Groen r2jwartsJ~exel s in het hart— Veel inzendingen en kwaliteit op schapenfokdag 1970 BAM plaatste dak op aquariumgebouw CT ïiffeisenbank m van de heer G. Eelman werd kampioen Moeilijk beoordelen op te krappe Groeneplaats ii ui Naam gezocht voor bejaardenwoningen Meer bloeddonors nodig! 'Overdekt zwembad op bovenverdieping Volkswagen ramde gevel van restaurant Duitser vloog uit de bocht „Artima" en Dirk Witte fuseren ♦♦4 niet d er licht *♦4 SEPTEMBER 1970 83e JAARGANG No. 8499 pj.V. v/h Langeveld De Roo(j [1 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den 02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 outfe >1 ziet terug óp een geslaagde mlokdag. Hoewel niet kan wor- :egd dat de getoonde kwaliteit lijking met vorig jaar duidelijk vielen voor de jury toch tal ilangrijke pluspunten te noteren, ■en meer inzenders dan vorig 'an de 47 waren er 36 die met dan twee dieren waren gekomen railend was dat ook de kleinere ren met veelbelovend materiaal gekomen. Vooral het gehalte e jonge rammen was goedhet- het resultaat mag worden ge- van recente oproepen om toch wat het rammenmateriaal be- iterst critisch te zijn. Het is zaak oede fokmateriaal een tijdje op te houden, zodat een hechte ba rn de fokkerij kan worden ge- Texel kan dan toonaangevend De handel was gisteren niet reldigend, afgezien van enkele ■kelijke transacties die de indruk dat op commercieel gebied heel ebeurde. Zo ging een vijftal ooien ■oor f2600,Belangstelling was a Franse en Belgische zijde. Als tland heeft Duitsland voorlopig aan. Daar heeft men de grenzen n uit angst voor de zwoeger- al zijn veel fokkers van mening it een stok is geweest om te kun- ;laan en dat de werkelijke arg- tegen de schapen moet worden hf in politieke motieven. ditioncel hoogtepunt van de dag teer de uitverkiezing van de kam- sram. Dat werd het 31/*-jarige dier e heer G. Eelman te Oosterend, ge loor M. Jansen uit Rijssen. Reser- mpiocn was de 2-jarige ram van de C. J. Hin te Oudeschild, gefokt de heer J. Wagemaker te Zwaag- prijs voor het kampioensviertal ging naar de heer P. Verberne te rend. De jury toonde zich over groep bijzonder enthousiast, mede rband met de nog jeugdige leeftijd iet 4-tal (1 jaar). Voor deze kam- sgroep deed de inzending van de I. Mant je Zoon nauwelijks on- de heren Mantje verwierven de voor het reserve-kampioenschap, dens de gebruikelijke bijeenkomst genodigden in hotel „De Linde- -Texel" werd de schapenfokdag 's ens officieel geopend. De heer P er uit Twisk, voorzitter van het s Schapenstamboek in Noordhol- bracht dank aan de gemeente voor de medewerking die bij de ïisatie was ondervonden De voor- herinnerde aan de misère, waarin hapen fokkers enkele jaren geleden en in verband met de gevreesde bot. Het leek er toen op dat geen 'P meer zou overblijven, althans n Texel. Maar die toestand is men •ven gekomen; er zijn schapen in •loed. De aantallen stijgen nog getuige de telling van de vorige Het totaal aantal schapen in Ne- nd bedroeg toen 609.707 hetgeen meer is dan vorig jaar. Het aantal •eren steeg met ll,9°/o. In Noord- nd groeide de schapenstapel met tot 213.137 dieren (waarvan 39 lameren 10,5% meer). Duitsland export van levend fokmateriaal aan de verwachtingen voldaan; de e naam van de Texelaar in het bui- krijgt steeds meer bekendheid. T sinds twee maanden zitten we grensbelemmeringen. Duitsland geen schapen invoeren in verband de zwoegerziekte. Het gevolg is ge- 50 I Iook goed voor uw vakantiereizen weest dat het binnenland een ruimer aanbod kreeg en dat de prijzen derhalve met 25,tot 30,per stuk zakten. „Dat smaakt ons agrariërs niet zo lek ker, in een tijd van steeds doorwerken de kostenstijgingen. Op die manier kun nen we niet voldoende investeren, ter wijl dat nu juist zo nodig is om de zaak economisch gezond te hotiden. Gehoopt wordt derhalve op spoedig herstel van de export. Dat kon nog wel eens gerui me tijd duren, want zwoegerziekte is een kwaal waar nog steeds geen kruid tegen gewassen is; de oorzaak is zelfs niet precies bekend. Men probeert er door selectie af te komen, maar dat is een langdurige kwestie Met voldoening stelde de voorzitter vast dat onlangs in de provincie twee rammen het predi kaat „preferent" hebben behaald; een dier was eigendom van de heer P. Ver berne te Oosterend, gefokt door de fa. Wagemaker, De Weere. (De algemene verwachting was dat deze ram kam pioen zou worden op de Texelse scha penfokdag, maar nauwgezette vergelij king met zijn concurrent leverde de kleine bemerking op aan de benen en dit minieme verschil bepaalde dat hij op de tweede