CHANTAGE ;ede blad Hengrotor is aan het werk FILMNIEUWS SMIDJE VERHOLEN EN DE RARE ALCHIMIST Hede ANDBOUW en VEETEELT 191 irta ;nd h. □de TEXELSE COURANT VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1970 jbriek voor l Oiuli'r rt'iifllifii* >nn («roiiingt'ti en minna inds maandag j.l. is de grote meng- van de Ned. Heidemij. weer aan Mtverk op ons eiland. De eerste dagen ^■deze week is gewerkt op het bedrijf K. Eelman, boerderij „Wiljo", het ■Arden. Er is daar een oppervlakte ruim 2 ha. tot een diepte van ruim Meier gemengd. e opbouw van de grond was hier zo- ig, dat een bewerkingsdiepte van 1 er voldoende was om een goed iw profiel te krijgen. Er is een vrij te hoeveelheid zavel- en kleigrond de ondergrond door de zeer lichte wvoor en het daaronder liggende J gemengd. We zijn stellig van me- t, dat het resultaat op dit perceel kunnen zijn, dat de grote droogte- oeligheid na de bewerking verdwe- is. i de tweede helft van deze week dt gewerkt op het bedrijf van de R Barendregt, boerderij „Wage- n" in polder Eierland. Ook hier je opbouw van de grond zo, dat er een bewerkingsdiepte van ruim 1 er vrij veel zwaardere ondergrond het bovenliggende zand wordt ge- jkt. ^■ok in de volgende week zal de ^^ft»rotor vrij zeker in polder Eierland ^Bfken. Daar in de eerste dagen al ge ien is, dat er ook dit keer weer veel "M ngstelling is voor de diepgrondbe- king. hopen we in de Texelse Cou- van dinsdag a.s. te kunnen mee- waar er gewerkt wordt. Hl 20. „Voorlopig" resultaat ima^e zijn van mening, dat we voor- itig moeten zijn met voorbarige con- lies. We hebben tot nu toe moeten er- ?n, dat in het verleden uitgevoerde grondbewerkingen niet altijd aan de pachting hebben beantwoord. 'et is dan ook beslist nog te vroeg Kal een definitief oordeel te geven r het resultaat van de bewerking de mengrotor van vorige herfst. In- r2Ó^en menen we wel te mogen vermel- dat met name de ontwikkeling van lieten op de bewerkte percelen bij de G. C. Bakker, polder het Noorden, >ij R. Barendregt in Eierland, op het nent zeer voorspoedig is. Op het be- f van de heer Bakker is er tevens mogelijkheid om een vergelijking te een met de bieten op een direct stgelegen onbewerkt perceel. Hoe de eerste ontwikkeling van de bie- op het niet diepbewerkte perceel ;r was dan op het perceel, dat met mengrotor is bewerkt, is daarin op moment duidelijk verandering geko- Hoewel de loofontwikkeling op liet diep bewerkte grond royaler is op het diepbewerkte gedeelte, lijkt er sterk op, dat de ontwikkeling van )iet op het laatstgenoemde deel dui- jk beter is. Opvallend is de buiten- oon goede vorm van de bieten op de (bewerkte grond. We kunnen hier kelijk spreken van een ideale biet- n. Zonder enige vertakking zijn deze en de diepte ingegaan, wat ook de klaring is voor het feit, dat toen een of -tien geleden het gewas op de bewerkte grond al weer duidelijk ?nen van droogteschade begon te lonen, daarvan op de diepbewerkte id geen sprake was. Nog steeds mogelijkheid om mee te doen [oewel zich een flink aantal gegadig- heeft opgegeven voor de diepgrond- erking met gebruikmaking van de rdelige financieringsvoorwaarden, is er ook nu nog gelegenheid om mee te profiteren. U kunt zich hiervoor wen den tot de landbouwvoorlichters. RUWVOEDERWINNING IN DE NAZOMER Nu er ook in de afgelopen dagen weer wat regen is gevallen, mogen we aan nemen, dat de grasgroei in augustus goed zal zijn. Het is dan ook wel zeker, dat er alles op zal worden gezet om de ruwvoedervoorraad, die op veel bedrij ven nog altijd te krap is, wat aan te