Cjroen rwarLsJexeh in het harL. Felle brand legde stal en loods van „Rio Grande" in de as Vrijdag fokveedag bij hoeve Bloemwijk Raiffeisenbank Ul Mevrouw Hauer gaf sombere visie op modern toneel Echtpaar aan dood ontsnapt 60 veehouders exposeren 230 koeien Publiek is van harte welkom bade minstens een ton m Voor afdeling Texel van Plattelandsvrouwen „Damrakkertjes" komen op Texel zingen Zelfde doel t Ka m rrt VlJdW Vee gered Wij houden steeds hardnekkig vol dat zelfs een simpele krentenbol zoals die heden wordt gemaakt van Bums het allerbeste smaakt. .*>£*44 s 15 SEPTEMBER 1970 N.V. v/h Langcveld De Roojj 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den 02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 84e JAARGANG No. 8501 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Rail feiscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abomt prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4»/0 BTW ne van de wagens waardoor het uitruk ken in praktisch heel Den Burg hoor baar was. Het sirenegebruik was echter nodig om dat er vrij veel verkeer op de weg was dat aan de vuurbestrijders voorrang moest verlenen. Het was di- rekt duidelijk dat de 32 meter lange schuur was verloren. Alles werd dan ook in het werk gesteld om opdringen van het vuur in de richting van de loop stal en het woonhuis te voorkomen. Gunstige wind Dat men daarin slaagde is mede te danken aan het feit dat de storm uit vrijwel zuidelijke richting kwam, dus van het woonhuis en de loopstal af. De brandweeractiviteit concentreerde zich dan ook op de zuidelijke gevel van de brandende loods. Dank zij een voortdu rend watergordijn bleef deze intact waardoor de brandweerlieden voor de verzengende straling gespaard bleven. In het hout werden gaten gehakt en meer dan een uur lang werden hierdoor duizende liters water naar binnen ge pompt, op het brandende hooi. Men ope reerde vanaf het dak van de aangren zende garage. Dit dak steunde op een balk die door het brandende hooi liep. Het lukte deze balk en daardoor ook de garage te behouden. Omstreeks half drie werd een kraan van de firma Bar- horst ingezet. Hiermee werd een sleuf gegraven tussen het hooi en de gevel waarna men de 'brand onder controle had. Dezelfde kraan deed goede dien sten bij het ruimen van het halfver- brandde, natte hooi. Een karwei waar mee bij handkracht meer dan een dag zou zijn gemoeid, was zo in enkele uren geklaard. Modern bedrijf Het nu zo gehavende „Rio Grande" hoorde tot de modernste boerderijen van Texel. De nieuwste ideeën om tot een zo economisch mogelijk en weinig arbeidsintensieve bedrijfsvoering te ko men waren er in toegepast De 32 x 16 meter grote loods die nu is verbrand werd in mei 1969 gebouwd Tot het ma chinepark dat verloren is gegaan hoor den 2 landbouwwagens, transporteur, aardappelrooier, ploeg. Ook een caravan werd prooi van de rode haan. Een trac tor werd zwaar gehavend maar kan nog worden gerepareerd. Naast de genoem de 70 ton hooi gingen ook enkele ton nen stro verloren. Vervanging van dit veevoeder is een der problemen waar voor bedrijfsleider Wijtten zich ziet ge steld. FOTO De rode liaan heeft gezegevierd over de ma- chineloods/loopstal van „Rio Grande". Met luide knallen is het asbest golfplatendak uit een gespat en de brandweer is bezig niet het omver halen en wegslepen van de nog over eind staande resten. De eerste bijeenkomst van de Platte landsvrouwen (afdeling Texel) op don derdag 10 september in de LTS-kantine werd verzorgd door mevrouw Hauer uit Amsterdam, medewerkster van het NCA, het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel. Zij is voor veel Texe laars geen onbekende; met haar man organiseert zij lessen en cursussen voor amateurtoncelclubs. Zij is bovendien lerares aan de School voor expressie door woord en gebaar, waar leerkrach ten worden opgeleid die kinderen door spelen en improvisatie tot meer creati viteit moeten brengen. Het is een van de manieren om de jeugd weer tot het toneel te brengen. De laatste jaren lopen de schouwburgen leeg. Nieuwe vormen moeten het publiek teruglokken, tot dusver met averechts resultaat. Me vrouw Hauer liet zich over deze situatie nogal somber uit. Zelf zou ze ook niet naar toneel gaan kijken, zei ze. Het mo derne toneel boeide haar in het geheel niet. Volgens de Grieken moest het toneel de spiegel van de gemeenschap zijn; te genwoordig is het ontaard in