Cjroen ZwartsJexels in het harL, Vooral Texelaars jong èn oud!) )eroorzaken drukte in zwembad Nacht doorgebracht op Razende Bol Gratis bungalow als pleister op wonde ^emvereniging wordt nieuw leven ingeblazen Na schipbreuk met motorvlet Grote animo voor lessen Door reddingboot thuisgebracht N.B.T. troostte gedupeerde Duitser Drie gewonden bij ongeluk Camera's gestolen 83e JAARGANG No. 8492 G 14 AUGUSTUS 1970 ?ste e N.V. v/h Langeveld De Rooy 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 jur>' de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschynt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenslandsbank; Coöp. RaM- fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prüs ƒ3,90 p. kw. -j- 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per ram. excl. 4<>/0 BTW O Het is elke dag een gezellige drukte in het zwembad aan de Slingerweg, maar er kan nog veel meer bij Ondanks de sei- zoendrukte zijn de Texelaars tot dusver in de meerderheid. dusver hebben ongeveer 9000 en het nieuwe zwembad te Den bezocht. Dat lijkt een respectabel ;-0 il, maar badmeester J. van Amstel niet van onder de indruk. „Het neer op een gemiddelde van 450 per dag. Dat is niet zo veel. Ik esc gerekend op zo'n 8-900 mensen per Op topdagen zouden we makkelijk 000 mensen kunnen hebben. Tot er is de hoogste dagscore 800 baders est. Dat was op dinsdag 4 augus- oen het bijzonder warm weer was. minimum boekten wc de afgelopen •dag; toen heeft het de hele dag ge- van de regen en werden niet meer 63 kaartjes verkocht. Maar mis- n verwacht ik wel te veel. Je hebt otte het strand dat is een flinke rrent. We hebben ook vrij veel weer gehad. Bovendien is het toeristen nog niet voldoende be- dat op Texel een zwembad is. Wc en hier een Duitse zwemclub. Die n al dagen op Texel en hoorden pas dat er een zwembad was. Ze „als we dat hadden geweten, we elke dag komen trainen". set al- Texelaars zijn uiteraard wel op de te'en het gevolg is dan ook dat tot [en er meer Texelaars dan toeristen •ad hebben bezocht. Het enthousias- enorm. Het aantal zwemmers it dagelijks toe, vooral in de Optreden De kinderen, die hun fietsen niet in de stalling, maar zomaar op het toegangs pad deponeren, hebben kans dat ze hun vehikels met een zware ketting en hangslot aan elkaar gekoppeld terug vinden. De verschrikte jongetjes mogen dan bij de badmeester het sleuteltje gaan afhalen, die hen dan wel duidelijk uitlegt wat de bedoeling van het gebaar was.... Het blijkt een feilloze opvoe dingsmethode. De knaapjes zoeken de volgende keer net zolang tot ze in het fietsenrek nog een plaatsje vinden. „Vooral in het begin moet je politie- agentje spelen", zegt Van Amstel. De heer Van Amstel was oorspronke lijk architect, daarnaast was hij bij wij ze van hobby zwemonderwijzer. De hobby werd tenslotte zijn hoofdberoep. Voordat hij naar Texel kwam, heeft hij enige tijd gewerkt in het (wat kleinere) bad te Keppel. Op Texel is hij tijdelijk benoemd, maar het ziet er naar uit dat het wel op een vaste aanstelling zal uit draaien. Zwemvereniging Texel heeft al een zwemvereniging. De zwemvereniging, die zich voor de oorlog bezig hield met lessen en wedstrijden, o.a. bij Oudeschild en De Schans, is na melijk nooit ontbonden. Het volledige bestuur is nog in leven en de vereniging beschikt zelfs nog over een spaarbank boekje. Op initiatief van een van de be stuursleden, de heer G. Bakker, van Bakkers Ijzerhandel, zal de vereniging nieuw leven worden ingeblazen. Woensdagavond komen de bestuursle den in besloten vergadering bijeen om spijkers met koppen te slaan. Waar schijnlijk zal worden besloten als voor lopig bestuur op te treden. Gelegen heid wordt gegeven om zich als lid aan te melden, waarna later in het voorjaar een vergadering wordt gehouden, waar op een definitief bestuur zal worden ge kozen. Waterpolo De herleefde zwemvereniging zal zich onder andere bezig kunnen houden met waterpolo. Als het even meeloopt kan nog dit jaar een waterpoloploeg worden gevormd. Het is bekend, dat op Texel meerdere waterpolo-liefhebbers zijn. Zij zullen de ervaren kern kunnen vormen van de ploeg. Nu al heeft zich een polo- ploeg van de vastewal gemeld, die nog deze