubsidies, terwijl ook zal worden uitgezocht of op grond van ministeriële richtlijnen een algemene verordening ter bevordering van de doorstroming in het leven kan worden geroepen. Hierop zullen B. enW. binnen afzienbare tijd terugkomen. OOSTEREND Op zaterdag 15 au gustus zal in Oosterend een vliegerwed strijd worden gehouden, georganiseerd door de dorpshuiscommissie. De deel nemers worden om ongeveer half drie met vlieger bij „De Bijenkorf" verwacht waar de jury de vliegers zal beoordelen. Daarna zullen de makers moeten be wijzen, dat de vliegers ook werkelijk de lucht inkunnen. Dat zal (in verband met de windrichting) gebeuren op een nog nader te bepalen terrein in de buurt. Bij de prijsvaststelling, zal dus niet alleen worden gelet op de mooiste en origi neelste vlieger, maar vooral zal bekeken worden welke vlieger het meest stabiel, het hoogst en het verst staat. OOSTEREND Veel kinderen heb ben zaterdagavond deelgenomen aan de lampionoptocht in Oosterend. Ook aan de oproep van de dorpshuiscommissie om zoveel mogelijk met zelfgemaakte lantaarntjes te komen, werd op flinke schaal gehoor gegeven. Er waren bijzon der aardige voorstellingen bij. De jury had dan ook geen makkelijke taak. Ten slotte ging de eerste prijs bij de ene- lingen naar „klandestiene kampeerder"; Tweede prijs „Paddestoel", derde prijs „Klok 8 uur" en vierde prijs „Huisje". Paren: le prijs „Verkeersbrigadiertjes"; 2e prijs „poppententoonstelling"; 3e prijs „Ganzen" en 4e prijs „Jut en Juul". De bouwvakvakanties zijn achter de rug. De mccsten zijn zaterdag weer huiswaarts getogen, want het natte weer maakte het niet aantrekkelijker om de terugtocht nog een dag uit te stellen. Over het weer hebben de bouwvakkers in hun vakantie overigens niet te klagen gehad. Vooral de laatste week was schitterend. De meeste bouw vakvakanties (we laten die van vorig jaar even buiten beschouwing) zijn aan merkelijk minder zonnig. Zaterdag ver trokken 4000 auto's naar het vaste land. Het overzetten geschiedde vlot, met twee boten ongestoord pendelend, maar menige automobilist heeft toch drie uur moeten wachten alvorens aan boord gelaten te worden. Er is geen twijfel aan dat „de bouw vak" dit jaar beduidend minder druk is geweest dan vorig jaar. Dat mag onder meer worden afgeleid uit het aantal „vreemde" auto's op Texel dat lang niet het cijfer van 1969 haalde. Tijd voor sombere bespiegelingen is het echter nog niet. De ervaringen hebben geleerd, Vrijdagmiddag deed zich een ongeluk voor op de kruising Pontweg-Aken- buurtsweg. D. uit Groningen, wilde met zijn Ford Taunus de Pontweg overste ken richting Den Burg. Hij verleende hierbij geen voorrang aan de over de Pontweg rijdende Opel Kadett van de heer Charlier uit Stramproy. Een aan rijding volgde waardoor een inzittende van de Opel licht werd gewond. De beide auto's werden flink beschadigd. Zondag kwam de heer W. G. van de Berg uit Amsterdam tot de ontdekking dat zijn bromfiets was gestolen, die hij de vorige avond op 'n parkeerplaats had gestald. Na enig zoeken werd de ma chine weer teruggevonden, maar de uit laat van de brommer en het bochtpijpje tussen uitlaat en cylinder waren ver dwenen. De bedrading werd vernield. De dader bleef tot dusver onbekend. De Gymnastiekvereniging Texel is er nog niet in geslaagd alle loten van haar loterij aan de man te brengen. In ver band daarmee zal de trekking een maand worden uitgesteld en wordt dus nu gehouden op 5 september. dat men het seizoen als geheel dient te beoordelen en dat kan niet eerder dan eind september. Het verdriet over de minder drukke bouwvakperiode werd zaterdag al een beetje goedgemaakt, want ook de stroom auto's néér Texel was imposant. Er werden er 2000 naar het eiland gebracht (vorig jaar 1850), merendeels Duitsers. Goede bezetting Op de kampeerterreinen is het rustig geworden. De andere sectoren zijn ech ter uitstekend bezet, vertelde ons VVV- directeur J. W. Dekker. Niet alleen ho tels, pensions, gemeubileerde huizen, maar ook logies-en-ontbijt adressen zijn vrijwel allen