Cjroen Tfwartsjexeh in het harL, oor Texelse koek ook bij toeristen steeds meer belangstelling liffeisenbank Veronica drive-in-show ijf soorten: van stijve kleikoek tot luchtige korstjes Oliebollenbaksters maakten alvast f2000,- over VAT 69 :el I HET SEIZOEN IS HELEMAAL ZO SLECHT NOG NIET GD <ZN erkelijk procédé maakt issaproduktie onmogelijk Bakker Dros vindt „Eilandzangers" nieuwelingen welkom Bent U gezond? U geeft toch ook bloed? Sensatie, Sex en Show zaterdagavond en zondagmiddag AS JE G0GUM BENT t t 83e JAARGANG No. 8496 G 28 AUGUSTUS 1970 230 re N.V. v/h Langeveld De Rootf 11 - Den Burg, Texel - Tel 2741 [arry de Graaf, Keesomlaan 43, Den L (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 4<>/0 BTW lUDESCHILD De Texelaar is van sher een koeketer. Als hij een pie doet" eet hij er geen biskwietje wafeltje bij maar een flink brok else koek. Hoe groot dat brok is gt onder meer af van de plaats handeling. In Den Hoorn bijvoor- Id kan de gast rekenen op een tlin- leep, in Oosterend zijn ze wat suu- en moet men het met een halve doen en in Eierland en De Cocks- moet het volgens de postbode die daarover inlichtte nog minder zijn. ïn in Oudeschild is het aloude kwoord „Twie is Tessels" ook op \koekindustrie van toepassing en het gebeuren dat je zulke gewei- brokken krijgt toegestopt dat het soort extra maaltijd wordt. Het lige is nu dat ook de toeristen he istelling krijgen voor Texelse koek. lebben de toch wel heel bijzondere |alc van de diverse soorten leren p/deren en om ook de familie thuis I het eilandse baksel te laten ge len neemt menige repatriërende I een voorraadje mee. lij Bakkerij Dros in Oudeschild we- |ze daarover mee te praten. De heer - Dros en zijn zoons Han en Huib Iten ieder jaar méér Texelse koek leen Dat is opmerkelijk want over ■algemeen geldt dat een steeds gro- Ideel van de Nederlandse koekpro- Jie afkomstig is van grote fabrieken dank zij hun machines goedkoper pen werken dan de kleine bakkers, lelse koek is echter een baksel dat leen nogal omslachtige wijze tot 1 komt Mensenhanden kunnen er bij worden ontbeerd en bovendien pt gewerkt met geheime recepten. Ji fabriek ziet er brood in om der- |ke koek machinaal en massaal te puceren. Vijf soorten [et is een misverstand te denken dat I ..Texelse koek" één bepaald soort pel wordt aangeduid. Het is de ver- [elnaam voor vijf onderling nogal verschillende soorten: kleikoek, fwe of ronde koek, korstjes, peper- faikoek en Texelse taaikoek. ook goed voor uw vakantiereizen Han (rechts) en Huib Dros, bezig in hun bak kerij. Alleen de taai wordt ook op het vas teland gemaakt al zal elke Texelse bak ker u met de hand op het hart kunnen verzekeren dat die smaak daarvan niet haélt bij het Texelse product. Boven- vendien wordt de overkantse taai al leen tegen Sint Nicolaas gemaakt. Bui ten de Sinterklaasperiode wordt ner gens taai gegeten, behalve op Texel waar het in honderden gezinnen een dagelijks gerecht is. Omdat deze krant duizend „over kantse" abonnees heeft kan het geen 'kwaad even een beschrijving te geven van de vijf gangbare Texelse koeksoor- en. De korstjes zijn het meest handel baar. Ze zijn ongeveer 10 cm lang, luch- ig gebakken en voorzien van stukjes ember. Wat minder luchtig is de Texelse taai die te koop is in plakken van 1 tot 5 pond en ongeveer vier cm dik. In tegensteling tot de korstjes die je makkelijk van elkaar kunt trekken moet bij het verdelen van een taai de broodzaag worden ingezet. Dat hoeft niet bij de peperkoek want die is eigen lijk taai die al in reepjes is verdeeld, zij het met een afwijkende en duidelijk herkenbare scherpe smaak. Een zeer compact, nauwelijks gerezen baksel is de blauwe koek. Die wordt in 20 cm lange