Cfroen ^wartsjexels in het hart oerderijschuur in as; oorzaak raadsel Melklevering via tank: systeem met toekomst Volgend seizoen twéé draverijen op Texel chade meer dan £100.000,- Plan van de heer P. Beers: hulp nei asfa hroep op ?au collega's Eerste koeltanks gein stal leerd ER \DI iSE s rij iwie Collegiale hulp Boeren krijgen het stuk makkelijker Ondanks gebleken geringe animo van Texelaars Duitsers betuigden sympatie aan strandreiniging *>TYT^ DWARSGEBAKKEN G 18 AUGUSTUS 1970 83e JAARGANG No. 8493 N.V. v/h Langeveld De RooU 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rall- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. AboniL prjjs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct per nun. excl. 4°/o BTW >UW ^KT »S >9, nonU aul Tprij w .AAI KILJi rij Oosti Oosl( 275 zaten tac idy bozen ijn zoete 'les 'ijn nJ oorzaak van de brand die vrij- ddag de kapitale schuur van de >rij van de heer M. C. Veeger, De in de as legde is nog steeds ladsel. Het zal ook wel nooit be- worden want een felle brand de sporen van zijn ontstaan zorg- uit te wissen. Het hooi in de was droog en vertoonde geen an broei. Ook kortsluiting moet, de kwaliteit van de nieuwe ische installatie, als mogelijke ik van de hand worden gewezen, jet er ook weinig toe. Feit is dat and een schade van meer dan 00,— heeft veroorzaakt. De heer r was, naar eigen zeggen, rede- •rzekerd zodat het grootste deel schade zal worden vergoed. Vast dat de schuur in ieder geval en w mogelijk zal worden herbouwd, e fa. H. Daalder Zonen die de rij acht jaar geleden bouwde, zijn onderhandelingen gaande. jrand werd door de heer Veeger t om 20 voor drie. Op ongeveer rd meter afstand van de boerderij ij bezig met hooien, toen hij rook de dakpannen vandaan zag ko- Op ongeveer hetzelfde moment e zegswijze „In de brand, uit brand" geldt zeker niet voor brandgeval in de Westen, irbij veehouder M. C. Vee- z'n bedrijfsgebouw, een ge- SH0 lte van de inventaris en de he- hooivoorraad verspeelde. Een )2220 tal veehouders is van mening, speciaal het verlies van het voor de heer Veeger een ?nvailer is, diè te groot is om zonder hulp te boven te komen, geldt zeker voor een jaar als CU 0, waarin nog afgezien van het dat de prijs van het hooi hoog is, het bijna onmogelijk m een partij hooi te pakken te gen. iteraard was niet alleen het rijfsgebouw verzekerd, maar gt Veeger ook een bedrag uit- aald voor het verlies van het Maar er zal wel geen vee der zijn, die bij het afsluiten de verzekering is uitgegaan hooiprijzen als die van 1970. bij het brandgeval in de Wes- heeft men niet gedacht aan iprijzen, die in de buurt van 0,— per ton liggen 'andaar het lofwaardige initia- van enkele veehouders om in geval de helpende hand te len. Ze begrijpen heel goed, onder de omstandigheden van seizoen niemand in staat is grote partijen af te staan, irom wil men het zoeken in groot aantal kleine „giften", een flink aantal veehouders een partijtje van 10-20 pak of jo hooi beschikbaar stelt is in o*r geval de grootste nood ge- gd. 'e veehouders, die deze aktie viseren denken aan de vol de drie mogelijkheden om te bieden: Iet gratis beschikbaar stellen an kleine partijtjes hooi. Iet storten van een bedrag op Ie rekening van 't „Hooifonds >e Westen" bij de Coöp. Raif- eisenbank, Den Burg, reke ningnummer 31.331. Iet aanbieden van goede par ijen hooi tegen marktwaarde. oor de onder 1 en 3 genoemde P kunt u telefonisch contact lemen met (02226) 263 of 26) 391. Een Texelse onderne- ig heeft zich bereid verklaard het beschikbaar gestelde hooi tis van de bedrijven te halen te brengen naar een opslag- ats in de omgeving van het ge- eerde bedrijf. te veehouders, die deze aktie 'hen georganiseerd willen