herfst tegen de Texelse ploeg wil strijden. Het is de zwemvereniging „De Waterlanders" uit Hoog Keppel. Maar de zwemvereninging kan meer doen. In verenigingsverband wordt men herhaaldelijk getraind en krijgt men méér zwemslagen bijgebracht dan al leen de klassieke school- en rugslag. Het gezellige verenigingsverband noodt tot het regelmatig blijven zwemmen en dat is bij deze sport, zo ongeveer de ge zondste die er is, van groot belang voor het eigen welzijn. Wie belangstelling heeft voor water polo of voor de zwemvereniging in het algemeen, wordt verzocht zich zo spoe dig mogelijk op te geven. Dat kan mon deling bij badmeester Van Amstel. Een telefoontje of briefkaartje naar de Re creatiestichting, De Zes 2, tel. 2993, is ook goed. Schoolzwemmen Dinsdag begint het schoolzwemmen. De hoogste klassen van de lagere scho len doen mee, maar ook de eerste klas van de LTS en de Landbouwhuishoud- school. De Landbouwschool heeft laten weten er dit jaar nog niet aan te kun nen beginnen. Van de andere scholen werd nog niets vernomen. De zwemles sen kunnen resulteren in een groot aan tal zwemdiploma's voor Texelse kinde ren. Het is de bedoeling over enige tijd het bad een hele dag te gebruiken voor examens, waaraan de betrokken scholen deelnemen. Zowel zwemdiploma A als B moet gehaald kunnen worden. duren. Dat enthousiasme blijft niet jongeren beperkt. Verheugend is ;terk groeiende aantal zwemmers ond de middelbare leeftijd en er is een bewoner van een van de be- n Jenhuizen die dagelijks een paar [jes komt zwemmen en zich daar- jaren jonger is gaan voelen. Hij 30 jaar geleden voor het laatst het mgeweest on de •zv de Wachtlijst de zwemkunst niet machtig is, les krijgen. Er is zoveel animo dat Ivachtlijst van adspirant-leerlingen ngelegd. Op die lijst staan de na- van 31 ouderen en 71 kinderen. Er nl. aan niet meer dan 30 personen ijk instructie worden gegeven. Alle ilessen worden 's avonds gegeven, het onderricht in alle rust kan svinden. Momenteel is een ploeg 30 kinderen en 30 ouderen in oplei- Verschillende zwemmers komen oktersadvies. Ter versterking van orbeeld de rugspieren is zwemmen probaat middel. Met zwemmen kan haast niet te jong beginnen. Mevr. Amstel, een van de twee vrou- ke instructeurs, is momenteel bij van experiment bezig met een ?je kleuters van 3-5 jaar. gt Tact v dmeester Van Amstel heeft plezier jn werk. In de korte tijd dat hij op '1 is, heeft hij zich onder de zwem en aankomende zwemmers al een dijke populariteit verworven. "Wicht en tact zijn twee belangrijke Waarden om het badmeesterschap succes te kunnen uitoefenen. Soms harde maatregelen nodig. Om te tomen dat zwembad en omgeving nnen de kortst mogelijke tijd als wijnenstal uitziet, wordt scherp ge- orde en netheid. Een jongeling, et waagt een papiertje, fruitafval dergelijks op de tegelperrons of water achter te laten, wordt er lijk met de haren bijgesleept en behalve zijn „eigen" vuil ook dat deren opruimen. Woensdagavond ging een langgekoes terde wens van VVV-directeur J. W. Dekker in vervulling. Hij had al jaren eens een kijkje willen nemen op de uit gestrekte zandplaat de Razende Bol, die als een onbewoond eiland tussen Texel en Den Helder ligt. Woensdagavond om zes uur kon hij meevaren met drogist Jan Aris van der Slikke en ook Paul Smidt ging mee. Het was de bedoeling vanaf het strand paal negen recht streeks het Molengat over te steken naar de Razende Bol. Op de terugweg zou worden getracht wat makreel te ver schalken. Dit reisprogramma kon niet volgens plan worden uitgevoerd, want vlak bij de Razende Bol kwam de motorvlet in een hevige branding te recht en sloeg om. Drie werphengels met molens, twee paar schoenen, kleren, handdoeken, een portemonnee met geld en enig eten (stukken „Mars") en drin ken (flessen pils) verdwenen in het kolkende water. De drie inzittenden klampten zich aan de omgeslagen vlet vast en wisten moeizaam zwemmend de ca. veertig meter naar de Bol af te leg gen. Daar konstateerden ze dat de bui tenboordmotor van de vlet zwraar be schadigd was en derhalve niet meer bruikbaar. Dinsdagmorgen om half twaalf wer den bij een aanrijding op de kruising Pontweg-Akenbuurtsweg drie mensen gewond. Allen