plaats kwam). De nationale tentoonstelling in Den Bosch, gepland op 4 oktober, gaat niet door in verband met de besmettelijke varkensziekte. De tentoonstelling is nu uitgesteld tot 24 september 1971. Der halve werd de hoogtijdag van de fok kerij op Texel een open strijd De heer Donker bracht tenslotte dank aan de velen, die een prijs beschikbaar hadden gesteld. Burgemeester Sprenger kwam de prijzen van de gemeente Texel alvast zelf even brengen. Hij vertelde dat hij de jongste verkiezingen de agrarische vertegenwoordigers in de gemeenteraad in aantal met de helft is verminderd, maar zovelen hebben indirecte agrari sche belangen, dat men zich verzekerd kan weten van grote belangstelling voor de schapenfokkerij. De burgemeester vertelde dat hij verder niet aanwezig zou zijn omdat het nieuwe college van B. en W. die middag voor 't eerst bijeen kwam om de portefeuilles te verdelen. Groeneplaats te klein Tijdens de daarop volgende keuringen bleek dat de Groeneplaats voor de keu ringen aan de krappe kant is. Er waren zoveel inzendingen, dat de beoordeling van sommige rubrieken wat moeilijk was. Vooral het bekijken van de been- 50,voor goed idee De Stichting Bejaardenzorg Texel vindt dat het complex be jaardenwoningen aan de Thijsse- laan te Den Burg een passende naam moet heben. De bestuursle den hebben er al over gepiekerd, maar zijn nog niet op een idee gekomen. De gedachte is nu ont staan om de Texelaars in de ge legenheid te stellen een passende naam te bedenken. De benaming moet origineel zijn, dus niet „Avondrood", „Westerlicht" of iets dergelijks. De naam hoeft niet persé 'n symbolische betekenis te hebben. Het gaat er in de eerste plaats om dat de betiteling goed in het gehoor ligt, en kort is, zo dat het complex woningen er spoedig door ieder mee zal worden aangeduid. Een goede naam is vooral belangrijk als in de naaste toekomst meerdere complexen be jaardenwoningen op Texel zullen verrijzen. Degene, die een naam inzendt, die uiteindelijk wordt ge kozen, krijgt een premie van ƒ50,Men zende zijn idee(ën) naar de heer G. Pansier, p.a. raadhuis Den Burg. De bouw van het complex wo ningen vordert intussen naar wens. Momenteel zijn 16 wonin gen al in gebruik. Half oktober zullen er weer 14 worden betrok ken. Het is de bedoeling alle wo ningen 42 stuks in januari gereed te heben. stand was door onvoldoende ruimte geen eenvoudige zaak. Tijdens de lunch na afloop van de keuringen, maakte voorzitter Donker er zijn gehoor op attent, dat zich een jubi laris in hun midden bevond. Jubilaris De heer C. Roeper uit Alkmaar was in februari 25 jaar lang aan de vereni ging verbonden als secretaris-penning meester. Er was toen geen aandacht aan besteed; daarom gebeurde het nu. Want de heer Roeper heeft zijn belangrijke (Zie vervolg pagina 2) Tot dusver hebben zich aanmerkelijk minder Texelaars als bloeddonor opge geven dan de vorige keer toen in Den Burg een bloedafnameavond van het Rode Kruis werd .gehouden. Om de avond te kunnen laten doorgaan zijn toch zeker 200 donors nodig. Er dienen zich dan aanmerkelijk méér mensen op te geven omdat een zeker percentage afvalt. Gaarne voldoen wij dan ook aan het verzoek van het plaatselijke Rode Kruis om elke gezonde Texelaar op te roepen zich als donor op te geven. Besloten is de termijn waarbinnen aanmeldingskaarten kunnen worden op gestuurd te verlengen tot donderdag 10 september. Wie niet meer over deze huis-aan-huis verspreide aanmeldings- kaart beschikt kan zich in verbinding stellen met mevrouw A. Bruin-Over, Schilderend 128, tel (02220) 2125 Den Burg. Vorige week wapperden de vlaggen op het dak van het in aanbouw zijnde experimenteeraquarium van het NIOZ in 't Horntje. De kapconstructie werd geplaatst en dat betekende dat het hoogste punt van dit naar Texelse be grippen zeer imposante gebouw was be reikt. Het aquariumgebouw is 14.80 me ter hoog en steekt derhalve een flink stuk boven de dijk uit. Ongeveer een jaar geleden werd met de bouw begon nen; in september moet het gebouw gebruiksgereed zijn. Het project is zo „universeel" opgezet dat meerdere onderzoekers er experi menten van de meest uiteenlopende aard kunnen uitvoeren. Het is een mis verstand te denken dat het een aqua rium wordt, zoals in „Artis" waar de bezoekers het kleurige onderwaterleven in tientallen fraai verlichte bakken kunnen gadeslaan. Zoals de naam al zegt, gaat het om het scheppen van experimenteermogelijkheden. Die expe rimenten zulen worden uitgevoerd op de bovenverdieping van het gebouw. Zwembad Hier bevindt zich een enorme kuip (34Vï x 12 meter inhoud 