(jroen rwarL-Jexels in het karL, .H. gemeente Den Burg nam scheid van strijdbare Geen Noordzeevis meer voor museumrobben iffeisenbank Froentjes vandaag naar Brielle vertrokken V oorzorgsmaatregel: Drenkeling op het nippertje uit kolkend havenwater gered pagm let goede wensen en (schenken overladen Voor mensen niet gevaarlijk De heer A. Ellen overleden Dringen bij de trouwzaal Kranig werk van Theo Eilander en Dirk Kuiter Honderden keken toe.. NlSSsi Bouwgrond voor aannemer Gieze i öi^r-1 iLiivijDJLn i»/u llllllllllllllllllHi in voor ig jaar kotter heeft, fvaart- l heeft ekijker fc.V. v/h Langeveld De Rooü maf de ll Den Burg, Texel - Tel. 2741 rdpuntl jg Graaf, Keesomlaan 43, Den •laatje |2220) 2741, 's avonds (02220) 2403 en zijn" t geval Ö3e JAARGANG No. 8497 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Rail- feisenbank; Aniro-bank. Postgiro 652. Aboon. prjjs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert 19 ct. per mm. excl. 4°/o BTW ;en dat bij de draagt 15.00 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 |aag heeft ds. D. J. Froentjes ierlaten na er tien jaar te heb- 12.30 Iverkt als predikant van de Ne- 14.00 k Hervormde gemeente te Den 15.00 feondagmiddag ging hij voor in drukbezochte afscheidsdienst. jlag hadden de gemeenteleden af kunnen nemen tijdens een ge- avond in Eben Haezer. Bij die 'icid werden de predikant en ouw overstelpt met geschenken, ondagmiddag brachten diverse ts tot uiting dat zij ds. Froentjes pgen vertrekken. prediking baseerde ds. Froent- 'aulus' brief aan de Thessaloni- waarin de apostel een lans voor de nieuwe christelijke le- jze waarin geen plaats is voor ?rmatig begeren van geld, goed laliteit. Destijds schakelde men één keer over van heidendom iristendom; het was een moeiza- >ei van het ene leven naar het IIIIIIIIIIIIIIIIR I opsoi iet hoi kom emiddi n de aan og \val| naar de tijd) hou di iligst 7.46 aug 9.1 20 23.42; sn 12.1 128 aug. 4. 29 ai 10.19; ?n 21.1 10.08 pt. 10. 7 se; f; 9 se; 13.49, en 17. Texel tochj etsei n eei n be| geel s, dii end, eili Oost Klinkende munt het ook nu nog. De tien jaren in Den Burg doorbracht over- constateerde dominee Froentjes niet heeft ontbroken aan mo- waarop dat nieuwe leven daad- lijk gestalte kreeg, maar hij zei |ffen dat veel meer van 't Woord )t had kunnen worden in de klin- ïunt van het waarachtig dienst- „Wat zijn we soms stumpers! |ak faalden wij als we zachtmoe- luldig en barmhartig moesten is nog te weinig uit de bus ge- maar ik heb mij met u verbon- meld en af en toe het feest van risten zijn beleefd". Volgens de it mocht de gemeente troost uit het feit dat God allerminst fcht dat men zich van de ene dag idere als een waarachtig chris- gedraagt. „Het achterlaten van leefwijze is een leerschool. Niet is alles vernieuwd. Gods akker Hij blijft met ons bezig", [ïjn afscheid in Eben Haezer had ïdikant al zijn ondeugden op [achter te laten. „Dat was na- onzin, maar ik hoop nu dat :h iets van waar is". Oosterenders (at burgemeester Sprenger we- akantie verhinderd was, voerde ider J. Daalder na afloop van de het woord namens het gemeente- Doelende op het feit dat ds. jes in het Friese Oosterend is zei hij: „Wij zijn beiden gebo- Oosterend. Dat doet ons in ze- in overeenstemmen". De heer ir stelde met voldoening vast dat itandhouding tussen de kerkelij- de burgerlijke gemeente steeds ;oed geweest is. De wethouder zijn erkentelijkheid tot uitdruk- ïoor het geen ds. Froentjes voor ixelse gemeenschap heeft bete- Met name had hij veel te maken et (kleuter)onderwijs. Blijkbaar