AGEND/ t Bas van Loon vol indrukken terug uit Verenigde Staten De La Porte: tegen druggebruik maar er is niets aan te doen Jaar gestudeerd in Nevada Vervolgcursus bloemschikken Toman geeft tweede concert in Oosterend Koersen vreemde valuta Zaterdag laatste Sarasani-avond Popboerderij heeft goed gedraaid Nieuwe lesrooster Gymvereniging Texel Oog in oog met het oog II Vorige week kwam Bas van Loon terug uit Amerika. Een jaar lang heeft hij daar gestudeerd aan een highschool. De 18-jarige zoon van dokter A. van Loon uit Den Burg was uitgezonden door de „Youth for understanding". De ze organisatie stelt Amerikaanse jonge ren in staat om naar Europa te gaan en biedt de jeugd van Europa de mogelijk heid naar Amerika te reizen. Bas heeft gewoond in Stateline in de staat Nevada, dichtbij Lake Tahoe. Op 2000 meter hoogte en op ongeveer 375 km. van San Fransisco. We hadden een gesprekje met Bas over zijn ervaringen in het land der onbegrensde mogelijk heden. Waarom ben je naar Amerika ge gaan? ,,Ik had mijn H.B.S.-diploma gehaald en wist nog niet wat ik zou gaan stu deren. Bovendien houd ik veel van rei zen en Amerika is natuurlijk een inte ressant land; heel anders dan Europa". Wat is je het meest opgevallen? „In de eerste plaats de ruimte. Neva da is 9 keer zo groot als Nederland en er wonen maar 285.000 inwoners. De na tuur is zeer woest; bergen, rotsen en alles even droog. Nevada ligt ongeveer op dezelfde breedte als Noord-Afnka en heeft ook hetzelfde klimaat. Ook veel zon. De Amerikanen zijn zeer wel varend. Twee of drie auto's per gezin is heel normaal. Kleurentelevisie is geen luxe. Bijna iedereen heeft twee TV's en een vaatwasmachine. Ze spannen zich enorm in om zich die luxe te kunnen permitteren. De mannen hebben naast hun werk vaak een bijbaantje en ook de vrouwen werken. Ja, je kunt wel zeggen dat ze materialistisch ingesteld zijn". Highschool ,,Door de school leer je veel mensen kennen. Dat is wel leuk. Ook leer je de Amerikaanse taal. Dat gaat trouwens heel snel; je hoort niet anders om je heen. Het peil van de highschool is lager dan dat van de Nederlandse H.B.S. Je leert natuurlijk wel Amerikaanse ge schiedenis en staatsinrichting. Op de highschool doen ze veel aan sport Foot ball in de herfst, basketball in de winter en honkbal in de zomer. Het is belang rijk dat je daar goed in bent, dan bèn je iemand". Wat denken de mensen daar van Vietnam ,,De meeste mensen willen wel dat Amerika uit Vietnam gaat. Maar dan zoals Nixon: langzame terugtrekking. Op mijn highschool waren geen demon straties. Wel op de highschools in de grote steden. En natuurlijk op de cam pus. Die zijn vooral na de inval in Cambodja politiek zeer aktief gewor den. Maar ook de meer gematigden worden nu aktief; zij roepen op om de vredeskandidaten te stemmen bij de ko mende congresverkiezingen". Wat viel je op toen je weer in Neder land terug was „In de eerste plaats dat alles zo groen is. En het slechte weer natuurlijk. Maar ook het feit, dat alles veel kleiner is. Er is nog plaats voor enkele deelne mers aan de vervolgcursus Bloemschik ken van het Overkoepelend Orgaan van Vrouwenorganisaties. De cursus begint maandag 17 augustus, in Oosterend van 14.00-16.30 uur en in Den Burg van 18.00-19.30 uur. De kosten bedragen ƒ6,per persoon voor vier lessen. Opgave is nog mogelijk bij mevrouw v.d. Knaap te Den Burg, tel. (02220) 2536, en mevrouw Zegers te Oosterend, tel. (02223) 458. In Oosterend worden de lessen gegeven in De Bijenkorf, in Den Burg in het Rode Kruisgebouw. De pianosoirée, die zondag 9 augustus- te De Koog werd gegeven door de Tsjechische pianist Drahomir Toman trok zoveel belangstelling, dat besloten is een tweede concert te