600 m3), die desgewenst geheel vol water kan worden gezet. Er ontstaat dan een over dekt zwembad, waar men in Den Burg trots op zou zijn! Onlangs heeft men het bassin inderdaad geheel volgepompt om de constructie te beproeven. Dat ge beurde met zoet water, dat in verband met de waterschaarste per schip was V-vormige segmenten Yan de raamcon- structie werden in de timmerfabriek van de Bataafse Aanneming Maatschappij te Amster dam pasklaar gemaakt, toevallig onder leiding van een Texelaar, de heer C. Bakker. Dat hij zijn werk goed bad gedaan bleek toen de op de grond tot ramen gemonteerde segmenten door de kraan op hun plaats werden gezet (fo to); alles paste perfect. aangevoerd. Gewoonlijk echer zal het „bad" droog blijven en als werkvloer dienen voor allerhande experimenteer opstellingen. Niet alleen worden proe ven genomen mtt zeedieren, maar ook met het zeewater zelf. In de natuur voorkomende processen zoals het men gen van water van verschilende tempe ratuur- en zoutgehalte, slibafzetting e.d. Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4<>/o BTW Chauffeur onder invloed DE KOOG De 20-jarige Volks wagenbestuurder S B. B. uit Den Burg ramde in de nacht van vrijdag op zater dag, omstreeks half twee, met vrij grote snelheid de gevel van het hotel-restau rant van de heer F. Kaczor aan de Boodtlaan. Hij kwam via de Strijbos- straat uit de richting van de R.K. kerk en schoot door onduidelijke oorzaak naar rechts. Getuige het feit, dat de afrastering van ursusgaas niet was ver nield, moet de wagen over deze afraste ring zijn heengevlogen. Een terras muurtje met windscherm werd ver nield, een kozijn en een tegen de gevel gemonteerde olietank werden bescha digd. Zowel B. als zijn naast hem zitten de broer liepen hevig bloedende ver wondingen op, die door de dokter wer den gehecht. De bestuurder had drank gebruikt. De bloedproef zal aantonen, of het ongeluk daaraan moet worden toegeschreven. De 4 jaar oude auto werd onherstelbaar beschadigd. DE KOOG Op de Ruigedijksweg, nabij de kruising met de Westerweg, vloog zaterdagavond om half negen de Duitse automobilist Van M. uit de bocht. Hij was uit de richting van De Koog ge komen en werd, volgens eigen zeggen, verblind door een tegenligger. Toen hij deze trachtte te ontwijken, schoot hij naar rechts en kwam in de bermgreppel terecht. De (nieuwe) auto, een Renault, werd aan de rechterzijde flink bescha digd. De wagen had veertig meter wei de afrastering meegesleurd. Hetzelfde gebeurde vorig jaar toen een Texelse automobilist ook op dit punt van de weg raakte. Kunstnijverheids- en doe-het-zelfhan- del „Artima" is gisteren samengegaan met Dirk Witte. De heren D. Witte en W. S. Keijzer zetten de gecombineerde zaak in maatschapsverband voort. Het assortiment van „Artima" wordt opge nomen in het pand van Dirk Witte aan de Gravenstraat. Dat betekent dat flink moet worden ingeschikt om alles behoor lijk tot zijn recht te laten komen. Het is echter de bedoeling in de toekomst het pakhuis aan de overzijde van de straat tot winkelruimte te maken. kunnen er worden nagebootst en met be hulp van een indrukwekkend arsenaal van meet- en registratieapparatuur worden bestudeerd. Vijfvoudig De onderzoekers moeten over grote hoeveelheden zeewater, zoetwater en andere „grondstoffen" voor hun experi menten kunnen beschikken. Bovendien is het geheel in vijf secties verdeeld met ieder twee zeewatercircuits, zodat ten minste vijf verschillende onderzoeken kunnen geschieden zonder voor elkaar storend te zijn. Een groot deel van het gebouw wordt dan ook in beslag geno men door een wir-war van pijpleidin gen, pompen, filters, afsluiters enz. Licht is een belangrijke factor bij tal van natuurlijke processen. Daarom zijn de zijwanden van de experimenteer ruimte niet voorzien van ramen. Licht komt alleen van boven, via de raam- constructie, die vorige week is ge plaatst. De ramen zijn zodanig ge plaatst dat diffuus licht in de ruimte valt, maar als het nodig is kan ook ge heel of gedeeltelijk worden verduisterd. Naast de werkruimte bevinden zich vijf vertrekken, waar de regisstreerappara- tuur staat opgesteld. Dat de werkruim te zich zo hoog boven de begane grond bevindt, is nodig in verband met de filters in de benedenverdieping. In de benedenverdieping bevindt zich voorts een galerij, die als extra laboratorium ruimte kan worden benut. Verzonken in de vloer zijn de opslagtanks voor zeewater, capaciteit 800 m3. Een overzicht van het „overdekte zwembad", de experimenteerruimte van het gebouw.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1