bezet. Toch kon ieder, die niet tevoren had besproken met weinig moeite worden geholpen, met uitzonde ring van „moeilijke gevallen", waarmee o.a. wordt gedoeld op de mensen (groe pen), die voor slechts één nacht willen boeken Op hen zijn de particuliere verhuurders niet bijzonder gesteld. Ander publiek Sinds zaterdag heeft het algemene vakantiebeeld op Texel een duidelijke wijziging ondergaan. De sfeer wordt nu bepaald door een „ander" publiek. „De auto's zijn gemiddeld groter", zei een TESO-conducteur. Die indruk wordt bevestigd door een Horeca-man: „Vo rige week waren porties patat met niks erbij vast recept. Nu vragen ze om kip met wijn. Indieners van bezwaarschriften tegen het plan om in het open landschap bij Oudeschild een elektriciteits- en water- fabriek te bouwen, hebben hun bezwa ren donderdag toegelicht bij Gedepu teerde Staten op een daartoe belegde hoorzitting. In „De Volkskrant" werd dit gebeuren als volgt verslagen Op Texel bestaat onenigheid over de plaats waar in de nabije toekomst de combinatie van een waterfabriek en een elektrische centrale moet worden ge bouwd. Het gemeentebestuur koos een punt op enige afstand van het dorp Oudeschild, maar Staatsbosbeheer, de Vereniging tot Behoud van Natuurmo numenten en de bioloog dr. G. C. Cadée vinden die onjuist. Zij willen de combi natie van waterfabriek en centrale dichter bij Oudeschild gebouwd zien, vooral uit een oogpunt van landschaps bescherming. Bezwaren tegen de plaats die het ge meentebestuur koos, hebben de bouw van het complex flink vertraagd De waterfabriek voor het Provinciaal Wa terleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) is hard nodig. Men had gehoopt begin april met de bouw te kunnen starten De fabriek zou dan voor het zomerseizoen 1971 in gebruik zijn geweest. Door de ontstane vertraging is waterlevering door de fabriek voor het volgend zomer seizoen nu niet meer haalbaar en drink water is op het toeristeneiland Texel zomers een kostbare zaak. Het onttrek ken van water aan de duinen is aan een maximum gebonden. Wordt dat over schreden, dan ontstaat gevaar voor ver droging. In de te bouwen waterfabriek wordt van zeewater drinkwater gemaakt. Dat gebeurt de eerste jaren met een capaci teit van 125 kubieke meter per uur. Na 1980 wordt de capaciteit verdubbeld, omdat het drmkwatergebruik zal blij ven stijgen. De indieners van de bezwaarschriften konden donderdag tijdens een hoorzit ting in het Provinciehuis te Haarlem hun standpunten toelichten ten over staan van Gedeputeerde Staten. Nauur- monumenten maakte bezwaar tegen de door het gemeentebestuur gekozen plaats, omdat het complex dan te dicht bij het natuurmonument Dijkmanshui zen zou komen. Mr. H. P. Gorter noem de het complex een volkomen vreemd element in het landschap. Hij zei dat Op het terrein van hoeve „De Rui- tersplaats" aan de Waalderweg wordt zondagmiddag een harddraverij gehou den, voor het eerst sinds zeer lang in de Texelse geschiedenis. Het kordt een kor tebaandraverij over 300 meter. Deelge nomen wordt door zeker 20 deelnemers, allen afkomstig van het vasteland. Initiatiefnemer is de heer P. Beers uit Den Burg, die zelf liefhebber van dra verijen is en heeft gemerkt dat veel an deren daarvoor ook interesse hebben. Onder paardenliefhebbers zijn de me ningen over een dergelijk hippisch eve nement overigens verdeeld. Sommigen zijn van mening, dat de paarden bij een dergelijke draverij worden „afgebeuld" maar de heer Beers is het daar beslist niet mee eens, zeker niet voor wat de draverij van zondag betreft met een parcours van slechts 300 meter. De heer Beers weet zich nog de draverijen te herinneren die vroeger op Texel werden gehouden. Ze trokken veel bekijks. Mo menteel zijn op Texel geen dravers meer, zodat men aangewezen is op ma teriaal uit Noordholland waar in tal van dorpen regelmatig draverijen worden georganiseerd. Met drie vrachtwagens komen paarden en sulky's naar het eiland. Als hoofdprijs is een bedrag van ƒ250,uitgeloofd; tweede prijs ƒ150, en derde prijs 75,De prijsuitreiking