zich op dat gebied strubbelin- rgedaan want de heer Daalder vast dat de gemeente Texel wel .stig kan zijn, maar een school- (waarvan ds. Froentjes deel uit- óók! Bij geschillen was echter |waardering voor eikaars stand- geweest. Ook voor wat betreft iur had ds. Froentjes zijn sporen d o.a. door zijn aandeel in de ring van de Stichting Muziekle- :xel. N. Ph. O. fcn preek had ds. Froentjes laten J dat zang en muziek een belang- plaats innemen in het leven van s. De heer Daalder betreurde het dat het Noordhollands Philhar- Jh Orkest destijds 't kerkgebouw "Sr als concertzaal mocht gebrui- Froentjes, zo wist de heer had zich ten tijde van het |t ingespannen om de moeilijkhe- te lossen, maar was daarin niet gd. Wat niet wegnam dat de heer rtsdfl oord# dijk f izee I Bij ook goed voor uw vakantiereizen Daalder hoopte dat het orkest in de nabije toekomst weer in de kerk zal spelen. „De Geuzen trokken 400 jaar geleden naar Den Briel om er de vrij heid te brengen. U gaat erheen om een andere vrijheid te brengen", zo besloot de heer Daalder zijn toespraak. Namens de classis Alkmaar waarvan ds. Froentjes preasis was sprak ds. R. Oort uit Den Helder. Hij zei de schei dende predikant als vriend te beschou wen. Spreker had bij zijn eerste ken nismaking met ds. Froentjes al gauw geweten wat hij aan hem had. Bij het leiden van de vergaderingen had hij zich gekenmerkt door snel en kordaat optreden. Hij zette er soms zoveel vaart achter dat er wel eens over werd ge mord. Ds. Oort dankte ds. Froentjes voor zijn werk in classikaal verband en wenste hem een gezegende werkkring in de Geuzenstad toe en een gelukkig huiselijk leven. Hij sprak tenslotte de hoop uit dat de gemeente er spoedig in zou slagen in de vacature te voorzien. Strijdbaar Ds. Visser uit Den Hoorn sprak na mens de ring Texel en het Texels Theo logen Convent (TTC). „Hier gebeurt iets onherroepelijks", zo merkte hij spijtig op. Hij vroeg zich af waardoor ds. Froentjes zich bij zijn collega's, ook die van de andere kerken, zo onmisbaar heeft gemaakt. Het zou zijn onverzet telijke strijdbaarheid kunnen zijn. Bij dat karakter past een grote majesteite lijke kerk zoals die van Den Burg. Vele Texelaars dragen een vaak heel ken merkende bijnaam. Ook predikanten zijn wel met bijnamen bedacht. Zo was er een die „de brokkenpiloot" werd ge noemd. Voor ds. Froentjes zou die naam niet passen. Hem paste als bijnaam zijn eigen voornaam; Dirk. Dezelfde naam die de onverzettelijke en strijdbare gra ven van Holland droegen. Omdat het monumentale zo past bij de figuur Froentjes vermoedde ds. Visser dat de scheidende predikant zich zondagoch tends in de grote kerk van Den Briel wel lekker zou voelen. Goede preken De heer C. van Groningen, sprekend namens de kerkeraad en de gemeente, vertelde dat ds. Froentjes wel niet het schaap met de vijf poten was geweest waarnaar men aanvankelijk had ge zocht maar toch een heel goede predi kant. De belangrijkste taak van een predikant is he>t voorgaan in de zondag se dienst en van die taak had hij zich uitstekend gekweten, mede door de pre diking die altijd getuigde van goede bijbelstudie en bovendien aktueel was. „Wij zullen uw preken missen", aldus de heer Van Groningen die verder de predikant loofde om zijn aktiviteiten voor de „jonge kerk", de bijbelkring en de bejaarden. Als een onverwachte spreker kondig de de heer N. Eelman zich aan. De heer Eelman heeft in tal van gebeurtenissen in de afgelopen jaren de vervulling ge zien van hetgeen in de Bijbel is neer gelegd. Een conclusie die hij trekt is dat alles