moesten naar het zieken huis in Den Helder worden vervoerd. Het ongeluk gebeurde toen de Zwit ser O. F. uit St. Gallen, die over de Pontweg reed en uit de richting van de boot kwam, linksaf de Akenbuurtsweg insloeg en daarbij geen voorrang ver leende aan de Duitser W. Guntenhöner uit Dortmund, die uit de richting van De Koog kwam. Een botsing was het gevolg. Hierbij werden drie inzittenden van de Duitse auto gewond. Dokter Coutimho verleende eerste hulp. De moeder vart de bestuurder liep een her senschudding op. De 8-jarige zoon van de bestuurder kreeg snijwonden in het gezicht. De echtgenote van de chauffeur is inmiddels uit het ziekenhuis ontsla gen. Beide auto's werden flink bescha digd. Uit de winkel van fotograaf J. Nauta werden vorige week twee camera's ge stolen. De toestellen, een Asahi Pentax en een Execta Varex, vertegenwoordi gen een gezamenlijke waarde van onge veer ƒ1000,De daders zijn onbekend gebleven. In dezelfde winkel werd maandag een dievegge op heterdaad be trapt. Iemand van het winkelpersoneel zag dat een vrouw een elektronenflitser van ƒ110,wegnam en in een weekblad rolde. Toen zij ermee vandoor ging, ging de bediende haar achterna en verzocht haar het gestolene terug te geven. Daar na werd een bezoekje aan de politie ge bracht, die proces verbaal opmaakte. GESLAAGD De dames G. M. Hin, A. M. G. Witte en P I. M. Seijts ('t Zand) slaagden te Aerdenhout voor het diploma kraam verzorgster. Zij werden opgeleid door het kraamcentrum van het Wit-Gele Kruis te Den Helder. De gebeurtenissen deden sterk denken aan de bekende avonturen van Robin son Crusoë. Nat en koud stonden de drie schipbreukelingen op het onbewoonde eiland. Om niet totaal te verkleumen, bouwden ze uit aangespoeld materiaal een provisorisch windscherm, waarach ter ze het zich gezellig maakten. De stemming was gelukkig opperbest, maar de omstandigheden werden er niet aan genamer op toen de duisternis viel en het er niet naar uitzag dat zij die avond Texel nog zouden terugzien. De heer Dekker had zijn vrouw beloofd in ieder geval om half negen terug te zijn, want dan zou er visite komen. Dat de familie thuis in de grootste ongerust heid moest verkeren, was nog de meest kwellende gedachte. Alarm De heer Piet Vlaming van het strand paviljoen paal 9, die het driemanschap had zien vertrekken, begreep dat er iets was misgegaan. Om half twaalf alar meerde hij de kustwacht en omstreeks twaalf uur voer de reddingboot van Den Helder uit. De drie schipbreukelingen zagen de reddingboot, met felle schijn werper, zoeken. De Razende Bol werd praktisch rondgevaren, maar ongeluk kig genoeg bevonden de hoopvol wach tende Texelaars zich juist op een ge deelte van de zandplaat dat blijkbaar telkens aan de aandacht ontsnapte. Dat duurde uren. De schipbreukelingen hielden zich warm door af en toe een wedstrijdje hardlopen te houden. Pogin gen om de aandacht van de reddingboot te trekken konden niet worden onder nomen. Het plan om een hoeveelheid benzine uit de buitenboordmotor in „Het is hier fijn. We zitten in een prachtig huisje, voorzien van alle mo derne comfort. We zijn helemaal over de schrik heenAan het woord is de heer A. Kern uit Keulen. Met vrouw en twee kinderen verblijft hij sinds 1 augustus in een riante bungalow op het terrein van D. v.d. Werf aan de Califor- niëweg. Voor de bungalow hoeft hjj geen cent te betalen. Het verblijf is hem aangeboden door het NBT, het Neder lands Nationaal bureau voor Toerisme, de instelling die zich met de propaganda voor Nederland als vakantieland bezig houdt. Het gratis verblijf op Texel is be doeld als pleister op de wonde. Twee jaar geleden deed Herr Kern nl. heel wat minder prettige vakantie-ervarin gen op in Holland. Aan de hand van hem door de VVV Petten toegezonden foldermateriaal liet hij zijn keus vallen op een gemeubileerd huisje in de mid denklasse. Kosten: ƒ600,voor drie weken. De helft moest worden vooruit betaald. „Toen we op het opgegeven adres arriveerden, konden we de eerste minu ten van schrik geen woord uitbrengen. We stonden voor een oude paardenstal, die provisorisch als toeristenverblijf was ingericht. De deuren sloten niet; overal zaten 'kieren en spleten. De