geven en wel zaterdagavond 15 augustus, aanvang 20.30 uur, op de zolder van de o.l. school aan de Vliestraat te Oosterend De baten zullen ten goede komen aan de restau ratie van de N.H. Kerk aldaar. Het pro- grmma omvat composities van interna tionale klassieke muziek. Werken wor den gespeeld van Bach, Beethoven, en Chopin. Ook Smetana en andere Tsjechische componisten staan op het programma. De entreeprijs bedraagt ƒ3,voor volwassenen en ƒ1,50 voor kinderen, Kaarten zijn ter plaatse verkrijgbaar. Deze week luiden de koersen als volgt ƒ98,30 64,20 7,09 ƒ68,90 ƒ54,40 83, 8,54 3,57* Duitse Mark (100) Franse franc (100) Belgische franc (100) Zweede Kronen (100) Italiaanse Lire (10.000) Zwitserse Franc (100) Engelse pond (1) Amerikaanse dollar (1) De Nederlanders zijn erg begaan met het lot van anderen. Als er 'n ramp ge beurd, wordt er meteen een inzame- lingsaktie op touw gezet. Dat heb je in Amerika niet. Maar het bemoeien met andere mensen wordt in Nederland vaak overdreven en dan krijg je het kletsen en roddelen". Wie in aanmerking wil komen voor uitzending naar Amerika door Youth for Understanding moet omstreeks deze tijd van het jaar schrijven aan de Ne derlandse vestiging van de organisatie Warmoesstraat 124-125 te Amsterdam. Voorwaarde is dat men jonger is dan 20 jaar en het HBS- of ULO-diploma heeft gehaald. Wie toegelaten wordt, wordt in de USA in een gezin opgeno men. Heen- en terugreis kost 2300, Men hoeft in de Verenigde Staten geen reis- en verblijfkosten te betalen. Er is wel wat geld nodig voor kleding e d. Aangeraden wordt een bijbaanjte te ne men. Bas van Loon werkte in een res taurant en verdiende daar naar Neder landse begrippen goed. Youth for Un derstanding waardeert het als bij wijze van tegenprestatie een Amerikaanse jongere in huis wordt genomen. Deze jonge Amerikanen komen doorgaans niet langer dan voor één zomer naar Europa. OLIEBOLLENBAKKERIJ WERKT MET HOGERE KOSTEN De oliebollenverkoop ten bate van het zwembad nadert zijn einde. Woensdag a.s. zal voor de laatste keer in de Waag op de Vismarkt worden gebakken. De bruto-opbrengst van woensdag 29 juli was ƒ613,13; op 5 augustus werd voor ƒ570,25 verkocht en de bruto-opbrengst van woensdag j 1. beliep ƒ614,20. De hoe veelheid beslag is telkens dezelfde. Dat de opbrengst toch telkens iets verschilt, hangt samen met de vakbekwaamheid van de baksters. Sommigen slagen erin uit eenzelfde hoeveelheid beslag be langrijk meer bollen te produceren. Jammer is het dat dit jaar aanmerkelijk minder grondstoffen (olie, rozijnen) door de bevolking beschikbaar werden ge steld. Vorig jaar kwam men veel roya ler over de brug, waardoor de produk- tiekosten aanmerkelijk konden worden gedrukt. Woensdag a.s. de laatste kans. Wie olie, krenten of rozijnen wil afstaan wordt uitgenodigd deze vroeg in de middag bij de Waag te bezorgen. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt op 16 augustus op om 5.25 uur en gaat onder om 20.03 uur; 19 augustus op om 5.29 uur en onder om 19.57 uur Maan- 17 augustus V.M.; 23 augustus L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild 14 aug. 4 49 en 17.33; 15 aug. 6.27 en 19.01; 16 aug. 7 46 en 20.12; 17 aug. 8 54 en 21.11; 18 aug. 9.49 en 21.58; 19 aug. 10.34 en 22.38; 20 aug. 11.11 en 23.11; 21 aug, 11.42 en 23.42 22 aug. 12.10 en Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoog water. Sarasani stopt er zaterdag mee voor dit seizoen. Van af die dag kunnen de discussies over het al of niet verdwij nen van Sarasani weer de kop opsteken. Als het aan Armand André de la Porte ligt, komt „Sara" volgend jaar zeker terug. Maar er zijn ook mensen, die dat liever niet zien. Hun argumenten: Sara sani zou de