reepjes geleverd. Volkomen mas sief is de kleikoek die in stukken van 25 x 5 centimeter wordt gebakken. Het is loodzwaar en zo taai dat het veror beren een moeizaam karwei kan zijn. Een stuk kleikoek bewees vroeger goe de diensten bij het bewaren van de orde in het gezin. Een klets met een stuk kleikoek komt aan als van een gummi knuppel. Tussen de tanden De smaak is pikant-scherp maar een nare bijkomstigheid is dat de koek nog al tussen de tanden en kiezen gaat zit ten, wat trouwens ook geldt voor de blauwe koek. „Alle Texelse koeksoorten worden gemaakt op basis van honing", vertelt Han Dros. „Een belangrijk onderscheid is dat de korstjes, taai en blauwe koek warm worden gedraaid en de andere soorten koud". Waarmee hij bedoelt dat korstjes, taai en blauwe koek worden bereid met kookdeeg, dat wil zeggen dat een mengsel van honing, druivesui- ker, water, zwarte stroop en nog iets geheims aan de koek wordt gebracht alvorens het met meel tot deeg wordt gemaakt en van wenkstoffen wordt voorzien. Han Dros vertelt over de vele bewer kelijke trucjes die worden toegepast om de Texelse koek te krijgen zoals hij we zen moet. Zo wordt peperkoek gaar gebakken, maar zonder verdere bewer king zou hij dan spijkerhard zijn. Daar om wordt de nog hete koek direkt na het bakken even in het water gedom peld waardoor hij taai blijft. Bij de klei koek hoeft dat niet want deze mag juist niet gaar gebakken worden. Wat de houdbaarheid betreft lopen de Texelse koeksoorten sterk uit elkaar. Korstjes en ronde koek moet je binnen een week opmaken maar de anderen kun je maan den bewaren. Bakkerij Dros houdt zich al sinds 1900 met koekbakken bezig. Wijlen Jan Pie- ter Dros, destijds van Zeeland naar Texel gekomen, nam de toen al oude re cepten over van de bakker die voor die tijd in Oudeschild was gevestigd. Jaren- Er is geen onder werp waarover je in deze tijd van het jaar meer hoort praten dan „het seizoen". Is het een goed of een slecht seizoen geweest? Nie mand die het precies weet. Betrouwbare cij fers zijn (nog) niet be schikbaar en zelfs als straks de gastenstatis- tiek en de vervoerscij fers bekend zijn, heb ben die slechts betrek kelijke waarde. Een heel duidelijke vinger wijzing geven echtef de getallen die betrek king hebben op de productie van de broodfabriek van Dros in Oudeschild, verre weg de grootste brood producent van Texel. Hier wordt nauwkeu rig een statistiek bij gehouden en kan steeds een vergelijking met vorig jaar worden gemaakt. Omdat de drukte in de bouwvak- weken is tegengeval len is op Texel alge meen de indruk ont staan dat het zomer seizoen 1970 verre van best is. De cijfers van Dros leren het tegen deel. In het voorsei zoen werd aanmerke lijk meer brood gecon sumeerd. Het begin van het hoofdseizoen was iets minder maar de bouwvak was niet slechter dan verleden jaar. De statistiek is zo nauwkeurig dat de overhaaste vlucht voor het slechte weer van 2500 kampeerders er duidelijk uit valt af te lezen. Ongekend goed, zo blijkt verder, is het naseizoen dat thans nog in volle gang is. De broodfabriek zet momenteel 50% meer brood af dan in dezelf de periode vorig jaar. Over het hele seizoen bedraagt de stijging ongeveer 15%. Welis waar heeft Dros het aantal verkooppunten sinds vorig jaar enigs zins uitgebreid waar door het marktaandeel wellicht iets groter is geworden; maar ook als daarmee rekening wordt gehouden blijkt sprake van een stij ging. Dat goede na seizoen is te danken aan een gunstige va kantiespreiding. De Duitsers zijn de Neder landers keurig opge volgd en hebben het seizoen zeker twee we ken langer gemaakt. Als in aanmerking wordt genomen dat deze Duitsers heel veel zg. Duits brood eten, dat niet uit de brood