keuken was totaal vervuild. Het keukenmateriaal was ongereinigd en verroest. Binnen kon je de mesthoop ruiken, die vlak bij het gebouwtje lag". Iets anders Het echtpaar Kern voelde er niets voor om in dit onderkomen de vakantie door te brengen en ging onmiddellijk op zoek naar iets beters. Dat zoeken was in het hoogseizoen vruchteloos. Noodgedwongen bleef de familie daar om twee nachten in de stal. Toen lukte het om iets anders te vinden. Ze konden terecht op een logies en ontbijt-adres. Daar zijn ze twee in plaats van drie we ken gebleven, want het eten buitens huis maakte het verblijf aanmerkelijk duurder. Bij de VVV in Petten vertelde Herr Kern over zijn ervaringen en ver langde dat een regeling zou worden ge brand te steken was niet te verwezenlij ken, want de aanstekers waren door het zeewater onbruikbaar geworden. Er zat dus niets anders op dan geduldig op het daglicht te wachten. Tegen vijf uur was het zover. Vanaf de wal werden de mannen met de kijker gezien, waarna de reddingboot op hun positie attent werd gemaakt. Omdat de diep stekende reddingboot de zandplaat niet voldoende dicht kon benaderen, werd een vletje uitgezet en weinige minuten later bevond het drie tal zich veilig aan boord. In 't Homtje werden ze aan wal gezet. VW-voorzit- ter Bill Visser wachtte het drietal daar op met een groot boeket bloemen en in de warmte van het havenrestaurant konden de onfortuinlijke zeevaarders van hun eerste schrik bekomen. Dat konden toen ook mevrouw Dekker, me vrouw Van der Slikke en mevrouw Smidt, die in de grootste ongerustheid hadden verkeerd en geen oog hadden dichtgedaan. troffen. Hij wilde 't reeds betaalde geld of een deel ervan terug. Bij de VVV spande men zich zeer in, maar het bleek niet mogelijk de verhuurder te bewegen aan de verlangens van de heer Kern te voldoen. Uitzondering Tijdens zijn verblijf merkte de Duit ser evenwel dat een dergelijke slechte akkommodatie tot de hoge uitzonderin gen hoorde. Andere huisjes in dezelfde prijsklasse zagen er zeer goed uit. Dat sterkte hem in het voornemen het er niet bij te laten zitten. Teruggekomen in Keulen wendde hij zich tot de Neder landse VVV-vertegenwoordiging aldaar. Men beloofde pogingen te zullen doen het gestorte geld terug te krijgen. Men vond dat de familie Kern zich terecht bedrogen voelde. Als bewijsmateriaal had de heer Kern foto's van in- en ex terieur van het gebouwtje gemaakt. Na enkele maanden liet het Keulse VVV- bureau weten, dat het niet was gelukt een regeling te treffen. In de krant „Omdat ik vond dat het Duitse pu bliek tegen dergelijke praktijken moest worden gewaarschuwd, heb ik toen de krant ingelicht. De Kölnische Stadtan- zeiger heeft een artikel aan het geval gewijd. Met nadruk werd daarin ge steld, dat het hier om een uitzondering ging, maar wie het zekere voor het on zekere wilde nemen, werd aangeraden eerst te gaan kijken alvorens te reser veren en te betalen. Dat een dergelijk onderkomen in het inlichtingenmate riaal van de VVV wordt genoemd, is geen garantie dat het aan de eisen vol doet. De verhuurder is verantwoorde lijk, niet de VW. Dat moest men in Duitsland weten". Kort na het verschijnen van het arti kel kreeg de heer Kern een telefoontje van de WV-vertegenwoordiging in Keulen. Ze hadden het verhaal gelezen en wilden iets doen. Een vorstelijk aan bod volgde. De familie Kern mocht een plaats in Noordholland uitzoeken. Het NBT zou daar voor hen een huisje be spreken waarvan dan gratis gebruik zou mogen worden gemaakt. De heer Kern koos Texel, want daar was hij nooit eerder geweest. Het werd de bungalow van een particulier uit Deventer, staan de op het terrein ,,'t Hoogelandt" van D. v.d. Werf. Dat huisje voldoet aan de hoogste eisen. Toen de familie er arri veerde werd als welkomstpresentje een bos bloemen bezorgd, van de VVV Texel. Herr Kern is zéér tevreden. GESLAAGD Oud-Texelaar F. J. van Sambeek, thans wonende te Musselkanaal, slaagde te Groningen voor het praktijkdiploma moderne bedrijfsadministratie. Jaap Dekker heb eindelijk een plek fónde wéér ze de klóndestiene kampeer ders kenne heensture. Hee hééw het zellef een hééle nacht prebéérd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1