wordt na afloop gehouden in hotel „De Zwaan". Aanvankelijk was het de bedoeling voor de draverij een stuk van de open bare weg te gebruiken. Dit stuitte even wel op bezwaren. Het nu gekozen ter rein is echter ook zeer geschikt. Vanaf de openbare weg zal men het evenement niet kunnen gadeslaan. Wie de draverij wil zien moet dus een kaartje kopen van ƒ1,toeschouwers verplichten zich tevens een programma aan te schaffen. De draverij zal met commen taar via de luidspreker worden bege leid, zodat ook niet-kenners weten wat zich op de baan afspeelt. Een fout is geslopen in het bericht, waarin wij de uitslag van de Polder Paraat-verloting meldden. De grasmaai machine is niet gevallen op nummer 4816 maar op 8416. Natuurmonumenten een andere plaats had gezocht, dichter bij Oudeschild en vertelde, dat die oplossing niet haalbaar was gebleken omdat dan bezwaren we gens geluidshinder zouden komen. Na der overleg van de Provinciale Planolo gische Dienst (PPD) met het gemeente bestuur van Texel had geleid tot de keuze van nog een andere plaats voor het complex, tussen die van het gemeen tebestuur en die van Natuurmonumen ten in. „Wij hebben ons hierbij neerge legd", zei mr. Gorter, „het hoofdgebouw van het complex wordt dan 250 meter verder van ons bezit weggeschoven". De heer J. M. G. Pfeiffer van Staats bosbeheer had tegen de door het ge meentebestuur gekozen plaats dezelfde bezwaren als Natuurmonumenten. De bioloog dr. Cadée noemde het ontwor pen complex detonerend in het land schap en stelde, dat het lager en com pacter opgezet zou moeten worden. Burgemeester mr. W. H. Sprenger van Texel verdedigde de visie van het ge meentebestuur. Hij noemde de gekozen plaats in alle opzichten, ook uit het oog punt van landschapsbescherming de beste. „De keus van de gemeente vol doet aan alle gestelde eisen", aldus de burgemeester, „en ze is ook het goed koopst". Hij betoogde dat het complex niet dichter bij Oudeschild gebouwd kon worden, omdat dan de voorgenomen uitbreiding van de haven daar onmoge lijk zou worden. „Het door de PPD voorgestelde altenatief knelt die haven ontwikkeling af", aldus de heer Spren ger, die duidelijk maakte dat de Oude- schildse haven een sleutelfunctie heeft in de toch al niet grote Texelse werk gelegenheid. „Het landschap heeft bij ons ook grote waardering", verzekerde de burgemeester, „maar we moeten er geen heilige koe van maken". Hij ver zocht GS de ingediende bezwaren onge grond te verklaren. GS zullen zo spoe dig mogelijk uitspraak doen. Op 15 augustus zal het transport per schip van drinkwater naar Texel wor den gestaakt. Het aantal toeristen is zo ver verminderd, dat extra aanvoer niet langer noodzakelijk is. Met ingang van dezelfde datum wordt het verbod op het tuinsproeien en het wassen van auto's (waarbij de slang met de kraan is ver bonden) opgeheven. Na de moeilijkheden bij de aanvang van het transport hebben zich met de waterlevering geen problemen meer voorgedaan. Om besmettingsrisico's uit te sluiten' werd aan het aangevoerde water enig chloor toegevoegd. Dit is slechts in een klein deel van het ge bied merkbaar geweest. Overigens blijft ook na 15 augustus gelden dat lei dingwater volop gebruikt, maar niet misbruikt behoort te worden. De regen van de laatste weken heeft de water stand in het winninggebied nog lang niet op het gewenste peil gebracht. De vertragingen bij de voorbereiding voor de bouw van de Waterfabriek zul len naar alle waarschijnlijkheid ook vol gend jaar de aanvoer van water vanaf het vasteland noodzakelijk maken. Het was oorspronkelijk de bedoeling de waterfabriek voor het seizoen 1970 in gebruik te stellen; dat wordt nu een half jaar later. Winkeliers hebben er belang bij ter dege op te letten als hun klanten met Duits geld willen betalen. Het komt nl. voor dat met bankbiljetten wordt be taald, die al lang niet meer geldig en derhalve waardeloos zijn. Gisteren over kwam het nog schoenhandelaar A. Man- tje, die een 20 mark-biljet ontving uit 1948.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1