erop wijst dat het einde der tijden nadert. Over deze en andere ge spreksonderwerpen zei hij met dominee Froentjes „vele goede uren" te hebben doorgebracht. Wethouders In zijn dankwoord merkte ds. Froent jes op dat hij het eiland verlaat op de dag dat de gemeenteraad sommetjes gaat maken: 1 1 1 3 of 1 2 3. Waarmee hij doelde op de wethou dersverkiezing en, zonder verder zijn mening te laten blijken, opmerkte dat in de politieke strijd zo makkelijk men selijkheid verloren gaat. Met betrekking tot de moeilijkheden met het N. Ph. O. zei hij: „Ik hoop dat het orkest weer komt. Ze hebben het er wel naar ge maakt dat ze destijds werden wegge stuurd maar het zou niet christelijk zijn om de toen genomen maatregel tot wet van Meden en Perzen te maken. Overigens vroeg hij zich af of een der gelijk orkest in de kerk wel tot zijn recht komt. Een kleiner geheel zoals het Nederlands Kerkmuziek Ensemble past er veel beter. Als de vijfde van Beet hoven moet worden gespeeld, kan dat wel in de Burgemeester De Koning-hal. Oecumene De toekomst voor de oecumene zag de predikant gunstig. Er zijn reeds drie gezamenlijke diensten met de gerefor meerden geweest en er is contact *met de doopsgezinden. De ontwikkelingen in de Roomskatholieke kerk wekken de hoop dat ook die kerk in de toekomst bij gezamenlijke diensten kan worden betrokken. Aan de afscheidsdienst werd meege werkt door het dameskoor Den Burg onder leiding van de heer Jan Visser. Door de keuze en voordracht van de liederen kreeg de dienst een verheven accent. Met ingang van morgen worden de robben in het Texels Museum niet meer gevoerd met vis die afkomstig is uit de Noordzee. De Noordzee is de laatste jaren zo vuil geworden dat direkteur G. J. de Haan niet langer het risico wil lopen dat zijn zeehon den langzaam worden vergiftigd. Met de grootst mogelijke nadruk stelt hij echter dat Noordzeevis voor mensen beslist niet gevaarlijk is. De robben krijgen voortaan vis die ge vangen is bij de Westkust van Ier land. Bij de aanvoer wordt o.m. nauw samengewerkt met het dolfi narium te Harderwijk. Zoals bekend krijgen de daar levende dolfijnen ook geen Noordzeevis meer. Hoewel 't onderzoek naar de oor zaak van de achteruitgang van de robbenbevolking van de Waddenzee nog in volle gang is en een eindcon clusie nog geruime tijd op zich zal laten wachten, is het vermoeden dat chemische verontreiniging van het zeewater er mee te maken heeft toch zeer sterk. Opzamelen Feit is dat veel zeedieren chemi sche substanties die in het water te recht komen in hun lichaam opza melen. De hoeveelheden zijn zo ge ring dat het betrokken organisme daaraan niet ten gronde gaat. An ders wordt het als deze licht veront reinigde dieren in grote hoeveelhe den door andere dieren worden ge geten. Een zeehond eet per jaar wel ander half tot twee ton vis. Het gif in al deze vissen zamelt hij in zijn lichaam op. Na lange tijd kunnen de gevol gen zich openbaren in de vorm van onvruchtbaarheid, aandoeningen van het zenuwstelsel, niet levensvatbare jongen e.d. Deze verschijnselen heb ben zich in de vogelwereld reeds voorgedaan. De sterke vermoedens en de reeds gesignaleerde verschijn selen bij andere dieren, hebben di rekteur De Haan het zekere voor het onzekere doen nemen. Niet wachten Intussen gaat het onderzoek onver droten voort. Als men zou wachten met het nemen van maatregelen tot dat definitief vaststaat dat bepaalde chemicaliën uit Noordzeevis inder daad de doodsoorzaak van de robben zijn, zou het overschakelen op vis uit andere wateren mogelijk al te laat zijn