deze 1 september a.s. afsluiten, irna in de Texelse Courant zal Kei den gemeld wat de resulta- zijn geweest. werd dat ook gezien door een dochter tje van de familie Veeger. Het tele foonnummer van de brandweer bleek in gesprek te zijn; de brand was intus sen ook door anderen opgemerkt en meerderen sloegen alarm. Op de mel ding 'brand bij Bos en Duin' rukten de vuurbestrijders uit. De mobilofoons, die een dag tevoren in de wagens waren gemonteerd, deden al direkt goed dienst want halverwege werd draadloos door gegeven dat men met bij Bos en Duin doch verderop aan de Fonteinsweg moest zijn. Derhalve ontstond door om rijden geen vertraging. Vuurzee Er was echter geen schijn van kans dat het gebouw kon worden behouden. De kap stond in lichterlaaie. De heer Veeger, geholpen door buren en familie, trachtte nog zoveel mogelijk van de in boedel te redden. Een kunstmeststrooier fiets en enkele voerbakken werden naar buiten gesleept. De zich snel uit breidende vuurzee belette daarop ver dere pogingen. Tien minuten na het ontdekken van de brand stortte de kap in en regende de dakpannen in het brandende hooi. De brandweer kon de eerste tien mi nuten met de meegevoerde watervoor raad spuiten. Intussen werd naar wa ter in de omgeving gezocht. Het peil van de sloten bleek te laag, een gevolg van de onttrekking van water uit de duinen door het PWN. Gelukkig bood dezelfde PWN redding. Enkele honder den meters verderop kon water aan een der PWN^putten worden onttrok ken. Op mobilofonisch verzoek werd de druk in dit deel van het leidingnet aan zienlijk opgevoerd. Een gevolg daarvan was eohter dat de slang barstte, deze moest worden ver vangen. De brandweer heeft de hele slangenvoorraad, 450 meter, moeten in zetten. Gunstige wind De wind woei uit de goede (westelij ke) richting, waardoor het yuur het woonhuis niet bedreigde. Wel bestond het gevaar dat de voorgevel van de schuur zou instorten en op de tussen woonhuis en schuur gebouwde bijkeu ken terecht zou komen. Een gelukkige omstandigheid was dat 't hooi tegen de achtergevel van de schuur lag opge tast. Deze muur viel dan ook om, zon de verdere schade aan te richten. De voorgevel bleef intact en werd later afgebroken, 's Nachts werd de wacht gehouden en zaterdagochtend werd be gonnen met het ruimen en blussen van het smeulende hooi. Dit karwei was snel geklaard omdat gebruik werd ge maakt van een Atlaskraan van de fa. Barhorst. Om één uur zaterdagmiddag konden de vuurbestrijders definitief inrukken. Het merendeel van de 15 be trokken brandweerlieden bestond uit onlangs aangeworven nieuwelingen. Voor hen was deze brand, de eerste gro te sinds lange tijd, een nuttige vuur proef die zij evenwel uitstekend hebben doorstaan. Ook de heer M. C. Veeger zei ons enthousiast te zijn over de wijze waarop de brandweer was opgetreden. „De organisatie was fantastisch". Inboedel Bij de brand gingen behalve de schuur 2000 pakken hooi (40 ton) en 150 pakken stro verloren. Deze voorraad vertegenwoordigt een waarde van on geveer ƒ8.000,Verder ging een luchtbandenwegen verloren alsmede 'n melkmachine, harkkeerder, voerbakken en een uitgebreide collectie gereed schappen. Een en ander heeft 'n nieuw- waarde van ongeveer ƒ8.000,De heer Veeger heeft de tip gehad nog even te wachten met het kopen van nieuw hooi. Er zounden plannen bestaan om hem uit de ergste nood te redden. Gistermorgen om negen uur arriveer de op het bedrijf van de Gebroeders Hoedjes aan de Postweg de nieuwe rij dende melkontvangst van de Coöpera tieve Zuivelfabriek De Eendracht. Met deze tankwagen werd, voor het eerst, een voorraad melk gelost uit een op dit bedrijf geïnstalleerde melkkoeltank. Dit systeem van melkaflevering biedt zowel voor