vullen. Intussen zijn we de afgelopen dagen ook aan de weet gekomen, dat het win nen van ruwvoer in de nazomer veel moeilijker is dan in de daarvoor meer geëigende maanden. In de eerste plaats verloopt het droogproces minder snel dan in juni het geval is, warbij we vooral aan de „natte'1 augustusnachten denken. In de tweede plaats verliest het half of helemaal verwelkte gras ook veel sneller de kleur en de reuk. Na een paar „slordige" dagen is blank gras met een frisse geur veranderd in grauw en muf ruikende ruigte. We zijn dan ook van oordeel, dat de droge dagen, die er zijn voor 100% moeten worden benut. In de eerste plaats door zoveel mogelijk in het gras te werken, d.w.z. schudden en keren. In de tweede plaats door er alles op te zet ten om het gras voordat er regen komt te bergen. Geen eenvoudige zaak We zijn er van overtuigd, dat dit geen geringe opgave is. Vooral dat tweede punt- Het gras bergen voordat er regen komt. Uiteraard zal dit betekenen, dat het niet altijd mogelijk is om het gras hooi te laten worden. En zeker geen hooi, dat een gehalte aan droge stof heeft, waarbij het als geperst hooi kan worden geborgen We hebben het de laatste week nog weer meegemaakt, dat hooi, dat bij het inschuren als los hooi met ventilatiemogelijkheid al veilig ge borgen had kunnen zijn, doordat het persstadium moest worden afgewacht te lang op het veld moest blijven en daar door enorm in kwaliteit achteruit ging. Het zal zelfs niet altijd mogelijk zijn om het goede stadium voor een voor- droogkuil af te wachten. We zijn beslist van mening, dat het weer tijdens de veldperiode en de weersvooruitzichten zullen moeten bepalen wat er met het gras gaat gebeuren. Als het gras een gehalte aan droge stof bereikt heeft van 50 of 60% en het ziet er naar uit, dat het niet moge lijk zal zijn om zonder regen het in- schuurstadium voor hooi te bereiken, dan moet naar onze mening gekozen worden voor het maken van een voor- droogkuil. Ziet het er, al heel gauw na het maaien van het gras naar uit, dat het weer zelfs niet toelaten zal een voor- droogkuil te maken, dan moet gekozen worden voor een kuil, waarbij een toe voeging van melasse of suiker er voor zorgt, dat we toch kuilgras van goede kwaliteit en een goede reuk krijgen. Ondernemer zijn Een kenmerk van het goed-boer-zijn is, dat men de mogelijkheden, die er zijn goed weet te benutten. Dat geldt op het veehouderijbedrijf in sterke mate bij de voederwinning. Het is naar we menen het geheim, waardoor op het ene bedrijf de kwaliteit van het ruwvoer over het algemeen goed is, terwijl dit op bedrij ven van collega-boeren alleen het geval is als er weken lang geen wolkje aan de lucht is. Hier geldt wel heel sterk, dat boeren op geluk een riskante zaak is. Het gaat om uitkijken en het grijpen van de mogelijkheden, die er zijn. S.V. TEXEL Zaterdag 15 augustus begint SVT met twee vriendschappelijke wedstrij den tegen „Oegstgeest" (een zaterdag voetbalver.) Er zullen nog wel enige invallers nodig zijn, maar alle begin is moeilijk, zullen we maar denken Zon dag 23 aug. gaat SVT met twee elftallen naar ,,DEC" Amsterdam, vertrek boot 8 uur. ZDH DEN HOORN DEN HOORN ZDH speelt zondag middag dm half drie een oefenwedstrijd tegen JVC, dus niet op zaterdagmiddag zoals ons aanvankelijk was meegedeeld. S.V. OOSTEREND Training. Zo langzamerhand nadert het a.s. voetbalseizoen en moeten wij weer aan trainen gaan denken. De eer ste trainingsavond van de senioren en junioren is op 14 augustus; van de pu pillen en adspiranten op 18 augustus. Trainingsschema