Cjrocn 'wartsJexeh in het harL, TEXELS BELANG DWONG TWEE ZETELS AF Eindelijk goedkeuring voor verpleeghuis AGENDA Raiffeisenbank eerderheid wilde geen rode invloed in het college 5it AKT stapte uit commissies leurig protest CAPACITEIT: 30 - 40 BEDDEN De aanhouders wonnen fe.'Si Burgerlijke stand van Texel WG 4 SEPTEMBER 1970 83e JAARGANG No. 8498 t N.V. v/h Langeveld Dc Roo(j 11 - Den Burg, Texcl Tel. 2741 irry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrtydags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Ainro-bank. Postgiro 652. AboniL prjjs ƒ3,90 p. kw. -f- 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 4o/0 BTW kzi lili [laa C. Joustra (Texels Belang) C. Dros (Texels Belang) De gemeenteraad heeft dinsdagavond de heren C. Joustra ixels Belang), J. C. Dros (Texels Belang) en J. Daalder (ARP) tot (houders gekozen. Wat de partijverhoudingen betreft was dat n verrassing, aangezien bekend was, dat het PAKT weinig kans akte om in het dagelijks bestuur van de gemeente vertegenwoor- d te worden. De situatie lag bij voorbaat vast, omdat Texels lang twee wethouderszetels had geëist en omdat AR en CHU eid waren aan die eis tegemoet te komen, onder meer gedreven Dr het voornemen om in ieder geval geen PAKT-invloed in het lege te dulden. oewel het er aanvankelijk niet naar uitzag, werd dinsdagavond tijdens de :ussies ook nog duidelijk waarom. Bij AR en CIIU is men van mening, dat de PvdA in het recente verleden al bedenkelijke standpunten werden ge- digd ten aanzien van naaktstrand, gemengd kamperen en andere vraag- iken, waarbij zeden, moraal of corrigerende taak van de overheid in het ing waren. Van het PAKT verwachtte men niet veel beters en men durfde e groepering geen verantwoordelijkheid in het dagelijks bestuur van de leente te gunnen. De VVD eenmansfractie steunde de 21 combinatie om ere redenen: de heer Zuidewind vreesde dat een college van B. en W., rin herhaaldelijk tegenstellingen zouden heersen, niet voldoende vlot zou ctioneren. Alleen de KVP wees de 21 combinatie van de hand; met het KT was deze fractie van mening, dat dit een ondemocratische gang van m was. J. Daalder (AR) vertegenwoordiging de enig aanvaard bare samenstelling blijven vinden. Niet alleen omdat het een afspiegeling is van de huidige situatie maar ook om dat het in het belang is van de ge meente Texel. „Wij wiiken hiervan niet af". Twijfel weg De heer Standaart, namens Texels Belang, nam meteen alle twijfel bij de heer Westdorp weg door te verklaren dat AR, CHU, WD en Texels Belang het erover eens waren geworden dat tot wethouders zouden moeten worden benoemd: J. Daalder (AR), C. Joustra (Texels Belang) en J. C. Dros (Texels Belang). De heer P. Smit (KVP) noemde deze combinatie zeer eenzijdig en hij vond dat niet in het belang van Texel. Hij steunde het voorstel van het PAKT om dat hij het onjuist vond dat deze groe pering die bij de verkiezingen als een van de drie belangrijkste groepen naar voren kwam, wordt uitgesloten. In tweede instantie sprekend zei de heer Westdorp zich niet over het voor stel van Standaart te verwonderen. Hij had alleen de motieven willen verne men. Hijzelf en de heer Smit hadden hun motivering wèl genoemd. „Of durft men die motivering niet te geven?" De heer Westdorp vertelde vervolgens hoe het vooroverleg had plaatsgehad. Toen met Texels Belang werd gesproken kreeg men uit die richting geen mening omtrent de samenstelling van het dage lijks bestuur van de gemeente, hoewel het PAKT dat wel deed. De CHU had wèl direkt laten blijken dat zij geen PAKT-vertegenwoordiger in het college wenste; de CHU wilde bovendien geen „nieuwkomer" als wethouder. De ARP had het „wat politieker gespeeld" en had met direkt het achterste van de tong laten zien (de heer Daalder: „Dank U!") maar uiteindelijk was men 't daar toch eens met de CHU, hoewel de mo tivering ook toen niet uit