de zuivelfabriek als voor de leden-leveranciers belangrijke voorde len. In deze en de komende weken zul len op meerdere bedrijven melkkoel- tanks worden geïnstalleerd. Afhanke lijk van de inhoud is daarmee een in vestering gemoeid van ƒ10.000,tot ƒ20.000,Dit hoeft voor de betrokken veehouder nauwelijks een bezwaar te zijn want de financiering wordt door de zuivelfabriek gedragen. Om de tank te kunnen afschrijven wordt per kilogram geleverde melk 1 De heer P. Beers uit Den Burg wil volgend jaar twee kortebaandraverijen organiseren. Dat vetelde hij ons na af loop van de eerste kortebaandraverij die zondagmiddag bij De Ruijtersplaats werd gehouden. Winstbejag kan niet de oorzaak van het enthousiasme van de heer Beers zijn want de draverij van zondag trok te weinig bezoekers om er geld aan over te houden. Het is de be doeling volgend jaar een draverij vlak voor en tijdens de bouwvakvakantie te houden, dus op momenten dat zoveel mogelijk toeristen op Texel zijn. Zon dag rond het middaguur was het weer bijzonder slecht storm en regen en mogelijk heeft dat velen ervan weer houden dit voor Texel nieuwe hippische evenement te gaan bezoeken. Er was opvallend veel publiek afkomstig van het vasteland. Het waren merendeels geen toeristen die reeds op Texel ver bleven maar draverijliefhebbers die doorgaans geen enkele (wekelijkse) dra verij in Noordholland overslaan en dus ook bereid waren ervoor naar een over zees provinciedeel te reizen. Ze werden niet teleurgesteld. Het was een mooie race met een spannend ver loop. De baan van 300 meter die op het land naast De Ruij tersplaats was uitge zet voldeed aan de eisen. „Het is allemaal prima verlopen", zegt de heer Beers. „Maar het is me wel verschrikkelijk tegengevallen dat er niet veel meer Texels publiek was. Vooral de jeugd heeft het laten afwe ten". Winnaars De draverij werd gehouden onder au spiciën van de Federatie van Draverij- verenigingen in West-Friesland. Er ver schenen 20 pikeurs met sulky's aan de start. Reeds om één uur 's middags werd begonnen. Het verloop was vlot; om kwart over vier was de winnaar be kend. Dat was het paard Farbach van J. Joosten met als berijder de heer W. Dekker. De heer Dekker nam na afloop in hotel „De Zwaan" de trofée in ont vangst plus een prijs van 225,De tweede prijs ging naar Zephyr Schot, eigenaar-berijder P. Riphagen. De heer Riphagen kreeg een lauwerkrans en een geldbedrag van ƒ150,Derde werd Yngamin van P. van Stralen (ƒ75, vierde Zelda Heppines van T. Tesse- laar (ƒ50,en vijfde Buc Magowan, berijder P. Dekker (ƒ25, De toeschouwers betaalden ƒ1,en tree. Men was echter verplicht daarbij een programma van ƒ1,50 aan te schaf fen. Op dit programma stonden alle deelnemende paarden en eigenaars op gesomd en kon men de standen bijhou den. Na twee omlopen werd door lo ting uitgemaakt welke winnaars tegen elkaar in het strijdperk moesten treden, waarna de beslissende omlopen konden worden verreden. Ook voor niet-ken- ners was het eenvoudig de gang van zaken te volgen. Het bleek allemaal erg simpel te zijn. Het gaat om het hardst, waarbij het paard echter „vlak" moet blijven, dus niet mag galopperen. Her haaldelijk gebeurde het dat deelnemers hun kans verspeelden omdat hun paard toch begon te springen, waarna onver biddelijk de witte vlag omhoog ging. De neiging van het paard om te gaan ga lopperen is bijzonder sterk. De man op de sulky probeert dat onder controle te houden, maar dat wordt vaak erg moei lijk omdat paarden sterk op het gedrag van hun rivaal reageren. Als het ene paard gaat galopperen, doet de ander het vaak ook. Nuttig was het commen taar dat de heer G. Visser erbij gaf. Of de dra/verij een volgende keer meer publiek zal trekken hangt niet