Dinsdags: 17.30-18.30 uur pupillen o.l.v. G. Terwindt en H. Vedder; 1830-19.30 uur adspiranten en 19.30- 21.00 uur junioren en senioren o.l.v. M. van de Kerkhof; Vrijdags: 18.30-19.30 uur junioren en zaterdagsenioren; 19.30-21.00 uur senio ren, o.l.v. M. v.d. Kerkhof Zaterdag 15 augustus gaat Oosterend naar Oosterend in Friesland om daar deel te nemen aan een toernooi. Vertrek met de boot van 8 uur op eigen gelegen heid. Op 29 en 30 augustus komt A.V.V. Argenhout met twee elftallen op bezoek. Aan de nieuwe kantine wordt de laat ste hand gelegd en hopelijk kan men A.V.V. Argenhout als gastheer daar ont vangen. De Toto draait ook alweer. Als er nog problemen zijn, wende men zich tot H. v.d. Wetering. K. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 5 tot en met 12 augustus 1970 Geboren: Robin Arie, zv. Arie Ellen en Heintje de Jong; Johannes Everardus zv. Klaas Eelman en Marretje Kuiper; Rudolf Clemens, zv. Wilhelmus N. van de Wetering en Cornelia G. Barhorst; Annemarieke Carolien, dv. Theodoor J. Kooiman en Alberta S. Huijgen. Ondertrouwd: Marcel E. van Sam- beek en Geesina Hovinga. Overleden: Tetje Brouwer, echtgenote van Zuidewind, oud 87 paar; Maria J. W. Broesterhuizen, wed. van Keijser, oud 58 jaar. Donderdag en woensdag 8 uur „Bron der wellust". De gemeente van het dorp Jonkborn wil propaganda gaan maken voor het vreemdelingenverkeer. Zij geeft daarom een reclamebiljet uit met daarop een naakt meisje bij de „Liefdesbron", de enige bezienswaar digheid -van de stad. Deze bron schenkt volgens de legende aan de mannen, die van het water drinken jeugdige kracht en maakt de vrouwen, die er in baden zeer begerenswaardig. Het reclamebil jet wordt naar de (vrouwelijke) Minis ter van Vreemdelingenverkeer gezon den. Zij moet beoordelen of Jonkborn in aanmerking komt voor een subsidie. De strenge minister vindt het naakte reclamebiljet niet zo geweldig en stuurt haar secretaris Knobbe naar het dorp om de situatie ter plaatse op te nemen. In het dorp komt men tot de conclusie dat tijdens het bezoek van Knobbe niets mag gebeuren dat ook maar een beetje op zedenverwildering lijkt. Zo verbiedt de apotheker zijn nichtje Britta de om gang met haar vriend. Ook vinden vele huisvaders 's nachts de deur van de slaapkamer gesloten. De hele situatie gaat burgemeester Nils zo ergeren, dat hij besluit de bron af te dammen. Dit besluit is niet zo gelukkig, omdat het bestaan van de bron is doorgedrongen tot de landelijke pers en de toeristen met busladingen worden aangevoerd. Nils laat de bron dan maar weer stro men, net op het moment dat Britta en Carl daar minnekozen. Men denkt nu dat een liefdespaar de bron weer heeft doen ontspruiten en het bronwater wordt met flessen tegelijk verkocht. Ook wil iedereen baden in de bron, wat voor velen het begin van een nieuw leven betekent. Toegang 18 jaar. Vrijdag, zondag en dinsdag 8 uur: „My Fair Lady", een film, die we al eerder in het City Theater hebben mo gen bewonderen. Onderscheiden met 8 Oscars. Medespelenden o.a. Audrey Hepburn, Rex Harrison en Stanley Holloway. Zaterdag en maandag 8 uur „Help, ik ben nog maagd!" (Ellenbogenspielc). Thea, een knappe studente in de rech ten, zonder ervaring op het gebied van de liefde, heeft een probleem: Hoe krijg ik een man? Zij maakt eerst kennis met Knut, die zijn best doet, maar Thea is niet tevreden. Dan wendt zij zich tot Lambert, een vroegere vriend. Geshoc keerd verlaat deze haar, als zij hem naakt thee serveert. Lambert waagt de theeproef bij een ander meisje met gun stig resultaat. Thea wil naar