de bus kwam. Alleen de KVP had zich positief uitge laten jegens een PAKT-wethouder. Pas vorige week werd vernomen dat Texels Belang twee wethouderszetels eiste. Het heeft er nog naar uitgezien dat de eenheid in het confessionele kamp was hersteld. Gedacht werd daar aan 2 con fessionele wethouders en 1 van Texels Belang. Het is er echter niet van geko men. De heer Westdorp rekende voor dat Texels Belang, ARP, CHU en VVD bij de laatste verkiezingen totaal 2874 stemmen op zich verzameden tegen PAKT en KVP samen 2125. „Is het ver antwoord om een gemeente te besturen met uitsluiting van 3/7 van de kiezers? Waarom wil men dat? Ik heb de moti vering nog steeds niet gehoord". Open kaart Die motivering zou ook dinsdagavond niet aan het licht zijn gekomen als de raad er niet mee akkoord was gegaan de discussie langer dan de gebruikelijke twee rondes voort te zetten. De heer Westdorp kon daarom tot de vier frac ties de vraag richten: „Waarom hebt u 3/7 van de kiezers buiten de direkte invloed in het dagelijks gemeentebe stuur willen stellen?" De heer F. Standaart vond dat in we zen sprake was van continuering van de situatie in de afgelopen vier jaar. Toen is gewerkt met een combinatie Texels Belang-ARP en blijkbaar is dat de kiezers goed bevallen want zowel ARP als Texels Belang hebben flinke winst geboekt bij de verkiezingen. Het is dus beslist niet ondemocratisch om op deze weg voort te gaan. De heer Stan daart vond het niet zo onverteerbaar dat de minderheid zich neerlegt bij het standpunt van de meerderheid. Daar kwam dan nog bij dat Texels Belang niet met het PAKT wilde samenwerken. Men was van mening dat het PAKT nog wat linkser is georiënteerd aan de het begin van de vergadering de nieuwe raad geïnstalleerd na- Ue leden de eed of belofte van hng en van trouw hadden afge- Mr. Sprenger wees er de vijf nieu- onll aadsleden vervolgens op dat zij taak niet moesten onderschatten, is een opgaaf die niet alleen ener- i tijd vergt maar ook persoonlijke ig De dingen zijn vaak ingewik- dan ze schijnen. Wensen is mak- 'ijf takken kostbare lelies sierden sdagavond de raadszaal. Ze ren afkomstig van leliekweker Dijt en bedoeld als een fleurig sympathiek protest tegen het be- mmingsplan voor de Hogeberg t omgeving. Dit landschappelijk fraaie gebied zal streng wor- beschermd en blijkens het on- 9s genomen voorbereidingsbe- it houdt dat onder meer in dat de "en daar hun grasland niet zon- toestemming mogen ,,scheu- De leliekwekerij ligt In „Wes- )eesf" en maakt derhalve deel van het beschermde gebied. Her- gj iIdehjk moeten ten behoeve van ,eJ kwekerij stukken land worden ntgemaakt, die dan na enkele ja- weer worden ingzaaid. De heer voelt er niets voor daarvoor tens naar het raadhuis te lopen. lelies in de raadzaal waren 1 de Amerikaanse soort Bonfire. kaartje vermeldde,,Ook voor 'e lelies is de hand aan de ploeg tlagen'Aan het feit dat het fel- e lelies waren, moest volgens de n Dijt echter geen bijzondere be- ling worden gehecht ïiten keiijker dan verwezenlijken, luisteren moeilijker dan horen en inzien moeilij ker dan inkijken". Van de raadsleden wordt verwacht dat zij een oordeel vor men, een keus doen en beslissingen ne men in het belang van de gemeente Texel. Zij zullen de belangen van velen moeten dienen maar anderen zullen zich beperkingen moeten laten welgevallen in het belang van het algemeen. „Van u wordt verwacht dat u dat doet in goed overleg. U zult het niet altijd eens zijn en dat is niet erg. Het is dikwijls zelfs goed, in het bijzonder als het gaat over het recht". Mr. Sprenger citeerde daarop de jurist professor Lagemeijer: Een compromis kan betekenen dat men hoge waarde toekent aan het ver langen om in vrede samen te leven, maar het kan ook een uiting zijn van zedelijk defaitisme en in dat geval is strijd een waardiger houding dan het compromis". Waarbij Mr. Sprenger er aan