al leen af van het aantal mensen dat zich op dat moment op Texel bevindt of van het weer. De organisatoren zullen er rekening mee moeten houden dat een dergelijk evenement aantrekkelijk is voor een beperkte groep liefhebbers. De heer Beers is evenwel van mening dat een draverij op Texel zeker 1000 man moet kunnen trekken en hij is voor nemens dat mettertijd te bewijzen. cent mgehouden, maar ook dat is geen belasting aangezien de boeren die het systeem gaan toepassen ook een cent premie per kg melk krijgen. WeJ moet worden gezorgd voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, voor een boiler en een geschikt plaatsje in het gebouw. Vooral omdat er weinig kosten mee ge moeid zijn en de voordelen niet zijn te versmaden heeft men bij De Eendracht goede hoop dat het aantal „tankleve ranciers" in de komende maanden snel zal toenemen. Dat is ook wel gewenst om het systeem zo rendabel mogelijk te kunnen laten functioneren. Over twee weken zullen ongeveer 14 leden „mee doen". Bedrijfsdirekteur J. Dijkstra, die veel propaganda voor het systeem heeft ge maakt, legt er de nadruk op dat tank levering niet alleen aantrekkelijk is voor „grote" boeren. Ook de kleinere le veranciers kunnen er veel gemak van hebben. Arbeidsbesparing Dat het tot dusver gebruikelijke sy steem van melkaflevering nadelen heeft zal ook een volslagen leek zonder meer toegeven. De boer zet de gewonnen melk in bussen en moet deze twee keer daags aan de weg zetten waar ze door de melkrijder worden afgehaald. Opsparen van de melk in een tank maakt het mogelijk dat de melk slechts drie keer per week wordt afgehaald. Er komt geen gesleep en gesjouw meer aan te pas. De tankauto, de zg. rijdende melkontvangst heeft alleen een slang aan te koppelen waarna de opgespaarde inhoud wordt overgepompt. Het systeem kan zonder nadelen voor de kwaliteit functioneren als de tank constant wordt gekoeld tot 4 graden celsius. Bij de tank, die liefst in een apart tanklokaaltje moet zijn opgesteld, staat een koelagregaat waarvan de ver damper rond de tank is gewikkeld. Het eenvoudigst gaat het opvangen bij bedrijven die met een melkleiding werken. Deze wordt zonder meer aan de tank gekoppeld Wie geen melklei ding heeft, gebruikt een verrijdbare op- vangtank met vlotter, van waaruit de melk naderhand automatisch in de koeltank wordt overgebracht. Sociaal aspect Wat de fabriek betreft betekent het koeltanksysteem dat de afdeling melk ontvangst aanmerkelijk minder zwaar wordt belast. Dat er minder werk komt voor de melkrijders is geen bezwaar omdat er momenteel toch 'n tendens is van vermindering van het aantal melk rijders. De animo voor dit vak wordt snel kleiner. Wie weet welke taak zij zeven dagen per week moeten vervullen kan zich voorstellen waarom. De tanks die nu op Texel worden ge ïnstalleerd variëren van 2010 tot 4100 liter. Maar veel kleinere, in de orde van rond 600 - 700 liter, worden ook graag geplaatst. Aanleiding De melkontvangstafdeling van de fa briek op Texel kan heel wat verwerken na de laatste uitbreidingen, zodat de in voering van het koeltanksysteem niet in de eerste plaats is bedoeld om de druk daarop te verlichten. Aanleiding was in de eerste plaats de fusie van april vorig jaar toen De Eendracht samenging met „Aurora" en „West- Friesland". De leden van die fabriek werkten al met het systeem en na de fusie vond men dat de Texelse boeren het recht hadden dezelfde voordelen te genieten. Veertien leden zijn dus voor deze voordelen niet ongevoelig geble ken. Gisterochtend werd na het bedrijf van de Gebroeders Hoedjes ook hoeve „Rotterdam" van de heer Slot bezocht, waar de tweede tank werd geleegd. De tankwagen heeft 'n capaciteit van 9.000 liter. Er kunnen