Knut te rug, maar zij weet niet dat hij „werkt" om zijn studie te kunnen bekostigen; hij bemint Jertrude, een beeldhouwster van m de veertig. Thea wordt tenslotte ver leid door Karol, een journalist. Maar zij slaat een huwelijksaanzoek af en ont moet Knut weer. Die heeft zijn baantje opgegeven en eindelijk alle tijd voor Thea. Toegang 18 jaar. Zondagmiddag 3 uur: „Follow me, Boys!", een film van Walt Disney. Lem Siddons reist al jaren mee met een rondtrekkende groep muzikanten. Lem is zijn wilde haren inmiddels kwijtgeraakt en hij besluit daarom een baantje te nemen in het stadje Hickery. Hij raakt al gauw ingeburgerd. Lem maakt kennis met de zeer charmante Vida en de plaatselijke jeugdproblemen. Hij wordt dan leider van een padvin- dersgroep, die hij ook heeft opgericht. Na verloop van tijd trouwt Lem met Vida. Met de padvinders beleeft hij heel wat avonturen. Op het eind wordt Lem dan ook zelfs door de gouverneur van de staat bedankt voor het vele, goede werk dat hij heeft verricht voor de jeugd. (Alle leeftijden). Zaterdag 23 uur (nachtvoorstelling) Situaties, die zich doorgaans niet bij daglicht voordoen, werden vastgelegd voor de film „Mondo Freudo!" Met een infrarood-camera en met een 1700 mm lens was het mogelijk tal van sensatio nele scènes op te nemen, voornamelijk in de sfeer van de sex. Paartjes werden bespied aan het strand van Los Angeles, sexmanipulaties van twee lesbiennes, prostituees, masochisten en sadisten in Londen. Een kunstenaar beschildert naakte lichamen; meisjes voeren een topless show op. In Tijuana worden aan komende prostituees „gekeurd" en ver handeld. En om er helemaal een sexy filmavond van te maken draait als voorprogramma „Erotiek per Postor der", opgenomen met verborgen came ra's. G.V.O. WEER VAN START OOSTEREND Het bestuur van de gymnastiekvereniging Oosterend deelt mede, dat maandag weer wordt begon nen in „De Bijenkorf". Zaterdag 22 augustus beginnen ook weer de judo lessen. ZATERDAG WEER KAATSEN OP SPEELWEIDE De Kaatsvereniging Texel organiseert zaterdagmiddag 22 augustus weer een wedstrijd op de Speelweide, voor leden en gasten. Het bestuur vraagt de deel nemers of zij zich van tevoren telefo nisch willen opgeven, (tel. 02220-2122). Belangstellenden zijn van harte welkom. De oefen- en competitiewedstrijden (om de wisselbeker) zijn woensdags om 18.30 uur en zaterdags om 9.30 uur. 71. Juist! Goed geraden! Smidje Ver holen was op weg naar het Knekel woud! Het duurde dan ook niet lang of hij had de rand van het bos bereikt. Even liet hij een lichtstraaltje spelen op de uiterste rij bomen. Ja, daar zat het alarmsysteem. Nu plat op de grond en op de buik onder die verraderlijke stralen door. „Zo, dat is ver genoeg", mompelde hij, toen hij een eind verder weer opstond. „En nu regelrecht naar het kasteel om te zien hoe die oude alchimist het maakt". Hij stapte stevig door en stond wel dra op de open plek voor het eeuwen oude slot. Geen raampje van het bouw werk was verlicht. Voor alle zekerheid bleef hij eerst nog een minuut of vijf roerloos staan kijken. Maar er was geen onraad. Slechts het suizelen van de wind door het lover was hoorbaar, en zo af en toe de angstige kreet van een vogel. Nu liep de smid op de slot poort af. Net als de vorige keer deed hij zijn schoenen uit en verborg ze on- de»r de slotbrug. Op kousevoeten sloop hij toen naar de poort toe, maar eilaas, die was op slot. Dodh nu kwamen de valse sleutels van Platvink-Jantje goed van pas en in een wipje was de deur open. Binnen het kasteel was het pik donker en volkomen