herinnerde dat strijd niet hetzelfde is als geweld en dat verschil van me ning niet hetzelfde is als verschil in achting. De burgemeester besloot zijn mstallatietoespraak met de wens dat de raad ondanks alle verschil de een heid zal weten te vinden die Texel be hoeft. Afspiegeling De discussie die aan de wethouders verkiezing vooraf gingen werd geopend door de heer J. J. Westdorp, namens de PAKT-fraktie. Verwijzende naar de uit slag van de laatste verkiezingen zag hij duidelijk drie groeperingen naar voren komen: Texels Belang, de confessionele groepering en het PAKT. De WD re kende hij „gevoelsmatig" tot Texels Be lang. Hij noemde het voor de hand liggend en simpel als deze drie groepen dan ook ieder door een wethouder ver tegenwoordigd zouden zijn in het col lege. De heer Westdorp zei wel vermoe dens te hebben, maar wist niet hoe de andere partijen erover dachten. Het speet hem bijzonder dat geen der an dere fracties zich bij het vooroverleg duidelijk heeft uitgesproken, maar hoe de meningen ook zouden blijken te lig gen, de PAKT-fractie zou de 1 - 1 - 1 De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft het gemeen tebestuur laten weten dat wordt inge stemd met de bouw van een verpleeg huis met een minimumcapaciteit van dertig bedden te Den Burg. Het ver pleeghuis is bestemd voor langdurig zieken en demente bejaarden en zal worden gebouwd bij het gemeentelijk bejaardenhuis „Irene" te Den Burg. Eén en ander is volkomen in overeen stemming met de plannen die in 1965 werden gelanceerd door de stichting „Samen Eén". Destijds was de landelijk geldende capaciteitsnorm tenminste 50 bedden. Dat was voor Texel geen haalbare kaart, reden waarom ontheffing werd gevraagd voor een kleinere capaciteit. Het zag er aanvankelijk naar uit dat de minister hiermee wel akkoord kon gaan, maar toen de landelijke norm werd opgetrokken tot minimaal 100 bedden werden de verlangens van Texel zo sterk afwijkend geacht, dat goedkeu ring uitbleef. Niet naar Den Helder De stichting kreeg het advies zich maar te oriënteren op Den Helder. Daar voelde men uiteraard niets voor; het was juist de bedoeling chronisch zieken en demente bejaarden in de eigen ver trouwde woonomgeving op te nemen. De plannen raakten in het slop maar de behoefte aan een verpleeghuis deed zich steeds sterker voelen. In de bejaarden huizen zijn tal van mensen onderge bracht die feitelijk in een verpleeghuis thuishoren. Zij worden zelfs bij voor rang geaccepteerd omdat zij nergens anders heenkunnen. Door deze urgente gevallen moeten anderen wachten. In de gemeenteraad werd herhaaldelijk aangedrongen op aktie om de plannen er toch door to krijgen. Achter de schermen bleven de gemeentelijke au toriteiten hardnekkig bezig en dit heeft nu, vijf jaar later, resultaat afgewor pen. Bouwgrond Omdat men al die tijd hoopvol ge stemd bleef is men doorgegaan met het verwerven van de nodige bouwgrond. Momenteel moet op het terrein aan de Hollewal nog één perceel worden „ver overd". De andere opstallen zijn inmid dels gesloopt. Bij „Samen Eén" heeft men dus alle hoop dat binnen afzienba re tijd met de bouw kan worden be gonnen. De Stichting (nog steeds in sta dium van oprichting) is destijds in het leven geroepen door de Bakker-Keij- serstichting, de Stichting Bejaarden zorg Texel en het Algemeen Weeshuis. Een werkgroep, geformeerd uit de res pectievelijke besturen, heeft zich sinds dien met de uitwerking van de plannen bezig gehouden. De plannen kunnen nu hun definitieve vorm krijgen. Het is zeer wel mogelijk en zelf waarschijnlijk dat de capaciteit nog iets groter zal worden, mogelijk tot veertig bedden. Veel personeel Een verpleeghuis is een arbeidsinten sieve aangelegenheid. Per 5 patiënten zijn zeker 2 personeelsleden nodig. Aan het hoofd staat een geneesheer-direk- teur, die in part time dienst mag zijn, wat ook geldt voor de heilgymnast, masseur