toeristen met weinig geld aantrekken, de klandestiene kampeer ders ook, die een bron van ergernis zijn voor de „gewone" toerist en Texel een ongewenst imago bezorgen. Wat vindt De la Porte hiervan „De jeugd komt ook zonder Sarasani naar Texel. Het valt me eigenlijk een beetje tegen van Sara, dat de mensen niet speciaal voor haar naar Texel gaan. Maar goed, als de mensen toch naar Texel komen, dan is Sarasani juist heel goed. Ze voorziet dan in een behoefte, ze houdt de mensen bezig en die zouden zich anders maar vervelen met alle ge volgen van dien. Met het opruimen van Sara zouden de mensen zich dus lelijk in de vingers snijden". Er wordt hasj verkocht in Sarasani? „Laat ik voorop stellen, dat ik tegen verdovende middelen ben. Ik vind het gebruik ervan jezelf belazeren. Maar het is de laatste tijd zo wijd verbreid onder de jeugd, dat het ook in Sarasani gebruikt wordt. Daar kan ik weinig te gen doen De politie evenmin, trouwens. In Sarasani werd de stuff verkocht bij de ingang, alsof het legaal was. De handelaren stonden „high" achter hun waar. De verschillende merken hadden ze op een tafeltje uitgespreid met op schriften erbij welk merk het was. Hele maal te gek. Zo openlijk kan ik het niet maken met Sarasani. Ik heb ze daarom gewaarschuwd, maar ze bleven. Daarna heb ik de politie gebeld, die dan ook iemand gepakt heeft. Ik heb de tafel en de bordjes daarop in beslag genomen. Als er wel eens omgeroepen werd, dat er hasj te koop was, gebeurde dat zon der mijn toestemming". Worden de sexfilmpjes nog vertoond? „Ja. Ik dacht die worden na twee avonden vertonen wel verboden. Maar nee, ze draaien nog steeds. Ik zal zater dag de politie uitnodigen om ze te ko men zien. De films zijn trouwens erg slecht, heel amateuristisch en helemaal niet erotisch. Ben je blij met de klandestiene kam peerders? „Ik vind het niet erg dat ze er zijn. Je vindt ze overal en het is ook logisch dat je ze ziet. Er zijn op Texel zoveel toeristen en daarvan bestaat een be paald percentage uit mensen, die klan- destien willen kamperen. Steeds meer jongeren willen dat. Dat is gewoon een tendens. Het zou misschien wel verstan dig zijn om de klandestienen zelf hun vuil te laten opruimen. Ze mogen doen wat ze willen, maar ze moeten anderen geen overlast bezorgen. De politie zou SCHIETOEFENINGEN Nieuwe Haven Den Helder. Op 18 aug. met uitwijkdatum 19 aug. zal worden geschoten door H.M. Fries land in sector 045° - 075° rechtwijzend, met een straal van 9 mijl vanuit het hoge geleidelicht Nieuwe Haven te Den Helder. Veiligheidsschip aanwezig. Zeegat van Texel Ligging schietterrein C 52°52,5' N- 4° 42,8' E. In het tijdvak van 17 t/m 21 augustus 1970 zullen, op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, van bovengenoemd terrein schietoefeningen worden gehouden met lichte luchtdoelartillerie. De onveilige afstand is tot 14.000 m. b.v. moeten zeggen: maak die Dorps straat eens schoon en anders van Texel af. Je moet ze stevig aanpakken, dat verwachten ze ook van je. Of ze alleen al aanstoot geven door daar te zitten? Nee, ik vind dat beeld juist wel een zekere charme hebben. Nee, ik stoor me er niet aan". Veel te maken gehad met de politie? „Ik heb erg plezierig samengewerkt met de politie. Als er iets mis was, een meisje verdwenen of zo, kwamen ze wel in eerste instantie bij mij. Maar ja, waar veel mensen zijn gebeuren ook minder goede dingen". Ben je dit seizoen rijk geworden? „Ik heb niet slecht gedraaid. Er was een goed programma, zodat de juiste groepen op het juiste ogenblik speelden. De topgroepen, Golden Earring en Cuby Blizzards, in de drukste tijd. Vorig jaar gingen we met schuld het eiland af. Maar die heb ik nu kunnen betalen en