een spie gel van een heel klein onderdeel van die gemeenschap en derhalve slechts boei end voor een uiterst kleine minderheid. Dat is dan de happy few, maar me vrouw Hauer sprak liever van de un happy few. Jammer was het dat me vrouw Hauer haar onderwerp wel erg negatief, chaotisch en bovendien opper vlakkig behandelde. De toehoorsters ook goed voor uw vakantiereizen hadden met enig recht meer mogen ver wachten. Naar Duitsland Aan het begin van de avond deelde de presidente mevrouw A. van der Eijk- Bierens onder meer mee dat het reisje naar Keulen op 28, 29 en 30 september a.s. definitief doorgaat, met veertig deelneemsters en enkele heren Er zijn echter nog enkele plaatsen beschikbaar in de Teso-bus. Getracht zal worden de ze stoelen nog bezet te krijgen. Daarom worden ook niet-leden in de gelegenheid gesteld zich voor dit reisje aan te melden. Vertrokken wordt 28 september, met de boot van acht uur des (Zie verder pagina 2) Het bekende kinderkoor ,,De Dam rakkertjes" uit Amsterdam komt naar Texel. Zondag geeft de 45 kinderen tellende groep een uitvoering voor de bejaarden van het C.E. Gollards Rust oord, in de recreatiezaal aldaar. De kin deren worden door hun ouders met auto's naar Den Helder gebracht. Om de kosten te drukken wordt het vervoer op Texel door vrijwilligers verzorgd. Ze komen tegen elf uur op Texel aan Het is de bedoeling dat er een leuke dag van wordt gemaakt. Onder meer zal een bezoek aan de dennen en 'het museum worden gebracht. Om onge veer drie uur 's middags begint de uit voering. Na afloop krijgen de Damrak kertjes soep en broodjes aangeboden, waarna de thuisreis aanvangt. Het contact met het kinderkoor ont stond bij toeval, toen direkteur F. Boon van het Rustoord in Amsterdam was en daar de leider van de groep tegenkwam. Het idee om eens een uitvoering te ge ven op een overzees gebiedsdeel sprak wel aan en nadat de leiding een bezoek je aan Texel had gebracht werd men het ook over de kosten eens. „De boeren hebben er enthousiast aan meegewerkt, ondanks dat ze er weinig tijd voor hadden. Als het weer zich goed houdt wordt het een prachtige dag waarbij iedereen gratis welkom is!" Dat zegt de heer B. Oostra, hoofdstam- boekhouder van de Rundvcefokvereni- ging Texel, als hij praat over de op vrij dag 18 september te houden fokveedag. Dit vierjaarlijkse evenement wordt deze keer gehouden bij hoeve Bloemwijk in Gerritsland, een ideaal terrein voor dit doel. Zestig veehouders zullen de dieren exposeren, totaal 230 stuks. Het wordt dus een omvangrijke show en de jury totaal 10 man, zal aan de rubrieksgewij- ze beoordeling de handen vol hebben. De organisatie van deze 4-j?.arlijkse show is geen eenvoudige zaak. Het suc ces staat of valt met de belangstelling van de exposanten, die moeten bereid zijn zich nogal wat kosten en moeite te getroosten. De boeren krijgen het steeds drukker maar desondanks is er nog zo veel liefhebberij en niet alleen kille za kelijkheid dat velen er zich weer voor willen inzetten. „Zo'n, koeienshow lijkt veel op een missverkiezing", zegt Oos tra lachend. Net als mooie meisjes wor den de koeien tevoren keurig getoilet- teerd voordat ze voor de jury verschij nen. Lange storende haren, gevolg van voortdurend buiten zijn moeten worden weggeknipt, vooral op de plaatsen van het lichaam waar de jury in het bijzon der op let en die verband houden met de melkproduktie Voordat ze worden beoordeeld gaan de koeien nog onder de douche; er is een speciale wasplaats voor ingericht. De organisatie van de fokveedag be rust bij de Rundveefokveremging Texel en de Coöp. Verenanging voor K.I. Texel Logisch, want beide verenigingen stre ven naar hetzelfde doel koeien die zoveel mogelijk melk geven van zo hoog mogelijke kwaliteit. Beide voorzit ters, de heren B. v. d. Beek (K.I.) en KI. Zuidewind (fokvereniging) zijn dan ook bij de opening 's morgens betrok ken. Die openingsplechtigheid is ge pland op 9.15 uur, dus niet op 9.45 uur zoals abusievelijk in de uitnodigingen is vermeld. De keuringen beginnen dan om half tien. Met de keuringen zal veel tijd zijn gemoeid, zeker tot twee uur 's middags. Eerst worden uit elke ru briek de besten gezocht, daarna wor den uit alle la en lb geclasseerde die ren de kampioen en reserve-kampioen gekozen. Ook worden kampioen en COCKSDORP Een felle brand in de nacht van donderdag op vrij- £Ai de jongveestal met machineloods Ie boerderij „Rio Grande" nabij De sdorp in een puinhoop veranderd, randweer die de vuurzee met tien bestreed, kon voorkomen dat l'lf] le andere bedrijfsgebouwen van de w nieuwe hoeve in vlammen opgin- Het vee kon op het laatste nipper- ilku 1 veiligheid worden gebracht maar vo nhooi en vrijwel het hele machine- gingen verloren. De totale schade ■aagt minstens ƒ100.000,en zal t lw leels door de verzekering worden „Rio Grande" is eigendom van ven Van Waveren te Haarlem. Het de tweede Texelse boerderijbrand •rte tijd. Ook hier bleef de oorzaak ;end. anj ilkö vo ^EE 2 - oon Q i vijf minuten over elf werd de 1 ontdekt door een voorbijganger, er Smit uit De Cocksdorp. Deze zag lammen uit de (open) loods slaan, elde bedrijfsleider A. G. H. Wijtten ïjn bed. Een blik op de door de nvind aangewakkerde vlammen e hem dat het geen zin had blus- PPl igen te doen. Hij sloot de elëktrici- if en opende de deuren van de ach- ïjn bungalow staande ligboxenstal door 40 melkkoeien de vrijheid fft en Intussen belde de heer Smit de Iweer. ren snelden toe. Met behulp van iiinner bevrijdde de heer Wijtten 16 jongvee uit de loopstal die reeds chterlaaie stond. In uiterst korte arriveerden de brandweerkorpsen De Cocksdorp en Den Burg: 26 nd| dweerlieden met twee hoge- en lagedrukspuiten. Bijna even snel imden nieuwsgierigen toe, tot grote van de koortsachtig werkende dweerlieden. De hogedrukspuiten a vrijwel direkt water uit het mee- erde reservoir. Inmidels werd naar 5' 'aterleidingput gezocht. Aanvanke- levergeefs, totdat men ontdekte dat l/Ai 'uto van een der nieuwsgierigen op '•"■ut stond. Met man en macht werd 'agen opzij gezet, waarna de slang de lagedrukspuiten kon worden ekoppeld. De hogedrukspuiten be ten hun water later uit de Rogsloot. Toeval merkwaardige toeval wilde dat Jrandalarm samenviel met een ver- ring van brandmeesters ten huize de heer Van Trigt in Den Burg. De rekingen over 't oefenschema voor omende weken waren juist achter toen het alarmkastje zijn beken- oordringende geluid liet horen. met de brandweer zoveel belang enden naar de brand kwamen was d 'evolg van het gebruik van de sire- reserve-kampioen in de categorie oude re dieren aangewezen. Kwaliteitsstijging De uitslag van de keuringen wordt met veel belangstelling tegemoet ge zien. In vier jaar tijd kan heel wat ver anderen. De algemene verwachting is: kwaliteitsstijging. Dat is voor een goéd deel te danken aan de Streekontwikke- ling die destijds het initiatief nam tot subsidiëring in de kosten van dien- vriessperma, afkomstig van zeer hoog waardige dieren van het vasteland. Voor die tijd was er in verband met de hoge kosten weinig belangstelling voor. Nu is zeker een derde van de geëxpo seerde dieren met dit diepvriessperma verwekt. Waarmee niets ten nadele is gezegd van de stieren van het K.I.-sta tion. Regelmatig heeft men in deze krant ook over deze dieren veel lof waardigs kunnen lezen. Ook de particu liere stieren zijn van een zeer behoorlij ke kwaliteit. Gezegd kan worden dat Texel op rundveefokgebied tegenwoor dig heel goed kan meekomen, al blijft het een irritante achtergrondgedachte dat al die inspanning gericht is op ver groting van de toch al veel te grote (Zie verder pagina 2) DWARSGEBAKKEN Auto dook het water in De heer Jac. Bakker (van „De Instuif") en zijn echtgenote zijn donderdagmid dag aan de dood ontsnapt toen zij met hun auto in het diepe water van het ka naal van de Prins Hendrikpolder terecht kwamen. Het echtpaar was via de Pont- weg op weg naar de boot van vijf uur. Toen de heer Bakker de PH-polder wil de binnenrijden schoot de wagen op de dijkhelling naar links als gevolg van een lekke band en de stormachtige wind. De auto stortte kantelend van het talud en kwam met zijn kop in het water van het kanaal terecht. Mevrouw Bakker wist zich door de ruit van de onder water zittende deur naar buiten te werken. Ze klauterde op de wal en zag tot haar vreugde even later ook haar man uit het modderige water opduiken. Deze had vrij veel water binnengekregen. Me vrouw Bakker had kneuzingen opgelo pen in het gezicht. Ten huize van de fa milie Westerlaken kon het echtpaar van de eerste schrik bekomen waarna zij door een taxi naar huis werden ge bracht. De auto, een uit 1965 daterende Ford Cortina bleek onherstelbaar te zijn be schadigd en werd door de fa. Kaczor op het droge gehesen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1