stil. Niets was er te zien of te horen, zelfs toen hij het licht van zijn zaklantaarn voorzichtig om zich heen deed spelen. Maar toch had de smid het gevoel, dat er gevaar loerde. Bliksemsnel knipte hij dus zijn zaklantaarn uit en wèg was hij zich verbergend achter een oud gor dijn. En juist op dat moment hoorde hij iemand knorrend lachen. Hij hoorde voeten aanschuifelen en zag een kaars vlammetje flakkeren.... Daar kwam de Zwarte Kludde aan, gekleed in zijn rare vermomming. Zonder iets te mer ken liep de schurk vlak langs smidje Verholen heen. (wordt vervolgd) cel „En bent u bij Geutjens geweest?" i, om ze uitgemeten te krijgen, van eerst en dan nog van de burge ster. Ik moffit Geutjens niet tegen aar opstrijken. Daarmee doorkruiste ndere belangen, de belangen van de a^ijieente. Ik moest niet op eigen houtje W i detective gaan spelen". uisman dacht na. k begrijp dat wel zo'n beetje.... vei en, als ik burgemeester was, zou ik meneer Geutjens juist niet in de 'en leggen, hem laten voelen, dat hij rbo SSC 8fnoeg kon krijgen, als hij er om 1 mag hem niet?" tee, in geen enkel opzicht. En ik rouw hem ook niet. Maar laten we ixet me verder over praten. De dames jhten met de koffie, of misschien met een glaasje wijn, voor de jhge gelegenheid. Alleen één ding ik je zeggen, Veerman.... wees doorzichtig, geef je niet bloot, lOO r houd je aan de opvatting dat een Ordenaar, als er een moordenaar is, straf niet mag ontlopen", nel erc*er op de avond was er van poli- «en geen sprake, al werd Enno 06' ïtig geplaagd door Kathie's zusters, ™at hij in dienst altijd zo streng keek indruk te maken" en wilde de tienjarige Herman per sé verhalen FEUILLETON door TOM LODEWIJK een zeker jochie, dat hij al herhaalde lijk op het trottoir had zien fietsen, hield de jongeman zich gedekt. Job Buisman ging die avond nog „een straatje om". Dat deed hij graag, al wandelend kon hij zo lekker lopen prakkizeren en dan schoten hem de bes te gedachten in 't brein. Rare gemeente toch, Terwerve. Alles liep op rolletjes, alleen als -je er vlak bij zat, zag je de kieren en de scheuren. Als 't een beetje wou was er in deze gemeente een moord gepleegd, tenmin ste als die inspecteur het bij het rechte eind had en de moordenaar liep waar? vrij rond. Meneer Geutjens had er misschien iets mee te maken. In gedachten ging hij nog eenmaal de gezichten langs in de bijeenkomst. Niemand had iets van zich laten horen, ze waren allemaal zuiver op de graat. Allemaal. Marijnis en Degenaars en Hakvoort, hijzelf na tuurlijk. En de burgemeester. Ja, dat zou wat moois zijn! Bij wie moest de burgemeester biechten, als hij het nou es gedaan zou hebben? Job Buisman lachte, 't Idee alléén! De burgemeester had het 't gemakkelijkst die had alleen maar aan te klagen, die stond boven verdenking Waarom? Pas op, Job Buisman, je gaat een ge- xiciinaii sc vciudicu rds up, juu .duimiicui, jt; gaat een ge- moordenaars en inbrekers horen. JÉBvaarlijke kant uit! Maar die gedachten ir toen Enno kwam te spreken over bleven doordraaien. De burgemeester Geutjens, de man in het bos. Was er verband? Opeens schoten hem de woorden van de burgemeester te binnen. Kwets bare mensen staan altijd aan verleiding bloot. Wat wist hij van de burgemees ter? Was die werkelijk onkwetsbaar? Wat zijn verleden betreft.... dat was boven verdenking. Maar wat wist hij van de na-oorlogse Bosanquet? Die zat daar maar eenzaam opgesloten in dat grote huis met die norse huisknecht. Wat wist je van zo'n man? En die Geutjens? Een vent die ner gens voor opzij ging. Voor zover