van de verdienste kan ik ook nog wel op vakantie gaan en, als ik terug ben, nog een paar maanden leven. Maar in één keer rijk, nee.Daarvoor duurt het seizoen te kort en is de vermakelijk heidsbelasting te hoog. Op het ogenblik ben ik doodmoe. Je moet lief blijven doen tegen iedereen, ondanks dat ze rot tegen jou doen. Sara sani is een soepele zaak en om die te kunnen leiden moet je iets van die soe pelheid in je hebben. Maar op het eind van het seizoen ben je wel gek gewor den. Daarom stop ik zaterdag". MET FIAT DUINPAN INGEREDEN Woensdag werd een op zijn kop lig gende Fiat 2300 aangetroffen in een duinpan bij de Ruigedijksweg. Nader hand meldde de bestuurder zich bij de politie. Hij had te snel gereden en was met een der wielen in de berm geraakt. Abrupte pogingen om de wagen weer op de weg te krijgen resulteerden in een slippartij plus buiteling De wagen was totall los. De (Duitse) bestuurder bleef ongedeerd. Maandag tijd I 16.00-17.00 uur kleuters 4 jaar. tijd II 17.00-18.00 uur meisjes 7 jaar. tijd III 18 00-19.00 uur meisjes 10 jaar. tijd IV 19.00-20.00 uur meisjes 13 jaar. tijd V 20.00-21.15 uur dames junioren* tijd VI 21.15-22.30 uur dames huisvrouwen De meisjes van 15 jaar hebben de keuze om bij de meisjes van 14 jaar te blijven of over te gaan naar de dames junioren). Dinsdag tijd I kleuters 5 jaar tijd II meisjes 8 jaar tijd III meisjes 11 jaar. tijd IV meisjes 14 jaar tijd V dames senioren tijd VI heren senioren Woensdag tijd I meisjes 6 jaar tijd II meisjes 9 jaar tijd III meisjes 12 jaar tijd IV extra training meisjes tijd V extra training dames tijd VI dames turnafdeling Donderdag, leiding de heer J. Mets. tijd I jongens 6 jaar tijd II jongens 7 jaar tijd III vrij. tijd IV jongens extra training tijd V dames sen. volleybal tijd VI vrij. Vrij-dag, leiding de heer G. Praamstra tijd I jongens 8 jaar tijd II jongens 9 jaar tijd III jongens 10-11 jaar tijd IV jongens 12-13 jaar tijd V jongens 14-15-16 jaar tijd VI heren turnen. Zij, die na 30 september jarig zijn houden de leeftijd van voor 1 oktober. Bij kijken komt nog heel wat kijken Gezichtorgaan: vrij ingewikkeld zintuig In zekere opzichten is ons oog te ver gelijken met een fototoestel. Het heeft 'n diafragma, een donkere kamer en een lichtgevoelige plaat. De voorzijde van het oog wordt gevormd door het door schijnende hoornvlies, dat sterker ge kromd is dan de witte harde oogrok, die daarop aansluit. Die sterke kromming laat een kleine holte ontstaan, de voorste oogkamer, die met waterig vocht is gevuld en die naar achter wordt afgesloten door het gekleurde re genboogvlies of iris. Door spierwerking kan de iris zich sa mentrekken, waardoor de donkere ope ning, de pupil, kleiner wordt. Dit vlies doet dus dienst als diafragma, dat meer of minder licht doorlaat naar de daar achter gelegen lens. De rest van de oogbol wordt opgevuld door het glasachtig lichaam: dat is een vrijwel geheel heldere gelei. Troebeling van het glasvocht veroorzaakt moeilijk heden bij het zien. De wand van de oogbol bestaat, van buiten naar binnen, uit drie lagen: de harde oogrok, het vaatvlics met de pig- mentlaag en het netvlies. Als driekleurendruk In plaats van de film die in de foto grafische kamera het beeld opneemt, vinden we in het oog het netvlies dat, niet zoals de film plat is, doch schotel- vormig tegen de binnenkant van de oogbol is gelegen. Het netvlies moet worden beschouwd als een uitloper van de hersenen en de gezichtszenuw Onder de microscoop zijn er ontelbare zenuwcellen in te zien. Die zenuwcellen in het netvlies nemen de lichtindrukken van het beeld op. Er zijn ook cellen voor de kleur onderschei ding: dat zijn de staafjes en de kegeltjes. Het opnemen