gezien de dan reeds opgezamel- de hoeveelheid gif. Het betreft hier dus een voorzorgs maatregel. Mensen hoeven het eten van Noordzeevis er niet om te laten. De consumptie per hoofd bedraagt in Nederland gemiddeld slechts 10,7 kg per jaar en is derhalve een fractie van wat zeehonden en dolfijnen ver orberen. Grote verdiensten voor de visserij OOSTEREND Donderdag is op 73- jarige leeftijd de heer A. Ellen overle den. De heer Ellen hoorde tot degenen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Texelse kottervisserij. Hij was in 1931 oprichter van de Coöperatieve In koopvereniging voor Visserijbenodigd heden en hij heeft bijna voortdurend zitting gehad in het bestuur van deze coöperatie, eerst als secretaris, later als voorzitter. Na ziekte zag hij zich genoodzaakt in 1966 zijn funktie neer te leggen. In sep tember van dat jaar werd hij onder scheiden met de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van oranje nassau. Niet alleen hield de heer Ellen zich bezig met het inkopen van mate riaal voor de aangesloten vissers, maar hij bereikte ook dat ten behoeve van de schepen een ijsfabriek werd gesticht, dat er een tankboot en een gebouw kwam en dat bij de haven een grote brandstofopslagplaats verrees. Van Aris Ellen ging een grote inspiratie uit. Hij werkte ook altijd enthousiast mee aan proefnemingen op visserij gebied. Indertijd stelde hij zijn kotter TX 14 beschikbaar bij het vissen met proef- netten; dit experiment hing samen met de wettelijk maaswijdtebepalingen. Aris Ellen heeft altijd de publiciteit geme den zodat het slechts in kringen van insiders bekend was dat hij in hoge mate verantwoordelijkheid voor de gro te vlucht die de Texelse kottervisserij heeft genomen. De begrafenis heeft gistermiddag plaats gehad. Herhaaldelijk wordt men de laatste tijd bij de Burgerlijke Stand op het raadhuis geconfron teerd met een naar probleem. Mensen die willen trouwen be spreken auto's, zaal en kerk, be stellen drukwerk, regelen de hu welijksreis en stappen daarna naar het raadhuis om met de ambtenaar van de burgerlijke stand een afspraak te maken. Al te vaak blijkt dan dat op het ge wenste uur reeds een ander paar tje op het programma staat. Meestal loopt dat op Texel niet zo'n vaart, maar in de laatste vier maanden van hert jaar is er een „piek" in het aantal huwelij ken. Herhaaldelijk hebben zich in die periode al moeilijkheden voor gedaan. Derhalve wordt op trouwlusti gen het beroep gedaan eerst een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand te maken alvorens de overige bruiloft te organiseren. GESLAAGD OOSTEREND Wim Timmer Szn. slaagde te Amsterdam voor het diploma vakbekwaamheid schilderen. 't HORNTJE Vrijdagmiddag is de 53-jarige Jac. Schrama uit Den Burg op het nippertje aan de verdrinkings dood ontsnapt. Hij zou stellig in het kolkende water van de veerhaven zijn omgekomen als niet Dirk Kuiter (23) uit Den Burg en Theo Eilander (21) uit 't Horntje in het water waren gesprongen en hem in veiligheid hadden gebracht. Op dat moment had de heer Schrama het bewustzijn reeds verloren. Hij had water binnengekregen en moest direkt naar het ziekenhuis worden vervoerd. Daar wordt hij nog steeds verpleegd. Het ongeluk gebeurde toen de „Mars diep" om 15.20 uur de fuikhaven bin nenliep. Op dat moment waren Schra ma en nog twee anderen bezig de dam- wand bij een der fuiktorens te teren. Ze deden dit vanaf een primitief vlotje dat me twee touwtjes aan de damwand lag gemeerd. Bij het binnenvaren van de fuik remde de veerboot zoals ge woonlijk snelheid af