dus heel wat meer le- Vrijdag stapten twee Duitsers het raadhuis binnen. Ze wilden burgemeester Sprenger een be drag van ruim ƒ9,overhandi gen als symbolische blijk van sympathie voor de reiniging van het strand. Het geld was bijeen gebracht door een groep kinderen aan het strand bij paal 17. Die hadden daar bij wijze van spel ge zamenlijk een „circus" opgevoerd. Na afloop werd onder het toege stroomde publiek een collecte ge houden die het genoemde bedrag je in het laatje bracht. De kinde ren gingen er direkt mee akkoord dat dit geld zou worden gebruikt om te laten zien dat de Duitsers het op prijs stellen dat het strand voortdurend schoon wordt gehou den. Men had in de Texelse Cou rant gelezen over de financiële moeilijkheden die het reinigings- werk bedreigden. Mogelijk zou het nuttig zijn als juist de Duitsers zouden laten blijken dat zij een vervuild strand verfoeien en het liefst daar hun vakantie door brengen waar geen glasscherven, stookolie, hout met spijkers en andere rommel het badgenoegen vergallen. Omdat werd veronder steld dat de gemeente Texel de financiële verantwoordelijkheid droeg voor de strandreiniging wilde men het bedragje aan bur gemeester Sprenger overhandi gen. Die was afwezig zodat amb tenaar G. A. Oskam de gift onder hartelijke dankzegging incasseer de en later doorgaf aan de VW Texel. De twee Duitsers die ons van hun aktie op de hoogte stel den zeiden: „Als de Texelaars zouden weten hoe belangrijk een schoon strand is, zouden ze geen ogenblik aarzelen en het benodig de geld snel bijeen brengen. Het komt er op den duur dubbel en dwars uit". den aan het koeltankproject meedoen voordat de wagen dag en nacht in ge bruik is, de meest rendabele situatie. Waarom niet Dirëkteur Dijkstra: „We hebben een zodanige situatie geschapen dat de le den eigenlijk geen reden hebben om niet mee te doen. Ze kunnen er nooit op achteruit gaan. Wat ik erg belang rijk vind is dat door dit systeem de boer weer wat minder slaaf wordt van zijn bedrijf. Omdat hij niet met de melkrij der rekening heeft te houden kan hij 's morgens eens wat langer in zijn bed blijven liggen en als hij 's middags naar een harddraverij, autocross of 't strand wil, hoeft hij niet voortdurend op zijn horloge te kijken of het al melktijd is. Die koeien kunnen nu best een uurtje wachten". Niet alleen door het koelen blijft de kwaliteit van de langer bewaarde melk op peil. Na elke keer legen wordt de tank schoongespoeld met een speciaal apparaat, dat tot de installatie behoort. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat de boeren na twee jaar enige rente van het geïnvesteerde kapitaal moeten ver goeden. Na twee jaar neemt de fabriek nog 3°/o voor zijn rekening en weer twee jaar later komt men voor de volle rentelast. Maar omdat op dat moment de „kop" van de investering af is, is dat een last die ruimschoots tegen de voordelen opweegt. In verband met het bovenstaande is het aardig nog eens te wijzen op het feit dat de noodzaak van schaalvergro ting in de melkveehouderij op Texel zeer goed wordt ingezien. Direkteur Dijkstra noemde enkele sprekende cij fers. In het boekjaar 1968-'69 waren 51 boeren die jaarlijks meer dan 100.000 kg afleverden. Nu, één jaar later, zijn het er al 66. Het aantal leden-leveran ciers loopt terug maar de totale hoe veelheid door hen geleverde melk neemt sterk toe. Acht jaar geleden, toen de heer Dijkstra bij De Eendracht kwam, waren er 130 leveranciers méér dan nu. Toen werd jaarlijks 15 miljoen kg bij de fabriek aangevoerd; de ver wachting voor dit jaar is 22 miljoen kg. NATUURWIT/BOER ER BRUIN/BOER EN- ROG/PUNTJES EN BOLLEN/KRENTEN- ROZIJNENBROOD/KRENTEBOLLEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1