van de kleuren ge schiedt in het oog op een manier die doet denken aan de zogenaamde drie kleurendruk. Er zijn kegeltjes die ge voelig zijn voor rood en groen, andere voor oranje en blauw, een derde groep voor geel en violet. Dat zijn telkens de zgn. komplementaire kleuren, die twee aan twee gemengd, wit licht geven. Met het onderscheiden van kleuren gaat het nu als volgt: De verschillende lichtstralen bevatten meer of minder van de genoemde kleu ren en uit de waarneming van de door het gehele netvlies verspreid liggende kegeltjes van verschillende kleurgevoe ligheid wordt de kleur van het erop val lende licht begrepen en gezien. Buitenwereld Het beeld van de buitenwereld wordt door de lens op het netvlies geworden. Het is een omgekeerd beeld, evenals dit bij de fotografische kamera het ge val is. De lichtprikkels, door dit beeld gevormd, worden langs de gezichtsze nuw naar bepaalde gedeelten van de hersenen geleid, waar wij ons deze lichtindruk pas bewust worden. In ons bewustzijn zien we, door ervaring ge leid, dit omgekeerde beeld rechtop. Van jongsaf aan hebben we geleerd de ge zichtsindruk te „vertalen". Bij een kamera wordt het beeld goed scherp gemaakt door het meer of min der ver uitschuiven van de balg. Bij de zogenaamde kleinbeeldcamera gaat dit automatisch, bij ateliertoestel len wordt er „ingesteld". Ook is het mo gelijk de brandpuntafstand te wijzigen door het gebruik van voorzetlenzen. Bij het oog geschiedt dit scherp ma ken van het beeld een beetje anders. Dit vrij stevige orgaan kan niet zo gemak kelijk meer of minder lang gemaakt worden. Voorzetlenzen (in de vorm van een bril) komen pas ter sprake als er met het gezichtsorgaan iets bijzonders aan de hand is. Akkommodatie In het oog is de oplossing van dit probleem gevonden door het meer of minder bol maken van de lens. Men noemt dit akkommoderen. De ooglens is elastisch en wil, aan zichzelf overgelaten, zo bol mogelijk worden. Door de spieren, die rondom de lens vastzitten, wordt dit bolwerken beperkt tot de graad die nodig is om een scherp beeld te vormen. Van een voorwerp, dat op zes meter afstand of nog verder van het oog ver wijderd is, wordt een scherp beeld op het netvlies gevormd. Dit scherpe beeld van een op korter afstand aanwezig voorwerp ligt verder achter de lens en dus ook achter het netvlies. Slechts beelden die precies op het netvlies val len worden scherp waargenomen: de „akkommodatie" treedt dan in werking om het beeld óp het netvlies te krijgen. Tussen de lens en het netvlies be vindt zich geen lucht, zoals dat bij de kamera het geval is. Deze ruimte wordt ingenomen door het zogenaamde glas achtig lichaam; een vrijwel geheel hel dere gelei. Dr. H. W. Scalonge LESROOSTER SVC-GYMNASTIEK Ook de gymnastiekafdeling van de Sportvereniging De Cocksdorp gaat weer van start. Met ingang van 18 augustus geldt het volgende lesrooster: Dinsdag 5-6 uur jongens 6-9 jaar; 6-7 uur jongens 9-14 jaar; 7-8 uur meisjes 14 - 16 jaar; 8-9 uur meisjes 16 jaar en ouder; 9-10 uur jongens 14 jaar en ouder. Woensdag 4-5 uur meisjes 5-8 uur; 5-6 uur meisjes 8-11 jaar; 6-7 uur meisjes 11 - 14 jaar. Vanaf woensdag 16 september 7-8 uur heren senioren; 8-9 uur dames senioren. Zoals gewoonlijk worden de lessen ge geven in het gymlokaal van de school. Ook nieuwe leden zijn welkom; zij kun nen zich op de lessen melden. Vrijdag 14 augustus Den Hoorn, 10.00 uur, speurtocht vj schoolplein Jan Drijverschool. Jan Ayeslag, 14.00 uur strandspelen paal 12. De Dennen, „Dennenoord", dansen i het trio de „Woodpeckers" Zaterdag 15 augustus Prins Hendrik Hotel, 't Noorden, li uur hengel wedstrijd in de Waddei De Dennen, „Dennenoord", dansen j het trio de „Woodpeckers". Zondag 