en pedicure. Een dagtaak is er voor de direktri.ee die over de diplo ma's ziekenverpleging A en B moet be schikken, de waarnemend direktrice, ziekenverzorgsters en huishoudelijke krachten. Vrijdag 4 september Den Burg, „De Zwaan", 20.00 uur, kla ver jasdrive. Zaterdag 5 september De Cocksdorp, watergemaal 5.30 uur, start „Rondje om Texel". Den Burg, „Casino", 20.00 uur, muziek en zang van trio Trappeniers. Maandag 7 september Den Burg, Groeneplaats, schapenfokdag ('s morgens). Iedere dag: Tot en met 15 september in de exposi tieruimte van het raadhuis tentoon stelling van schilderijen, monoprints en tekeningen van de Texelaar Jan Bruin. Gratis toegang. Van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur (be halve zaterdags) en tevens op woens dag 9 september van 20.00 tot 21.30 van 26 aug. tot en met 1 sept. 1970 Geboren: Reinette Jantine, dv. Thijs van der Laan en Jantina Tel; Vincent Maria, zv. Carl Raue en Oda M. Nauta; Cindy Maria-Magarita, dv. Klaas van der Meer en Maria J. Rijk. Ondertrouwd: Abraham P. Bot en Sija A. Woelders; Leendert Dorst en Klazina H. van der Meer; Cornelis J. Martens en Jelkje A. Mosk; Maricus A. van de Wetering en Amtonia C. T. M. van Koppen; Abram C. de Riddet en Adriana M Bakker; Jan Commijs en Geertje M. Poel. Overleden: Arts Ellen, oud 73 jaar, wonende te Oosterend. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 6 september op om 5.59 uur en gaat onder om 19.17 uur; 9 september op om 6.04 en onder om 19.10 uur. Maan: 8 sept. E.K.; 22 sept. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild 4 sept. 10.33 eu 23.01; 5 sept. 10.58 en 23.23; 6 sept. 11.23 en 23.46; 7 sept. 11.49 en 8 sept. 0.10 en 12.17; 9 sept. 0.36 en 12.50; 10 sept 1.21 en 13.49; 11 sepL 2.45 en 15.27; 12 sept. 4.34 en 17.13 Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoog water. oorspronkelijke PvdA en vooral daarom voelde het merendeel van de Texels Be- lang-leden niet voor samenwerking. In de tijd dat college's werden gekozen waarin de PvdA wèl zitting had, werd noodt zo met cijfers gegoocheld, zo merkte de heer Standaart op. „Ook toen kwam steeds een derde buitenspel te staan omdat de wethouders voortkwa men uit de twee grootste groeperingen. KVP en PvdA". Zeden en moraal Ook de heer J. Daalder wilde de hou ding van zijn fractie motiveren. Hij vond dat de kiezers daarop wel recht hadden. Hij bestreed dat de AR bij het vooroverleg geen motieven had ge noemd. „Wij hebben dat wel heel dui delijk gedaan tijdens het informele ge sprek met het PAKT. Wij hebben toen onze duidelijke bezwaren tegen het PAKT tot uitdrukking gebracht en dat wil ik nu m deze openbare vergadering nog wel eens doen. Wij hebben bezwa ren tegen de politiek van de PvdA en het PAKT ten aanzien van de vragen die zich voordoen op het gebied van zeden, moraal, normbesef, taak van de overheid en het gezag. Dat zijn voor ons elementaire zaken en daarom heb ben we het ook duidelijk gezegd. Dat zal hij moeten toegeven. Verder ging het er om te streven naar het mogelij ke. Diverse combinaties hebben we be studeerd Een combinatie Confessioneel- PAKT hebben we afgewezen in het eer ste informele gesprek. Toen we met de andere fracties trachtten tot overeen stemming te komen kwamen we voor het feit te staan dat Texels Belang eis te; twee zetels of helemaal géén. We hadden te kiezen en hebben een keus gedaan". Niet onmondig Ook mej. Luijsterburg zei dat de CHU dezelfde argumenten naar voren had gebracht als de heer Daalder. Dat was zó duidelijk gebeurd, dat de heren van het PAKT hadden gezegd dat geen der andere fracties zo ver was gegaan wat de duidelijkheid betreft. Westdorp: „U was de tweede waarmee we spraken". Dat men de PAKT-leden als onmondig be schouwde, ontkende mej. Luijsterburg (Vervolg naar pagina 2) ook goed voor uw vakantiereizen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1