fabriek van Dros af komstig is, mag rustig de conclusie worden getrokken dat Texel momenteel geen reden tot klagen heeft. Vol gend jaar als de Duitse en Nederlandse vakan ties samenvallen, zal het beeld veel somber der zijn; die ongeluk kige regeling betekent voor het toerisme op Texel een schadepost van honderdduizenden guldens en het is dan ook te hopen dat zo veel mogelijk instan ties hier tegen scherp zullen protesteren. Zelfs het weerver loop valt uit de statis tiek al te lezen. Bij mooi weer nemen de mensen nl. brood mee naar het strand en zij kopen dan vooral ka detjes, krentebollen en andere kleine brood jes. De speciale grafiek „kleine broodjes" geeft duidelijk pieken te zien, telkens als het strandweer was. Ge durende de drukste periode werden weke lijks 90.000 kleine broodjes geproduceerd (een half miljoen in 6 weken) tegen 30.000 grote broden. lang was koekbakken de belangrijkste bezigheid in Bakkerij Dros. Tegenwoor dig is de bakkerij in de eerste plaats broodfabriek waar verreweg het meeste brood dat op Texel wordt gegeten wordt gemaakt. Maar de koek is al exportarti kel aan het worden. In de koekkramen van alle Noordhollandse kermissen is Texelse kleikoek verkrijgbaar. Ook an dere afzetmogelijkheden op het vaste land zullen worden ontwikkeld. Geble ken is dat een groot publiek bereid is de prijs te betalen die een dergelijk ar beidsintensief product met eigen karak ter moet opbrengen. Volharding Overigens zou er van brood- noch koekproductie iets terecht zijn gekomen als wijlen Jan Pieter Dros destijds niet minstens zo taai was geweest als de kleikoek die hij bakte. Het gezin van Jan Pieter werd getroffen door diph- terie; vijf van zijn kinderen stierven aan deze besmettelijke ziekte en tege lijk kon hij zijn bakkerij wel opdoeken want niemand moest meer brood van hem hebben, uit angst voor besmetting. Wijlen Jan Dros kleef echter bakken. Hij ging de hele nacht door en stapte dan op de eerste boot naar Den Helder, waar hij zijn voorraad wel kon slijten. Dat hield hij vol totdat op Texel de angst was geluwd en hij de oude draad kon opnemen. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt op 30 augustus op om 5.47 uur en gaat onder om 19.32 uur; 2 september op om 5.52 uur en onder om 19.26 uur. Maan: 1 september V.M.; 8 september E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild 28 aug. 5.29 en 18.20; 29 aug. 6.44 en 19.25; 30 aug. 7.42 en 20.19; 31 aug. 8.28 en 21.02; 1 sept. 9.07 en 21.39; 2 sept. 9.40 en 22.10; 3 sept. 10.08 en 22.36; 4 sept. 10.33 en 23.01; 5 sept. 10.58 en 23.23. Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoog water. Het gemengde koor „De Eilandzan gers" start haar repetities weer op dinsdag 25 augustus in het Rode Kruis- gebouw in de Jonkerstraat, onder lei ding van de heer Jb. Hooy. Naast het verzorgen van diverse avonden in rusthuizen, staat deelname aan een zangfestival op 24 oktober a.s. te Den Helder op het programma. Het koor kan versterking van het ledental bij alle stemmen zeer goed gebruiken. Woensdag heeft de folklore het sei zoen besloten en daarmee is ook een voorlopig eind gekomen aan het bak ken van oliebollen ten bate van het zwembad. Ook deze laatste woensdag kostte het weinig moeite om de ge bakken waar aan de man te brengen. De bruto opbrengst was f577,Vori ge week woensdag was de opbrengst f630,Die verschillen laten zich sim pel verklaren: de ene groep dames De Bloedtransfusiedienst van het Ne derlandse Roode Kruis behoort tot een van de best georganiseerde diensten ter wereld. Het hangt van het Nederlandse volk af of deze organisatie, die voor ve le landen een voorbeeld is, ook in de toekomst zijn grote reputatie zal kun nen behouden. De