hij hem kende, een man zonder moraal. Job Buisman spon verder aan ge dachten die hem zelf verschrikten. Ver onderstel eens, dat een vent als Geut jens op de een of andere manier vat had op de burgemeester? Hij sloeg de hoek om en was weer in zijn eigen straat. Je moest oppassen, dacht hij, gedachten zijn tolvrij, maar ze maken ook de gekste buitelingen, en je rhoet je er niet door laten meesle pen. Toch was het een zeer nadenkende wethouder Buisman, die langzaam zijn pijp uitklopte, vóór hij de sleutel in de huisdeur stak. HOOFDSTUK X Brandalarm „Morgen inspecteur", zei burgemees ter Bosanquet voor zijn doen erg vriendelijk, vond Enno Veerman toen deze de werkkamer van het hoofd der gemeente binnentrad. „Hoe zullen we dat vandaag in het vat gieten?" Er werd deze dag een nieuwe mijl paal gezet op de weg, die Terwerve voerde van klein dorp naar industrie stad. Een machinefabriek met Ameri kaans kapitaal had haar bedrijf geves tigd aan de weg naar Damstad, en van daag zou de plechtige opening plaats vinden. Niemand minder dan de Ame rikaanse ambassadeur zou het lint doorknippen. Er moesten dus extra po litiemaatregelen genomen worden om de orde te verzekeren want de belang stelling zou groot zijnhet was woensdagmiddag en heel de jeugd was vrij. Enno Veerman somde de maatrege len op die hij voorstelde en de burge meester knikte zwijgend. „Akkoord", zei hij. „Zo zal 't best gaan, denk ik. Houdt u nog voldoende mannetjes over voor de bureau- en straatdienst?" Enno dacht van wel. „Goed, zo zullen we het dan doen. Nog iets anders?" „Nee, dank u burgemeester", zei in specteur Veerman opstaande. Hij wist dat de burgemeester niet van onnodig gerekte bezoeken hield. Maar burge meester Bosanquet maakte een hand beweging dat hij nog even moest gaan zitten. „Zeg eh.... inspecteur, u had het laatst met me over uw bezoek aan meneer Geutjens". „Ik geloof, burgemeester, dat u het er met mij over had", zei Enno met een vage glimlach. De herinnering aan dat gesprek was niet zo plezierig. De burgemeester schoot in de lach. Dat gebeurde niet vaak. „Inderdaad.ik vaar wel eens uit. Toch heb ik er over nagedacht. Wan neer u stelt, dat als dit geen zelfmoord is, er een moordenaar vrij rondloopt, hebt u gelijk. Uw politioneel geweten laat u geen rust, is het niet?" Enno knikte, zich afvragend waar het heen ging. „Pleit voor u. U moet dat geweten zelfs niet door de burgemeester laten afdekken, inspecteur". Enno kreeg een kleur. Strikt geno men maakte de burgemeester zijn ex cuus. Zijn respect voor zijn chef steeg. „Nu geloof ik niet, dat we hier zo heel hard achteraan moeten lopen. In tegendeel, zou ik zeggen. Alle over haasting schaadt hier. Maar ik heb er helemaal geen bezwaar tegen, inspeo teur, wanneer u zo eens hier en daar, voorzichtig, probeert iets te weten te komen over de antecedenten van die meneer Geutjens. Niet dat ik hem van moord verdenk, maar u meent te moe ten aannemen dat de dode man in ver binding met Geutjens stond, in ieder geval hem bezocht heeft. Daarom kan het geen kwaad wanneer we hier eens voorzichtig op doorborduren. Ik laat het aan uw tact en bekwaamheid over, dit zo te doen dat niemand argwaan krijgt. Heb ik me voldoende duidelijk uitge drukt?" „Volkomen burgemeester." „Dan zien we elkaar vanmiddag bij de opening". Tegen zijn gewoonte stak de burgemeester inspecteur Veerman de hand tot afscheid toe. Het zat hem toch dwars, dacht Enno, toen hij de stoep afliep. En ik sta er momenteel goed op. Houen zo, jongens! (wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 5