16 augustus Nabij Den Burg, De Ruitersplaats, i; uur harddraverijen kortebaan (fiers keerplaats op het terrein). De Dennen, „Dennenoord", dansen het trio de „Woodpeckers" Maandag 17 augustus Den Burg, De Zwaan, 20.00 uur, klai jasdrive. Dinsdag 18 augustus De Koog, Speelweide, 10.00 uur kin< spelen. De Koog, strand nabij de Badweg, ljtor uur strandspelen. De Koog, voetbalveld, 19.00 uur, vol] 02! bal voor gasten en Texelaars. De Koog, voetbalveld, 19.30 uur, vo dansen. Woensdag 19 augustus Den Burg, Folkloreprogramma; 14.1 17.00 uur demonstraties oude bachten, 15.00 uur poppenkast in Hofje aan de Weverstraat, 16.00 optreden kinderdansgroep en jeu boerenkapel, 19.00 uur optre< 'eIJ Ivrpisinr" Muziekvereniging „Excelsior' Drumband Margaretha Sinclair show op Groeneplaats; 19.45 uur treden Boerenkapel en Folkloristii dansgroepen. Vanaf 21.30 uur dansen in Hotel „De Lindebo Texel". (C Donderdag 20 augustus De Cocksdorp, Sportveld, 10 uur. i derspelen. De Cocksdorp, strand bij Vuurtoi 14.00 uur strandspelen. De Dennen, „Dennenoord", dansen i het trio de „Woodpeckers'. Vrijdag 21 augustus Den Hoorn, strand bij Paal 9, 14.00 strandspelen. De Dennen, „Dennenoord", dansen i het trio de „Woodpeckers'. Iedere dag: Den Burg, raadhuis, 9.00 - 12.00 en 1- n- - 17.00 uur expositie Texelse foto's Den Burg, „J'elleboog", 20.00 uur, sen m.m.v. „Purple Haze". WEEKENDDIENSTEN ARTSEN van zaterdagochtend 8 uur tot maandagochtend 8 uur Dokter J. B. SEEGERS, Den Burg, (02220) 2039. Dokter BARNARD, Oosterend, (02223) 243. GROENE KRUIS van vrijdagavond 24.00 uur tot maandagmiddag 13.00 uur Zr. MANNESSEN, Den Burg, (02220) 2414. DIERENARTSEN ingaande vrijdagavond 6 uur to! maandagochtend 8 uur L. F. DEN HOUTER, Den Burg, (02220) 2527. NOODSLACHTINGEN Voor noodslachtingen in de pen 15 augustus tot en met 22 augustus, 2182, b.g.g. telefoon 2069. lop CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN De zuigelingen, die aan de b? zijn, worden op het bureau verwi op de tijden dat hun eigen huis Je zitting heeft. Deze tijden zijn als vo 1(j Dokter Barnard, woensdag 19 augus om 13.00 uur. Dokter Seegers, woensdag 19 augus om 15.00 uur. PROTESTANTSE KERKDIENSTE Zondag 16 augustus 1970 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10.00 uur ds. D. J. Fmer J Bediening H. Doop De Cocksdorp 10.00 uur Eerw. heer E. Loei ak Den Hoorn 10.00 uur ds. J. P. B. Vi De Koog 10 00 uur ds. Waardenburé 20.45 uur experimentele Duitse die De Waal 19.30 uur ds. Waardenburg Oosterend 9.45 uur cand. H. G. Hoogenkamp, Amsterc Oudeschild 11.00 uur cand. H. G. Hoogenkamp, Amsten GEREFORMEERDE KERK Den Burg 9.00 uur Cand. B. Krol 10.30 uur Cand. B. Krol 19 30 uur ds. F. L. v.d. Bom Oosterend 9.30 uur ds. J. D. Kruitho g|< 19.30 uur ds. J. D. Kruithof GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10.00 en 16.00 uur Diens'. Dinsdag 18 aug. 19 u ds. Schipaanbo^™ GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Den Burg 10 45 en 19.30 uur Diens! in de Doopsgezinde Kerk, Kogersti DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 19.30 uur ds. R. S. Kuitse R.K. KERKDIENSTEN weekend 15 en 16 augustus 1970 Den Burg: zaterdag 19.30 uur zondag: 8.30 en 10.30 uur. 19.00 uur Duitse Mis Kindercrèche - oppas onder de di sten van 8.30 en 10.30 uur in de ,,W Burcht", Molenstraat 19. De Koog: zaterdag 20.00 uur zondag 9.00 en 20 00 uur 10.30 uur Duitse Mis De Cocksdorp: zaterdag 18.00 uur Duitse Mis 19.30 uur zondag 8.30 en 10.00 uur Oosterend: zaterdag 19.30 uur zondag 10.00 uur - Oudeschild: zondag 8.45 en 19.00 uu Den Hoorn: zaterdag 19.30 uur zondag 10.30 uur 9.00 uur Duitse Mis (O! :st:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 2