belangrijkste pjjler waarop alles steunt, wordt gevormd door de vrijwillige bloedgever. Gelukkig is ons volk van nature be reid tot hulp. Steeds weer wordt erva ren hoe iedereen bereid is mee te helpen om nood te lenigen en leed te verzach ten. Ook duizenden donors bewijzen steeds weer, dat zij willen meehelpen, zieken te genezen. Zy weten, dat deze vorm van hulpverlening van zo groot belang voor de ontvanger voor de gever zeer eenvoudig is. Er wordt slechts een kleine opoffering van hem gevraagd, in de vorm van nog geen hal ve liter bloed. Indien men gezond is, wordt dit ver lies van bloed in het lichaam snel weer aangevuld, zonder dat men er iets van merkt. Voor een zieke of gewonde, betekent een bloed- of plasmatransfusie dikwijls het behoud van zijn leven. Door de steeds groter wordende kennis op dit gebied is het mogelijk, behalve vloeiba re plasma, ook allerlei andere belang rijke eiwitpreparaten uit bloed te ver vaardigen, welke voor vele zieken le vensreddend kunnen zijn. Bijvoorbeeld 't uit bloed vervaardig de cryoprecipitaat voor lijders aan de bloederziekte (haemofilie); het 4-stol- iingscomponent voor patiënten met an dere bloedstollingsaandoeningen en het gammaglobuline ter voorkoming en be strijding van allerlei infektieziekten (o.a. rode hond en geelzucht). Zo is er steeds meer bloed nodig voor allerlei doeleinden. Een patiënt, die zo wordt gered, ver keert eigenlijk in een benijdenswaardi ge positie; zijn leven dat in gevaar is, wordt als door een wonder gered. Dat wonder vervult hem met dankbaarheid tegenover zijn onbekende redder, die bloed voor hem afstond. En de donor weet, dat hij met zijn „vrijwillige offer" de zieke medemens heeft geholpen. Wie die zelf gezond is zou dit niet willen? In Den Burg wordt de bloedafnameavond gehouden op woensdag 30 september in de Land bouwschool. weet uit eenzelfde hoeveelheid beslag aanzienlijk meer bollen te produceren dan de andere. De dames zijn ook vo rige week donderdag aktief geweest, ten bate van het instituut Bartimeus. Ondanks de uiteraard op deze dag veel minder cjrote drukte in Den Buig kwam toch nog netto f445,in het laatje! De zuivere opbrengst van de oliebollenverkoop over het hele sei zoen is nog niet precies bekend, maar men heeft alvast f2.000,op de zwembadrekening gestort. Degene die zich dit jaar met de orga nisatie van de oliebollenaktie heeft be zig gehouden, was mevrouw J. Gris- nigt-de Kooker (68) uit Den Burg. Tel kens slaagde ze erin een ploeg van 7-8 dames, leden van de Texelse vrouwen verenigingen, bijeen te krijgen. Het heeft haar veel moeite gekost, maar over gebrek aan medewerking had ze toch niet te klagen. Evenals de vorige jaren werd voor het bakken gebruik gemaakt van ketels e.d. van de padvinders „De Zwalkers" tegen een geringe huur. „De Zwalkers" zaten echter dringend verlegen om ƒ300,zijnde de verschuldigde rente en aflossing op hun gebouw aan de Beatrixlaan. Besloten werd als blijk van waardering voor de verleende hulp dat bedrag aan de oliebollenopbrengst te onttrekken en aan de padvinders te schenken. Mevrouw Grisnigt vertelde ons dat zij volgend jaar weer een aktie zal or ganiseren, waarbij op de hulp van de Texelse vrouwen wordt gerekend. Waarschijnlijk worden het geen oliebol len, maar bloembollen die aan de man zullen worden gebracht. Van een bol- lenboer kwam nl. het aanbod om tegen een laag bedrag tulpen- en andere bloembollen beschikbaar te stellen. Verwacht wordt dat hiervoor onder de vakantiegangers veel belangstelling zal bestaan. met de met als d.j. Rob Out en Tineke (voor het eerst een vrouwelijke diskjockey op Texel) Op in de enige echte diskotheek van het eiland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1