door flink achter uit te draaien. Gekanteld De hierdoor ontstane heftige beroe ring in het water deed het vlotje los slaan en kantelen. Van de mannen er op konden twee zich direkt vastklam pen aan haken op de damwand, maar de heer Schrama kwam onder het vlot terecht en werd even later door de snel le stroom meegevoerd in de richting van de veerstoepen. De heer Jan de Vries, die de fuikbrug bediende, zag vanuit zijn glazen hokje wat er gebeurd was en sloeg alarm. Daarop schoot Dirk Kuiter, matroos van de veerboot, toe met een reddinghaak en rende met de heer De Vries over het haventerrein naar de veerstoepen in de verwachting daar Schrama te kunnen oppikken. De heer Schrama zwom aanvankelijk met forse slagen op de toegestoken haak af, maar toen hij tot op ongeveer een me ter was genaderd werd hij weer ge grepen door de kolkende stroom en Begint Uw dag al dadelijk mis omdat Uw brood oudbakken is? Als U Bums niet was vergeten had U zeker mals ontbeten! DWARSGEBAKKEN werd weer naar het centrum van de ha- ven gesleurd. Laarzen uit In het water slaagde de heer Schra ma erin zich van z'n grote lieslaarzen te ontdoen en in de hoop nu meer kracht te kunnen zetten poogde hij andermaal de reddinghaak te bereiken. Dat lukte wéér niet; de schroeven van de „Mars diep" hielden het water in de haven kom in een voortdurend wervelende be weging, als een reusachtige roomklop- per. Schrama's krachten begonnen het nu te begeven. „Jongens, schiet toch op, ik verdrink!" riep hij. Hij ging een paar keer onder en zijn bewegingen werden zwakker. „We zagen dat hij ging ver drinken", vertelde ons later Dirk Kui ter. „Ik heb toen zo snel als ik kon m'n uniform uitgegooid, mijn overhemd weggescheurd en in het water gespron gen. 't Was gewoon een impuls want in het water besefte ik pas waaraan ik was begonnen. Ik kan toch heus be hoorlijk zwemmen want ik heb alle drie diploma's!" Gered Ook pierensteker Theo Eilander, had gezien dat het mis ging en omdat nie mand anders van de honderden toe schouwers iets deed was hij van de veerstoep in het water gesprongen. Hij had de stroom mee en bereikte de dren keling iets eerder dan Kuiter. Terwijl Theo de man die het bewustzijn al had verloren, zoveel mogelijk omhoog druk te hield Dirk zijn hoofd boven water. Vanaf de „Marsdiep" was intussen een reddingboei toegeworpen. Deze werd onder de drenkeling geschoven waarna het hele groepje naar de steiger roeide. Daar waren helpende handen genoeg om het moeizame reddingkarwei te vol tooien. Al met al had het zo'n tien mi nuten geduurd. De drenkeling had in middels weer tekenen van leven gege ven, maar zijn toestand was toch zo ernstig dat dokter Van Loon hem on middellijk per ambulance naar het Lid- winaziekenhuis liet brengen. Zijn toe stand is thans redelijk goed. De beide redders hebben nogal wat schade. Theo Eilander z'n broek werd door de in het water drijvende teer be smeurd en uit de portefeuille die hij op het haventerrein had neergegooid bleek later een tientje te zijn verdwenen. Hij houdt het erop dat het geld eruit is ge waaid. Dirk Kuiter's overhemd was verscheurd en zijn niet waterdichte horloge kon na afloop van het avontuur als verloren worden beschouwd. Met de heer B. Gieze heeft de ge meente overeenstemming bereikt om trent verkoop van een stuk bouwter rein, gelegen aan de Thijsselaan te Den Burg. Hier zal een dubbel woonhuis worden gebouwd. De grond, 521 m2, wordt voor ƒ18.235,eigendom van de heer Gieze hetgeen neerkomt op 35, per vierkante meter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1